Page images
PDF
EPUB

funeftauit. Hunyadius substitit paūlisper in praelii loco, Vladislai corpus perquisiturus, at cum id nuspiam reperiret, vt caput suum pro bono patriae seruaret, cum paucis Valachis et ipse fugam arripuit. Ceteros in. ter occubuere eo praelio Ioannes Varadi. nensis, et Simon de Rozgony Agrienfis episcopi , Stephanus item de Bathor, vexilli regii gestator, vir militari fortitudine conspicuus. Iulianus_cardinalis e pugna fugitiuus a Valachis siue praedae cupiditate, fiue quod infelicis belli autor fuiffe credebatur, interfectus fuit (a). Hic, erat nobilissimi principis Vladislai I. regis exitus, documento futurus, regum vitam punquam temere difcri. mini' obiiciendam esse. Praefuit Hungaris -annis tribus, totidemque mensibus : pietate, morum probitate, honefti, aequique studio insignis: eo folo apud exteros notatus , quod Ladislao pofthumo infanti regnum eripuerit, at, qui modum, et rationem, qua id factum fuit, expenderint, facile eum ab omni labe excusabunt, infelicique suo casu non tam occupati regni , quam pactorum violatorum poenas dedille pronunciabupt.

(a) Chronicon cap. XLII. Callimachus lib. LU

que vnum elle, quo 'reuocato, et bella in.

S. X.
Ladislai postbumi successio in folio Hungarica

stabilita.
Anillo ad Varnam rege , tota monarchiae

adminiftratio ad regni ordines deuoluta fuit. 1445 Hyeme deinde tranquille exacta A. C. 1445.

ad diem pentecoftes, qui in XVI. Maii inciderat , comitia in canipis Pestinensibus celebrata funt. Quaestio prima de rege constituendo facile foluta fuit: poftquam Ioannes de Hunyad propalam pronunciauit : Ladislaum fine fcelere a Colio excludi non polle, hunc

[ocr errors]

testina 'ceflatura fint , et inonarchia Hungarica tot prouinciarum accessione ad pristinuin florem , atque potentiam reftitui poflit. Hanc fententiam cum caetus omnis auide amplexus fuiflet, Ladislao pofthumo successio constabilita , decretumque fuit, ne co fuperftite, yllus alium regem optare praesumat. Interea vero dum ille domi educatur, nę respublica ab hoftibus detrimentum capiat, prorogatum Ioanni de Hunyad Capitanei generalis nomine in copias omnes, arcesque regias imperium, dato illi in Wayuodatu Transliluaniae focio Nicolao de Vilak. Denique nominati ad Fridericum caefarem legati : Dionysius cardinalis Strigonienfis, Ioannes Giskra, Georgius comes Croatiae, et Osualdus de Rozgony: quibus in mandatis datum, vt regni totius nomine Lan

dislaum

[ocr errors]

dislaum vna cum diademate regio ab eodem repeterent (a).

S. XI.

Turcis deuictis , Cileiensis Vlricus ad obfequi

um reuocatur. His ex fententia gestis, Ioannes de Hunyad Turcas ad Sauum vsque progressos ex improuiso aggressus, prope ipternecione dele. uit, inde magnis vsus itineribus Petouiam appulit , vt Viricum Cileiensem comitem ca. stigaret, qui partium Ladislai pofthumi tu. endarum praetextu, vicinorum Croatiae no. bilium bona depopulabatur, ficque fidelita. tis specie ex honestissimorum virorum ruinis priuatas suas locupletabat facultates, prae. terea cum alia loca plurima, tum vero arcem, ac vrbem laurinenfem caefari prodiderat occupandam. Hunc itaque paucorum dierum spatio pluribus arcibus, oppidisque fpoliatum eo demum adegit, vt pacem fupplex peteret: Hunyadius , qui non suam , sed communem patriae falutem curabat

facile nequissimo homini placatus fuit, quin etiam poftquam ille iuramento interposito cauiller, se Hungariae ordinibus ad amuslim obtemperaturum, nec quidquam abfque eorum fcitu moliturum, bona omnia, quae armis rapuerat, eidem resti, tuit(b).

(a) Aeneas Syluius epist. LXXXI,
(6) Bonfinius dec. III, lib, VII, Ioannes de Zredna

ep. II.

PALMA P. II.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

IO A N N E S

DE

HVNY AD HVNGARIAE GVBERNATOR.

A. C. 1446.

S. 1.

Caesure Ladislaum reddere nolente, gubernator

conftituitur. Fridericus caefar , qui , quia induciarum, quas belli Turcici gratia in biennium Vlas dislao regi concessas meminimus, tempus iam effluxerat, collecto exercitu, Ladislai pupila li caufa bellum Hungaris inferre parabat, vbi mentem comitiorum Pestinenfium, et orato. rum poftea aduentus caufam 'intellexiffet', magnopere laetatus fuit : collaudauit ille qui. dem et legatorum, et gentis totius in legi; timum regem fuum ftudia, verum nulla in re , quae petebatur, gratificatus eft, teneram pueri principis, et assiduae curae indigam aetatem, et periculum, ne quid ab aula fua procul degenti eueniret, excufans , reapse yniuerfas pupilli prouincias occupare, et pro arbitrio moderari cupiebat. Poit multa ve trinque propofita , et reiecta confilia, fense

re ad extremum legati, ambiguis illis pro aularum more responfis, verba fibi foluin dari, atque ita fe domum remitti incertos , vt, quid lubinde regni ordinibus responsi loco referri oporteret, ignorarent (a). Haec cum comitiis A. C. 1446. prope Destinum 1446 ad V. Iunii iterum congregatis expofuillent legati, ordines regni ea repulsa vehementius irritati, ac certi nullo vnquam tempore, aut praetextu caefaris se imperio subdere, gubernatorem domi creandum censuere, tamdiu reipublicae praefuturum , donec Ladislaus a caefare dimitteretur. Lectus is eft communi omnium fuffragio Ioannes de Hunyad Way. voda Transsiluaniae et generalis regni vica. rius: quam electionem incredibilis omnium ordinum sexus, et aetatis omnis laetitia , et exultatio consecuta fuit, ad infimam vsque plebem propagata , (6) quae communis adstipulatio, euidens fane eft eximiae Hunyadii virtutis, ac prudentiae argumentum : vulgus certe etsi mobile, affentationis nihilominus expers effe folet.

$. II.

Gubernatoris potestas, et limites. Priusquam gubernator eligeretur , potefta. tem illius explicare, certisque limitibus dem

[blocks in formation]
« PreviousContinue »