Page images
PDF
EPUB

rege impetrauit , quam dạtis pignori, Lubloniż, Podolino et XIII. Scepufiji oppidis tamdiu in Polonorum dominio futuris, dum aes illud feu in auro, seu in argento integre eis reftitueretur: tabulae pignoris e. 'a. die VIII. Nouembris Zagrabiae non sine ordinum Hungariae consensu sunt fignatae (a).' E luce cincta hac, et ad coaeuoruin monumentorum fidem exacta narratione, facile quisque perspicit, quibus viis Russia rubra, et Podolia, ac insuper oppida Scepufienfia ad Polonos transierint, quae toties poftea incaflum repetita sunt, donec nostra aetate imperante M. Theresia Augusta antiqua iura noftra vtcumque yindicata funt.

$. XVI.

Veneti Dalmatiam fibi afferunt. Iisdem fere adminiculis, quibus Poloni, Ve. neta quoque respublica e monarchiae Hun. garicae ruinis non mediocriter creuit. Res fic accidit : Ladislaus Neapolitanus omni iam fpe Hungariam Sigismundo eripiendi desticu. tus, vt aliquid faltem commodi e diuturna, quam egit, tragaedia obtineret, Iadram, Lau. ranam', Novigradum , infulam Pagum, quae in fua adhuc fide perftiteranc, ac insuper ius

(a) Vide eas in Annal, reg. Hungi ad A. 1414.

[ocr errors]

fuum.omne , quod quidem nullum erat, in

vniuerfam Dalmatiam , cencies mille aureo1409 rum pretio Venetis A. 1409. venumdedit,

per folennes tabulas die IV. Iunii fignatas
in quibus illud falso prorfus allertuin legi-
tur : Dalmatiam constanti, et pleno istre ad
Ladislaum regem Spectare (a). Quamquam
Veneti ipfi agnouiffe vifi funt, eam vendi-
tionem ab homine de re non sua disponente
factam, minime valituram , nifi legitimi do-
mini Sigismundi autoritate , et quemadimo.

lum tum leges Hungariae 'exigebant, ordi.

num regni consensu firmaretur, quapropter 1411 Michael dux Venetiarum mislis A. 1411. Bu

dani oratoribus id ipsum vrgere insticit, quod
vt facilius obtineret, pollicitus erat in per-
petuam beneficii inemoriam, fingulis dein-
ceps annis, equum diuite apparatu inftru.
ctum regibus Hungariae , a Venetorum re-
publica submillum iri. . At enim primores
regni minime ferentes, vt reges fui et equis
generofiffimis, et splendido equestri appara-
tu fatis fuperque instructi, exiguum id rei-
publicae donum tot vrbium, et insularum
iactura mercarentur, tantum abeft, vt ora-
torum poftularis subscriberent, vt ctiam bel.
lum, comminati fint, nisi Ladra , ceteraeque
yrbes, et infulae Dalmatiae fine mora refti.
tuerentur. Vepeti ea denunciatione accepta,
quo aut bellum a le auerterent, aut vires

Ca) Apud Luciuin lib. V.

[ocr errors]

faltem Hungarorum distraherent , Vadislaum
Poloniae regem foedere fibi cociliare, atque
in Hungaros concitare sunt conaci. Verum
fpe fua frustrati sunt, quod Poloni cunctis
quae optare poterant in conuentu Lubloui.
ensi A, 1412. vt diximus, impetratis, nullam 1412
deinceps Hungaros laceflendi caufam habe-
rent. Itaque Polonis opportune a foedere
Veneto diuuisis, Sigismundus A. 1413. bel- 1413
Jum reipublicae indixit. Praefuit huic ad.
ministrando Fridericus comes Ortenburgicus
Cileiensibus comitibus affinitate iunctus, et
Pipus de scholaribus gente Italus. Prospere
principio cedere videbantur omnia, at poft.
quam Pipus multo a Venecis auro corruptus
aliter, ac fidum belliducem oportebat, omnia
agere instituit , Veneti viribus interea aucti,
Hungaros connjuente duce memorabili cla-
de affecere. Sigismundus seu belli male ce-
dentis taedio affectus, feu potius concilii,
oecumenici , ad tollendum ecclefiae schisma
Conftantiae cogendi cupidus, quinquennales
pactus inducias, bellum abrupit. His elapfis,
cum fchifmatis exstinguendi ftudio Europam
omnem percursat, nec diuturno itineri, seu re-
gium Hungaricum, seu caesareum aerarium fuf-
ficeret, copiofa non raro a Veneris accepir viae
subsidia, id quod in caufa fuit, vt illi vlterius in
dies fuum in Dalmatia dominatum proferrent,
atque Sigismundus multo eis aere obftrietus,
id diffimulare cogeretur.

