Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1378 quos anno 1378. Budam ad se euocauerat. Ludouicus, vt eis mentem fuam

exponeret
de Maria filia sua in regni Hungarici here-
dem praeficienda, dandoque illi fponfo Si-
gismundo Caroli IV. caefaris, et Bohemiae
regis filio fecundogenito, ea conditione, vt
iple pariter ritibus folitis inauguratus, aequa-
to cum coniuge sua iure in Hungaria regna-
rec: quibus fine fobole sublatis, filiarum
altera Heduigis, Willelmo, Leopoldi Austriae
ducis filio desponsa, succederet. Quam me-
ritislimi de gente sua regis voluntatem cum
omnes vnanimi probauillent calculo, Tyrna-
uiam poftea regni primores cum Ludouico
abiere: vbi Sigismundus, duodennis adhuc
puer, in Elisabethae imperatricis matris suae
praefentia, Mariae desponsus fuit, data verin-
que fide, vt primum ambo ad maturam per-
uenissent aetatem, nuptias ex ritu ecclefiae
celebratuin iri. Nec mora, Sigismundus a
Ludouico abductus, in aula Hungarica dein-
ceps permanfit , vt et idioma, et mores gen-
tis, 'cui aliquando praefuturus erat, ex alle
condisceret , ac opportunis praeceptionibus,
et exemplis soceri sui , ad difficillimam gu-
bernandi artem a teneris inftitueretur (a).

S. XXV.
Ludouici studia ad vniendam S. coronae Hun-

garicae Poloniam.
Paulo difficilius res acta cum Polonis : illi
1339 enim paccis A. 1339. Vissegradi initis , non-

[ocr errors][ocr errors]

(@j Chronici cap, LI. et in rebus Mariae cap. I. et u

nifi virili Coroli regis nostri posteritati liereditariam detulere in regno Poloniae fucceffionem. Idipfum Ludouicus A. 1355. fo

1355 lenni diplomate, Budae edito, Polonis ca. uere debuit, ac cum hac demum cautione, poft Casimiri auunculi obitum, A. 1370. Cra- 1370 couiae coronatus, Polonici regni poffesfionem adiit: qua occasione ad turbas, et seditiones omnes, quae se absente in Polonia enafci

poterant, tempestiue prohibendas, coronam , ec cetera regalia insignia, maximis Polonorum ingratiis secum in Hungariam abftulit, ec quia Poloni bellicofi, ae potentiffimi principis iras, et vires veriti, pil grauius obmouere aufi funt, ad obitum vsque Budae retinuit. Elapso a coronatione fua quadriennio, cum nulla amplius nasculae prolis ex Elisabetha regina coniuge suscipiendae spes appareret, miffis ad comitia Polonica oratoribus, monuit regni ordines, vt quoniam iple Poloniam aduersus Lithuanorum, Tartarorum , et ceterorum hoftium vicinorum incursiones magnis suis sumtibus , proprioque milite citra vllum ex parte nobilitatis Folouicae fubfidium, gloriofe hactenus tuitus fuiffet, ad sarciendas tot impenfas, atque ad alendam deinceps pro regni Polonici falute, et securitate stipendiariuin militem , stata libi annis fingulis pofthac tributa penderent; quodfi autem id fortasse Polonis, vt a mori. bus gentis, et consuetudine alienum displiceret, non aliter fe onus hoc ad reipublicae falutem neceffarium relaxaturum , quam fi regnum Poloniae hereditario iure ad filias suas

[ocr errors]

X

[ocr errors][ocr errors]

tranfire paterentur (a). Perculit vehementer
Polonos vel nomen ipfum tributi , nullis ad
eum vsque diem vectigalibus obnoxios, quo
onere vt fe fe expedirent, alteri regis pe-
titioni haud grauate subscripsere, heredita.
riamque in Polonia fucceffionem, patris ar-
bitrio inter filias definiendam, vlcro admi-
fere. Fluctuabat aliquamdiu anceps Ludouicus,
quid ex vtriusque regni, Hungariae, et Po-
loniae commodo faciendum expediret : prin-
cipio ea mente fuit, vt quemadmodum filia-
rum primogenita Maria post mortem fuam
in Hungaricis ditionibus regnatura erat , ita
altera Heduigis Wilhelmo Auftriae duci de.
sponsa Polonico potiretur sceptro. At poft-
quam comperit Ludouicus, gentem Polonam
a Wilbelmo Auftriaco vehementer abhorre
re, aliud multo vtilius iniit confilium, Po.
loniam cum monarchia Hungarica perpetuo,
et indifTolubili nexu copulandi: itaque aeta .
tem, valetudinemque suam longiori in Polo-
niam itineri conficiendo imparem excufans,

