Page images
PDF
EPUB

cursus.

Удовичин, на, но, бес Bitme, vіduае.

уд (comp. уђн), да, до, übet, fФlet, fich bei jeiñand einschmeicheln, beliebt 'malus :

machen, insinuo me apud aliquem. „Jao jадна уде пи сам среќе ўдворията , f. човек, који се удвора. Yaagajbe, m. das Verehlichen (von Mäds ва код кога, Der Rifling, еф meiф. den, collocatio puellae.

"ler, adulator : Турска удворнца. Удавати, дајем, ч. imрt. pereblіфеп, Удевање , p. (Рес. и Срем.) vidе удиcolloco filiam.

јевање. У даваписе, дајемєe, v. r. impf. be. Удевали, ам, (Рес. и Срем. ) vide raten, nubo.

удијевати. Удавни, им, v. pf. erwürgen, stran- уделипти, им, (Рес. и Срем.) ride gulo.

удијелитн. удадба , f. Ђевојка на удадбу, тапа ўденупіци, нем, (Рес. н Срем.) vide bar, nubilis,

удесті. удадбени , на, но , н. п. кошуља, удесан, сна, но, іn оrоnung, tiФtig, Bermählunge. , nuptialis.

ordinatus. удадбеница, f. п. і. удадбена кошу. Удесипи, им, v. pf. 1) riften, guret

da, das Vermählungshemde, indusium madent, corrigo, vidе угодиити. 2) коnuptiale.

ra, treffen, auf jemand stoßen, offenУдаја, f. vide удaдба.

do, occurro. дан, дна , но, vidе уд.

Удесиписе, имсе, т. г. pf. ft begtg ударање, п. 1) бав Shlagen auf еtmas, пеп, occurro : удесили смо се ший

percussio. 2) das Stoßen auf etwas, удесно сам се с њим. incursio. 5) per garmen (ber #inter), у десши (говорінсе и уден упи), удет strepitus. 4) der Geruch nach etwas, нем, (Рес, и Срем.) vidе уђеспи.

odor. 5) das legen auf etwas, impositio. Ygemrábane, n. 1) das Richten, accomўдаралли, ам, Ү. impf. 1) y lumo auf, modatio. 2) das Zusammentreffen, oc:

etwas flageit, percutio. 2) на кога, • ftopen (auf Pen Seinb), incurro. 3) у. Удешавали, ам, т. impf. 1) guredt Aapajy heija, lärmen, tumultuari. 4) machen, 'accommodo. 2) zusammentref: Meco, riecht ein wenig, olet, foetet ali fen, occurro. quantum. 5) auflegen, impono. Удешаватисе, амce, v. г. impl. fid даратисе, расе, v. г. impf. gufans begegnen, occurro. meirpassen, congruo.

Удивитисе, имce, v. г. pf. рф verpent: Ударитин, нм, . pf. .) у што, auf dern, miror rem.

etwas fфIagen, percutio. "2) на кога, удијевање, р. (Брц.) бав фіntіnthин, Proßen, incurro; überfallen, invado. Einfädeln, immissio. 3) на кога, на што, беn Beg eino Удијевапій, ам, у. impf. (Ерц.) н. п. fchlagen, viam ingredi versus

4) ют

Конац у иглу, einfäoeln, immitto, па, ji, ergiepen, effundi ; крв из ноза. ipsero. 5) еgеn, tbun auf еtmas, impono, н, п. удијелити, им, обруч на кацу; седло на коња; аљи sen) geben, reichen, praebeo. не на се, или на слуге ;

Vald , immer, semper. „Удри браца пуца низ њедарца — Удипи, им, v. impf. 1) месо, дарнтисе, имce, v. г. pf. 1) handges den, dispertio. 2) übel thun, facio mein werden, committor congredior. male, посео: уди ми козје месо. 2) zusammenpassen, congruo.

Удица, г. беr ifфаngеl, hаmus (pisch ударај, pha, m. Ber Gфад, pieb, rius). ictus.

Удо, "о. п. ј. меса, ein etüd $tif ўдати, ам, v. pf, bеrbеrаtеп, colloco

(zum Räuchern), segmentum carnis (ap• filiam.

pendendum in fumum). ўдатисе , амсе, ғ. т. pf. beraten, удобравање, р. pas Butmеrben, удбиња, f. etabr in Dalmatien, по- удобраватисе, амce, v.1. imрt. 10 см

men urbiв. удбињанин, човек е удобрипинсе, имce, v, г. р. з зеіgеn. Удбиње. Удбињка, жена, или ђе. ostendere se bonum. војка и Удбиње. У дбињски, кa, ўдов, ва, вo, bеrwіtmеt, ко, ооп Удбиња. удвоје (у двоје), итв дoppette, duplo.

