Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

finire placuit. Data quidem illi suprema in omnes domi , forisque autoricas, et iuris. dictio , 'vetitum nihilominus foedera sancire, indicere bella , praelaturas, baronatus, et honores regni arbitrio suo, inconfultis re. gni ordinibus, conferre. Ad conciliandam eidem obedientiam , ac beneuolentiam conceflum, vt eos, qui belli, pacisue artibus praeclare de patria meruiffent, honis posset excolere, sed quae XXXII, feffionum valorem non excederent, neue vni personae pluțies idmodi donatio fieret : qua cautione adhibita , nequibat gubernator neceffarios aut clientes fuos vltra praefcriptum limitem facultatibus augere.

Boná porro haec talia elle oportuit, quae aut per defectum familiae, aut per notam infidelitatis, fed accedente iudicum sententia, ad manus regias deuolu

Quo autem Ladislai aliquando denium ad fuos venturi falua maneret autoritas , illud fpeciatim additum, vt poftquani ille regni poffeffionem adiiffet, donariones omnes a gubernatore factae per eum subin, de confirmarentur, Ad prohibendam tam monetae quam instrumentorum publicorum adulterationem permillum , vt gubernator auro, argento, ac publico diguiratis suae figillo, gentilitia fua arma (erant haec coruus cum annulo, et lunula ) cum epigraphe inscribat (a), eo folum figillo demto,

ta erant.

(a) Idmodi figilli typum vide concilior. Hung. Tom

moll. dedicationi praefixum, numıni autem rario-
res sunt ; idmodi mnonetae: typam vide apud Mel,
leniuin in serie regum Hung. Tab. L

cuius in iudiciis vsus erat: hoc enim duplici cruce Hungarica insigniri, ac in vrbe Budensi fide publica alleruari oportuit, litigancibus pro more extradandum (a).

S. III.

[ocr errors]

Ordinum regni officia, et leges interregni

tempore obseruandae. Introducta gubernatoris dignitate, quo euullis odiorum, et turbarum causis, concordia, et securitas domi stabiliretur, fua pariter ordinibus, et magiftratibus regni officia funt descripta : barones regni, et fupremi comi. tes ftantibus comitiis, dignitate sua omnes semet abdicare iussi, vt per libera ordinum regni suffragia , noui poftea constituerentur: multi tum a male gestis muneribus exclufi, multi fuis in honoribus confirmati sunt; fan. citum praeterea , vt capitanei, quales Ioana nes Giskra , Petrus Komorouszky, plures. que alii Bohemi ab Elisabetha olim euocati fuere, e ciuitatibus Ladislai pofthumi nomiDe occupatis fine mora militem fuum edu. cerent, easdemque yeteribus Hungariae legibus viuere finerent. Severe item praeceptum , vt durante adhuc generali regni con. gregatione, quaeuis feruente inter Vladisa laum, et Elisabetbam bello iniufte ablata le.

(a). Decretum praelatorum, baronum

rezni in codice juris patrii.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

gitimis fuis dominis reftituerentur , arces au: tem per latrunculos erectae fine mora solo aequarentur. Frequentes rum potentiores inter familias Hungariae confoederationes etiam iuramento interpolito iniri folitae, in quantum regni vtilitati, securitatique aduersarentur , autoritate publica antiquatae. Vniuerli denique praefentes iureiurando obftricti, ad comitiorum praesentium decreta fancte obseruanda , hoftisque reipublicae declaTatus , qui eadem infringere auderet (a). His igitur communi voluntate prius confti. tutis, creatus eft, quem diximus, Ioannes de Hunyad gubernator, in cuius virtute cum totius gentis fpes collocatae effent, comitiorum patres inaiorem in modum eum oravere, vt vires omnes intenderet ad libe. randum e manibus Friderici regem aeque, ac diadema: quod fi non succederet , faltem cae. faris praesidia laurino, Sopronio, aliisque ex arcibus eiiceret , ficque nobiliflimam eam Hungariae portionem finibus regni restitueret : terminatis hunc in modum comitiis mox arces regiae, et reginales omnes gubernatori affignatae (b), patres autem ad lua funt reuerfi.

(a) Decreto cit. vbi formam iuramenti tam nunca.

pati, fi placet, lege.
(6) Ex inftrumento anno insequenti edito,

S. IV.

Bellum cum Friderico caesare. Soluto conuentu gubernator, collectis, quas falua limitum securitate poterat , copiis , ineunte autumno A. C. 1446. bellum in Au- 1446 ftriam transtulit, Viennenfibusque caufae fuae conciliatis, eam solum eius prouinciae partem, quae Friderici iuribus parebat, cum Styria ferro , et igne euaftauit : tum ad Ladislaum eliberandum tantus erat feu ducis, seu militum ardor , vt fortiter tolerata rigidiffimae hyemis inclementia, ad finem vsque anni in caftris. egerint non prius arma poficuri , quam iis, quae flagitabant a caesare, impetratis: ex quo intelligas non effe novum apud Hungaros hyemem sub tentoriis exigere. Ea constantia. perculsus caelar accedente Ioannis S. Angeli cardinalis legati pontificii, et Virici comitis Cileiensis hortaru ad ineundam concordiam flexit animum, quod cum gubernatori nunciatum esset, dignam heroe vocem edidit, malle se pacis, quam belli ducem effe, moxque ordines regni ad yill, Ianuarii anni infequentis

. 1 447. 1442 Budam euocauit , de proponendis caesari concordiae conditionibus cum eis deliberacurus (a).

(a) Copiofius haec in Annal, reg. Hung. ad an. cit.

$. V.

Induciis Sopitum. Lecti sunt pacis tractandae arbitri : Dionj. . fius de Széch cardinalis Strigoniensis, Argustinus laurinensis episcopus, Laurentius de Hederuara palatinus, Nicolaus de Vilak Way. uoda Transfiluanus , Ladislaus de Palotz iudex curiae, Ladislaus de Gara banus Sclauoniae , Michael Ország thesaurarius , et Thomas Széch comes Comaromiensis. - Vi. ennae primum cum miffis a caesare ministris actum est, at, cum dies multi inter inutiles disceptationes abiiffent , Hungari morae im. pacientes domum rediere, bellumque denuo resumere placuit : cuius impediendi causa caesar iterum Hungaros de pace interpellauit. Itaque iidem oratores Rakersburgum

conuenere, vbi cum caesaris miniftris calen. 1447 dis Iunii eiusdem anni 1447. in haec demum

capita coaluere : Induciae in duos annos sunto, intra quod tempus arbitro pontifice Romano pax confiat. Interea Fridericus Sopronium, Ginsium, Rechnitzium, Pernstei

pium, Diuinium , eius frater Auftriae dux Cal Albertus, Frakno, Kismartonium , cum Ko

belsdorfio, ceteraque loca fibi olim per Elifabetham pignoris loco tradita , bona fide polliderent, donec Hungari integram pignoris fummam numerarent. Iaurinum ex ad. uerfo ad VIII. calendas Iulii Augustino loci epifcopo refignaretur: abomni hoftilitate abf tineretur, liberumque eflet foedifragos in

« PreviousContinue »