Page images
PDF
EPUB

ү.

alro.

eyni atri.

rum more.

Вранац, нца, м. Ber Rappe (fффае, converto (reice capellas Virg.) 2) jus jes Pferd.) equus ater,

rückgeben, restituo. Врінење, р. vіdе врањење.

Вратитисе, игисе, у. е. р. иттергеп, Вранепінна, f. augm, p. врана.

revertor, Bpaneul , m. Mannsname , nomen viri, Вратић, m. dim. 6. врат. вра нило, в. діе еф marie , atramentum, Вратич, m, vidе повратич. Вранилова трава, f. ein {wwаtев Врашна, f. намаспир у крајини Не. Farbekraut, nomen herbae.

готинској. Вранин, на, но, беr frübe, cornicis. Вратни, на, но, н, п, коспі, жиле, Враниши, им, impf. schwärzen, Halss , colli.

Вратнице, f. pl. врата од прућа Bpaunk, m. daß Küchlein der Krähe, исплемена, или од дрвета начи. pullus cornicis.

њена, дав Battertbox, porta clathra. Вранчев, ва, во, бет Харреn gehörig, ta. Вранице понајвише споје на

пулиу, и затворајусе да не иде марВранчић, m. dim. 2. вранац.

ва у поље; или на мору. Bany, m. die Franzosen (Krankheit), Bpamo OM, m. (Sceltwort) du Dals. laes venerea.

brecher, andax. Вранцав, ва; вo, venerift, morbo gal- Вратоломије, m. Bartbolomäив, Bar, lico corruptus.

tholomaeus. Bpaunáhe, 1. das anstecen mit Frans Bpamop, m. der Frater (Mönd, flo: jojen, infectio venerea.

sterbruder), monachus latinus , cf. npa, Бранцалин, ам , v. impf. mit Srangofen мор.

aniteden, início morbo gallico. Вратіоров, ва, во, бев $rаtеrѕ, mоВранцамисе, амce, v, т. impf. Wents nachi latini.

risch werden, infici morbo gallico. Враторски, кa, кo, 1) featrif, moВранцљив, ва, во,

vide
вранцав.

nachalis, 2) adv. fratrisch, monachoВрањење, п. бав ефwärgen, atrаtiо. Врањй, ња, њe, Seibenz, . 3. пеft, Враћање, п. 1) бав Иmteyren, convercornicis.

sio. 2) das Wiedererstatten, restitutio, Врањй лук, m. eine 2rt #aut, porri Враћапія, ам, v. impf. .) иmfebret genus.

machen, couverto, rejicio. 2) wieders Ерапчев, ва, во, бев Среrfingt, pas geben, restituo,

Bpakamuce, amce, v, r, impf. umkeh. Врапчић, m. dim. р. врабац, passercu

ren, saepe revertor.

Bpây, m. 1) Wahrsager, divinus, cf, Bpánnje cjeme, n. Name einer Pflanze,. погађач, гапар. 2) феrеnmeiter, genus.

magus. Врапчја врачји), чја, чје , Ben Єper. Врачање, п. ) дав 93aprfagen, divilingen gehörig, passerinus.

natio. 2) das Heren, incantatio. Врапчји нокти, m. p. 9гате einer Врачар, ш. 2) vidе врач. 2) bie Иmgе. Planze, plantae genus.

gend von Belgrad, die ģipar none Вpac, m. (у Сријему, у Бачк. и у heißt, aber hügelig ist: bau.) die Fraiß (österr. die opac), „Дон ми гледа крњо на Земуна,

„А Маргета на Врачар на поље -Bpam, m. der Hals, collum,

Врачара, f. катара, і) дie 23abrfas Bpama, n. pl. 1) die Thüre, fores. 2) gerin, divina. 2) die Here, Zauberia,

maga, Граду врата рано затворајme Врачарев, ва, вo, vidе врачаров. n. pl. dim. 3. Bpama.

Врача рина, f. Die 33 abtfagergebubr,

quod divino datur. Вратарев, ва, во", все богаrtев, врачаров, ва, во, бев Вађrfagets, Вратаров, ва, вo, janitoris.

Refenmeisters, divini; magi. п, pl. vіdе враллаоца.

