Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

REX

19 verum etiam conferuandae regni libertatis ftudiofi, coitione facta, de nouo rege créando confilia agitare coeperunt. Etfi enim a Carolo Roberto minime abhorrerent, vere. bancur tamen, ne, fi poft Bonifacii VIII. fententiam eum regem agnofeerent, amiffa primaeua eleccionis libertate, vltro ipli reges Hungariae creandi ius pontificibus Romanis attribuille viderentur: ea animaduerlio per regnum fparfa tanti momenti vifà fuit, ovo plurimi e secularibus, e praelatis autem Benedictus Vesprimienfis, et Antonius Tsanadiensis episcopi ea folum de caufa à Caroli partibus discesserint, vt regni libertatem fartam; tectamque tuerentur. Porro in optando rege eam fibi legem tenendam ftatuere, vt is quoque ex regum Hungariae fanguine ortum traheret, quo fic nil hac parte sibi per Mariam Neapolitanam iure poffet opponi: cognatas Europae principum domos per. scrutantibus omnium maxime idoneus fore vis debatur Otto Bauarus, Henrici Bauårinë du. cis ex Elisabetha, Belae IV. filia natus; nee mora, in exitu anni 1304. legati in Bauariam 1304 decernuntur, qui Ottoniem liberis gentis fuf fragiis tegem electum referrent, ac ad ca. pellendum primo quoque tempore regnum inuitarent, ea tamen adiecta conditione, vt diadema, céteraque inaugurarionis infignia e manibus Wenceslai Bohemiae regis viņdica. ret, quae nifi fecum in Hungariam attulil. set, coronatio ex ritu gentis peragi nequi. Tet. - Delatnim fibi praeter fpem tam illustre regnu m, adiectamque conditionem perliben.

ter admifit Otto , ac ex eo die curas, conatusque omnes eo conuertit, vt Bohemum ad cedendam fibi coronam inducerët, verum

quoad pater vixit, preces, studia , promilla 1305 que

omnia inania fuere: hoc demum A. 1305. demortuo , Pragam fe contulit Otto, ac non modo facrum diadema, verum id insuper a Wenceslao filio impetrauit , vt is suis in Hungariam iuribus, quae ex legitima electione, coronationeque obtinuerat, renunciarit (a). Diffidiis nempe Hungaricis tranquillam regni Bohemici fibi a patre relicti possessionem an

tetulit Wenceslaus, fed neque hac diu illi 1306 frui licuit, vt qui anno infequente 1306. in

rixa quadam Olomucïi die IV. Augusti interfectus occubuit, folo nomine regibus noftris accensendus.

$. II.

Ottonis studia ad constabilienduri fibi regnum, ir Rebus omnibus Pragae e sententia confectis,

laetus Otto poft multiplices errores, supera

tasque Carolinae factionis infidias Albamre. 1305 giam A. 1305. incolumis peruepit. Sacrum

regni Hungarici diadema, ceteraque infignia regalia illius opera domum reuecta

(a) Chronicon MS. apud cl. Linck ad A. 1305. Hica

Wenceslaus, insignia regni Hungariae Ottoni duce "Bauariae refignauit, fimulque regno Hungariae abe aurenunciauir.

[ocr errors]

mirifica omnes regni ordines illic .praesentes laetitia cumularunt, qui cum id maximi instar beneficii Hungariae a nouo rege praeftiti intuerentur, nil prorsus in mora fuit, quominus Otto inauguraretur. Munus istud peractum

