Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

iterare, id quod die XVI. Maii ipfa domi. nica pentecostes e, a. vfitata celebritate , 1388 per Ioannem de Kanisa, recens creatum Strigoniensem archiepiscopum, rite peractum luit(a). Cui inaugurationi quoniam vniuer. si regui ordines affensum praebuerant, eo atrocius fuit poftea crimen eorum , qui legitimo principi fuo Sigismundo obedientiam praestare detrectarunt, nil iam aliud obten. dere valentes , quam putidum gismundum extera e domo, e Bohemia fuifle oriundum(6). Ceterum Maria regina opportunitate hac non ita maiestatem regiam in maritum transtulit, vt eadem se se penitus exueret: exstant hodiedum complures editae a Maria donationis literae, quae eam deinceps quoque, quoad vixit, fummo iure vsam demonftrant, verum illud in eius aetatis donationum diplomatibus vfitatum fere reperio , vt et Sigismundus Mariae reginae, et haec viciffim regis mariti sui consensus fuis in literis meminerint (c).

(6) Turotzii Chronicoa eap. III. qui quia coronationem

Sigismundi eo die, regiua presente, peractain esse di-
serte narrat, ac de priore, auno abhinc dóiniaica pale
marun habita, pariter coaeuorum scriptorum te:
stiinonio cerium fit, sequitur coronationein Si.

gisnrundi iteratam fuifle.
(6) Chronici cap. VII sub finem.
(c) Speciminis inftar fint literae Mariae reginae ,

quas refert Pray, Annal. reg. Hung. Tom. II.
pag. 171.

S. IV.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Seditiofos compefcit Sigismurdus. Exinde Maria regina malorum, quae captiva perpesla erat, atrocitate in memoriam redeunte, ad iustam prouocata vindictam, mari. tum vrgere non definebat, vt perduellium

perfidiam vicisceretur: Paulus de Horuáthi
1387 episcopus Zagrabiensis, qui A. 1387. in A-

puliam fuga euaserat , atque ibidem in Mar-
garetae reginae Neapolitanae aula nouas
ciebat turbas , episcopatu deiectus, pro-
priisque bonis, et facultatibus publicatis
perpetuo exilio eft mulctatus.

Ioannes au-
tem eius germanus, anno demum 1391. ex-
pugnato in Bossnia castro Dobor, cum pluri.
bus aliis coniuratis ibidem captus, exquisito
plane fupplicii genere Quinqueecclefiis vi.
tam amisit (a). Ad cumulum victoriae de
feditiofis acceflit illud, quod Stephanus Da.
biscia rex Bossniae, facrae coronae Hungari-
eae fiduciarius , a fpurio decefforis fui Tib-
artkonis filio bello appetitus, quo Sigismun.
di aduersus aemulum opem consequeretur
eidem fidelitatis facramento se obstrinxerit(6),
quo Stephani ad obedientiam reditu factum,
vt coniurati, qui antea fuum in Bollnia há-
buere perfugium, inde poftea exclusi, sen.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

(a) Chronicon cap. IV.
(6) Testes hu us literas Sigismundi lege in Annal.

reg. Hung. ad A. 1391, et 1393.

[ocr errors]

fim e facrae coronae ditionibus fe fe eie. cerint, turbasque miscere desierint. Atque hunc in modum opprefla , vel fopita potius seditione, quies tum Illyrico reddita fuit. Alibi quoque, quoad Maria regina vixit, lecundos bello successus contra rebelles habuie Sigismundus.