Poloniae ordines Veterofolium ad celebranda
1382 comicia A. 1382. euocauit , commemoratis-

que suis in gentem nobilislimam meritis,
poftremain mentem explicuit: quae res adeo
tum Polonis oprimatibus probata fuit, vt
nulla interposita mora, primogenitae Ludo
aici filiae Mariae , tamquam defignatae iam

Hun

(a) Dlugoffus hiftor. Polon, lib. X. Annal, reg. Hung.

Tom. II. ad an. 1374.

Hungariae, et Poloniae reginae, eiusdemque sponso Sigismundo solenne fidelitatis fac cramentum ibidem nuncupauerint: qua promptitudine mirifice delectatus Ludouicus , ro-, gantibus ita Polonis, Sigismundum in Poloniam dimisit, vicaria interim poteftate regnum moderaturum , idque daturum operam, vt et mores gentis penitus cognofceret, et opportuna agendi ratione omnium animos li. bi, spontaeque fuae conciliaret (a). Atque vtinam hac deinceps mente perftitissent Pnloni, profecto ea coniunctione regnum vtrumque et potentiffimum, et florentiflimum euaGffet. Quamquam non defuere Ludouico noftro legitimi plane ticuli, vt eam filia. rum successionem iure pollet a Polonis exigere : vt qui partim multo aere per patrem suum Carolum olim numerato, partim solenni permutatione facta , complurium Poloniae, ditionum heres euaferat. Massouiae, quae Pruffiam inter , Lithuaniam , et maiorem Poloniam inceriacet, quaeque Varsauiam vrbem sinu suo complectitur, pars potior heredi. tario iure ad Carolum IV. Romanorum imperatorem, et Bohemiae regem , vsque ad A. 1353. pertinebat, quo demum caesar per 1353 solennes tabulas, ducatum Plocenfem cum appena diciis, dominiis, et pertinentiis fuis, nec non omnia iura, quae fibi in praedicto Plocenfi ducatu, aliisque principatibus Massouiae competunt, rite donauit Ludouico Hungariae,et Casimiro Poloni

(a) Dlugosius lib, cit. Cromerus lib. Xul. PALMA P. II.

H

3

ae regibus, eorumdemque successoribus Hungariae,
et Poloniae regibus in folidum possidenda: ne
que vero iftud citra lucrum fecit Carolus IV.
caefar: Ludouicus enim paulo prius fuos du-
catus: Swidniensem, et laurensem in Silesia,
cum omnibus eorum appendiciis , domiciis
pertinentiis , nec non omnia iura, quae ipfe
regno, seu coronae Hungaricae in dictis duca-
tibus , quauis ratione competunt , seu vale-
bant competere, eidem Carolo IV. imperatori ,
tamquam regi Bobemiae, beredibus , et suc-
cessoribus Bohemiae regibus, et eiusdem re-
gni coronae in perpetuum dederat : infuper ad-
huc communi fuo, et Casimiri auunculi Po-
loniae regis nomine hereditarias fuas , fi.
tas in regno Bohemiae ciuitates : Beüten, et
Creucenburg cum vafallis, districtibus , metis,
dominiis, et circumferentiis suis coronae Bo-
bemicae, eiusdemque regibus in perpetuum trans-
fcripfit(a). Sed haec non tam ad veteres li.
tes suscitandas, quam ad Ludouici, eiusdem.
que successorum Hungariae regum iura in
ditiones Polonicas declaranda, hic loci com-
memorare placuit.

[ocr errors]

(a) Certà haec funt ex diplomatibus Ludouici

M. A. 1353. Budae mense Lunio fignatis,
Vide Goldaftum in appendice document. fol.
60. et sequ. ac in Annal. reg. Hung. Tom.
11. ad. an, citing

« PreviousContinue »