Page images
PDF
EPUB

Умуасерии, им, v. pf. belager, ob. Ўочи (О. і. у очи), im 2ngejichte, деп sideo, cf. опколипи.

3ag Forber, pridie: у очи Божића ; Ўмукнути, нем, . pf. 1 veritummen, у очи неђеље (т. і. у субопту). муки, умукнем, v. pf. Jobmutesco. ўпадање, р. дав фіnеinfaden, casus in — Ha, f. die Una (Fluß in Kroatien), Una ýna famin, am, v. impf. hineinfallen; flumen.

incido. yhákpem, ins Kreuz, in formam crucis. jnana, f. die Brunst, ardor. ÝHámor, juwider , contra aliquem fa. Ýnaanmu, , v. pf, anzünden, accere):

ceudo. „Кад смо fели унаточ чиннін, Упалиптисе, лимсe, v. г. pf, in pike; „Јера си нас од Зеке искао

Brunit gerathen, exardesco. Унети, несем, (Рес. и Срем.) vide y- Упаљеник, m. Der Brunftige, ardens нијети.

desiderio coitus. унёписе, несемсе , (Рес. и Срем.) ті- Упаљеница, f. Die Srüntige, femina ardе унијеписе.

dens desiderio coitus. Унгiзи (у низи), чnten, infra, inferius. Упаљивање, п. 1) рав 2Injunten, incen ýnujam, m. der Unirte , homo graeci ritus unitus cum ecclesia romana.

Ynabubami, zyjem, v. impf. anzünden, Унијатипи, им, v. impf. uniren, uni- incendo. re ecclesiae romanae.

Упаљиваписе, љујемсе, т. г. impf. fіф Унијапитисе, имce, v. . impf. fіф in Brunst jeten, exardesco.

uniren, unire se ecclesiae romanae. Упомити , им, v. pf. im @ebähtnip - Унијапіка , f. Thie unirte, unita.

behalten , memoria teneo. Унијаткиња, f.

Упарадпии, кі, v. impf. н. п. војску, Унітапіски, кa, кo, 1) н. п. поп, бет in Parade (Reily und Glied) stellen,

unirte Pop, unitorunu sacendos. 2) adv. , instruo aciem. . mie ein Unirter, more uniti.

Упарложити, им, т. г. pf. п. ј. виноУнијаћење, п. дав Иniren, unіtіо. rpan, verwahrlosen , negligo. Унајачад, f. (coll.) Vit Suѕеnt реr unir. Ўпаспін, аднем, v. pf. bineinfalen, inten, juventus unitorum.

cido. Унијаче, челia, p. ein junger Иnirter, Улепељавнти, им, v. pf. mit Hide bet juvenis unitus.

fфтидеп, cinere maculo. - У нијеши, унесем, унијо (унијела, ло); Упёписе, упнемсе , v. г. pf. ф еntѕ

v. pf. (Epu.) hineintragen, infero. schlossen widerseßen, obstinari. унијелисе, , унесемсе, унијосе (уни- уп Кисе, ечемсе, у. г. pf. jiv einба

јеласе, лоee), v. г. pf. (Ерц.) бie don, beim Braten an Inhalt einbüßen; Nase in etwas stecken, immiscere se, assando deminuj. Уніки, униђем, vidе уки.

Ўпињање, р. Das entfФlofene Bilers Yhka, f. der Brenz hügel zwischen Bes streben, obstinatio.

Tißungen, tumulus limitaneus. Упињаписе, њемсе, v. to impf. fi, feft Ўнкаш m. die Erhöhung am Sattel, widerseken, obstinare se.

vorne und hinten, der Sattelknopf, Vuupaibe, n. das Anlehnen, Stüßen. - pila sellae :

innisio. „Он буздовано ункашу носи

Ýrupam, pem, v. impf. anlehnen, in-' " Үндсипи, им, v. impf. bineintragen,

clino. infero.

ўпиралінсе, ремсе, т. г. impf. fi, anə унёсиписе, имсе, у. е. impf. Pie 9Xafe lehnen, inuitor. hinein ieden, immisceo me.

Упірипін, им, v. pf. н. п. ватру, аз Уношење, в. дав фіnеintragen , illаtiо.

fachen, succendo. Ymyk, m. der Enkel, nepos, filii filius.

Уписати, цем , v. pf; cinfreiben ; унука, f. Die &nfefit, neptis.

inscribo. Yhympa, drinnen, intus ; hinein , intro.

