Page images
PDF
EPUB

Omilao

.

m.

„Киша музе ,

Iyak, m. vide ny.

affinis ex parte uxoris :

y Ilyaap, m. der Bächter des Weinbergs, пунице. custos vineae.

пуничин, нa, нo, Ser пуница, 50crus. Пударење, в. Das Depaфen bes mein. Пунишaкe, f. p. cin Sartenjpiel, ladi berges, custodia vineae.

"chartaruin genus (österr. Saunikel). Пударина, f. Ber gobn für Sie бütung пуноглавац, віца, m. cine art Bajrt.

des Weinbergs, merces custodiae vi thiero, bestiac aquaticae genus. Deae : платио пударину; олишао у Пуншвайн, , ugegorner Bein , tan шударину:

damit den Wermuthwein gu versüßen, Нударипи, им, v. impf. ein пудар беріп, vipi (musti) genus. sum custos vineae.

Пунун, нем, v. pf.. feifted, ventan Пударица, f. Die püterin Seg 5213ein. einitto sine crepitu,

gartens, femina custodiens vincam. Пунцаm (пунции), па , mo, cf. пқа Пударна , f. vіdе прака.

Пуњење, в. дав їuden, imрlеtіо. Пударскт, кa, кo, .) Вее рutеr bеr пор, die Alche über dem glim. Weinberge, costodum vineae. 2) adv. menden Feuer, cinis superjectus igoi.

mie eiн пудар, mоrе custodis vineae. Пупав, ва, во, großbäubig, ventrusus. Луж, m. (млоги говоре и сп уж) Die Пупавац, вца, m. Der Biebehopf, прира. Schnede, cochlea.

пупак, пка, р. бie kaojpe, calух. Пужевљії, ља, ље, ефnetеn i, cochleae. Пупак, пка, т. деr zabet, umbilica, пу завац, вца, m. eine Art рефе, деr пўлипи, пи, v. impf. eв treibt Хар: Baumlaufer, picas arborarius.

spel, gemmas emitto. Лузање, л. дав $lettern, friedу en, ni- пупољак, љка, m. vіdе пўпак. sus, reptatio.

пўпчић, dim. р. пупак. пу запии, ужем, v. impf. .) triсеn, II,пчић, m. dim. B. пупак. repto. 2) Elettern, enitor.

пура, f. vіdе будија. лузити, им, v. impf. 1) Elettern, trіса пурак, риа, ш. 1) бie Slіntеntugel, glodhen, repto. 2) ausgleiten, labor : bulus igueus. 2) hart gekochte Fisoler,

phaseolus scmicrudus. , Hore nyse,

Пуран, m, vide будац. „Чувај гузе.

Прењак, њка, пi. ein batbreifes etd Пуздра , f. (bei Sen sterfüligen xbieren) Kufutuz zum Rösten, zea tostilis. cf.ze

die Ruthe, penis quadrupedum (vox honesta).

Пурғње, п. Зав Braten bon (grineni) пујка , f. vіdе будија.

Kukuruz. tostio zeae semimaturae : ANA Дўкі, на, ко, н. п. пукн сирома, Бluts ли већ кукуруза за пурење? arm, pauperrimus.

IIypew, m. Mannsname , nomen viri. пукнути, нем, vide пуки.

пурити, им, v. impf. п. ј. кукурузі II ykomnuna, f. die Spalte, Riße, der rösteri, braten, torreo. Riß, fissura.

Пурко, m. Rannвда те , pomen viгi, Шукпање, п. Вав Pufen toфenber Bo6. Пуро, m. Rann впате, потер viri. nen, sonitus pisi conti.

русал*, m. vіdе оружје. Пукнати, пуклем, v, impf, pufan, нуспп, па , по, ) чеrlајтеп, беrrento subcrepito:

desertus. 2) Söde, desertus. 3) mycina „Гуштер пунке навр куће,

барина!

трҷи пусп као „Гаће пленіе на војску ће

ала је пуспі лаком! лијепа је пуста Ilyanja, f. ein Knopf, 'ichnallenartiger као вила! Да се пусна Бога намо" Knopf.

лимо (cf. јагњиво)! пун, нa, нo, voq, plenus ; пун пун- пустайja, m. (понајвише у Сријему,

цам (пунципі), gang uno gаr ѕой. у Бачк. и у Бан.) ein Raybet, latro. пу нац, нца, m. vіdе пасп.

cf. ајдук. пуначал, чка, кодіт. р. пун.