Удовац (удовану), вца, ш. беr Bitmer.

viduus. Удворавање, п. бав infфmeiфeln (Финф удовица, f. Die Bitme, vіduа.

Sofieren), insinuatio. Удвораваписе, амтce, v, г. impf. код

Удовичић, m. bеr ѕitme ора, ilias удвориписе, имсе, т. г. pf. кога, Tiduae.

pf. (Ерц.) (XImo?

zerstüs

Cuts

viduus.

more.

tuo.

Удзвичнца, f. dim. 9. удовица. Улавница , f. (ст.) vidе званица : Удовички, кa, кo, 1) 3itmens, vidua „у Марка је млого узавница rum. 2) adv, wie eine Witwe, viduae ysaepemu, px, v. pf. 1) auffieden, ebul

lio : лонац, вода. 2) узаврше људи, діс Удомити, им, v. pf. н. п. fep, ber» Leute fingen an zu lärmen, ortus est heuraten, colloco filiam.

tumultus. Улри, удрипе, деr Зmperativ von уда- узимање, п. дав $ntlebnen, mutuatio,

рипи. wiemob! удари au, vorfommt. узаимали, ам узаимљем), т. impf. Удржали, им, v. pf. erhalten, conser borgen, entlehnen, mutuor.

vo: шпио пи Бог дао, Бог пи и у- узайматисе, амсе (и узаимљемсе). држао (кад се напија) ; доста је, v. r. impf. fich gegenseitig (bei der Felds да Бог удржи.

arbeit) aushelfen, mutuam opem fero. Удрiбипти, им, v. pf. pineinbroden, ўзаједно, (сп.) п. і. у једно (заједно), infrio.

zusammen, simul : Удружитисе, имсе, т. г. pf. fid su» „Узаједно шиһар понијеше – fammеngcjelen, socior: удружили смо узајмити, им, у. pf. entlebner, mu

се по удружио сам се с њим. Ўђен упи, немі, vidе уђеспи. Узак (comp. ужи), ускa, кo, eng, Enapp, уђење, р. 1) сав Зеrtufen, dispertitio. angustus.

2) das Schaden, Uebelthun, noxietas. Ўзалуд, umfonft, vergebens, fruѕtrа. ўђести (говорисе и уђенути), уђе- ўзан, на, но, еnge, angustus,

нем, у. pf. (Ерц.) н. п. конац у иглу, ўзань (п. і. уза - њ, уз њега), neben ibm, einfädeln, insero filum.

узао, зла, m. Sеr knоtеnt, nodus. Уже, па (и ужа), в. дав Beit, funis. узачак, чка , кo, dim. v. узак. Ужели, ежем, у. pf. angiinbeit, accen- узбацивање, п. Das finaufmеrfеn, subdo.

jectio, jactatio in ужелисе, ужежесе, v, r. pf. fit (our Узбацивати , цујем, v. impf. Finauf=

8&brung) entsüидеn, corrumроr fег. узбации, им, v. pf. I wеrfеп, mentatione.

subjicio, sursum jacio. ўжизање, п. Вав Дngunset, &ntgünven, узбијање, р. За ЗurtfФlagen, rejectio. accensio, succensio.

узбијати, ам, т. impf. 8urüdfФlagen, ўжизали, ужнжем, v. impf, anünce, rejicio. entzünden, accendo, incendo.

ўзбити, бијем, т. pf. Зurӣdfфiage, ўжизаписе, ужнжесе, v. г. impf. fi rejicio. ents in ein, succendi, н. п. ђубре. ўзбрапи, берем,

vide узабрати. ужина, f. pie зaufe, mеrеndа.

ўзбрацца, f. "Die Arhöhe, clivus, decliўжытна, f. die &nge, engustia.

vitas. Колико је ниабрдица, молико Ужинавање , p. бав Заиjpen, sumtio и узбрдица. merendae.

узбузили, им, v. pf. aufmie geInt, conУжинаваши, ам, т. impf. jaufnen, sumo merendam.

узбучати, чи, y. pf. н. р. млијеко ужинање, п. дав Saufnen, coenatio me. wenn sie fauer wird, acesco (de lacte). ridiana.

