Page images
PDF
EPUB

Pauli episcopi Zagrabiensis, qui peracta ex yoto legatione eum praecellerat, aedibus hofpitium cepit, longịorsque tempore commorari constituit , vt interea de reginarum consiliis, Hungarorumque in se ftudiis clarias, ceptiusque edoceretur. Inopinato Carofi aduentu cognito, Elisabetha non mediocriter perculfa ante omnia Sigismundum, qui seu negociorum causa, sey socrus fe a nuptiis, er regni communione studiose remouentis odio in Brandeburgia tum agebat , pero citatissimos nuncios Budam euocauit, dilatasque ad eum diem cum Maria nuptias fine mora contrahi iuffit, cum yt dato demum reginae marito, Hungaros imperii fui impatientes fedaret', tum yero yt Wenceslaum Bohemiae regem, Romanorum caefarem eo facilius induceret ad ferendas germano fuo Sigismundo contra aemulum Carolum paruum fuppetias, qua etiam de caufa potius, quam ob aemulį merum Sigismundus illico a peractis tumultuație nuptiis, coniuge focrui reddita , in Bohemiam ad fratrem fuum receffit. Carolus autem de inito iam matrimo. pio certior redditus, adeo animo concide. rat, vt, fpe omni fucceflus abiecta , Neapolim redire parauerit, nisi a coniuratis , abrupta hunc in modum tela, reginarum , et Sigismundi vindictam meruentibus, in pro: posito fuisset confirmatus (a).

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

a) Vide Chronicon cap. I II. III. IV. et V.et Paulum
de Pauls'in inęmoriali, et Spondanum ad annuni cit:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Carolus confentientibus reginis regno, et coe

rona potitur. Reginae interea, quo animo effet Carolus, experturae, nuncium Zagrabiam mifere, qui eum falutaret , ac vna quaereret, amicusne, an hoftis adeffet ? cui ille multa cum amici. tiae fignificatione repofuit , non aliam elle aduentus sui caufam, quam vt coortam in Hungaria feditionem praesentia, operaque sua componeret: quo refponfo cum omnem sinistre de se lufpicandi anlam reginarum ani. mis ademptam exiftimaret, maximo coniu ratorum numero ftipatus, exeunte Nouembri eodem anno 1385. Budam tetendit. Vrbem 1385 ingresso obuiam procefferunt veccae aurato curru reginae , diffimulatoque dolore, hofpitium in palatio regio obtulere, quod ille ftudiofe tum deprecatus, ad paratas sibi per coniuratos aedes conceffit. Poft mutua salu. tationum oflicia, coepit Carolus cum euoca

1

tis ad se antiftitibus, regnique optimatibus, de curandis reipublicae vulneribus, tranquillitateque reftituenda agere, ac vt optime fingulorum perspectam habebat indolem, consultandum inter omnium ftudia , beneuolentiamque captare.

Subinde cum feu fponte sua , seu coniuratorum metu multorum procerum , ac ipfius etiam vulgi propenfa in se ftudia non obfeuris indiciis comperiffet, vniuerfos, qui per vrbein, vicosque Budenses sparsi degebant, regni ordines ad arcem confilii habendi praetextu euocauit , portisque per

adductos secum Italos milites cuftodiri juflis, quaefiuit ex illis, placeretne: vt ad pacem, felicitatemque regno restituendam , ipse fumto diademate, reginarum loco , gubernacula capefferet ? cumque nemo effet, qui voluntati huic aperte refragari auderet, fine mora de coronando Carolo fenatusconsultum perlatum fuit: mittitur extemplo ad reginas nuncius, qui eas de inopinata hac fcena certiores redderet, mentemque earum exploraret. Maria ea denunciatione perculfa, vbi aliquamdiu lacrimis immaduiffet, re. gni adeo difficilis habenas se Carolo cessuram declarauit, modo deinceps quoque pro reginae dignitate domi vitam agere permitteretur, neque in Bohemiam aut Brandeburgiam ad fponfum discedere, atque illic, vi. uendi mediis deftituta , exilium pati cogere. tur. Elisabetba autem paulo animosior, vt fe a luctu collegit, vltro ipsa in conuentum se intulit, hilarique ad fpeciem- vultu , suo primum , tum Mariae filiae nomine, regiae

[ocr errors]
[ocr errors]

dignitati propalam renunciauit, regni ordinibus ad insperatam eam metamorphosin non mediocriter åttonitis. Carolus hac regni abdicatione mirifice exhilaratus, tam propitiis omnium in fe ftudiis, priusquam refrigefcere, corrumpique pollent, tempestive vlurus, in frequentiflimo ordinum regni comitatu nulla interpofita mora, Albamregiam iter iniit, eodemque reginas etiam fecum deduxit. Inaugurationi conftituta dies fuit XXXI. Decembris A. 1385. quo cum comes palati. 1383 nus "Nicolaus de Gara praesentes elata voce, ternis vicibus pro more interrogaflet : vellentne Carolum effe Hungariae regem, atque omnes faufta acclamatione velle se respondil.

Demetrius cardinalis, Strigonienfis archiepiscopus, Carolum facro oleo perunctum, consueto regni diademate incinxit (a). Atque ab hoc die Carolus infaufto prorsus 0mine regnum, paucorum dierum curriculo finiendum, auspicatus fuit.

fent

S. !I.

Carolus regno, et vita exuitur. Albaregia Budam reuersus Carolus ampliffimi palatii regii partem infedit, parte altera reginarum vfibus relicta, erga quas omni deinceps humanitate, et beneuolentia vsus, nil officii omifit, quo, earum ftudia , volun

(a) Chronicon cap. V. VI. VII.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tatesque fibi conciliaret.

Verum tanti, vt Hungaria tum fuit, regni amisli dolor paulo acerbior fuit, quam vt eius raptorem, quan. tumuis in fe beneuolum, aequis poffent intueri oculis , adeo nihilominus et verbis, et vultu doloreni celare, amicitiam simulare no. uerant , vt Carolus pofito omni iam metu, fumma cum fiducia , etiam remotis corporis fui cuftodibus, cum reginis verfari minime pertimeíceret : atque incauta haec. fiducia illi exitio fuit. Elisabetbá enim dies, no. ciesque de recuperando fceptro follicita, fpem indubiam concepit, incautum hominem citra tumultum e medio tollendi. Descripto iam ex Nicolai de Gara palatini. confilio , caedis perpetrandae modo, hilari conftanter vultu, crebro, et admodum familiariter agebat cum Carolo, vt is sui iam fecurus, nil mi. nus, quam de imminente fibi periculo co

gitaret. Itaqae cum die VI. Februarii A. 1385 1386. specie negotii cuiufpiam grauioris, fi.

bi a Sigismiindo genero e Bohenia perfcri.
pti, Carolum ad conclaue suum sero iam
vespere euocaffet Elisabetba, ille nil liniftri
suspicatus , fine mora nemine comitante ad
fạit: vt coeptum est colloquium , palatinus,
qui tum ex condicto praesens aderat, pone

Iftanti Blasio Forgach,pincernarum regalium
magistro , facinoris exequendi fignum dedit;
ille nil cunctatus, vibrato magna vi bicello,
fecuri non abfimili, Caroli tum forte ad le-
gendas Sigismundi literas paululum inclinati
caput ictu ad oculum vsque producto dille-
cat. Fatali eo cafu Elifabetha, et Carolus

[ocr errors]
« PreviousContinue »