Page images
PDF
EPUB

bilissimae reipublicae inuidi , feu vero, seu

S. XIX.
Alterum cum Venetis bellum.
A compofita, quam mox retulimus, pace,
occo fupra decem annos nil Ludouico cum
Venetis fuit negotii, nifi quod nonnulli no

"

fallo , grauiflimam regi suspicionem ingene-
rauerant, id clam agi a Venetis, vt a re.
gni Neapolitani fuccellione prohiberetur ;
huic accessit illud , quod fibi vni ius Adria.
tici commercii proprium efle contendentes,
salis ab infula Pago Pagenfis dicti in Italiam
commeatum omni conatu prohiberent. His
concitatum Ludouici animum facile adduxere

Anconitanorum, et Genuenfium legati, ve 1376 secum iam A.C. 1376. foedus aduersus Ve

netos iniret. Sic autem conuentum fuit: vt
illi mari, Hungari cum Aquileiensi patriar-
cha, et Francisco Patauii regulo terra Ve.
netos oppugnarent eousque, dum omni ma-
ris Adriatici dominatu, nauigationisque lia

bertate exuerentur: biennio integro appara1378 tum bellum, anno demum 1378. erupit. Fa

uebat principio fortuna Venetis verum
crescente mari foederatorum potentia eo red-
acti funt vt intercluso commeatu omni
obfeffa vrbs Venetorum grauiffima fame pre-
meretur: neque terra fegnius administra-
tum fuit belluin a Carolo paruo, Ludouici
Dyrrachini ducis filio, quem rex in Hunga-
ria apud fe educatum, Dalmatiae, et Croa-
tiae bani dignitate auctum, expeditioni huic

[ocr errors]

praefecerat; ab hoc enim marchia Taruisina occupata, Taruiliumque ipsum arctiffima premebatur obfidione. Hoc rerum fuarum pofitu perculfi Veneti, lupplices a Ludouico pacem flagitauere, verum adeo tum ille dus ras victis propofuerat conditiones, vt eas falua reipublicae fuae dignitate nequirent admittere. Iuuat illas huc adfcribere : Vt in principe S. Marci foro , solennioribus per annum diebus, vexillum regis Hungariae in fignum clientelae erigeretur : electio ducis per Hungariae reges confirmaretur: annis fingulis tributi nomine L. mille aurei penderentur: ad sarciendos praesentis belli sumtus D. millia aureorum illico numerarentur (a). His in foederatorum gratiam adiectum insuper : Vt e sigillo reipublicae verba illa DOMINI MARIS tollerentur : res mobiles mutuo captae remanerent: captiui vtrinque, dimitterentur : Arx Venetorum Tunedi solo aequaretur: ac neutri parti eam tene. re liceret : ad Tanaim fiuuium Genuensibus solis, non item Venetis merces deuehendi potestas esset (b). Quibus omnibus cum Veneti subscribere abnuifsent , bellum recruduit.

[merged small][ocr errors]

Honorifica Hungaris pace terminatur. Resumtum magnis animis bellum A. C. 1380. 1380 paulo negligentius terra , et mari gestum lae

(a) Lucius lib. V

сар.

I.

pag. 238. (b) Ex Paulo Mauroceno lib. IV. Hiftor. ecclef.

Zagrab. pag. 137

[ocr errors]

S

tiorem Venetis fortunam reuexit. Culpam
fcriptores tribuunt Carolo paruo principi, Lu-
douici Dyrrachini filio, quem Ludouicus M.
in aula fua, vt diximus, a teneris educatum,
ac fubinde Dalmatiae bani dignitate ornatuin,
copiis fuis fumma cum poteftate aduersus Ve-
netos praefecerat, is enim iam tum suffragio
pontificio, ad regnum Neapolitanum Toan-
nae reginae eripiendum deftinatus, quo Ve.
netos fibi tempestiue conciliaret, fuperiore
iam anno, ac induciis durantibus, copiam
eis fecerat, annonam clam coemendi, ac, quo
neceflitas ferebat, deuehendi: qua Taruifium
iam iam deditionem parans, ipfaque vrbs
Venetiarum opportune refecta fuit : aliquot
praeterea praeliis naualibus Veneci victores
euaferant. Quo cognito Ludouicus rex mi-
tior factus, Vrbano VI. papae, et Amadaeo
Sabaudiae comiti toțum pacis conficiendae