Брачати, ам, v. impf. 1) wapefagен, 2. per Marnbaum, jugum Врачев, ва, во ,

divinare. 2) beren, incanto.

vide Tentorium. Врапила су два : предње врачи , m. р. діе bеіі. 2leryte (Roвтas

врачаров. стражње; стражњем је навијена пређа, а

und Damian), medici (Cosinas et на предње се навија платно.

Damianus).

Врацкі, на , ко, 1) teuflifф, diabolif. абgm, . враті.

cus. 2) adv. teuflisch, diabólice. Bpámumu ,ust, v. pf. a) umkehren machen, Bpca, 1 die Weide, (Baum), salix. To

seris.

lus.

plantae

epilepsia.

das Thør, porta:

Вратадца, Вратар,

Враташца, Вратило, ( или шупље)

и

на

Враптина ,

[ocr errors]

је на врби свирала (Ф. і. nimt6). Кад Врезнути, нем, v. pf. einen Ctrei врба грожђем роди (nie).

verleyen, baculo percutio (onomaВрбас, т. і) вода у Босни. 2) село top.) у Бачкој.

Врело, р. извор, дie Suеlе, bеr ие. Врбица , f. dim. И. Врба.

sprung des Flußes, fons. Врбљак, т. die Weidengegend, das Врёме ,, мена, р. (Рес. и Срем.) vide Weidengebüsch, salictum.

вријеме. врбов, ва, вo, Beiben 2, 3. 8. gаиб, временип, та, то, betagt, proyectae salicis. Поуздаптисе у кога, као у

aetatis. врбове Клин.

Врењак, њка m. eine 21st $autirant. Врбован, бујем, v. pf. и. impf. (у Сри heit, genus morbi cutanei.

јему, у Бачко и у Бан.) merten (зит Врење, п. Вав ©iepen, aestuаtiо.

Kriegsdienste), perducere (au militiam). Bpeo, Bpeaa, 10, beiß, fervidus. Врбоваписе , бујемсе, у. г. pf. fі, аnа вреоце , п. dim. к. врело, дав Sued

werben lassen, do mę (ad militiam). chen, fonticulus. Bpboenhà , f. Weidenholz, lignum sali Врепенар, m. Bеr epulmaфer, fistugnum,

larius. Врбовка, f. Berbung, comparatio (de- Врепенарə, f. н. п. мјерица, кошаlectus) militum.

puqja, Der Korb, worin die vol anges Врбопуц, m. Bie 3eit, pa sie Beiде аив. iponnenen Spulen gethan werden,

schlägt (mit satyrischen Nebenbegrif) sporta fusis plenis adservandis. tempos quo salix frondescit.'

Вретенарев, ва, во, 1 бев брuІтафеев, Врвети, вим (Рес. vіdе врвљети.

Вретенаров, ва, вo, jistularii. Врвин, вим (Срем.

Времено, п. 1) бie Cpute, fistula neврвљење , п. das Gedränge von hins toria. 2) времено у кола воденично

ftrönenden Menschen, turba properan ra, die Uchle am Mühlrade, axis, tium.

Вретенце цепа, п, dim. р. вретено. Врвљени , вим, v. impf. (Ерц.) mobin Врепи, прим, у. impf. steden, aestuo. ítrömen (vun Menschen, ronfluo.

2) ври тамо нешто, ев ijt ein Betofe, Boeija, f. die Sonur, funiculus :

Tumult, tumultuantur. „Вуку му се за ногама врвце Bpeka, f. der Sack, saccus. врг, т. Kp6ajh, ein Schöpfgefäß von Вреһепина , f. augm, v. врела. Kürbis, haustrum e cucurbita.

Вре Кица, f. dim. р. врећа Вргнупи, нем, vidе врћи.

Врећурина, f. vіdе вреkетина. Bpropay, pia m. Stadt in Dalmatien:

Врзино коло, о. Србљі приповиједају, „Ти отиди ка Вргор.; у граду,

да неки ђаци, над изуче дванаесші „Те савежи Шариға Асана

школа, оптиду (њи 12 мора бити) врдање, в. даѕ Дивљеіфеп, declinаtiо. на врзино коло (да доврше са врдати, ам, v. impf, au@sumeiment свим и да се закуну ? А ђе је по fuchen, declinare.