ўзвeрaлисе, амсе, (Рес. и Срем.)vide Ужинара , f. . ј. торба, дie Safe, узвјераписе.

morii pie pirten ibre Rablgeit (Brot Узвести, ведем, v. pf, .) binauffüyund Kåse) tragen, perą merendaria. re, duco sursum. 2) плашно (памуЎжинапи, ам, v. impf. и. pf. mittags ком или тириликом), еіngеttel,

malen (österr. jausnen), prandeo (?). stamini insero. Ужице, т. еtаnt uno seitung in Ger. Узвијање, . Bas Binaufminsen, sub-,

bien. Ужичанин, човек из ужнца. latio, ужечка, жена из ужитта, ўжичкя, узвијатн, ам, т. іmрi. Бinaufminдеп, кa, кo, von Ужице.

succingo, з, 1) auf, in, (sursum): оде уз бр. Ўзвити, вијем, т. pf. binaufminsen, уза, здо; уз воду, уз дрво. 2) спао tollo.

уза ме, neben, pone : огнишао уз узвішали, шти, уіdе узбучали. господара. 3) alв Borfetiple bei рет ўзвјераписе, амce, v.г. pf. (Ерц.) феи verbis impf. mit futurer Bedeutung: um sich schauen, oculos pavidos, cirq ако узиде; ако уздолазії; ако узје. cumferre. дем; ако успишем; кад узимам ; ўзвод, m. платно узведено, cine mit кад ускосимо и . д.

gefärbten Streifen durozogene Leins узабрати, берем, pf. pfіdеn, dе. wond, linteum vario colore intextum: сегро,

узгодности, им, Ү, impf. 2) pinafgü y»

cito.

ctio super

den Frieden stören, beunruhigen, turbo.

ftören unter den Leuten, turbo pacem,

ren, duco sursum. 2) eingetteln, inter dere invicem manus ; conjugium ineo. sero stamini.

3) heuraten, connubio jwigi. 3) ride узкідлија, f. кошуља од узвода. уватитисе, Узвођење , п. 1) дав фіnаuTubren, du- узигравање, п. бав 24ufböpfet, exal.

2) das Einzetteln, inter tatio. sertio in stainen.

Узигравати, ам, т. impf. aufpupfen, узвратипи, им, v. pf. н. п. рукаве,

exulto. zurüdschlagen, recingo, succingo. Узиграпии, ам, v. pf. aufböpfen, exulto. Узвраћање, n. das Hinaufkehren, .suc əhmano, m. der gern wegnimmt, qui ciugo, rejicio.

solet prehendere. cf. давало. ўзвралаши, ам, v. impf. Finauftebeen, ўзиміње, п 1) pas 91 ертеп, ассерtіо, succingo.

sunitio. 2) das Kaufen, emtio. ўзврдатисе, амсе т. г. pf. Derlegen Ўзимапан , ам (и узимьеэг), т. іmрt. werden, tergiversor.

1) nehmeni, sumo. 2) taufen, emo. Yaraab.se, n. das Kopfeiffen, pulvinar. ỳsulja, f. ein Strict , restis. Узгред, im Borbeigehen; va bu Sort ўзичица, dim. р. узија.

obnebi yorbeigebit, ob itеr, іn transitu. ўзјаали, јашем, vidе узјали : Узгрнули, нем, v. pf, binauffфаtren, „Да Бог да га узјаалi Турци —

jurüdsdieben, rejicio, subjicio. Узјавање, п. рав 2uffіgеn, conscensio ўзграње, р, сав Зur_dfфіебеп, геје equi. ctio.

узјавати, jayјем, v. impf. aufibea Ўзграти, грћем, ч. impf. gurӣdfфіс. (aufs Pferd), conscendo equum, ben, rejicio.

узати, јашем, y pf, aujiisen (aufs узда, f. Der gaum, frenum, habena. Pferd), conscendo equum. здануши, нем, v. pf. auffeufen, in- ўзлик, m. dim. р. узао. gemo, suspiro.

ўзмайвање, р. бав Віntеп, ефwingen уздање, п. "Рав 34umen, injectio freni. (des Schwerts), agitatio. уздање, т. дав pojen, spes, fiduсіа. Узмаивали, ма ујем, v. impf. Winten, YsAapje, n. das Gegengeschenk, donum (thwingen, agito sursum. mutuum :

Узмакнути, нем, vidе узмаһн. „Кума куму свилену кошуљу, узманути, нем, у. pf, winPen, inpo. „Кум уздарја куми ни динара Узмаћи (говорисе и узмакнупін), алўздалий, ам, v. impf. dumen, freno.

