Page images
PDF
EPUB

Duram hanc, et liberrimae gentis iuribus in-
juriam Clementis V. agendi rationem , etfi
plerique ex Hungaris tacite faltem detefta-
rentur, mulți tamen tam diuturnis' patriae
calamitatibus fracti , cum vna clare perspi-
cerent , non fibi tantas adeffe vires, vt Ca-
folum Robertum potioris iam regni partis
dominum poffent abigere , pedetentim ad
eum tranfiere, alii contra ab Ottone qui-
dem defecerant, at induci non poterant ,
vt intrusum fibi aliunde regem admitte,
rent: quapropter electionis libertatem extre,
mis viribus tuituri, magnas regni Hungari-
ci ditiones, vnde potissimum regii proventus
colligi folebant, in suam redegere poteftatem,
Hoc in numero fuit Mattbaeus Trentsipienfis,
Petri comitis de Trentsin filius', qui totam
fuperiorem Hungariam cum montanis oppidis
inde a Callouia Comaromịum vsque occupa,
uerat, arcesque omnes praesertim regias va-
lido“ militum suorum praesidio communitas
tenebat: praeterea exemplo, et autoricate
fua prohibuit, ne earum ditionum nobiles,
ac ecclefiaftici ad Carolum Robertum aperte
deficerent. Alter erat Ladislaus Wayuoda
Transliluapus : is diffidia , factionesque, qui.
bus Hungaria miserum in modum conflictaba.
tur , pertaesus, arrepta in Transfiluanis par,
tibus tyrannide , penitus fe fe ab Hungaria
feparauerat. Sic illi anarchiam in regnum
induci, quam pontificum Romanorum in dan,
do Hungaris rege autoritatem agnoscere ma,
\uere. His machinis res, fpesque suas o..
mnes prosterni sentiens Otto, confilium faç

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

.

prudens , ac quod optato effectu caruit, arripuit. Quo Ladislaum Transliluaniae Wayuodam libi arctius obstringeret, per legatos prius hliam illius in coniugium expetiit, tum vero negotium eo celerius perfecturus , ipfe A. 1307. codem profectus fuit. Ladislaus 1307 Wayuoda seu quia Ottonis penitius iam fibi cogniti indolem, moresue auersaretur, feu quod ab arrepto femel Transsiluaniae dominatu nollet decedere ; inụisum fibi generum facro diademate, ceterisque regiis ivsignibus fpoliatum in carceres coniecit, (a) vbi post: quam longiore tempore gemuitlet ipfelix, opera cuiusdam Emerici de Serény id demum a Wayuoda impetrauit, vt fibi in Bauariam liceret reuerti. Hunc in modum Otto e car. cere Transfiluanico exemtus, recta domum tetendit, ac licet numquam deinceps Hungariae caufa Carolo Roberto moleftus fuerit, titulo nihilominus regis Hungariae ad obitum yfgue vsus A. 1312. deceflit:

1312

(a) Chronicon Turotzii cap. LXXXVII.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

Hungari liberis suffragiis Carolum Robertum

regem eligunt. Alter iam regno exactus fuit aemulus, quin tamen Carolus Robertus optatam regni, tot machinis, curisque quaesiti, poffeffionem adire potuerit, non alia profecto de causa, quam quod Hungarorum praecipui poft exftinctam in Andrea III. virilem Arpadi ftir. pem, priftinum eligendi fummi imperantis ius ad libera gentis vniuerfae fuffragia deuo. lurum elle pro certo renuerint, atque ideo nullo pacto pati voluerint, vt fibi ab extero quocumque demum principe rex imponeretur, ex quamuis pontifices Romani non vna vice Hungaris perfuadere conati fint, exftare in tabulario ecclefiae Romanae monumenta, quibus regnum Hungariae, regisque nominationem ad sedis apostolicae ius per D. Stephanum translata fuille euidenter probari poslit, Hungari tamen id agnoscerc detrectabant, quod in poteftate D. Stepbani pofitum fuille negarent, yt gentem liberam temporali alterius dominio , iurisdictionique

fubiiceret. Quamquam non defuere ex primoribus, qui partim Mariae Neapolitanae largitionibus corrupti, partim summaruin di, gnítatum, et amplisimorum latifundiorum lbi a Carolo promifforum fpe illecti , hanc gentis Hungaricae libertatem priuatis vtiliçatibus fuis pofthabendam putauere. Ordo ecclefiafticus multas, easque grauiffimas in. terregni tempore perpeflus iniurias, et bodorum direptiones, nil aeque in votis habuit, ac vt Carolo, vnico iam ex aemulis fuperftite, in folio collocato, communes et ecclesiae et regni calamitates desinerent : feruentibus quippe domi factionibus, pars altera in alteram mutuis caedibus, atque tapipis impune defaeuiebat, vt plerique tot iam malorum faturi vel inuiti tempori cedendum putarent , ac optatam pacem suspirasent. Sic perturbatis domi rebus, venit A. 1308. in Hungariam millus a Clemente V. pa- 1308 på cum suprema legati poteftate F. Gentilis $. R. E. cardinalis : hic vbi Budensi in regia cum Carolo Roberto confedillet , per inftitu. ta cum ordinis vtriusque primoribus colloquia facile intellexit, oleum se, et operam perditurum, fi in tanta animorum ad tuendam electionis libertatem obftinatione , summo iure pro Carolo agere, aduerfantemque illi numero, et viribus pollentem primorum factionem, ecclefiafticarum poenarum comminatione ad obsequium cogere, in animum ipduceret: omnium mens vna fuit , nullam aliam communibus diffidiis finem imponendi fupereffe viam, quam fi id impetraretur, vt

2 te

,

omnes regni ordines ad habenda comitia in
ynui conuenirent," communibusque suffra.
giis Carolum regem ipli eligerent: hoc enim
lemel obtento, neminem deinceps fore, qui
obedientiam- detrectaret. Sapiens id confi,
lium poftquam probatum fuit, omnes, et fina
guli factionis vtriusque regni ordines, data
fide publica si pro noui regis electione ig

çampis Rakosiensibus : celebranda, ad diem 1308 XVIII. Nouembris eiusdem A. 1398. euoca

ti sunt, vt illic citra vis, doli, aụt fraudis
metum, vota fua libere depromerent. Haec
ipsa liberae electionis per comitią. peragen.
dae species incredibilem Hungarorum partis
vtriusque numerum ad conftitutum diem, et
locum exciuito ipli adeo factionis Carolo
ad eam diem aduerfantis principes : Ladislaus

Wayuoda Transfiluanus , et Mattbaeus Tren.
Be tliniensis suos eo nuncios cum plena agendi

potestate misere. Legatus pontificius con-
specta ex oppofita arce Budenfi Hungarorum
per campos

Rakofienses diffusorum frequentia,
mirifice delectatus, poftquam vna de since.
ris omnium ad concordiam studiis edoctus fuit,
superato Danubio, in Caroli Roberti comita,
tu destinatum comitiis locum subiit. Hic il.
le adolescentem principem vultu, habituque
corporis non indecorum, vt omnibus effet
conspicuus, sublimiore in suggestu colloca-
uit , ftipantibus latera hinc epifcopis, inde
regni baronibus ; tum vero fermonem de diu-
turnis regni dissidiis, et calamitatibus, ac
de regis conftituendi necessitate exorsus, 0-

[ocr errors]
« PreviousContinue »