Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

uit;

ad comparendum , nec ad iura fua ibidem ex-
plicanda vllo pacto teneri. Intercessione hac
infuper habita , pontifex nihilominus ad par-
tis vtriusque iurium examen processit , atque
eo ex capite, quod Maria Neapolitana Šte.
pbani Vi regis Hungariae filia erat, ficque
proximo nexu regiam domum Arpadiunam
contingebat , hanc virili ftirpe sublata , legi-
timam regni Hungarici heredem, atque re-
ginam , eius autem nepotem Carolum Rober-
tum legitimum Hungariae regen pronuncia-

fententiam insuper excommunicationis
tulit in eos primum, qui Carolo Roberto
ad occupandum regnum Hungariae, auxilium,
operamue suam denegarent, tum vero in eos,
qui Wenceslaum deinceps regem nominare
eidem confilio, et ope assistere , aut aliquos
regni prouentus administrare auderent, quem
etiam in finem omnes S. coronae fubditos a
praestanda illi obedientia abfoluit. Acerbai
hanc sententiam, atque Wenceslao legitimo
ad eum diem Hungariae regi prorsus iniu-
riam, vt aliquantum mitigaret pontifex, qua-
drimestre concessit , intra quod ille, si quid
praeter fanguinis cum ftirpe regia Hungarica
nexum , aut, quo is plurimum nitebatur,
poffeffionem, iuris fibi habere videretur
coram eodem tribunali pontificio exponeret;
hoc autem termino semel elapfo , fententia
in rem iudicatam tranfiret. Tota judicii hu-

jus series in folenne instrumentum redacta, 1303 ac pridie calendas Iulii e. a. Anagniae fi

gnata fuit. (a).

Hu

[ocr errors]

(a) Vide in Annal, reg. Himg. Tom. I. pag. 373.

S. IV.

Wenceslaus Bobemiae rex filium suum, vnä cum sacro diademate, ex Hungaria dornun

abducit. Post, vbi Stephanus Colocensis, ceterique, qui Caroli Roberti causam egerant, antiftites fub initium Septembris A. 1303. domum red- 1303 ierant, continuo latam a Bonifacio VIII. sententiam propalam suis in dioecesibus promulgari curarunt (a). Vario ea animorum motu ab Hungaris accepta fuit : dolebat multis Bonifacium cansae , nullo iure ad eum fpectancis, cognitionem fibi vindicalse, Wenceslao regi coronam, quam ipfi liberis suffragiis ei imposuerant, abiudicaffe , fucceffionem fe. mineam nulla ad eum diem lege apud Hungaros conftitutam, suamet autoritate introduxisse, Hungariam non secus, ac fi Romanae fedis feudum foret, Andinae domui con, tulise, grauiflimas denique poenas ecclesiafticas, nonnisi atrocissimis criminibus infligi folitas , in Hungaros pronunciari curauille propterea, quod cum liberi, nullique omnino extero principi effent obnoxii, iure, ac libertate fua in regis electione vti pergerent. Multi igitur ea pontificis fententia magis, quam vt dici poflit, irritati, ad obfiftendum Carolo Roberto obstipauere animum : alii partim tot jam annorum diflidia pertaesi, partim facrarum poenarum comminatione per

(a) Ia Annal. reg. Hung. Tom. I. pag. 376.

[ocr errors][ocr errors]

culfi, Carolum suspirabant ; alioquin princi. pem hunc ob insignes, ac regias plane do. tes plerique et aeftimabant plurimum, et tacite anteferebant Wenceslao, vt qui neglecta republica, otiofam in regia Budensi à. gebat vitam, liberalioreque cum aulicis Bo. hemis vini Hungarici vsu , adeo vires ingenii hebecauerat, vt multa ignauiae, et teme. ritatis figna ederet , nemoque fere effet, qui eum cum laude regnatùrum confideret.Quapropter Carolus Robertus dudum iam in Hun. garico folio fediffet tranquillus, fi Romani pontifices principio statim rem omnem Hun. garorum libertati integram reliquiffent, neque ius fibi regem imponendi arrogassent; atque hunc in modum poft Bonifacianae fena tentiae promulgationem tantum abeft , vt quies Hungariae procurata fit, vc potius difsidia, turbaeque domesticae paulo vehementius recruduerint. Praelati , ecclefiarum rectores, et religiofi 'nonnulli mandato