Stepbanus Moldauiae Wayuoda, percurbatis fub reginarum imperio monarchiae Hungaricae rationibus, a facrae coronae obedientia fe se impune abiunxerat, vt pluribus iam annis libertati assuetus, vfitata xenia, et tributa dependere proterue abnuerit. Sigismundus rebellem edomiturus IV. a coronatione fua anno 1391. 1391 in Moldauiam traduxit exercitum, caesisque, qui montium fauces magno numero obsederant, hoftibus adeo Wayuodam perculit, vt is cum gentis primoribus ad victoris pedes abiectus clementiam implorauerit. Rex non indecorum, nec inutile exiftimans, victo hofti ignoscere, priftinam obedientiam , et fidelitatem iureiurando profeffum non folum in gratiam recepit, verum etiam in Way.. uodatu confirmauit(a). Atque hac occasione, fi Ioannis de Hunyad, fortislimi poftea herois,aetatis rationem habeamus, Sigismun. dus cum per Transfiluaniam iter haberet, 10bilis cuiusdam puellae, Marzimaiana e domo ortae, amore captus paulo licentius eadem abufus fuit , vt anno insequente filium Io.

(a) Chronicon cap. V.

annem in lucem ediderit, peculiari poftea cura Sigismundi educatum (a). Haec eadem puella , fortaffe vt partus futuri infamia celaretur, nobili cuidam viro in coniugium data, mumerosissimae familiae Chonokofiorum mater euafit (6). Sed hoc ex transitu folum, vt celeberrimi aeuo fuo viri natales iam nunc cognofcerentur. Poftremum denique viuente Maria regina bellum illatum fuit Valachis, qui Turcarum focietate freti, non modo sacrae coronae iugum excufferant, verum etiam infeftis fignis fines Hungaricos euafta

bant, aduersum hos fexto a coronatione sua 1393

anno, qui 1393. fuit, Sigismundus progrefsus, minore Nicopoli expugnata, Valachisque viia, et Turcis internecinà clade profli. gatis, eo Myrcben prouinciae Wayuodam adegit, vt regiis pedibus fupplex, pristino fidei facramento renouato, ad S. coronae obsequium redierit (c). Cladem suis tum illatam vlturus Baiazethes Turcarum Sultanus, soluta Constantinopoli oblidione eodern anno copias in Bulgariam traduxerat , Sigismundum illic oppreffurus; verum ille confecto felici. ter bello, domum iam tum iter relegebat.

(a) Haec ad fidein Chronici Heltaiani.
(b) Tenemus complures literas Ioannis de Hunyad

iain gubernatoris, Chonokosiis datas, ac has inter
die XXIX. Augusti A. 1448. editas, in quibus haec
verba notatu digna leguntur: Egregius Woyk de

Chonok frater noter condiuifionalis. () Chronicon cap. VI.

[ocr errors]

S. V.

A Mariae reginae obitu lites cum Polonis. Laetitiam, quam e tot hoftibus gloriofe edomitis concipere poterat Sigismundus, vehementer diminuit inopinatus Mariae reginae obitus, quae coniuge in Valachia absente, eodem anno 1393. in ipso aetatis flo- 1393 re diem fuum óbierat: (a) erat illa non mj. nus egregiis animi dotibus, quam formae venustate praedita: quod autem minus profpere, tranquilleque imperarit, non tam illi, quam immoderatae ambitioni matris eius Elisabethae adfcribendum est: haec enim non modo res filiae corrupit , verum etiam , vt fola regnaret, apud hanc primum, tum vero etiam apud Hungaros Sigismundum in odium adduxit, vt adeo, nisi Carolus paruus a facriofis in Hungariam euocatus, Elisabetbae deftinationes euertiffet, Sigismundus non a folio modo, verum etiam a Mariae reginae coniugio fuiffet exclusus (6). Mariae morte, et abfencia Sigismundi cognita, Vladislaus rex Poloniae ex pactis, quae Poloni cum Elisabetha regina Callouiae A. 1383. inièrant, 1383 coronam Hungariae ad Heduigem coniugem fuam effe deuolutam exiftimans, collectis fine inora copiis, Hungariam inuaserat, prona ibidem omnia fe reperturum arbitrans

[ocr errors]

(a) Chronicon cap. VI. de Mariae Varadini sepultu.

ra consule Annal. reg. Hung. Toin. II. ad A. 1392. (6) Carcus in Annal, Silefiae pag. 114.

« PreviousContinue »