Уписівање, п. гав Cinfфreiben, in

scriptio. у ну чад, f. (coll.) дie &ntel, nepotes. ynuchbami, cyjem, v. impf. einschreis Унуче , ema, n. ein &ntellins, intев.

ben, inscribo. find, gepos aut neptis.

Уписни, на, но, курва, војник, fürna уолажа, f. vіdе уволака.

lich, Verus (q.d. inscriptus protocollo). Уортачити, им, v. pf. in Sanofunqв. Упапій, ам, т. р. 'befragen, inter

gesellschaft verseßen, associiren, associo. rogo. Уорачиписе, имсе, т. г. pf. fіth аffо. Упопалисе, амсе, 7. г. pf. ским за

cliren, eine Handlungsgesellschaft eins здравље, fib begrüffen, salutare se ingehen, inire societatem commercii. vicen; dare reddereq e salutem.

[ocr errors]

х

terreo.

ten, rego.

1

Упишали, ам,

уіdе понијцаги. Управитељ, m. See geitet, Regitret, плакалінсе, лачемce, v. г.

pf. за ким,

rector. или за чим, 8 meinen beginnen, illa- Управити, им, т. pf, чим, реrfabren, crimari. .

trасtо rеm, versor in rе. Управио као ўплатципи, им, v. pf. erfфreten, ex- ајдук кубом.

ỳnpabaarte, n. das Berfahren, Leiten, Уплести, еmем, т. pf. einflефten, Renken, rectio. implecto.

Управљати, ам, т. impf. regieren, leu Уплеспінсе, етемсе, v. r. pf. fi, per=

fledten, einmengen , immisceor. Ynpaso, gerade, recte , recta. уплешање, п. дав @inflеtеn, implexio. Упр-дање, п. ) дав 2nfpinnen, X» Ýmemamu, ekem, v. impf. einflecten, dreben, torsio. 2) vide hanpegabe. implecto.

Упрёдати, ам, v. impf. . prepen, ўплетнатисе, ећемсе, т. г. impf. fi (wira, Strid), torqueo. 2) vide naeinmengen , immisceri.

предали. упленнік, m. 1 pas Bano, дав іn деп ўпреспін, едем, т. pf. .) ғидтереп, ўтлетњак, m. 3opf geflomten wiro, iutorqueo (filum). 2) vide nanpechii. fascia crinalis.

упрели, ем, упръо, (Рес. и Срем.) ўпљачкати, ам, v. pf. ersenten, prae

vidе упријепті. dor, capio. cf. добили, заллијенати. Упржиіли, им , vide попржяпти. упљеати, ам, v. pf. erfФlagen , interimo. Упригами, ам, vide покіригации. упљесни виписе, имce, y. г. pf. н. п. Упријепти, рем, упръо, v. pt. (Врр.) ren, versaimmeln, situ obduci.

lehnen, flüßen, adclino. Ўпљуван, вка, m. pie SliegenBrut, mu- упропастии, им, v. pf. 3u Brance

scarum fetus. Има му некакав у- richten, an den Abgrund führen, everto. пљувак.

Упропаспиписе, имce, v. г. pf. pers упљување, п. ) Вав біnеinfpepen, in

jinten (vor Schrecken, Abscheu), pereo. spätio. 2) das hineinschmeißen, injectio ynpochek, m. (cm.) der Brautmerber, fetus muscarum.'

petitor puellae , cf. npocay: Упљувати, ам, т. impf. Die ($liegen») „ој! и два свата и два упросника –

Brut hineinschmeißen, injicio fetum. Упрсками, мa, v. p. beipzigen, совУлљувати, љујем, v. pf. 1) bineinfpереп,

spergo. inspuo. 2) bespeyen , conspuo.

ўпрma, f, ) беr Riemen (Бав Банд) Упознавање , в. Вав 23ertennen (Б. Б. um die mopoa, die auf dem Rüden

Ansehen einer Sache für etwas, das sie hängt, über die Uchseln zu tefestiger, ( nicht it), malus tactus.

lorum perae. 2) eine solche mopoa selbst, Упознаваписе, најемсе, v. г. impf. у pera.

кога, или у шпо, perfennen, irria ўпрпили, им, v. pf. auf Ben Xuden für etwas hälten, credere suum quod nehmen, accipio in dorsum , tollo. est alienum.

Упрпіњача, к. т. . торба , eine Xi. Упознатисе, амсе, т. г. р. у кога, dentorbe, pera in dorso.'