Пуслаирин, на, но, бев Ctrafenrius Ilynry3, m. erdichtete Speise, nomen

bers, latronis. fictum cibi, q. d. qui replet culum. Ilycmanjuckú, xa, ko, | 1)räuberisd, prat Пункти, им, v. impf. .) fulen, impleo. Пустајскій, кa, кo, datorius, 2). adr. 2) пушку, адеп, іmрlco.

räuberisd, more latronis. п, нианисе, имce, v. г. impf. bоu mer, пусппара, к. (у сријему, у Баҷл. 1

деп, impleri: пуни се мјесец, човек Hau.), die Pufte in Ungern), terra улнцу.

non arata, sed gregibus permissa Пўница, 1, 2) женина мали, бie ефwie. пустимица, г. *сін дзигрrіngel.

germutter (die Mutter der Frau), inater , mum missile, i. B. um Dbft berabjas sponsae. 2) die Verwandte der Frau, iclagen.

лењак.

sonare ,

бијесан!

Пуспидичл, бацити дрво, рейgelar. Пуклање, п. Зав хабаdrаumen in tlеі.

tig geworfen, so daß es in der Luft sich 'nen Zügen, emissio fumi picotianae in: umdreht, ita jactum, ut torqueatur cum tervallis brevibus. volat.

пукали, ам, v, impf. Хабаt рuen, piTlýcmunik, m. der Einsiedler , apacho cotianae fumum emitto brevi interreta.

vallo. пуспінња, f. die Ginje, desertum. пубкац! vide пук. пустили, им, т. pf. Taffen, mitto, di- Пуцање, р. 1) Das epringen, ruрtіо,

mitto ; xeny, sein Weib (gerichtlich). ruptura. 2) das Krachen, fragore еntlа jfen, divortium fаcеrе cum uxore; Пуцар, m. vіdе дрндар. браду, тафfen laffen, promitto; пус- Луцарање, и. dim. vіdе пуцање 2. пило масло (п. і. цицвара) масш. Пуцaрaлiн, ам, dim, vidе пуцапи .. пуспіолина, f. (ав ефеltmort) verlajjen, Пуцараписе, амce, dim.vidе пуцалиҫе:

bеrrеnlo8 , dеѕеrtа rеѕ, homo, bеѕtia. Пуцарев, ва , вo, vidе пуцаров. Пустосванца, f. ein -рофseitgajt opne Пуцаров, ва , вo, vidе дрндаров.

Umt, cunviva nuptialis sine munere. cf. nýyamu, am, v. impf. 1) bersten, sprin. женидба.

gen, rumpor, 3) tragen, sonitum edo, пустошан, шна, но, ўбе , desertus. пуцаписе, амосе, v. r, impf, auf ein. Пўп, m. 1) Оer Beg, via. 2) један пуп, ander schießen, telis se mutuo petere,

два 'пупі, einmal, sweimai , semel, biѕ. пуце, цета (и пуца), п. (gen. р. пупак, пка, р. hyp. p.пул :

maya) 1) eine Weinbeere. acinus. 2) der „Јеленак ми гору ломи

Жnopf, globulus (ibulatorius). пупіак да му је

пуцњава, f. Das feaфen (per Ranonen). Пута», т. коњ пупоногасті, ein "fragor.

pfero, дав cine Blafe am Supe bat, пучина, f. н. п. морска, бie unabfeb. equos habens maculam in pede.

bare Meersfläche, aequor latum, patens. Пулпања , f. Der Supiteig, semita, ППушење, р. 1) бав діаuten Dek Sabate, Путањица, f. dim, p. путања.

fumigatio. 2) das Rauchen, fumus. Лупацце, п. dim. р. пуце:

пўшипн, нм, v. impf. .) хабаt rata „Ој Миљо Милице !

chen, fumum nicotianae emitto. 2) staua „Сребрно пуппашце

ben, excito pulverem. путник, m. 1) eia Reifenter, viator. Пушнтисе, шиҫе , v. г. impf. канфеи, 2) Mannsname, nomen viri.

fumus est. пулиников, ва, во, бев пупник , vi- Пушка, дав ефіебgemebe, tеlum jacuatoris.

latorium : мала, piftole; дуга , Slinte; пупничкӣ, па , ко, 2) беr пупници, au, Die вјерењаҷа (BinobuФfe) it viatorum. 2) ady. wie ein Feijender,

еіnе пушка. viatoris more.

