Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

$. II.

[ocr errors][ocr errors]

Poloni ab Hungaris secedunt. Non multo poft Mariae inaugurationen tempore, tumultuum, ac feditionum , quae plerasque subinde prouincias diuexarunt, lemina iaci coepere. Primi omnium Poloni prouidum illud , Poloniam cum Hungaria vno lub capite vniendi Ludouici M. confilium euertere. Occafionem huic dediffe fertur Sigismundus , qui vicaria, vt diximus, poteftate Poloniae praeerat. Is enim Damuratbum, hominem ab auaritia , crudelitate , ac libi. dine infamem, totique genti. exosum non folum peculiari amicitia prosequi perrexit, verum etiam omnium ordinum votis, ac precibus

per fummam imprudentiam contemtis, in Poloniae maioris praefectum confirmauit. Offensis eapropter antistitum, procerum, ac nobilium Polonorum animis facile aliae quoque, cur ab Hungaris tempeftiue secederent, caufae occurrere. Videbatur multis ea duorum regnorum coniunctio nec fatis honori. fica, nec admodum vtilis futura Poloniae quod non immerito vererentur, 'ne quemadmodum Ludouicus M. ita Maria quoque, et ceteri poft eam reges ftabile in Hungaria domicilium defigerent; vt adeo Polonos prin. cipis sui, grauioribus in rebus consulendi , aut litium in curia regia finiendarum caufa , in Hungariam proficisci , quin etiam ad generalia regni comitia celebranda eodem commeare oporteret: communem quidem fibi cum Hungaris fore principem , sed qui eos

[ocr errors]

non per se, verum per nominatos ab fe vicarios , aut capitaneos effet gubernacurus. Sic alienatis Polonorum animis, coepit Zemouitus Mallouiae dux largitionibus, promil. fis, ac armorum etiam oftentatione ordinum Tegni captare fauores, coronamque Poloniae aperte aucupari. Id cum primores promifforum Ludouico M. olim factorum memores in ortu ipso prohibendum censerent, millis A.1383. in Hungariam oratoribus , momere 1383 Elisabetbam reginam, vt fi Poloniam in fua, filiarumque fide, ac obsequio retinere cuperet , Heduigem filiarum alteram primo quoque tempore in Poloniam transmitteret, regni poffeffionem pleno iure adituram. Hahito eapropter Caffouiae cum Polonis conuentu, Elisabetha tempori cedendum rata gentem vniuersam a fidelitatis iuramento, quo fe paulo ante Ludouici M. obitum Mariae , et Sigismundo obftrinxerant, autoritate fua absoluit, fequentibus fere pactis propria tum autoritate initis, atque vtrinque firmatis: Heduigis eodem anno 1383. ad fe- 1383 ftam D. Martini lucem bona fide in Poloniam deduceretur , relicto Wilhelmo Austriacoeum acceptura sponsum, qui regni ordi. nibus videretur: fi improlis obierit, ius Poloniae Maria foror ex affe haberet ; eadem praerogatiua viciffim · Heduigis in Hunga.. ria gauderet, fi Maria fine herede excede. ret. Haec quidem tum Elifabetba pollicita fuit , 'verum, yt erat inconftans , ac dominandi ftudiofa mulier, promiffis minime ftetit : itaque porro etiam Polonis imperare certa,

[ocr errors][ocr errors]

iter filiae ex die in diem ftudiore diftulit ,
ac demum miffis in Poloniam nunciis, ad tri
ennium vsque prorogari flagitauit : verum
cum Poloni ea inconstantia reginae offenfi ,
diserte renunciafsent , nisi Heduigis primo
quoque tempore Cracouiam veniret, alium

regem lectum iri; mulier vehementer con1384 territa, Heduizem demum aeftate A. 1384.

dimisit. Comitati eam sunt Demetrius S.R.E.
cardinalis. Strigonienfis , plurimique alii pri-
mi sublellii Hungari, quibus se se adiunxit
Wilhelmus Austriacus, tam diuitis sponsae de
more amens, atque coram fortunam fuam
periclitaturus. Celebrata fuit maxima , qua
licuit, pompa Heduigis coronatio die xv.o-
ctobris e. a. per quam illa folius Poloniae
possessionem adiuit; Ruflia enim rubra , et
Podolia velut monarchiae Hungaricae mem-
bra ad Mariae Hungarorum regis heredita-

tem pertinuit, quae etiam regna ad annum 1399 vsque 1399. facrae coronae noftrae paruere.