pon• tificis Sideliter obfecuti , eos omnes , qui Wenceslao regi , quamquam adhuc tum in Hungaria degenti, adhaerebant, veluc anathematis vinculo constrictos a fuarum ecclesiarum ingrelsu prohibuere : alii ex aduerfo minime se idmodi mandato obligari arbitrantes, libere fuis in ecclesiis diuina illis adminiftrabant: hinc exortae facerdotes inter de pontificii mandati autoritate disceptationes, contentiones, et animorum odia eo vsque procefferunt, vt pars altera in alteram censuras ecclesiasticas iactarint. Budae imprimis in principe regni vrbe, ante IVena

ceslai

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ceslai regis oculos, diffidia haec paulo vehementius exarserant , vbi fubinde presbyteri Wenceslao studentes, coram iminensa populi multitudine, in geminos Hungariae arohiepi. fcopos Strigonienfem, et Colocensem; in plures item Carolinae factionis episcopos , ac ipfum adeo Romanum pontificem excommu. nicationis fententiam promulgarunt (a). Dilsensiones hae Hungarorum cum etiam poft Bonifacii VIII. die IX. Oetobris A. 13036 e 1303 viuis erepti mortem continuarent , neque iani desituras fperarec Wenceslaus rex Bohe

ac infuper vereretur, ne crescente Caroli Roberti factione, filius fuus non fine infamia e folio deiiceretur , quo se vna , ac filium litibus, moleftiisque omnibus expedi. ret, A. 1304. Maio mense, valido com ex. 1304 ercitü Pestinum appulit (b). Hic dies mul. tos commoratus, turbas Hungaricas penitius perspexit, vidit suismet 'oeulis, quain exi. gua filii a subditis haberetur ratio, quam eius maiestas, et autoritas impune violaretur : pars civium Budenfium Ladislao praetore vibis duce, aperte fauebat Carolo, resque in principe illa regni vrbe, àc regum fede ao trocem minabatur feditionem. Cognità igitur periculi, in quo filius rex verfabatur ;

miae ;

Chronicon cap. LXXXVI. (6) Chronicon MS. apud cl. Linck ad A. 1304. circa

feftum pentecostes, incidir eo anno in XVII. Maii, redt Böberniae Wenceslaus cum maxima armato: non multitudine Hungariam intrans. PALMA P. !!!

magnitudine, primum omnium id egit, vo
sacrum regni diadema, ceceraque coronatio-
nis insignia ad se in castra deferrentur: quibusda
pocitus, Ladislao vrbis praetori in captiui. the
tatem abrepto fuffecit Petermannum , arcis
yna Budenfis cuftodiae inuigilaturum, hisque
actis, Wenceslaum filium Hungarorum regem,
numquam deinceps in Hungariam rediturum
secum in Bohemiam abduxit (a).

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Hungari Ottonem Bauarum Carolo Roberto

opponunt. Poft Wenceslai aemuli in Bohemiam difceffum , cum proniora fibi iam omnia fore fperabat Carolus Robertus, noua rursum ei oba iecta sunt obstacula, quae fpes illius propemodum afflixerunc. Ioannes comes Gillin. gensis, Henricus eius germanus , pluresque alii opibus, et autoritate in regno pollentes viri (b), ac non falutis modo publicae,

(a) Chronicon M. Turotzij cap. LXXXV, Dubrauius

histor. Bohem. lib. XVIII.
(b) Chronicon cap. LXXXVII.

« PreviousContinue »