Page images
PDF
EPUB

uafores vtrique parti punire: Ladislaus posthumus donec adolesceret, in Friderici potestate maneret , Hunyadio ex pupilli aeque , et tutoris parte gubernatoris dignitas confirmaretur : qui annis singulis e regio Hungarico xerario XXIV. aureorum millia caesari transmitterer in vsum, educacionemque Ladislai impendenda(a). Haec Budae in comitiis principio Septembris celebratis recitata, fata habuere ordines, quorum fuffragiis eodeni tempore Laurentio Hederuario palatino nuper sublato Ladislavs de Gara in dignitate fucceffit , gubernatoris tamen iurisdictioni ad inftar ceterorum regni baronum fùbie. ctus (b). Id quod nouarum discordiarum se. men fuit.

S. VI.

Bellum cum Turcis improspere geritur. Induciis hunc in modum cum caesare ftabi. litis, gubernator anno infequente 1448. bel- 1448 lum in Turcas, finibus Hungaricis perpetuo infeftos, apparauit , verum adeo auare, et fegniter eidem militum supplementa funt praeftita, vt nonnifi XXVI. millia aegre admodum collegerit. Cum his igitur , poftquam aeftiui calores militi Hungaro in calidiori

In Annal, reg. Hung. ad h. a. (6) Instrumentum de hoc confectum ex Belii Tom.

III. recitatum videre eft ibidem.

1

bus regionibus verfanti plerumque lethales remiserant, exeunte Septembri, in Bulgariam profectus , ad Casanam Turcis, Hungaris Rimező, feu campum merularum conftitit, vbi XVIII. Octobris, cum octoginta milli. bus Turcarum, imparibus licet viribus congreffus, primo praelio victor, instaurato die poftero certamine fuccubuit , VIII. suorum millibus defideratis: quos inter genere, et dignitatibus illustres viri: Emericus , et Ladislaus Bebek de Pelseotz, Emericus de Martzali, Thomas de Zéch, Ioannes de Zeke Benedictus de Lofontz, et Stepbanus Baufi de Alsó-Lindua occubuere. Non minor ini fuga clades accepta, tum quod Turcae die integro fugientes insequerentur, tum vero quod Rafciae populi, damna fibi ab Hungaro milite, cum illac in Turcas iter haberet, illata vlturi, diuturna et fuga , et inedia fractos adorti , dirum in modum conciderint. Gubernator ipfe in fuga per Turcas inter. ceptus', atque agnitus , rara animi praesentia, et" fortitudine vltimum difcrimen euafit. Cum enim gemini Turcae de aurea cruce , quam ipse e collo suspenfam gerebat, inter fe litigant, is arrepto fumma dexteritate vnius gladio, alterum obtruncauit , in fugam egit alterum Resumtis dein , queis ante fpoliatus erat, et vestibus, et armis iter in Seruiam prosecutus ad Georgium Rafciae despotam , cui ampliffima in Hungaria bona pro Belgrado per Sigismundum collata suo loco diximus, diuertit. Hic rursum pericu. luin priore non multo leuius fubiit. Despota

enim feu quod Catharina filia Vlrico Cileiensi collocata , Cileiensibus comitibus Hunyadianae domui infenfis affinitate iunctus e. rat , feu quod cum Turcis colluderet , feu priuato denique ex odio, nobilissimum hofpitem in carcerem coniecit. Gubernator; qui suam domi praesentiam ad reipublicae lalutem neceffariam esse non ignorabat , quá precibus, qua munerum oblatione despotam orabat , vt fe libertati reftitueret, quam tanien non ante impetrauit, quam poftquam euocatum ex Hungaria natu maiorem filium Ladislaum sui loco oblidem dedit. Eam iniuriam perfonae, quam in regno gerebat, di. gnitati ab homine facrae coronae Hungariae fubdito illatam pro eo, ac par erat, caftigaturus gubernator, quamprimum domum redi. it, bona, quae despota in Hungaria poffide.. bat, pro ea, qua instructus erat fuprema in regno-poteftate, occupauit : 'qua iactura il. le perculsus et per fe, et per amicos fibi Hungariae proceres offenfum gubernatoris animum placare ftuduit. Redintegrata demum multorum procerum interuentu amicitia, Geo orgius despota, vt de ea securior fieret, non ante Ladislaum obfidem ab se dimisit , quam poftquam gubernator eius generi Vlrici Ci. leienfis filiolam Elisabetbam alteri filiorum Matbiae, futuro olim Hungariae regi, folen. ni ritu defpondit, atque etiam in futurarum nuptiarum spem, pro eius aetatis consuetu. dine in domum fuam transtulit (a). (a) Chronicon cap. XLVI. et VII. Ioannis de Zredna

epist. XXXIX. Aeneas Syluius cit, in Annal. reg. Hang: ad h. a.

[ocr errors]

Graui inuidiae domi, forisque obiicitur guber.

nator. Ex infelici ea pugna domum reducem gubernatorem, collecta magno numero Szege. dini nobilitas Hungarica incredibili cum plausu, et gratulatione excepit , de superatis tot periculis, redditoque patriae tam illuftri heroe ex animo laetata: verum alia longe mente fuere plerique e potentioribus regni dynastis, Hunyadianae gloriae aemuli: qui propalam figna laetitiae edere non dubitarunt, ob sinistrum belli Turcici fucceffum : enimvero egregie castigatam gubernatoris in sua scientia , virtuteque militari fiduciam proterue iaccantes , nec defuere , qui vt tot victoriis clari, et tam egregie de patria me. riti viri , popularis sui gloriam apud exteros obscurarent , datis ad pontificem , aliosue principes literis, Ioannem de Hunyad, vt hominem fui impotentem, bella non tam ex securitatis publicae ftudio, quam inanis gloriae cupiditate mouentem, atque fic perpetuis bellicis expeditionibus patriae vires atterentent depingere non erubuere: quorum criminationibus cum nominatim Nicolaus V. pontifex fidem habuisset, misso in Hungariam legato F. Valentino poenitentiario, ordines regni , atque ipsum gubernatorem hortatus eft, ne idoneis viribus, et apparatu deftitu. ti, bello-Turcas, fe longe potentiores, lacelferent, ne tot fumtus , atque tot hominum

millia nullo reipublicae fructu prodigerent bellis denique externis nuncio millo, omnes potius conatus ad componendas doini turbas, et feditiones conuerterent (a). Pupugit ex admonitio non leuiter excelsum gubernatoris animum , quod ex ea non obscure colli. geret, pontificem a maleuolis praeuentum de prudentia , virtuteque sua addubitare, ata que nominis fui fama in inuidiam adducta certo iam praeuideret, idonea fibi et pecu. niae, et niilicum aduersus Turcas fubfidia a suis negatum iri.

S. VIII.

Ob suorum perfidiam, contra latrunculos pas

rum feliciter bellum gerit. Haec quamquam pro merito acerba accidebant gubernatori, non tamen ita despondit animum, vt commissae fidei, virtutique fuae reipublicae caufam abiiceret. Quapropter et popularium suorum querelis, et Nicolai V. pontificis horratibus obfecutus, omillo bello Turcico', arma in latrones Bohemos, superiorem Hungariam infestantes A. 1451. 1453 conuertit. Lofoncio,quod perditiffimorum hominum latibulum fuit, cum praetorianis militi. bus obfeffo, vicinorum comitatuum magnates,

(a) Literas pontificis lege in Annal. reg. Hung. ad

A. 1450.

« PreviousContinue »