Eadem tempestate Poloni Wilbelmuim Auftriae
ducem spem nuptiarum ponere, Cracouiaque
domum facellere iuflere, in cuius locum com-
muni omnium ordinum consensu maritus re-
ginae Heduigi datus lagello Lichuaniae dux,
ad eum diem gencilibus fuperftitionibus ada
dictus, qui poftquain baptismo suscepto, re-

ligionem Chriftianam amplexus fuit , habitis 1385 a. 1386. incredibili magnificentia nuptiis,

fibi quidem fponfam, Polonis autem Lithua.
niam perpetuo nexu coniunxit, cum ab aliis
laudibus, tum vero ab introducto apud popu-

1

lares fuos Lithuanos Christianismo celebra.

tus (a).

S. II.

Coniurationis in reginas Hungariae caufae. Dum haec in Polonia geruntur, coniuratio, quae interea sub cinere glifcebat in Hungaria, in apertum erupit incendium. Quid co consilii nonnullos egerit praecipites, iu. vat paucis explicare: Poft obitum Ludouici M. vt dignitate ceteros omnes anteibat, ita praecipua quoque in aula pollebat gratia, et autoritate Nicolaus de Gara, e tenui fortuna ad opes maximas, et per omnes honorum gradus ad fupremum palatini comitis magistratum eluctatus, Is vt erat ingenio vafer, et afsentandi peritus , quo Elisabethae, et Mariae feminae vtrique necellarium se faceret, folusque poftea fine aemulo res omnes pro arbitrio moderaretur, de. teftando fane confilio atrociffimis imbelles reginas de intoleranda Hungarorum arrogan. tia, et minus fincera in dominas suas volun. tate fufpicionibus complere ftuduit: suasit insuper aduersus omnes prudentiae leges, vt regui primores negligerent, parcius ad audientiam admitterent, praeter se vnum cum nemine de reipublicae negotiis consilia in

(a) Haec copiofius vide apad Dlugossum lib. XI. et

Cromerum lib. XV. a pag. 259.

rent.

[ocr errors]

irent : autor denique fuit reginis, vt ad metum genti Hungaricae incutiendum , et autaritatem suam confirmandam , primi sublel. lii viros a gestis ante dignitatibus remouerent, eisdemque alios pro arbitrio fuffice.

Hunc in modum deteftanda palatini alfentatione in transuersum actae reginae parcius cum optimatibus agere, eorum af fatum dedignari, non obfcura alienati animi, atque diffidentiae figna edere, folius denique palatini confiliis, et consuetudine vti : pu. pugit ea agendi ratio generosam gentis Hungaricae, a Ludouico M, citra partium ftudium diligi afsuetae indolem , 'cumque eapropter non leuia forte, exorta eflent murmura, non pauci ex comitis palatini çonfilio gestis ad eum diem magiftratibus sunt deiecti: fic Ioannes de Paliszna Auranae prior e fola perfidiae fufpicione prioratum amisit, Stephanus quoque Latzkouitfius Dalmatiae, et Croatiae banus anno nondum euoluto bana. tus honorem Tbomae comiti de Templino cedere debuit, nec pauci citra omnem iudicii formam capite, et fortunis funt exuti (a). Atque ex his fere causis vltramodum alienati fuere potiorum regni animi, mox coitiones fieri, atque clain de excutiendo feminarum iugo consilia agitari coepere: ex quo intelligas, quam faepe principes non

tam

[merged small][ocr errors][ocr errors]

(a) Haec ex Chronici cap. I et II, Dlugosio item,

et Cromero lih, cit,

« PreviousContinue »