врзино коло ? и шта је ? Боr бн га Врднік, m. 1) село у Фрушкој гори. знао.), и онђе некакву особипу 2) намаспир код мог села (пај се књигу

чапеки нестане једнога и3намаспир зове и Раваница). Врд. међу њи дванаеспі (однесу га ђаничанин, човек из Врдника. Врд воли или виле), но они не могу нички, кa, кo, ben Врдник. Врд познати кога је неспало. (Тај је ничка кула, спаре зидине на

бно и на врзину колу говорисе брду више Врдника.

за човека који је млого учио —). Врднупи, нем, v.pf, auBeiben, declino. Такови ђаци послије зовусе граВр:бање, . Вав &auern, insidіdе. банцијаши, я иду са ђаволима и са Вребапи, ам, v. impf. Tauern, insidior. вилама, и воде облаке у вријеме Bpesa, f, der Turnuit. tumultus.

грмљане, олује и муче. ГрабанциВредан, дна, но, (Рес. и Срем.) vide јаши су сви издрпани (какав је издрвриједан.

пан) као грабаніцијаш). Ередити, им, (Рес. и Срем.) vide Вријећи, вршем, v. impf. (Ерц.) Фе. вриједипи.

treide austreten (mit Pferde), tero fruBp Ahoka, f. der Werth, die Würdigkeit, mentum. dignitas.

Bpricka, f. ein durchdringendes Eesdrey Вређање, р. (Рес, и Срем.) vidе ври 3. B. von Kindern, wiehernden Pfera јеђање.

den, sonus acer. Вређати, ам, (Рес, и Срем.) vidе ври Врiснупін, нем, v. pf. aufschreyen, јеђати.

exclamo. в (ка , f. (Рcc. и Срем.) rіdе вријека, Вp:ішав, шка, ко(у Сријему, у Бачко и

murmur.

у Бан.) :) frifф, rесеns, cf. тазе, при- Вридање, п. 1) бав grobe Spinnen, јесан. 2) frif, burtig, celer.

netio crassioris lini. 2) dab Daherplau. Вриштање, п. das durchdringende dern, garritus. Schrenen , clamor vehemens.

Врндали, ам, т. impf. .) преспи на Врiштапи, пим, у. impf, биефоrіn= велико вретено, grоw fpinnen, nere gend schreyen, clamo acriter.

crassius linum. 2) daher plaudern , qu. Вриједан, дна, но, (Ерц.) würbig, gas profero. dignus.

Врнау», т. највише се говори у Вриједити, им , v. impf. (Еоц.) merry млож. броју врнд уљи, и dim. врн. Терп, valeo : вриједи царева града.

думийн

(Самотвори точкови Вријеђање, (Epic.) Зав 2nitopen, aufrei. Као Воденично намење, или кола

fen der Wunde, divulsio, offensio. од макови точкова. На паковим Врије ђапии, ам, v. impf. (Ерц.) aufrei. мочковима стоје обично Турски

ten (die Wunde), rumpo, offenda. MONOBH), eine Art Rades, aus einem Вријеђаписе, амce, v. г. impf. (Ерц.) Stüde, rotae genus. feine 13 иптә aufreifen, diyello ipse Врнути, нем, vidе вратипи. vulnus meum, offendeus.

Врнутисе, не мce, vidе вратимисе. Врнежа , f. (Ерц.) :) Веr etängel (3. Венчаница, f. einer Ser, Riemen, pie an

6. des Kürbijjes, der Melone), sur der Opanke statt des Oberleders sind, pas. 2) пасја вријежо ! (@deltwort

lorum crepidae, genen Kinder) convicium in pueros. Венчање, п. 1) бав Дnmaфen Ber Вријеме, времена, п. (Ерц.) .) Sie Obers Riemen der Dpanten, aptatio

Zeit, tempus. 2) Wetter, tempestas. lororum superiorum crepidac. 2) das Bpka, f. das Knurren, f. B. der Kaße, undeutliche Reden eines Mißvergnügten,

mussitatio. Врын ути, не, т. impf. Wegfфmettern, Ернчати, ам,w.impf. 2) опанке, бie Ober. cum strepitu avolo.

riemen anmaden, lora snperiora apto. Bpaes, m. die Verlesung (der Sols 2) zornig reden, mussito. * aten), recitatio nominum militum : Врсан, сна, но, vidе врстан. опинили војници на врлез.

Bpchik, m, der mit mir gleichen Alters Волезовање , п. Зав 23 € 1efen, reci 1ft, aequalis. tatio.