или у шпіо, іrrіg für fein bаttеп, Улуаписе, амce, v. г. pf. ) ftin fars credo meu , quod non est.

zen, emitto ventum tacite. )) in die Упокојиписе, имее, у. г. pf. in Srie.

josen scheißen, den Muth verlieren , den dahin fahren, gur Ruhe sich beges expavesco. ben, terben, emori, decedo, obeo. Ўnузати, упужем, v. p. bіnеіn trica Уполенсачипсе, чипсе, у. r. pf. п. ј. chen, inrepo , irrepo.

кукурузница у ватри, аblіеgеn, Tan. Упустити, им, v. pf. audlafen, die ge liegen, diutius jacuisse.

mitto. Уполовічипи, им, v. pf.1lik xut Sulf- Упуститисе, имсе, т. г. pf. рф сіз? Упол випти, им, v. pt. Ite gut (fertig) laffen, immittere se. fern, pervenisse ad dimidium.

Упўп, foglei), continuo. Пошљи луУпран, pнa, нo, milеrfpenitig, per. да на пут, па ајде за њим упупі. tinax .

Упутиши, им, v. pf. кora, anpeijelt, ynophocm, f. die Widerfeßlichkeit, per. monstro viam, dirigo. tinacia.

Упулівање, п. Тав апреifen, direction Употребили, им, v. p. gebraифеи, упућівати, кујем, v. impf. anweifen, adhibeo.

anleiten, monstro viam. употребљавање, р. Вав шебеаи феn, Упу питање (упуштање), п. дае 24.

Tassen, dimissio. употребљавапи, ам, Ү, impf. gebraus - Упуштапи, ам,

V. impf, auslassen фев, uѕurро.

dimitto.

[ocr errors]

usus.

почетак.

упутати (упу шпапии и упушти. Ўрнек *, m, да лиtеr , exemplar. cf.

ши), пам (и упуштим), v. pf. vidе упустити.

Уровили, им, v. pf. п. ј. прошле , урављање, р. Вав Singratex Ser Pians Planken, Pflöde ringraben , infodio fen, sepimenti genus.

sepem plancarum. Урављати, ам, у. impf. п. ј. проиће, уродити, ди, v. pf. eintreffeit, in Crs die Erde aufgraben, für die Plankens fullung gehen, exitum habeo : уродиhede, sepem plancarum insero terrae ла моја ријеч. utrinque etfossae, et postea rejiсiеndае. Урокљив, са, во, н. п. дијете, без Урадили, им, v. pf. тафеn, perficio. sprechbar, leidyt beherbar, incautabilis. . Уранак, нка, т. ба8 frübe 2ufjtehen, fascinabilis (d. i. schön und zart).

surrectio matutina : срећан уранак, урдсипти, им, v. pf. н. п. кошуљу, миран данак. cf. налијали.

ckyme, bethauen, irroro. Ўранили, им, v. pf. früh аuffteben, Уроіци, урока, m. pl. Sіе Bеfоrефung, surgo mane. .

Beberung. fascinatio. Уранилии, им, v. pf. mäten, sagino. Ņpom, m. Mannsname, nomen viri. Урвање, п. Вав Cleifen, dеnоlіtіо. No, in der Zusammenfeßung, vide y3. Урвати, ам; у. impf. fФleifen, demo- Усі дили, им, v. pf. 1) _jtieleri, napulior.

brio insero. 2) feßen, pflanzeni", sero. Урвина, f. 1) беr fteile 265ang ppt Усанути, не, v. pf. auёtrodnen, here dem Erde herabrodt, mons praeceps.

dorren, exaresco. 2) (ст.) некаква планина :

Ўсебичили, им, v. pf. 8um täglien „Покрај мора Урвином планнном Gebrauch bestimmen,incipio uti quotidie. рда, f. vіdе грушевина.

усев , m. (Рес, и Срем.) vidе усјев. уред (у ред), сt. ред.

Уседање, р. (Рес. и Срем.) vidе усје. Уредан, дна, но, оrреntli, wie jiф” в

дање. gehört, ut decet.

ўседати, ам, (Рес. и Срем.) vidе усјеV peaba, f. die Einrichtung, institutio.

дати. уредипи, им, v. pf. oronen, constituo, ўсејали, јем, (Рес, и Срем.) vidе усиordino. Уредио 1 као Насла mашке. јали.

