Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

et nobiles pro poteftate admonuit , vt cum commensurato facultatibus suis, ac per leges definito militum numero ad caftra sua quan. tocyus conuenirent.

Confluxere illi non contemnendo et apparatu, et numero, non tam gubernatoris pro falute patriae conatus adiuturi, quam vt eumdem hofti proderent, finistroque pugnae exitu procurato, nouam illius nomini domi, forisque infamiam conflarent. Talibus igitur auctus fuppetiis gubernator, dum nil doli, fraudisue fufpicatus, tota vi oppugnationem loci profequitur, adeft clam a coniuratis Hungaris euocatus Ioannes Giskra iusto cum Bohemorum latrunculorum exercitu, nocteque concubia opportunitatem omnem praebentibus pertidis, caftra magno impetu inuadit. Neque diu illi dimicandum fuit, coniurati enim quasi figno dato, defertis gubernatoris fignis, ex acie se fubduxere, ut adeo folus ille cum praetoriano milite imparibus viribus pugnam aliquamdiu sustinere cogeretur, dum denique visa victoriae impoflibilitate; ne militem fuum nullo patriae lucro prodigéret, fignum receptui dedit.

Cecidit eo in praelio vir illustri loco natus Ioannes Kompolchi de Nana ; Agrienfis autem praeful Ladislaus de Hederuara per latrones interceptus, aegre admodum , multoque aere perfoluto libertatein recepit. Foedam hanc, ac pene incredibilem proditionem ignorassent posteri, nifi Stepbanus Bebek de Pelsötz vnus ex praecipuis , qui durante ea pugua lethale vulnus acceperat , admissi criminis poenitudine du

ctus , ac patriae caritate commotus, priusquam animam exhalaret, omnem coniuratio. nis modum derexillet (a). Atrociffima hac popularium fuorum non tam in se, quam in patriam ipsam perfidia, fractum aliquantum animum poftquam, vt heroem decebat , collegit gubernator, maiori deinceps ardore, cautius tamen , ac nonnifi cum illis, de qua, rum fide certus erat, copiis latrones persecutus, vno quasi impetu claustrum Ságh, Neofolium , et Rosnauiam Bohemis eripuit (b). At poftquam Ioannem Giskra copiofa iterum e Bohemia militum supplementa accea pille, se autem nulla a luis auxilia excor. quere poffe vidit, a profequendo inutiliter bello fibi abstinenduin putauit , itaque cum armis non poflet, pace patriam adiuturus miffis ad Ioannem Giskra nuncijs stabilem ei pacem obtulit, quae etiam assignatis illi decies mille sexcentis florenis auri empta , haud difficulter coaluit (c).

[ocr errors]

(a) Testem proferimus M. Turorzium eap. XLVIII,

Hanc quidem proditionem vir magnificus Ste, phanus de Pelseötz, inupitione fub praetacta for

tuito ictu' bombardae 'ad mortem vulneratus », antequam morererur, proprio ore exstitit con.

feffas, (6) „ Poft hoc, inquit Turotzius', dominus guber

nator nouis affumtis arinis, gentibusque suis , quae partes tutabantur inferiores, quarum ini.

litarem virtutem, tumque fidelitatis constantiam priorun bellorum in tentamine expertus erat,

adductis Chronici cap. cit. (c) Tabulas pacis vide in Aonal, reg Hung. ad A.