Врсница, f. Die mit mir gleiden 21ters Вpлeзoвaти , зујем, v. impf. unt pf. ist, aequalis. verlere n, recito nomen (ja cam obe Bpchoka, f. die Drdentlichkeit, Bravheit, светри ријечи слушао 1807 године

frux (?). ће се говоре на Дрини у војсци Ва. Врста , f. Reihe, series. љевској; и сам сам ишао же врле. Врстан, сна, но, оr еntli, frugi. зовао војску).

Врстање, р. Зав еtеllеn in Xeil uns Bpaém, 1. die Steile, declivitas.

Glied, collocatio in ordine. Врлепан, , пана, но, fteil, praeceps. Врстатисе, амсе, V. r. impf. fich in Врліна, f. vіdе доброта,

Neih und Glied itellen, in ordine colloco : Вело, vidе веома.

А. Врстајпесе, епо цара Мупапа ! Врл :ia, f. vіdе врлина.

Б. Врстаосе не врстао, не ма Волудање, р. бав @eben (uno hun) еіnев, Веr fіt nit yobt bеfіnset, in- Врспелези (п. ј. врзи ме лези), (tomif) cessus hominis aut bestiae minus bene

als) Feiertagenaine, dies festus fictus valentis.

joci caussa : Врлудапти, ам, v. impf, i, gebe (oper A. какав је данас свепад? sebe aus), wie einer der sich nicht wohl Б. врспелези !

bеfinеt, inсеdo ut minus bеnе vаlеnѕ. Врта», m. (у Сријему, у Бачк. ну Врљав, ва, вo, am auge befфätigt, Бан.) 548 3iertheil, vidе человрпі. "laesus oculo.

Врпаљче, чеша и, буре од четвршін Врљање, п. Сав сфеnѕеrn, ambulаtiо. Врњапти, ам, v. impf. (фіеntеrn, am. Вршанье, р. 1) vidе враћање. 2) Зав

Aufbrechen der Nüße mit dem Messer, Врљика, f. Sie Change gum Gingаnnеп, effractura nucis ope cultri.

tignum (pertica) sepiendo horto. Врапін, врћем , v, impf, ) vidе вра. Врљиви, , ям, у.

pf. werfen, wegwers Кади. 2) орае, бie Züpe aufreфen, fen, jacio. cf. бацити, пурити.

effringo nucem cultro. Връичица, f. dim. р. врљика,

Вртаписе, времce, vidе враћашисе. Връо, т. еге аn einem zuge befфätigt, Вршење , п. (Рес.) vidе врћење. saucius altero oculo.

Вітеплін, піки (©ec.) vidе врrепі.

нас више него

акова.

*bulo.

нсе.

dim, p. врг.

[ocr errors]

рае.

Вртепинсе, тимсе, (Рее) vide sphe- Вршник, m, vide црепуља.

Вручанин, m. einer von Berfфеѕ. Врпити, им, (Срем.) vidе врлепи. вршчић, m, ) dim, p. вр. 2) (вржчић) Волипінсе, имce, (Срем.) vidе врће.

Връо, врла, лo, vidе добар. Вртлог, m. Ber 2Baffеrmirbel, yortex. Връдвилі, па, по, н. п. гора , cin Вртоглав, ва, во , fфwіnсlіg, ver Berg mit vielen Spißen, cacuminotiginosus.

sus (?). Врлоглавица, f. See Bфwine, yer Вmйца, f. (у Ерц.) vidе птица. tigo.

Вугдраг (Вукдраг), м. Лаппвате, Већење, р. 1) Bas Bobren, tеrеbrаtiо. nomen yiri. 2) das Drehen, volutio.

вузман, m. Лаппвпате, pomen wiri. Волепін, врпим, v. impf, Ерц.) бор. вунло, m. Лаппвпате, поmеn viri. ren, terebro.

вуин, т. Лаппвпате, доmеn yiri. Bohеписе, вртимce, v. r. impf. (Ерд.) вулица , m. annname, pomen viri. sich drehen, vertor.

Вуја, m. (Рес. и Срем.) vide Byjo. врћи, вогнем, v. pf, thun (ftеlеn, Вујадин, m. Rannename, nomen viri. legen), pono.

