Page images
PDF
EPUB

ri poterit, cui id vnum deerat, quod filio careret, quem et hereditatis amplissimae et partae tot rebus praeclare gestis gloriae heredem inftitueret: prior coniux Margareta Carolo IV. imperatore, ac Bohemiae rege prognata, quae illi circa A. C. 1345. in 1345 manus conuenerat, mox sine fotole elata fuit: ex Elisabetha clarissimi bello, paceque viri ac S. coronae Hungaricae fidelillimi Stephani Bollniae bani filia, tres folum sustu. lerat filias: Catharinam in prima infantia exftinctam, Mariam poftea Hungariae , et Hed uigem Poloniae reginas. Innocentius VI. poptifex, vt erat Ludouico fauentissimus, regii thori orbitatem miseratus , iam A. C. 1356. 1355 solennes in ecclefiis haberi praeceperat preces, vt optimo principi heredem e coelo impetraret (a). At eniin aliter vifum fuit fuperis, qui non Caroli folum Hungariae regis pofteros, verum vniuerlain etiam Andegauensium Neapoli dominantium familiam fesqui feculi spatio mutuis fere caedibus exftingui permifere. Quamdiu Stephanus Transdiluaniae, Scepufii, ac Sarollini dux (b) eius germanus, et quem 'iste ex Margareta Lue! douici Bauari imperatoris filia genuerat , Io-! annes Dalmatiae, et Croatiae dux in viuis erant, leuius eam orbitatem ferebat Ludouicus , at poftquam ille A. C. 1355. praema

1355

[ocr errors]

(a) Odorycus Raynaldus ad h. a.
(6) Tituli huius testes sunt literae illius A. C. 1352.

datae in analectis Scepufii T. I. pag. 26.

turo fato e viuis ereptus, hic autem pro1360 perato funere A. C. 1360. patrem consecu

tus fuit, dolor paulo acerbior euaferat.

S. XXIII.

Regnum Neapolitanum Carolo Dyrrachino

transcriptum. Cum itaque nullam prolis masculae suscipi. endae fpem videret Ludouicus , ne quid a morte sua turbarum oriretur, regnis fiue hereditario, fiue electionis iure ad fe fpectantibus tempeftiue fucceffores dedit: pri

mum fuit Neapolitanum olim ab Innocentio 1266 IV. pontifice A. C. 1266. Carolo comiti An

degauenfi, S. Ludouici Galliarum regis fratri, collatum (a), ac a maioribus suis ad se trans

miffum, cuius vindicandi caufa tot olim cu1378 l'as fusceperat. Mortuo 4. C. 1378. Grego

rio XI. mox per cardinales Romae degentes suffectus erat Vrbanus VI. ab Auenionenfibus autem Clemens VII. quae fuffragiorum diuisio diuturno illi, nec nifi per concilium Constantienfe fublato schismati occafionem praebuit. Cum itaque Ioanna Neapolitana regina a Gallis cardinalibus seducta Clementi VII. antipapae Auenione degenti adhaefillet, Vrbanus VI. eam ceu fchifmaticam regno priuauit , missisque in Hungariam nunciis, Neapolim Ludouico noftro occupandam ob«

[ocr errors]

(a) Od oricus Raynaldus ad an. cit.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

tulit. Is fractam iam aetatem , et heredis orbitatem excufans , sui loco cognatum suum principem Carolum paruum, a pace dictum, L14douici Dyrrachini filium, Dalmatiae, et Croatiae banum commendauit, quem vnum fpes erat, per Margaretam Caroli Dyrrachii du. cis, Auerfae fupplicio affecti filiam, ante de. cennium ductam, genus Andegauense propagaturum.

Eam destinationem cum ratam habuisset pontifex, Carolus paruus A. C. 1379. 1379 Romam profectus, primum senator vrbis, tum vero anno insequente, vtriusque Siciliae rex proclamatus, Neapolim se contulit : qua yrbe Hungaricis fuppetiis occupata , captam Ioannarn reginam A. C. 1382. XXIV. Maii 138% Auersano in palatio , eodem prorsus , quo Andreas rex pependit, loco laqueo enecari curauit, atque ab hoc fiue crudelitatis, fiue vindictae actu regnum parum felix auspicatus fuit. ' Priusquam autem ex Hungaria Romam discederet Carolus paruus, Ludouicus rex de filiarum fuarum Mariae, et Heduigis securitate follicitus, id diserte ab eo exegit, vt folenni iureiurando interposito, cunctis quae a Maria proauia , Stephani V. filia, ha. bere poterat in Hungaricas ditiones iuribus et titulis renunciaret : quae res admillum poftea in Mariam reginam crimen paulo atrocius reddidit.

S. XXIV.
Maria filia, regni Hungarici beres praefecta ,

Sigismundo Lucelburgico despondetur. Renunciatio haec Caroli parui peracta fuit consentientibus regni Hungarici ordinibus ,

[ocr errors]
« PreviousContinue »