Hem, v. pf. zurücrüden, removeri, reуздашнсе, амce, v. г. impf. у кога, cedo. y mo, hoffen, confido.

Узмешање, п. Вав бinaufwerfen, subУздигнупи, нем, vidе уздићи. jectio , jactatio sursum. уздизање, п, дав 2ufbeben, elevatio, Узмелами, мекем , v. impf. н. п. жипто / 3дизапии, ижем, v. impf. aufbeben, исламу, на гувну кад се врше, alleye."

aufwerfen, jacio sursum. ўядисање, р. бав беufsen , suspiria. ўзметнути , нем, т. pf. binaufmerfen, уздисалан, дишем, Ү. impf. feufsen , subjició, suspiro.

Ўзмицање, , дав Зuruhweiфеп, те. ўздићи (говорисе и уздигнупи), уз

cessio. дигнем, у. pf. aufbeben, allevo, tollo, ўзмицапи, мичем, т. impf. зигӣtris Ўздица , f. 2) din. р. узда. 2) уздице fen, recedo. (р.), bie Nigel bев agenpferдев, fre- Узмлачивање, р. Вав gaumaфen, tepeda equi currum trahentis.

factio. уздуж (уз дуж), паф Ber gänge, іn узмлачивати, чујем, v. impf. Tau mа» longitudinem. cf. Ayak.

chen, tepefacio. узенђија *, f. See eteigbögel, slapia, cf. Узмлачиши, им, v. pf. Lаu mафеn, teспiремен.

pefacio. узеnспіи, узебе, у. pf. н, п. воће, ет. У ім улипи, им, т. pf. trüben, turbo. frieren, gelu corrumpi.

узмутитисе, имее, узели, узмем, т, pf. 2) перmеn, acci den, turbor.

pio. 2) Hebojky, cin Mädden, d. i. Fie Ÿamyramace, umce, v. r. pf. unruhig beuraten, ducere uxorem. 3) kaufen, werden, inquietor. emo; daher der Scherz, H. n. Узнемирнівање, п. Тав Єtören дев $ris А. Узеtі у пін капу.

dens, pacis turbatio. Бузео би и ја, да ми ко да, него узнемирівати, рујем, men (bei der Hand, jur Che), prehen

V. r. pf. trüb wers

y. impf. кога,

[ocr errors]

cresco.

certe

mo hai.

VOX

ris.

узбдаптисе, амсе, т. г. pf. аnfаngеn 31 Ујармљівати, љујем, т. impf. inѕ gоф wandeln, inambulo.

spannen, jungo jugo. узорати, рем, v. pf, aufаdеrn, exaго. Ујапи, ујам, v. impf. au&raftеn, ав. ý spácm, m. (cm.) der Wuchs, statura , schnaufen, respiro. cf. раст:

Ўјапи, ујим, у. impf. peuten (wom Reer, „Красна ми си стаса и узраста - 2Bino); ululo. Узраспи, спем, v. pf. aujшафfen, ex. Ујац, yјца, m. vіdе ујак.

Ујду рисами*, ишем, v. pf. einriten, узрок, т. дie urfафе, caussa , rаtіо. ordino, instituo. cf. уредити, опра

зроковање, п. Bas Berurfaфen, eff випи, намјесипи. cio.

Уједање, п. бав зеіgеn, morsus. ўзроковати, Бујем, у. impf. и. pf. pers Уједаши, ам, у. impf. beigen, mоrdео. ursach en, in caussa sum.

Ујединити, им, y, pf. einig maфen, узур, т. (у Сријему и у Бачк. mit al. reddo соnсоrdеn : не уједини Боже

len 25leitungen) in der Redensart: * Влаа (кажу да се тако Турци моле ви на узуру; то је узур, pie Rиве, bory, wie dort Tacitus G. 33. maneat otium.

quaeso, duretque gentibus Yay pume', "im,&impele bom niet haben, yjecmu wyjedem (moxe ce wymi yjen otiari.

u yujem), v. pf. beißen, mordeo. ўисати, уише, v. impf. gut аnуteben, Ўјин ,-на, но, бев уja, avuuculi.

decet. cf, доликовати, личити. Укање, о, бав риј ! јфере, clamor hui ! уншћилиппи, им, v. pf. (inkingfpiel) ers Ўјкати, ам, v. impf. bui frepeat, cla

rаthеn, divino, cf. погодити.. ;! yj! interj. schrent man zu den Kräs Ýjro, m. vide yja. hen, die man verscheuchen will, Ујков, ва, во, бев ујко, avusculi. dispellentis cornices.