Вујак, m. Лаппвпате, поmеn viгi. Воли, вршем, (у Бачкој) vidе вријећи. Вујан, m. Rann&name, nomen viri. ВрКисе, вргнемсе , v. г. pf, на кога, вујана, f. Trauenname, nomen femiwem nacharten, nachgerathen, imitor. Дете се вргне и на ујца преко Ду- Вујепia, m. Хаппвпате, поmеn yiri.

нава, акамо ли на слугу у кући. Вујо, m. (Срц.) 1) hyp. 2. Вук 2) bур. Bpk (comp. Bpyki),ha,he, heiß, fervidus. р. Вуица. Врућина, f. Die pike, aestus.

Býjko, m. Mannsname, nomen viri. Врућица, f. biѕіgев $ieбer, febris ar- Вујчета, m. Лаппвиame, nomen viri. dens.

Вујчин, m. Лаппвпате , nomen wiri. Врућичина, f, augm. 6. врућица. Bộk, m. 1) der Wolf, lopus. 2) Mannsa Врулуштина, f. vіdе врућичина. name, nomen viri. Кад се каквој врушка гора, f. vide Фрушка

жени не даду Ђеца, онда нађене Врушкиња, f, cine 2rt Wirfфел, сегasi ђептему име вук (да га не могу genus.

вјешице изјести : зато су и меВpң, cf, mp4 врц.

ни овако име нађели). Грцање, и. 1) бас јфnele pin = unВука, f. Slug be) Вуковар.

Herbewegen, micatio. 2) das Sprüßen, Byxa Anh, m. Mannsname, nomen viri. emicatio.

Bykājuo, m. Mannsname, nomen viri. Врцан, ца , v, impf, fprüben, emico : Вука», ш. аппвпате, поmеn viгi. Црна крвца кроз кошуљу врца –

Вукана, f. Seauenname, nomen femiВрцаписе, амce, v, г. imрt. it fфnel nae.

hins und berbewegea (8. B. wenn ein Bykac, m. Mannename, nomen viri. Manu ein Frauenzimmer nadväffen Bykaq, kya, m, Manasname, nomen wil), mico?

viri. Врцкање , п. dim. b. врцање.

Вукач, m. Лаппвпате, поmеn viri. Врцкапісе, амce, dim. р. вруаписе. Вукацанн , m. Rannвпате, поmеn viri. Врчак, чка m, vidе мачак.

вукеља, m. Лаппвпате , nomen wiri. Врчање, п. баs #nurren, murmuг. Вукић, XannBname, nomen vini. Врчапи, чим, v. impf. као мачка, Вукман, m. Лаппвпате, боmеѕ yiri.

или као празно вретено кад се обр- Вукмі», m. RannBname, nomen viri. ke, Enurren, marmuro.

Вукмир, m. 27 аппвпате , pomen viri. Bpuuaj, m. eine Schicht Garben, die auf Bykoupa, f. Frauenname, nomen femi

einmal ausgetretten wird, .stratum. Вршак, шка m. vіdе вричні 1. Вуковар, m. Btast in Glavonien, noBpinay, jutja n. die Stadt Wersche (im men urbis. Вуковарац (рца), човек Banat).

Вуковара. Вуковарски, кa, кo, Вршачки, кa, кo, Werscheßer :,

pon Вуковар. Bpurene, n. das Austreten (des Getreia Bykosojë, m. Mannsname, nomen viri. des), trituratio.

Вукодлак, m. вампир, беr Затрре, Вршидба, f. Das uѕtrеtеn, triturаtiо. vampyrus (das Vulcolacsae im Adelung вршитисе, шнсе, т. г. impf, in @r. a, v. Bampyr). Вукодлак се зове чо.

füllung geben, perficior : Bpiunce B0 век, у кога (по приповијепкама наља Божја.

родним), послије смрти 40 дана, Bka, f, die Fischreuße, wassa,

уђе некакав ђаволски ду, и оживи

nae.