arbitrium permisit: quibus arbitris, vtrius-
1381 que partis oratores Taurini A. C. 1381. in

haec pacta conuenere : Hung'aro inde ab I-
striae, et Riminensi promontoriis , nec Veneto-
rum flumina ingredi, nec merces eo liceret de.
uebere: Veneti vicisim a portubus Dalmatinis
catena septis, nisi data fide, nil bostile tenta.
turi, arcerentur : tributi nomine VII. mille
ducatos annis fingulis in Hungariam trans-
mitterent: quibus conditionibus, poftquam
XVI. Augusti vtrinque subscriptum fuit,
ab armis discessum, reftitutaque Venetis mac-
chia Taruisina, totius Dalmaciae dominium
iterum Ludouico regi allertum (a). Ipfa de.

(a) Fufius haec lege in Annal, reg. Hang. ad. an. cit.

nique Veneta respublica tributaria eft effe

cta.

S. XXI.

Expeditionis in Turcas neglectae causa. Siquis immenfas Ludouici vires, secundamque tot bellis profpere femper gestis fortunam expenderit, mirabitur fane, cur tantus rex ad eliberandos e manibus Turcarum Grae. cos numquam arma, viresque conuerterit : praesertim toties a Graecis ipfis rogatus , ac å Romanis pontificibus interpellatus. Summa rei gerendae illius aetate fuit et opportunitas, et neceffitas : Amuratbes enim Turcarum Suldanus occupata* Adrianopoli, pluribusque Graeciae ac Albaniae regulis sub iugum miffis , latius suum in dies proferebat imperium , fractoque iam, ac prope folius vrbis Bizantinae ambitu circumscripto orientali regno , vltimum minabatur exitium. (a) Quamuis haec minime latebant Ludouicum , numquam tamen induci poterat, vt Graecis suppetias ferret, fatis habens prouincias omnes, quarum titulis vtebatur, ad obsequium reuocaffe.

Etenim - optime fane meminerat, quantos olim Europae principes in cruciatas expeditiones fumtus profudis

(a) De Graecorum ea aetate fatis consule poft alios

domestici scriptoris Francisci Borgiae Kéri epitomen historiae Bizantinae in rebus Ioannis V, et

[ocr errors][ocr errors]

fent , nullo fiue priuato suo commodo, fiue communi reiChristianae emolumento. Quoties a Turcis imminebac periculum , toties orientis principes auxiliorum obtinendorum fpe intimam cum occidentali ecclesia vnionem, et cum Latinis regibus inibant amicitiam diferimine fubinde Latinorum aere, et fart

. guine liberati , atrocius in hos, quam in Turcas ipfos, defaeuiebant. Non raro certe tum Latini in oriente degentes per Graecos facultatibus suis fpoliati, aut vita ipfa exuti, aut in exilium acti funt. Sero Latini damno fuo fenfere, quam inutiliter opes, vitamque ipfam Graecorum causa prodegerint. Id cum oprime perspectum haberet Ludouicus , ac confimile quid euenturum fibi , suisque me. tueret , a pontificibus Romanis expeditionem in Turcas vrgentibus id diserte postularat, vt quod a Turcis virtute fua recuperasset , liceret monarchiae Hungaricae adiungere: id quia pontifices, Graecae ecclesiae cum Romana vniendae fpe decepti , negabant, maluit Ludouicus orientalium ruinam (pectare ociosus , quam bello alterius caufa, nullo suo commodo fuscepco, monarchiae fuae vires Prodigere(a),

$. XXII,

.

[ocr errors][ocr errors]

· Ludouici coniuges, et liberi. Ex his, quae hactenus recensuimus, facile quisque de Ludouici regis felicitate arbitra

(a) Vide Lucium lib. V. Annales reg. Hung. in Luv

douico I.

[ocr errors]
« PreviousContinue »