ўјна , f. материна брата жена , деб Ўja, m. hyp. р. ујак.

Oheims Frau, uxor avunculi. ўја", f. oie xan; srpTung, гав 2ив. Унин, на, но, реr ујна, ауunсuli uxo

Tonaufen, respiratio, requies. Ујагмитн, им, v. pf. eepifhen, erђа. Ујнути, нем, т. pf. huj sagen, dico hui.

jen, apprehendo. cf. уграбити. Ўјутру (у јутру), бев Лоrgene, mаве : Ујак, т. маптерин бралі, беr beim,. рано у јутру, summo mаnе. avunculus.

Ўјчевина , f. Drt, po per Sheim (uns Ујакарити, им, v. pf. erfaffen, appre sein Anbang) wohnt, terra avunculi. hendo.

ўка, f. Dав веfфrey, clamor. Ујаков, ва, вo, bes Ontel®, ayonculi. Ўканитисе, имce, vidе наканитисе. Ујаловии, им, v. pf, perfфneiben, укапи, учем, v. impf. ) һи! freper, castro, exseco.

dico hu? (vocati sodalis gratia in sala Ýjam, yjma, m. die Mühlergebühr, por tu). 2) bu! maden (in die Hände vor tio debita molitori. Понијо човек жII

Kälte). мо у воденицу да меље, Кад је до- Унебапти, ам, v. pf. erlauern, ex insi. шао пред воденицу и опазио да је

diis capio. његов кум воденичар, онда поми- унівање, р. 1) Ваз 2nfФmieben, pсп. слио у себи: „Благо мени! ево мо sio. 2) das Verleßen durch Beschlagen, га кума, самљеће ми без ујма.” А laesio equi solearum. кад воденичар угледа свога кума Унивати, ам, т. impf. 1) аnjemieдen, са Житом, онда опет он рече у

incudo, concudo. 2) im Beschlagen vera себн: „Благо мени! его мога кума, leßen, laedo dum munio equi soleam. даће ми два ума.”

Унідање , п. Зав 21ufbeben, abolitiо. Ујање, р. дав Хаtеn, Musfdnaufen, укидали, ам, Ү. impf. aufbeben, aborespiratio, requies.

leo. Ўјање, р. бав реulen (ber 289gen, бев Укинути, нем, v. pf. aufђебеп, аbоlео. Windel), ululatus.

ўклањање , o, vidе уклоњање. Уjapaчипін, им*, v. pf. п. і коња за уклањапи, ам, vide

уклњати. moxy, (ein Pferd) sum Wettrennen yhaanathe, n. daß Hineinfügen, insertio. vorbereiten, exerceo ad cursum (durch ymaanamı, am, v. impf. yineinfügen, Diät u. s. w.)

insero. Ујармити, им, v. pf. einjoiben, inѕ уклонити, им, v. pf. Wegräumen, bei Toch spannen, jungere jugo.

Sette bringen, removep. Ујармљивање, и, рай Сравлеn іnd Sod, Уклонитисё, имce, v.r, pf, аив деп impositio jugi.

Wege gehen, decedo de via.

[ocr errors]

removeo.

ўклоњање, п. Вав 23egräumen, remo- Укдчити, им, т. pf. н. п точак кад tio.

се иде низ брдо, бав Хар jperten, ўклоњапи, ам, Ү. impf. Wegräumen, hemmen, retineo, impedio rotam.

Уксчилисе, имce, v. г. pf, ftart wіtѕ ўклоњаписе, амce, v. г. impf, auf wеі. den, torpesco. dhen, decedo de via.

Украсили, им, т. pf, perfфönera, tе. Уклопипи, им, v. pf. bineinruden (. do pulerius. B. in die Hand), adprimo in

Украсилисе, имce, v. г. рт. (im et: Укнутин, нем, v. pf. ) фu! (фереп se) fich schön machen, i. e. fich einen mås.

(im Walde), dico bui. 2) hu! machen sigen Rausch trinten, inebriari.

