Page images
PDF
EPUB

natori cum titulo, ac potestate generalis capitanei et congregandi exercitus, et belli adminiftrandi cura commiffa , verum ad vni. us folum anni fpatium restricta, (a) ex quo inualefcentem factionis clarissimo viro contrariae potentiam luculente licet colligere, quod ei iniquiffimo eo tempore, quo eius virtus quam maxime neceffaria fuit, annuum folummodo in copias imperium concelsum voluerint Frecta postea, vt hodie dicimus, commissio, e delectis per comitiorum suffragia praelatis, baronibus, proceribus, atque nobilibus conflata, cuius munus erat, ea omnia, quae tum in conuentu conftituta fuerant, ad effectum deducere: illud autem ante omnia viris his commissum fuit, vt prouentus regios diligenter examinarent , viderentque, an ii omnes accurate, et fideliter aerario regio inferantur: tot postea fti. pendiarios conducerent , quot fumptibus regiis commode ali poilent, inuigilarent deni. que, au ii regni barones, qui aerarii regii impenfis banderia sua erigere, et conseruare folebant , stipendia rite indė percipiant , haec reapfe in banderiatum militem impeiidant , hunc autem eo, quo par est, numero, et apparatu, ad bellum expeditum habeant (b). Prạelati banderia , ceteri ecclesiastici, et regulares lanceatos milites statuere foliti eo id numero praestent, qui Sigismundo im

/

· (a) Ladislai pofthumi decret. II, art. I.
(b) Ibidem art. 11.

perante stabilitus fuit , : nifi forte bonorum fuorum notabilem interea iacturam fecitlent, tum enim pro facultatum diminutarum ratio ne, commiffionis regiae iudicio aeftimata, militis quoque dandi numerus diminui debuic (a). De equitibus , peditibusque, qui e subditis colonis per dominos suos legendi erant, is calculus initus, vt a centum porcis regalibus, feu feffionibus integris, IV. equites pharetrati, ac bini pedites pharetra, clypeo, haftaque breuiore instructi darentur, a domi. nis fuis ftipendia accepturi, non tamen extra Hungariae limites educendi, fed hos folum aduerfum hoftem tuituri (6). Liberae regiae, despoti item Rasciae, comitis Cile. iensis, ac aliorum magnatum ciuitates, Scla. uonia praeterea , tum laziges, Cumaji, Va. lachi , et, quod mirum, Tartari Hungariae incolae eamdem ftatuendi milicis rationem obseruarent (c). Magnates, barones, mili. tes feruientes , ac nobiles vniuerfi viritim finguli, ad bellum suis sumptibus hac vice proficifcerentur (d). Haec omnia vt ad a. muslim executiopi darentur, sequentibus fan. ctionibus cautum fuit: fiquis e commissariis militis loco pecuniam acceptaffer , crimen capite luat (e). Facta militum connumera

(a) Ibidem art. III.
(b) Ibidem art. IV. et VIII.
(c) Ibidem art. IX.
(d) Ibidem art. V: et VIII.
@Ibidem art. XII.

quidem , fed pugnam omnem cum Ioanne de Hunyad declinaret. Hunc gubernator aftu militari ad certamen adactum, magna edita caede vicit, duce ipso capto: fugientium terga preslere Hunguri Widinum vsque Bulgariae metropolim, at cum compertum ellet luppetias Adrianopoli fubmillas ad Mabometis caftra confluxiffe , Hunyadius cum victore exercitu in Hungariam reuersus, regem, regnumque 'vniuersum, fi paucos de. mas inuidos , incredibili laetitia coinple.

uitia.

S. VIII.

Gubernator noua domi inuidia laborans a re.

ge confirmatur. Illustris haec victoria , et laetiflimus bello successus., qui gubernatori nouos fauores procurare debebat , parum aberat, quin eum egerit praecipitem : Ladislaus de Gara palatinus, quod primam a rege in regno digni

. tarein tenebat, Ladislao jam rerum potiente, gubernatoris dignitatem, poteftatemque mi. pime diutius ferendam ratus, quam plurimos ex amicis ad eum gradu suo deiiciendum concitauerat. Quare quo tempore gubernator aduersus Turcas pro patria decertabat, ac

(a) Ex literis gubernatoris ad Fridericum caesarem

Belgrado datis. ln Angal, reg. llung. ad h. .

[ocr errors]

.

Ladislaus rex turbarum Bohemiae componen. darum caufa Pragae aberat , grauissimorum negotidrum praetextu ordines regni Budam euocauit: peruicitque apud eos, vt vnanimi confenfu XVIII. virorum fenatum : e fex praelatis , totidem baronibus , ac nobilibus conflatum inftituerent, qui absente plerumque rege, vniuersain rem politicam, oeconomicam, ac militarem procuraret,gubernatoris dignitate tacite abolita , quod nulla illius fieret mentio. Ioannes Hunyadius, qui ad eum diem 1.adislai vice res Hungaricas moderabatur, fuam dignitatem autoritatenque eo senatus consulco aperte peti fentiens , fuumque else putans tamdiu munus suum tueri, dum ab en, qui illud contulerat, in ordinem redigeretur, Eytzingerum, qui pulso Vlrico Cileiensi primum in aula locum tenebat, per literas orat, vti rem omnem Ladislao regi expo

Is pro eo, ac par erat, grauiter tulit le absente, atque inconsulto, tantam in regno mutationem introductam , ne tamen illorum omnium, qui in collegium illud cooptati erant, odia in gubernatorem conuerteret, datis ad eum 1454. Praga literis, ita 1454 negotium temperandum putauit , vt non aliter nouum illuin XVIII. virúm senatum probaret, quam fi Hunyadio, facilioris gubernationis causa, retinendus videretur: ea insuper adiecta lege, vt totus ille consessus a gubernatoris per fe conftituti, ceu capitis autoritate penderet, eidemque obtemperaret: quo vno totam illam aduersus Hunyadium conflatam machinam, velut aliud agens, diffila,

neret.

uit : neque enim mens palatini fuit, vt fenatus ille fubeffet gubernatori, fed praeeffet. Praeterea vt tot maleuolorum impetitioni. bus debilitatum, fractumque Hunyadii ani. mum erigeret Ladislaus , non modo totam reipublicae molem illi rursus confirmauit, verum etiam plenam fe in eius fide, ac vir. tute fiduciam collocare, pluribus verbis te. ftatus eft (a).

[ocr errors]

Vlrico Cileiens, in aulam reuocato,' Hunya.

dius neci destinatur. Hactenus rege gubernatoris partes tuente, inuidia , cui ille immerito iam toties obie. ctus erat, facile superari potuit, verum mucata' repente rerum facie, non fine proborum omnium dolore, eidem fuccubuit. Ladislaus rex accepto Vratislauiae a Silefiis fi

delitatis facramento, principio Februarii A. 1455 C. 1455. Viennam redux, Eytzingero, Fri

derici caesaris, qui hominem fibi antea infestum vehementer oderat , sualu , ex aula dimillo, Vlricum Cileienfem comitem pristi, Dae apud se autoritati non multo poft refti. tuit (6). Is vbi regem irerum in potestate

(a) Literae Ladislai regis ad gubernatorem in Angal.

rég. Hang. ad an. cit.
(6) Cureus in Annal. Silefiae pag. 153. ad h. a.

« PreviousContinue »