2) лан, кудељу, periten, praeparo. Усённули, нем, v. pf. 1) schneuzen , Уређівање; п. "Бав іnriФten, ordi. emuugo. 2) fig. schneuzen , emungo. natio.

Усекованије, р. (Рес. и Срем.) vide Уређівати, љујем, v. impf. einriten, усјеконаније. ordino.

Ўселина, 1. (Рес. и Срем.) vidе усјеУрезан, зна, но, (Рес. и Срем.) vide уриjезан.

уселипінсе, имce, y. r: pf. fit anfite. Урезати, ежем, v. pf. 1) vide

заре- deln, einništen, nidum ponere. зали. 2) bineinfфneisen, (н. п. лўна ўсести, уседем (и уседнем), (Pec. и улонац), addо sectum.

Срем.) vidе усјеспін. Урезивање, п. Сав ineinfфneiben , in- ўсећи, усечем, (Рес. и Срем.) vide sculptio; additio secti.

ycjefi. Урезнівати, зујем, v. impr. ) binеtnо усещали, ам, (Рес. и Срем.) vidе усјеidneiden, insculpo. 2) ein wenig bei. цали. Ben angenehm), H. II. jaoykowana, ycribeanna, f. die fiten geblieben, einen admordeo.

Mann bekommen, alte Jungfer, virgo Урезници, ника, m. pl. (bei Sen ѕереrn coelebs ; a nullo expetita. das Ende des Zettels, weldies nicht Ý chjamu, jem, v. pf. (Epr.) 1) fäen, melyr gewebt werden kann), fines (?) sero. 2) scherzhaft für: reclieren, jocose texti.

pro: Урећи, уречем, v. pf. (berenhaft, bes Усијалин, ам, vidе усјали. sprechen, fascino.

сијансе, јемсе, v. г. pf. (Ерц.) fіф Ўријезан, зна , но, (Ерц.) н. п. нож, hineinmengen, nouvocatas me infero. фаrf, acutus. .

Усијаписе , амce, vidе усјапансе. ў

puta, f. Frauenname, nomen feminae. ўспритн, им, v. pf. н. п. млијено, Урлање, в. дав peuten, ululatus.

сиратц , Еäfen, cogo, coagulo. (рлати, , am, v. impf, heulen, ululo. Усирилисе, рисe, v. г. pf. gerinnen, cogi. Урлiкање, и. дав peulen, ululatus Ўсисање , n. дав Зеrѕоrrеn , 24u@tco. (österr. das Jodeln).

nen, exsiccatio, Урлiкапли, личем, v, impf. beulen (@terr. Ўсисали, ишем, т. impf. austrownen,

jodeln), ululo. cf. fr. hurles, und it.urlare. exsiccor, exaresco. Урнебес, ш. дае веtüfe, strepitus. Усіпнини, им, v. pf. Klein, zart, de 4

лина.

urdo.

[ocr errors]

rum :

lісаt thun (im Beben, grinten), facio de- Ускршњії, ња, ње, н. п. пост, Sitet ,

licate, affecto elegantiam, venustatem. paschalis.. Усићилисе, имce, v, г. pf, grоlеn, услишини, им, v. pf. ethören, exauintensus sum. cf. укурчилисе.

dio : како и натио, Бог молитву усјавање, и. Рав ülübеп тафеn, can- услино (кад напијају). defactio.

ýcha, f. die Lippe, labium. усдавати, ам, v. impf, glu bеnt mафеи, ў снап, па, пio, grоplippig, labeo, Candefacio.

labiosis. Усјао, усјала, лo, gliisens, cаn dеnѕ. Усне пина , f. augm. v. усна. ўсјати, ам, v. pf. glübens maфen, уснипін, им, v. pf. шпа, traunten, somcandelacio.

nio. Усјалисе, амce, v, г. pf. erglüben, can- Усниппсе, нисе, т. г. pf. коме шпо, delio.

mir bat geträumt, somnio. ўсјев, m. (Epy.) die Saat, sementis.

Ўсница, f. dim, p. усна. усједање, в. (Ерц.) дав 2ujjigen, con- спасати, ам, т. pf. einschläfern, sopio. sceusio equi.

успављірање , д. раз Winjbläferi, 50ўсједаши, ам, v. inpf. (Ерц.) н. п. pitio.