(vor Kälte, in die Finger), tacio hui. Укрaспи, адем, v. pf. teblen, furor. Укобити, им, vide cреспи.

Украсисе, адемсе, y, г. pf. fіф да укобилисе, им се vidе срестисе.

von stehlen, clam abeo. Уковали, кујем, v. pf. j in Befфа. Укрёсати, решем, v. p. 1) { $ener)

gen verwunden, laedo dum munio equi dlagen, excutio iguem. 2) H. II. Allpedes. 2) Münzen auf eine Halskette cma купуснога, луковије пера, а anschmieden; incudo, concudo, accu pflücken, decerpo. do.

Vxpomum, IM, v. pf. zähmen, domo. уковиплац, Бигзеlno, praeceps –: ско- Укрспитн, им, v. pf. über& Treus lea чио уковиплату.

gen,

decusso. уковица, f. auf Drat аngе fф mi ebe. Укруппипін, им, т. pf. fef6aften, strin

te Münzen als Kopfzierde, ornatus ca go. pitis e numis.

укршћавање, т. vіdе украћатье. укоп, m. vіdе погреб.

Укршћавани, ам, vidе укршћаган. укопавање, в. дав Singraben, Bergra Укрuћање, в. дав Хreusen, Srец;wей ben, defrssio.

lelegen, decussatio. Укопавали, ам, v. impf. pergraбen, de- УкрКали, ам, v. impf. Preugen, tren; fodio.

weise legen, decusso. Укопаватисе, амce, v. r. impf. ft ver. Укръапии, ам, v. p. erflagen, violen(chanzen, circumvallor.

ta morie perimo. Укопати, ам, v. p. cingraben, dеfо- Укубурити, им, т. pf. in Xoth unə dio.

summer gerathen, ad miseriam redigi. Укдпалтисе, амce, v. r. pf, fit verfфаnә ўкувалн, ам, v. pf. .) меб, vide y. gen, circumvallor.

мијесили. 2) Eoфen (дав Sjfen), coquo, укопни, нa, нo, Brab., Begraoni-, paro. funerarius.

Укўрчиписе, имce, y. r. pf. (bal6 ota Укопнита, f. ш. ј. укопна кошуља. söön) sich in den Kopf leßen, pertendo. укопні ци, m., рі: бie Soptengrübet, ve- Укуһунин, д. рее 3nmobner, 2hitbi. spillones, defossores.

wooner, inquilinus. укор, m. Die Bormurfe, exprоbratio, cri- Укућанка, f. Die Rietbeфopneria, ip. minatio.

quilina. Укоравање, р. 1) дав 23ormerfett, cri. Ула, f. деr olune, nebulo.

minatio. 2) бав ефalen Sea Rеffеrѕ, ўлав, ва , во, уло улава! Ви рunificultri incorticatio, munitio.

tischer Holunt, nebulonum maxime. Укоравами, ам, v. impf. 1) кога, etа улагање, р. 1) дав 5 in ein ft eden (bев nem Vorwürfe inacen, criminari

quem. Geldes in eine Unternehmung), collo2) бритву, ein 2rеffеr fфаlелі, тари catio (pecuniae). 2) das (Sinrichten (des briuin cultelli cortice Girmo.

gebrodenen Fußes), das Einrenken, teУкорёнипінсе, имce, (Рес. и Срем.) stitutio. vidе укоријенилисе.

улагами, лажем, v, impf. г) pineinfte. Укоријенилисе, имce, v. г. pf. (Ерц.) den, colloco. 2) einrenken, restituo sich einwurzeln, radice

ago.

(membrum fractum). Укориши, им, v. pf. fbalen (oqв Refə yлaгaлисе, лажемсе, у.г. pf. код поfer), cortice firmo.

ra, fich (durch Lügen) einsameicheln, Укорили, им, v. pf. кога, einem 23or. iusinuari.

mürfe machen, criminor quem. , улагчівање, п. Bas GinfфmeiфeIn, inУкісити, им, у. pf. 1) vidе накоси. sinuatio.

пи. 2) feitwärts beugen , inсигүo, obli. Улагіваписе, гујемсе, т. г. impf. fiq quo.

einschmeicheln, blanditiis se insinuare. Укосніци , m. pl. paartettфеn mit Rün. Ўлажење, и. дав фіnсіngeben, igitus,

zen, Perlen u. dgl. als Kopfpuß, ca. ingressus. tellae crinales.

« PreviousContinue »