Пушкар, m..) који добро може убити -лупio, p. Bas Supeifen, pеdіса. Лупа из пушке, беr сфüв, ефarffфut, qui као пупо алопруг.

excellit jaculando. 2) der Bewehrfabri. Путовање, р. дав Xeifen, peregrinаtiо. kant, teloruia igniferorum confector, Пуповати, пујем, v, impf, retjen, pere. faber. grinor.

Пушкарање, п. дав рlänteIn, jaculaпупоногасці, па, по, 1) eine 31афе tio mutua e telis igniferis. ат живе Бабень , macula praeditus in Пушкараптисе, амое, v. г. impf, plan. pedе н. п. коњ, пас. 2) човек пупоно teln, jaculari mutuo. гаст (aut mit ben Beifaвe: у све че- Пушкарев, ва, вo, vide пушкаров, mapa), ein rerteufelter Serl (in gutem nyukapnya, f. Pumpflinte (der Kinder), Sinne), versutus, insignis.

teli puerilis genus, Ilyk! interj, plumpf, sonus rei cadentis Ilywkąpanija , ”n. das Schießloch, die in aquam.

Shiegicharte, foramen jaculatorium. п, кење, в. дав Grplen, aufmеrfеn bеr Пушкаров, ва , во, бев пушкар, јаси

Lippen vor Verdruß, vultus iratus , Latoris. buccarum inflatio.

Пушкiмет, m. Sіе 23eite cines Slintene Пући (сoвopиcе и пукнупи), пукнем, ichufes, distantia jactus teli jaculatorii, ч. р. ) Беriten, fpringen, rumpі. 2) Пушница , f. зграда је се суши воқе, trachen (wie die Flinte, Kanone), edo die Obstdarre, aedificium (furnus) pomis sonitum. 3), пукло поље, пукле рав

torreodis. нине , eritret ftunabfеђpar bin, Пушп, m. (у Босни по варошима)

(als Scheltwort) der lump, juvenis pihili Пиписе. имсе, т. г. impf. Die Ripпуштање, р, сав gafen, desertio.

pen por Grod qufiperfen, bucças iuflo, nyissio,

2)

patet late.

:

пушпали, али, т. pf. Tajjen, mitto, cf. 3) намастир у фрушкој гори. сі. пустити,

Врдник. Раваничанин, калуђер из Путитапіни , ам, v. impf. Taffen, mitto. Раванице. Раваничка, ка, но, гол Ilýnumeruya, f. 1) die Geschiedene, mu Раваница. lier dimissa a marito. 2) Der 3 meig, Paвaь, вња, т, мјесто између Саве den der Reiter im unwegsamen Walde и Засавице (у Маҷви више Мипиэzurüdbeugen muß (um nicht davon im вачке скеле). На Равњу је био СраGesichte verwundet ju werden) und dann ски јцанац. a u släft), frous arboris reclinata ab Pabhõlbe, A. das Ausgleichen (zwein iter faciente per silvam. Hnao hak Streitender), reconciliatio. кроз чеcпу на коњу, а калуђер за Равнапи, ам, v. impf. ausgleiben, peta њим; нaгaзи ђак на такову пун

gleiden (Streitende), compouo. менніцу, па је савије за собом и рече Равніна, f. Die $beue, planities. калуђеру: „Чувајсе, дуовниче, піуш- Равнини, им, y. impf. einen, aequo. пенице.” А калуђер помисли на Равніца, f. vіdе равнина. пуштеницу 1), па рече: „Пуштај је Рад, m. Die 21e6eit, labor. ва истинну на ме, ако је млада. • Рад, да, до, дети, Tubeus: ја сам рад Тек што је он по изговорио, а пу

по учинити, іt the e8 geen, facio пеница њему преко очију: заш

labeus. mo je и она била млада, “а ђак о Рада, f. Trauennami, nomen feminae. пуштеници г) није ни сањао. Pagak, m. Mannguame, nomen viri. Пушчани, на, но, н. п. пра, зрно, Радан, m. 2ann&name, nomen viri. калуп, шипка, Зереде», jaculato- Радана, f. Trauencте, поnеn feminae. rius.

Pagac, m Mannsname, nomeu viri. Пушчетина, f.

Раде, m. hyp. 2. Радоица. п, ичина, f.

*} augm. р. пушка. Раден, in. RannBname, pomen viri. пушчыца, f. dim, p. пушка.

Раденко, m. Rann&name , Domen viri.
Раделia, m. RannBname, pomen yiri.