S. IX.

Gubernatoris studia ad reducendum in Huna.

garian Ladislaum postbumum. Detecta quam diximus, ad Lofoncinuin proditio, foeda potentiorum regui aemulacio, finiftri non quidem sua , fed popularium (uorum culpa bello succeslus, ac perpetuae doc mi discordiae, tantum iam gubernatori muneris fui faftidium faciebant, vt de eo quae uis honefta ratione abdicando follicite cogi. taret , documentum suis datorus, quam alie. nam a dominandi ambitu gereret voluntatem, In illud itaque totis fibi viribus incumbeu. dum putauit , vt Ladislaum posthumum e Friderici caesaris manibus ereptum , in folio Hungarico locari procuraret: fpe firma free tus, fore, vt regis quamquam adhuc pueri in regno praesentia , sublatis domesticis diffidiis , optatam reipublicae quietem restitue. ret. Poftquam Austriacos , Bohemos, ac Morauos, et caefareae tutelae , et turbarum, quae inde in dies oriebantur , faturos, in fuam pertraxit fententiam, habito conuentu, vnanimi omnium voluntate decretum fuit, Fridericum caefarem, fi pupillum vltro no. lit dimittere , armis adi

armis adigendum : ac reipla primi fuere Austriaci, qui eapropter in eum arma corripuere. Coorcam in fe feditionem

declinaturus caefar, coronae imperii e ma1452 nu pontificis suscipiendae fpecie A. 1452.

cum Ladislao posthumo Romam profectus fuit, quod cum non ignorarent coniura

ti pro rege fuo populi, communi nomine oratores ad Nicolaum V. papam mise. re, oraturos, vt Fridericum incerpofita autoricate fua., ad pupillum principem suis reddendum fubditis permoueret , verum ille, tantum abeft, vt oratorum precibus locum dederit, vt etiam vniuerfos Austriae ordines, quod in Fridericum nuper infurrexerant , las crorum communione priuauerit. Ad artes igitur conuersi oratores, Cafparem Ladislai pofthumi paedagogum Florentiae multis mu. neribus , promiflisque corruperunt, vt regium principem furto fubduct pateretur,ve. rum detecta tempeftiue fraude, fpe fua funt frustrati (a).

$. X.

Ladislaus posthumus a Friderico certis pactis

dimissus. Cum itaque nec repetitis faepius apud caefarem precibus , nec dolis quidquam proficeretur, primi Austriaci et anathemate nuper Roma mislo vltra modum exulcerati, et Icenae finem aliquando videndi cupidi, caefarem vna cum pupillo Neostadii Augusto mense eiusdem anni 1452. obsedere. Poft 1453 toleratam aliquamdiu oppugnationem, cum

(a) Haec copiose explicata vide in Annal. reg. Hunge

Tomo lll. ad an. cit. PALMA P. II.

dira fames graffari inciperet, nec vlla au. xiliorum siue a Georgio Podiebrad Bohemiae gubernatore , fiue a Styris promillorum fpes appareret , atque aut inedia pereundum , aut pupillus extradandus videretur,

fuere nonnulli ex aulicis, qui suaderent, tenerum principem eo , quo potiflimum machinae hoftium dirigebantur , loco conftituendum tum enim futurum vt hoftes reuerentia principis dueti a vi abstinerent, aut certe, fi illum fuo fcelere interimerent, ceffante belli totius caufa , arma ponerent , atque fic caesar pupillo in hereditariis Auftriae ditionibus nullo, negotio fuccederet (a). At enim Fridericus imperator pro eo, quo erat in cognatum principem amore barbarum hoc, atque ab omni humanitate alienum confilium non fine stomacho reiecit, maluit. que extra vrbem ipse progredi , ac cum hoo Aibus de pace pacisci: et, quoniam nil aliüd, quam Ladislai eliberatio petebatur , facile quas ipfe voluit, victoribus leges dictauit : ex his fuere praecipuae: Ladislaus XII. tum annos natus, Vlrici comitis Cileienfis fidei crederetur, Viennae moraturus, donec per procerum omnium regnorum , et cognatorum principum conuentum decideretur, quonąın loco vsque ad maturam regno aetatem deti. nendus eflet : Connentus bic XI. Nouenebris Viennae baberetur, interea captiui utrinque

(@) Aeneas Syluius in rebus Friderici UI, imp, in An

nal. reg. Hung. ad an, cit.

« PreviousContinue »