на коња, auffiken, consceudo. Устављірами, љујем, v. impt, einfälä= ўсједнупін, нем, vidе усјести.

ferri, supio. ўсјеконаније, Ерц.) 3sarants $nthаир. Успайрипіли, им, v. pf. кога , in una tung, decollatio S. Johannis.

rund verfezen, inquieto. ўсјелина , (Ерц.) еіn аbіthujiiger Ort, Успаміряпінсе, имce, v. . pf, иніrubig locus praeceps. .

werden, excitari. Усјеспи (може се чупи и усједнули), Усперак, рка, m. Ber Cinfas (im Beine

усједем (и усједнем), v. pf. (Ерц.) н. k!cide), panus insertus in latus caliga

п. на коња, aufjikea, conscendo. ўсјећи, усиjечем, Ерц.) 1) fället, gе. „На усперку патиин делибана —

пиg aniaeat, cacdo satis figuorani. 2) у спор, ш. ударио усор, деr tleinere hinein ihneiden, inseco.

Flut ist durch das Wusthwellen des gros ўсјецати, ам, v. pf. (Ерц.) dim, von. fern, in den er sich ergießt, zurückgetre

ycieku, anschneiden, indo, ioseco. tent, redundatio fuminis. ускаһање, , бав фіnеіnipringen, tran. Успоредо, пеbеnеinancer, simul. sultus.

ўсправити , нм, v. pf. aufrimtеп, егі. ускакати, ачем, v. impf. bineinfprina

go, statue.

ўсправљање, р. Вав 2 цfriФten, erectio, Ускідање, р. дав 21bpflucten, decerptio. allevatio. ўскі і дати, ам, v. impf, abpluten, ўсправљати, ам, v. impf. aufriФter, Ускинути, нем, v. pf. carpo.

erigo, allevo. ўскисивање, и. Вав баиеrmеrіеn, aces. Усправо, aufret, erectum (statuo). ceutia.

успре зање, о. vіdе узмицање. Ускисівати, сује, у. imp.fauer mеrѕ У спрезапи, ежем, vide

узмицаин. Ускиснупи , не, v. pf. деп,acesco ўспрегнути, нем, vidе узмака: : ускок, m. (ст.) cer ($ntiprungene, $nie „Ништа Турци успрегнупи не ће. grant. exul, fugitivus.

усрати, усерем, у. pi. aafфсіреп, „Пије вино ускок Радоница усколебаписе, амce, v. г. р. fih ver: Усред, mitten, in mеdio : усред села; rii+en, dimoveor: усколебаосе свијепт.

усред куће. Ускопівање, в. даѕ gi ufaraben, lоѕѕiо. Ўepo, m. hур. Би Eleiner eфeiger, cacaускопавали, ам, v. impf, aafarabe, tor parvulus. fоdio.

ўспа, в. р. 1) Der Runə, os. 2) дав Ускопати, ам, v. pf. aujgrabi, res 27aul, pie Зunge, има зла успia, est fodio.

dicax. yckompaamu, am, v. pf. zerwühlen, Ņemaea, f. die Shleuße, canalis claudurcheinander werfen, diruo.

sus ad tempus : меље воденица на Ускочапии, им, v. pf. entfpringen, ela- уставу. gio, aufugio.

ставини, им, v. pf. реттеп, aufbai. Ускрс, m. vіdе васкрсеније.

ten, retineo. Ускрсоватье , vilе васкрсовање.

Устављанье, n. Sав 2ufbaiten, retеntiо.

Ўстављamiн, ам, у. impf. aufbalter, Ускрсовали, сујем, vidе васкрсовати, retineo. скр.:или, и, v. pt. abreфen, de-. ўспављаписе, амсе, т. г. impf. fф friugo,

verweilen, remoror,

geni, salto in

concaco,

авет.

Уставци, т. р. прећи дан по крс- Уmaбoрипи, им, vidе улогорити. ном имену, cf. крсно име.

Упабориписе, vidе улогоритмисе. ўспајање, п. Вав 2iuffteben, surrectio. мајатисе, јимсe, v. г. pf." ft, verter»

cmajarui, jem, v. impf. aufstehen, surgo. gen, abscondor, H.n.3ey. 2) unterbrochen У стајатисе, тојимсe, v. г. pf. ablіе. werden, auf einige Zeit aufhören, ingen, milesco (de pomis).

termitto , intermittor. стакнупн, нем, vidе успаћи. Ўшакмице, спалат, аоца , . п. і. човек, беr Уталожнинсе, имсе, т. г. ft legen, fleißige Urbeiter, assiduus.