Ради, Федеп, ob umn Widen, proр.

pter: Бога ради, им Bottев Bilen ; „Сењани се у лов подигнули

Среће ради на Божић у јунтру Paalboje, m. Mannsnaine , nomeu viri.

Радин, m. etit arbeitfamer Renfф, ho„Освану звезда на ведром небу, mo laboriosus. -Рабар девојци пред белим двором — Радин , n. XannBname, nomeo viri. Рабар, бра, po, tарier, fortis. Радянко (Радінко), m. Rannénanie , Рабација; m. vіdе тежак.

nomen viri. Pahoma, t. 1) die Arbeit, opus. 2) das Paancas, m. Mannoname, nomen viri. Geschäft, negotium.

Радипи, им,

v. impf. 1) arbeiten, laРаботање, и, дав Дrbeiten, operis fa boro. 2) што радиш ? Фав тафр ри, сtiо.

wie gehts dir, quid agis. Работали, ам, v. impf. arbeiten, opus Радич, m. Xannéname, nomen viгi. facio.

Радиш, т. (train. вртавка, ёterreiф. Pàoomik, m. der Arbeiter, operae. cf. Dradibaberi, d. i. dreh dich Eárbden). посленик.

Радиша, m. Rann&name, pomen viri. Pa6001, m. das Kerbholz, talea. Радман, т. Rann&name, nomen viri. Рабрење, р. дав Лutbmaфen, Normuа Радмил, m. RannBname, nomen viri. thigen , hortatio militum ut bono sint Paamip, m. Mannsname, nomen viri. animo.

Panna, f. Frauenname, nomen feminae. Рабрин, им, v, impf. anfeueen, ani• Радо, m. hyp. р. Радоица. mum addo :

Радо, gern, lubeuter : радо иду на „Србадију око себе рабре

војску. Раброспи,"f. Die Zapferteit, virtus. Pàx06a, m. Mannsname, pomen viri. Pabak, Bka, m. der Honigfladen, favus. Pahobya, m. Mannsname, nomen viri. Pâcah, BH, f. die Ebene, planities. Радован, m. ЗапnBname, nomen viгi, Раван, т. ријека у Ресави, уide Pa. Радовање, р. Вав $reuen, gaudium. Баница 1.

Радоваписе, дујемсе, т. г. impf. і крај воде Равана

freuen, gaudeo, laetor. Раван, вна, но, eben, plаuus. Радовац, вдә,m. Rannвпете, поmеn riгi Раваница, f. ) ријека у Ресави. cf. Радевашница, г. намастир под Цером.

Раван. 2) намаспінр на тој ријеци, Радевашничанин, калуђер из Радо- .

рабар, бра, т. (cm) vidе војно:

Разабрапінсе, беремсе, v.r, pf. ) и ф

вашнице. Радовашничкіі, кa, кo, топ tominen (vom Rausche, vom Phantaa Радова шница.

firen), redeo ad wentem. 2) pa3a6pao Радмица, m. DannBname, nomep yiri. ce seh, in schön aufgegangen, nicht Радоје, m. 27 аппвпате, nones viri. taltig, pauis bene coctus , rarus. Радојка, f. Хrauenname, pomen feminae. Рaзaвити, вијем, vide развипи. Paqojko, m. Mannsname, nomen viri. Разагнати, ам, vide paufерапи. Радоња, т. 9XannBoaтe, nomen viri. Разäпепи , пнем, v. pf. ausfpanneit, Pajocae, m. Mannoname, nomeu viri. extendo: чадор, коња, човека и т. д. Радосан, сна, но, vidе радостан.

Разаnеписе, пнемсе, т. е. pf. fiaufe Paqûcm, f. die Freude, gaudium, lactitia. stellen daß Niemand vorbei kann, imРадосан, сна, но, freupig, laetus. pedire transitum. Радома, m. 27 апnnane, nomep viri. Ра запињање, й. Зав 28fpannen, exPágom, m. die Aufgabe , res gratis ad

tensio. dita rei bene venditae.

Разалињалии, њем, v. impf. ac&fpan. Panou, m. Mannsname, nomen viri. nell, extendo. Радука , f. $rauenname, nomen feminae. Разпињатисе, њеме, т. г. impf. fіф Pamykán, m. Mannsname, nomen viri. gespannt ausstellen, extendı, ne quis Радул, m. ShannBname, pomen yiri. transeat, Радула, г. Хrauenname, nomen feminae. Разасипање , p. Тав 3eritreven , sparѕiо. Радулін, m. Zannвпате, поmеn viri. Разасипапи, ам (и разасипљем), Е. Paan, m. Mannsname, nomeu viri. impf. gerjireuen, dissipo. Paayciu, m. Mannsname, nomen viri. Разаслати, зашгљем, v. p. 3erfiden, Рађање, р. :) Sebären, partus. 2) рав audsenden, dimitto (iv diversas partes). Fruchtbringen, fertilitas.