се

се оtіом

та (повампирисе). Потом вукодлак вукотиби, m. pl. cf. сјекушићи (са. нзлази ноћу из гроба и дави луде мо у оној загонетки). по кућама и пије крв юнову. Пош- Вуксан, m. "Rann&name, pomen viгi. пен се човек не може повампири, Вукша, m. Rannéname, nomen viгi. ми, већ ако да преко њега мртіва Вуле, m. Лаппвпапе, nomen viri. прелели каква мица , или друго вулепша, m. Tannéname, nomen viri. какво живинче пређе: зало свагда вуна, f. Die 223ole, lаnа. чувају, моца да преко њега што вунен, на, но , molen, lаnеnѕ. не прење. Вукодлаци се обично по- вуница, f. 1) dim. 6. вуна. 2) вунени јављују зими (од Божића тамо до KOHUH, der Wollzwirn, filun laneum Спасова дне). Како почну људи мло duplicatgan. го умирани по селу, онда почну Вунко, m. Хаппвпате , 'nomen wiri. говорити да је вукодлак у гробљу вуна, . (у сријему, у Бачк. ну Бан.) (а kекоја почну казивали да су га das Pfund, pondo. фе долу вуђели с поуровом на ра- Вунпгаш, п. і. Аан, $labв, беr мөну), и стану погађати ко pfundweise verkauft (verpackt) wird, довампирио. Кајшто узму врата

linum quod jam pepsum venditur. Адријецца без биљеге, па га одве. Вунлашки, на, но, н. п. канттар, біe" ду на гробље и преводе преку гро Pfundwage, libra quae pondo exhibet. бова, у којима се боје да није ву. Внцуп, m. der Hundefort (öfterr. кодлак: зашпіо кажу да танови Bundefutt), nebulo. ждријевац не ће, нили смије, прећи Вунцупарија, f. die punb8fütterey, res преко вукодлака. Ако

scelesta. увјере и догодисе да га ископавају, вуруна* (вуруна), f. vіdе пек. онда се скупе сви сељаци с глого. Вуруннца (вуруница), f. dim. р. вувим кољем (зашто се он само гло. гова коца боји : зато говоре, кад вурунскій, кa, кo, н. п. лончик, Дfene, га спомену у кући, „на путу му fornacalis. броћ и глогово прње”

зашто Вурунција

m. 2) der Dfenmacher, forсу и брошњаци покривени глого. nacarius. 2) der Beder, pistor. вим трњем —), па раскопају гроб, Вули, вучем, т. impf. sieben, Фlepи ако у њему нађу човека да се није распао ,

га избоду Вуцибатина, f. 1) беr mit Bem @toft оним кољем, па га баце на ватру berumfpagiert, otiosns cum baculo. пе изгори. Кажу да таковога ву.

2) der offenbar Sträfliche, baculo diБодлака нађу у гробу а он се уго.

guus, quem sequitur baculus expectans јио, надуо и поцрвењео од љуцке illum qui verberet. хрви („црвен као вампир”). Вукод. Вуча, ш. (сп.) Лаппвпате, потен лак долази кашпо и својој жени (а

viri : особимо ако му је лијепа и млада), „Шемлук, чини Вуча ценерале

е спава с њоме ; и кажу да оно Вучан, ш. 9Rann&name, nomen viri. дијете не мa коспију које се роди вчен, ш. 27 аппвпате, поmеn viri. с вукодлаком. А у вријеме глади Вучење, р. бав бmleppen, 3ieben, tracчесліо та привиђају око воденица, око амбара житније и око чардака Вучета, m. Ranuname, pomcn viri. и кошева кукурузније.

ву чија*, f. ein aufrettebeпрes ap, вукоје , m. RannBname, pomen viri.

Wanne, cadi

genus. Вук једина, f. Der 213 oliship, admor. Вучјца , f. dim. г. вучија. sus lupi ; (приповиједају) над жена

вучина, f. 1) bie Boifbaut, pellis lupi. прудна једе меса од овце, или од

3) augm. pon вук. 3) Rann#nanie, козе, коју је в ук jeo, онда по

nonien viri. њезином Ђепету, кад се роди, изи

Вучитрн, m. варош у Косову код вођу некакве ране, које се зову ву де Силнице. коједина. Вукоједина се кади Вучић, m. Xann&name, nomen viгi измечетом и тим се лијечи.

вучица , f. Die 13¢lfin, lupa. Вукола, m. Rannéname, pomen viri. Вучји, чја, чје, Bolf6, 1upinus. Вукоман, ш. 23 аппвпате, поmеn viri. Bу кo, m. Лаппвпате, поmеn wігі. Вукосав, m. Omannéname , pomen viгi. Bшеница , f. (у Ерц.) vidе шемица. Bykocaba, f. Frauenname , nomen fe

minae, Вукоша, ш. Запрвпате, доmеn viri.

pen, traho.

a

они

[ocr errors]

"tio (?).

« PreviousContinue »