Restituta demum ecclesiae quiere regni primoribus paulo vehementius stimulantibus , Venetos ad resti. tuendam S. coronaè Dalmatiam armis adigere

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1433 constituerat, verum cum A. 1433. imperii

Romani coronam Romae susciperet, Eugenius IV. P. natione Venetus id ab eo gratiae loco poftulauit, atque etiam impetrauit, vt a bello popularibus eius inferendo abftineret. Sic nouis in dies enafcentibus obstaculis, Ve. neca respublica semet fenfim in plurium Dal. matiae vrbium, et insularum, partim a Ladislao Neapolitano coemptarum, partim variis promillis ad societatem fuam traductarum poffeffione firmauit: Hungariae tamen ordines nullo vnquam tempore ei facrae coronae fuae ditionum alienationi allensum praebuere, qui, vt ea legitime fieret, prorsus neceffarius fuit. Sigismundus ipfe de iuribus fuis in Dalmatiam sustentandis sollicitus, et antiftites Hungaros ad Dalmatinas ecclesias novinare , et eorum nomina diplomatibus subscribere confueuit, quem morem ceteri poft eum reges ad hunc vfque diem imitari non desiere: fed neque longissimae aetatis prae. scriptio, repetitis Hungarorum intercessionibus vitiata , quidquatu Venetis patrocinatur, quod celeberrimorum iurisconsultorum fententia, continua Europae principum praxi roborata , conftet, folam plurium etiam leculorum praescriptionem, inter gentes mini . me locum habere (a),

[ocr errors]

(1) Consule fi placet : La recherche des diuits du Roy

et dela couronne, de France, par M. Jacques de
Callan. a Paris 1646. Item Traité touchant les
droits du Roy trés Chretien sur plufieurs états
poflédés par divers Princes Voisins. par M. Du Puy.

[ocr errors]

S. XVII.

Sigismundi curis sublatum ecclefiae occidenta

lis schismai Poft Ruperti palatini caesaris obitum, ad Germanica comitia A. 1410. profectus Sigis. I410 mundus pro se ipfe fuffragium tulit, cui cum ceterorum quoque principum assensus acceffillet, die XX. Septembris e. a. Romano-Germanici imperatoris dignitatem obtinuit, qua non fine singulari Dei prouidentia auctus, vt primogenitum ecclesiae filium decebat, in id illico studia , cogitationesque omnes transtulit, vt triste illud fchifma occidentale, quod ab A. 1389. quo Vrbanus VI. papa Romae 1389 obierat, ecclesiam dirum in modum diuexabat , radicitus tolleret. Tres tum eodem prorsus tempore pontificiam vsurpabant tiaram, Gregorius XII. A. 1406. electus, sub Ladislai 1406 Neapolitani regis protectione Caietae agebat · Petrus de Luva sub nomine Benedicti XIII, A, 1394. ab Auenionensibus creatus, iu 1394 Arragonia turbas ciebat: tertius denique Ioannes XXIII. prioribus A. 1410. Romae 1410 oppositus fuit , cumque finguli canonice se electos contenderent, fuofque et patronos , et affeclas haberent, eo demum res euafit, vt probi, doctique viri, quişuam e tribus pro

.

a Paris 1655. cap. V. Denique cl. Caroli Antonii
Martini policionum de iure ciuitatis part. II. cap.
XIX. pag. 290

« PreviousContinue »