Разаспирање, о. Вав duѕtreiten, exРађати, ам", v. impf. 1) qebären, pario.

tensio. 2) Frudt bringen, fero fructum : paha Pagacinupamu, pem, v. impf. ausbreiten,

extendo. Виноград, воfe. Рађатисе, амсе, т. т. impf, aufgeben, Paзастрела, ем, разаспръо, (Рес. и оrіог: рађасе сунце.

Срем.) vide paзaстријепти. Рађевина, т. еіnе кнежина per наија во Разстријети, рем, раза пръо, у. pf. Зворник (морао је некад бипи оне (Eph.) ausbreiten, extendo , explico. некакав Рађ, Рађа или Рађо: Раза сути, снем, v. pf. auseinander зашто у Рађевини има некакво мје. streuen, spargo. сто, које се и данас зове Рађев Разбaрусити, им, mit zerrauften камен). Рађевац (вца), човек из v. pf. п. ј. косу,

Haaren da seyn, Рађевине. Рађевка , жена из Рађе. Разбaрусипінсе, имсе,

crinibus impeВине. Рађевски, кa, кo, von Рађе. V. т. pf.

Разбацапи, ам, vidе paзбацилти. Рађен,

Mannsname, nomen viri. Разбацівање, п. Са3 24цвеіnаntermers Pax, f, der Roden, secale cereale Linn. fen, disjectio. Ражалитисе (разжалнтисе), ли ми се, Разбацівати, цујем, v. impf. ausein= v.pf.leto thun, doleo : ражалило му се.

ander sverfen, disjicio. Ражам, на , но, н. п. леб, слама, "Зоя Разбацни, им, v pf. зеrmеrfеn, disjicio. den: , secalinas.

Разбећнсе, бегнемосе, (Рес, и Срем.) Ражаю, жња, m. Der Beatfpiep, veru. viсе разбјеfiсе. Раженилисе (разженипсе), имce, v. Разбиг ўз, т. tate im eфerse) Рав &latta r: pf, q. d. fich entideiben, uxorem exuo.

eis (worauf man sich den Hintern zers Ласно се оженили, али се мучно

falägt), glacies lubrica. ражении.

Разбијање, п. 1) pa® 3erfФlagen, disРажећи (разжећи), ежем, v. pf. vide jectio. 2) das Schlagen, Besiegen, fu. „расиалили 1.

gatio. 3) das Auswedseln in kleine Ражљевање, р. (Ерц.) бав иѣgiefen, Münze, permutatio. 4) das Berhindern,

impeditio, aversio. Ражљевати, ам, т. impf. (Ерц.) аив. Разбијати, ам, v. impf. :) зеrflagen, gießen, effundo.

dispicio. 2) den Feind schlagen, fugo. Ражњић, m, dim. 2. ражаю.

3) дукапі, талијер, банку, Belp meda Paxóeunya , f. Rodeabrot, panis seca.

Téln (in fieinere Münze), permuto. 4) vers

hindern, impedia , retineo, distineo. Разбраспи, берем, v. pf. 1) in Grfay. Разбирање, в. ) Sae fфоnѕ no loters

rung bringen, rescio, exploro. 2) unter: Aufgeben des Brotes, raritas pavis. scheiden, verstehen, intelligo.

2) das Ler leben, intelligeutia. 5) Gr= fundidaften, exploratio.

xis sum.

вина.

m.

effusio.

linus.

tes.

coro.

Разбирати, ам, v. impf. 1) авETauben, Разбудити, им, v. pf. aufmeden, e

seligo. 2) erkundschaften, exploro. 3) vers cito (e somno), expergefacio. fteben, intelligo.

Разбудинсе, имсе, т. г. pf. ermaфen, Разбиратисе, амсе, т. г. impf. zu rich expergiscor. Kommen, ad mentem redeo.

Развадити, им , v. pf. (©treitense) aus. Рәзбити, бијем, т. pf. ) н. п. лонату, einander bringen, pugnantes separo.