fuit

рег Benedictum Vesprimiensem, et Antonium Tsanadiensem episcopos : nam, qui interfecto, vt meminimus, a Columnenfi. bus Strigoniensi administratori Gregorio ex Zagrabienfi fede translatus anno abhinc fuccelferát Michael Strigonienfis, et Stepbanus Colocensis archiepiscopi, cum reliquis episcopis, quod a Caroli partibus ftabant , a conuentu illo fe se abstinuere. Albaregia Budam deuectus Otto, feu laetitiae fuae magnitudinem declaraturus, seu populi ftudia, voluntatesque aucupaturus , regiis indutus in, fignibus, coronamque capite gestans, Buden. ses plateas, et vicos omnes eques obiuit (a). Quin illud deinceps quoque in more habuit, V5, quacumque per Hungariam iter ageret, coronam fecum deferret : cum, vt vbiuis coronatum se regem ostentaret , tum vero, de facrofanctum id pignus per Carolinae fa. ctionis homines fraude aliqua fibi posset eri. pi. Interea Carolus Robertus, quo nouum aemulum facilius debellaret , Rudolpbum Au. ftriae ducem ad foederis focietatem pertraxit, ac impetrauit eciam, vt is infeftis fignis Hungariam inuaferit, verum nullo fuccellu,

[ocr errors]

() Chronicon cap. LXXXVII.

Otto enim libi adhaerentis partis milite adiutus, hoftem non modo e finibus regni eie. cit fortiter, verum etiam 'translato in Aufriam bello, illata quaquaversum vaftitate pro merito caftigauit. Sed neque molestus deinceps Ottoni fuit Rudolpbus, *yt qui poft Wenceslai junioris Bohemiae regis mortem cogitationes, viresque omnes eo conuertit, vt regnum illud fibi, domuique fuae allere

w

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

$. III. Elemens V. P. res Ottonis in Hungaria pent

tus affligit. Fauentia principio fuere Ottoni tempora ,

quod a Benedictỉ XI. pontificis, poft þreue 7304 admodum regimen die VI. Iulii X. 1304, e

viuis erepti obitu, menses vndecim fedes pontificia vacabat, qui autem die V. Iunii anno insequente illi in pontificatu successerat Clemens v. Vasco papali sede" Auenionem translata, primas curas conciliando ecclefiae Philippo Galliae regi, litibusque componen dis lacrauerat, vt rebus Hungaricis non multum poffet incendere. Verum non multo poft Bonifacii VIII. tempora rediere: Clę. mens enim Andinae domui pariter e Gallia oriundae, ad quam hereditario iure comitatus Auenionensis pertinebat, fuapte fauens

(a) Annal. reg. Hang. Tom. I. pag. 379.

postquam, quo loco res Çaroli Roberti in Hungaria essent, intellexit, vt Mariae Nea, politanae votis morem gereret, solenne bre. ue die X. Augusti A. 1307. edidit, per quod 1307 renouata Bonifacii VIII. sententia, praelatos, barones, nobilesque regui anathemate, ciuitates autem, oppida , ac communitates omnes interdicto ecclesiastico percuffit, & porro Ottonem regem nominare, illi obedien, tiam exhibere, proprios S. coronae redditus eidem administrare, ac aduersus Carolum Robertum confilio, auxilioue adeffe auderent, Ex aduerso autem sub iisdem poenis, atque censuris, omnibus S. coronae Hungariae fubditis feuere praecepit , vt nulla interpofita mora Carolum Robertum, per Bonifacii VIII, sententiam regem constitutum, pro legitimo suo principe , atque domina agnofcerent, omni ope illi ad lubiugandas omnes regni Hungarici partes afsifterent, regios denique prouentus miniftrorum eiusdem manibus re. fignarent, Ottonem autem ipsum regia dignitate, poteftateque priuatum, sub confimilium poenarum comminatione , non folum re, gni finibus abfcedere, verum etiam ipfi re. gis Hungariae titulo iuffit repunçiare: vt porro fententiae in Ottonem regem latae as cerbitatem aliquantum mitigaret pontifex, poteftatem illi fecit, fua in Hungariam iura extra dominium coram tribunali pontificio, intra anni vnius fpatium profequendi (a).

[ocr errors]

(a) Partem literarum Clementis V. ex Odorico Raynaldo

recitatam vide in Annal, reg. Hung. ad A. 1307.
pag. 380.

B4

« PreviousContinue »