(vom žiufftand, Sturn), remitto, comстати, анем, v. pf. auffteen, sargo. ponor. cf, mалог. ТcmaЖи, такнем, vidе пославити 2. Упамінити, им, у. pf. völlig aufges сіпатица, п. pl. dim. . уста.

hen, bis aufs leßte Stück verloren ges ў стёгнути, нем, у. pf. н. п. коњу

hen, das Maß des Unglüds 11t volt узду, аnѕiebet, adducо.

geworden, funditus pereo. Успінезање, в. дав 2nsieben (0ев 3üge16), Улањипи, им, v. pf. дünt wеrеnt, adductin freni.

extenuari. Усте запии , ежем, т. іmрt. angieben, Уmапкапи, ам, v. pf. ftampfen, con. adduco.

culco. спицатье , p. vіdе постављатье 2.

Ўпва , f. 1) (сп.) некаква пица воспицами, ичем, yidе постављати.

дена; кажу да је по првуу жупа

као злато: и зајпо се свагда пјева Устока, . Der Oitmins, eurus.

упва зла покрила, eine (тр» cmonale, l auf dem Fuße (nach folgen) ihische ?) Ente in Volksliedern, anatis geуслі піце , vestigiiѕ inѕiѕto: опишао за nus cautibus celebratum. 2) Frauenna. њим устонице.

me, nomen feminae. Усточки, m. pl. cf. брадићи (само ўтвара, f. дав ®efpenft, spectrum, cf,

у оној загонетки). ўстргнути, нем, т. pf. abreigen, de- Утвориписе, рисе, т. г. pf. коме cerpo,

umo, scheinen, videor:

утворило Устрелипп, им, (Рес, и Срем.) vide Mu ce, ich glaubte zu sehen, eß eridien устријелитн.

mir (als Gespenst). устријелити, им, т. pf. (Ерц.) erfфіе. Утврдити, им, v. p. беfеtіgеn, firmo.

fen (mit dem Pfeil), sagitta trajicio : y. Ýmophilabe, n. das Befestigen, firmaстријелила га вила.

tio. Устручaвaњe, n. 2rt gеnе.

Утврђ івати, љујем, т. іmрt. beferti. Успіручаватисе, амсе, у. г. impf. (1) geniren, non audeo.

упёгнути, нем, v. pf. ftart angiебеп, Успірчавање , p. Baş бinauflaufen, ex. stringo. cursio in (montem).

Уmезање, р. Зав 2ngieben, ѕtrісtiо. Устрчавати, ам, v. impf. Finauflau. Упезапии, ежем, v. impf. angieben, adfen. excurso (in montem).

duco, stringo. Устрчами, им, v. pf. "binauflaufen, Уmемељитисе, имce, y. г. pf. fib etаа

bliren, niederlassen, consideo. устук, т. 1) bei Ben бајалице беr ўтерапи , ам, (Рес. и Срем.) vide yieSprudy, womit sie das Uebel bespre: рати. фе, бар 8 } цей #trete, formula yməрі ванње, п. (Рес. и Срем.) vide incantatricis it malum cedat retro, укеривање. abeat. 2) ein Kraut dazu, herbae vene- y repasama, pyjem, (Pec. « Cpem.) vi.

de yiерирапии. Устукнупи , нем, v. pi. gurtmeiфеn, Упеки, ечем, v. pf. .) еntlаufen, evarecedo.

do. 2) Kome, einen im Laufe hinter sich Уступање, n. дав Зurütfreten, recessio. lassen, cursu supero. Уступали, ам, у. impf. zurücktreten, Ymekuce, eyemce, v. r. pf. fich hervor. уступилии, им, v. pf.

f recedo.

thun, exsisto. усукати , учем , v. pf. Dreben, intоrqueo. Ўшешен, ш. (Рес. и Срем.) vide Уmje. Усукоівање, п. Сав Эrebe it, intоrѕiо. У сукнівапи, кујем, v. imрt. Dreben, ўпешипии, им, (Рес. и Срем.) vide torqueo.

умјенципі. Усути, успем, v. pf. Біnеіngіевен, ўтија“, . дав Зӣgeleifen, ferramentum schütten , fuudo.

Teerigatorium. у табати, ам, v. pf. eintampfen, con- упирање, п. ) Ваз 216 viken, absterculco, iuculeo.

sio. 2) das Ubweiden, depastio.

gen, firmo. .

curro sursum.

ficarum genus.

шең.

[ocr errors]
« PreviousContinue »