чашу, 3erflagen, disjicio. 2) војску, Развађање, п. бав Дивеіnаnterbrington flagen, fugo, vinco. 3) дукат, in (von Streitenden, separatiopuguan kleine Münze wechseln , commuto. 4) tium. perbinsern , impedio : Кео сам да и. Развађапи , ам, v. impf. Ctreitenke дем у лов, па ме разби Ранко ; te

auseinander (bringen, separo pugnabo лисмо да копамо кукурузе , па нас - разби киша.

Развалине, f. pl. Die Ruinen, Хrimmet, Разбјеђисе, бјегнемосе, үг. pf. (Ерц.) rudera. auseinander fliehen, diffugio.

Развълипи, им, у. pf. 8ertrumera, Разблаживајье, р. бав Веrfugen, dul zerstören, everto. 2) yema , das Maul coratio.

weit aufthun, diduco os. Разблаживати, жујем, v. impf. н. п. Разваљивање, п. дае 3ertren, destru- млијеко, реrfüpen, dalcorо.

ctio. Разблажити, им, т. pf. perfüpen, dul- Разваљивати, љујем, v. impf. 3ertore,

destruo , everto. Разблудии , им, v. pf. н. п. овцу, ап. Развевање, . (Рес. и Срем.) vide раз.

gewöhnen, daß es uns nachfolgt, man вијевање. suefacio,

Развевали, ам, (Рес. и Срем.) vido Разблудница, f. м. ј. овца (сп.), ein развијевами.

Saaf, das uns nachfolgt, aus der Page Apábabe, n. das Aufheitern (des Hand frißt, 2. P. m. ovis mansueta : Himmels), redieus serenitas coeli. „Ти помузи овцу разблудницу, Разведраваган, ам, у. impf, aubeitera, „Залиј цвијет кроз танку свиралу.

exhilaro, sereno. Разбој, т. 5) bet Beberituh, machina Разведраваписе, васе, т.т. іmрt. феи

textoria. 2) (cm.) vide pa36ojuwme: ter werden , serenor. „Она иде на Косово равно,

Разведрилии, им, v. pf. au@beitern, se» „Па се шеће по развоју млада, „По разбоју чесіншога кнеза - Разведриписе, рисе, ч. г. pl. fіф ав. Разбојиште (разбојиште), п. Ort, Фо beitern , serenor.

cine ефlафt gemefen, locus ubi proe- Развејавање, р. (Рес. и Срем.) ride lium fuit.

развијавање. Разболелисе, лимсе, (Pec.) 1 vide Развејавати, ам, (Рес. и Срем.) vide Разболиписе, имce, (Срем.) Хразбо развијавати.

Развејатн, јем, (Рес. и Срем.) vide Разбољелисе, лимсе, т. г. pf. (Ерц.) развијати. erfranken, morbo corripior.

Развенчавање, п. (Рес. и Срем.) vide Разборип, па, пio, i) beritänolib, развјенчавање.

leidi begreifend, intelligens, H. 1. 40 Развенчавами , ам, (Рес. и Срем.) vide Bek. 2)(cm.) weit (vom Kleide), amplus : развјенчавали. „Ко ли реза борну сукьу?

Развенчали, ам, (Рес. п Срем.) vide у појасу сабориту,

развјенчати. у скутови разбориту? —

Развеселипи, им, y, pf. erfreuen, gauРазбрајање, п. баз Дuteinancersalen, dio afficio. dinumeratio.

Развесељавање, п. Зав @rfreven, Auf Pa36pájamu, am, v. impf. abzählen, di beitern, exhilaratio.

Развесељавати, ам, т. іmрi. aufbe» Разбрапи, берем, vide разабрати. tern, exhilaro. Разбратисе, беремсе, vide разабра- Развести , ведем , v. pf. D) auBeinanber

führen, in diversa duco. 2) auseinan: Разбрапии, им, v. pf. entbrüdern, der treiben (f. B. einen Topf auf der disjungo fratres.

Scheibe), diduco. Разбрапилисе, имce, v. r. pf. ми смо Развести,

, везем, v. pf. 1) авгіnаnker се разбралили, mir nennen unë nit fahren, diveho. 2).jingend'oder weinend mehr Brüder, rupimus fraternitatem. weit ausholen, diduco. Разбројици, им, т. pf. abzählen, di- Разв'слін, везем, v, pf, bie &tidtrap

Auflöjen, resolvo asu pictum,

• геро,

Фетисе.

numero.

мисе.

numero,

relexo.

« PreviousContinue »