Page images
PDF
EPUB

habuit, praeterita calamitate nihilo melior
effectus, telam , quam ante orsus erat, gna-
viter pertexuit. Hunyadium cumprimis non
deftitit in affectati regni suspicionem vocare,
cumque illustria illius bello pro patria gesto
facinora obiiceret Ladislaus, non dubitauit
pessimus mortalium affeuerare, eum, vt @
sua re videretur, cum Turcis colludere, proa
didiffe iam femel Vladislaum regem toto cum
exercitu ad Varnam , idem nunc cum La-
dislao facturum, vt eo e viuis sublato, Tur-
carum fauore regnum obtineret: huc um
illius spectalle consilia, cum a Friderico cae.
fare toties coronam repetebat, vt eamdeni
capiti suo imponeret : haec cum Vlricus,
eiusdemque amici, et imprimis Ladislaus de
Gara palatinus ex compofito crebro regiis
auribus ingererent, Ladislaus, vt erat im-
becillo adhuc per aetatem iudicio, adeo
imminentis fibi ab Hunyadio periculi metu
percitus fuit, vt ad eum, clam tamen, e me.
dio tollendum confenferit , totunique necis ,
antequam bellum Turcicum erumperet, per-
ficiendae negotium Vlrico fuo conmiserit.
Ex
quo

disce summam rerum humanarum praesertim in aulis principum, inconftantiam, poftquam legeris, Ioannis Hunyadii fidem, et vircutem tot illustribus factis probatam , atque vno populorum omnium ore celebratam, semer aduersus nequissimi affentatoris calumnias tueri nequiuisse. Longum foret ftructas non vna vice per Viricum infidias, turpissimosque dolos enarrare: quae tamen pericula omnia ab amicis Viennentibus tem.

[merged small][ocr errors]

peftiue praemonitus Hunyadius fuperauit , quin vnquam, quod Chriftianae, magnaeque virtucis fuit , viudictam , cum facile poffets fumferit. Id genus moderationis rarum fane edidit exemplum , cum Vlricum in ipfo insidiarum loco deprehenfum, per facinoris fo: cios conuictum, nec maleficium negare ay: sum in poteftate habuit , fuique ipfius victor liberum dimifit, hoc solo monito caftigatum: Incidisti, inquit , in foueum, quam fodisti: fi vellem, quis probibere poteft, quin de te vltionem accipiam, dignaque tuis factis praemia reddam, reuerentia regis te saluum facit, illi triam vitam dono, non tibi : caue, postbac ne meos ante oculos veneris. Haec tum ille , vt

heroem decebat. Atque has inter Hunyadii 1455 occidendi curas totus prope A. C. 1455. abiit,

quo bellum e comitiorum praescripto , in Mabometem propediem ad Belgradi oppugnationeni aduenturum, apparari debuerat. Ad extremum cum Hunyadius neque a rege le amplius aduersus aemulorum infidias protegi videret, cogitationem omnem transtulit ad domus fuae hoftes fibi conciliandos , ac non folum amicitiae, verum etiam affinitatis pexu paulo arctius adstringendos. Cum itaque alterius filii Matbiae fponfa Elisabetha, Vlrici filis, praematuro fato diem suum obiiffet, filiorum alteri Ladislao fponfam expetiit filiam Ladislai de Gara palatini , qui ex Anna Cileiensi natus fuit, ratus pouo hoc vinculo cum Garaianam, tum vero Cileiensem domum, vt minimum filiis fuis deuinciendam : verum neque hac arte fiue se, sue fuos ab inui.

dia , et impetitione tutos praeftitit: eousque enim in eorumdem animis odia iam incre. uerant, vt naturae vinculis insuper habitis, etiam cum nominis fui infamia, et conimuni patriae damno, Hunyadiam domum oppreslam, exstinctamque voluerint: ex quo intelligas, quantum priuatae summorum viroruni þmultates interdum obsint reipublicae (a).

[ocr errors][merged small]

Ladislaus rex belli Tarcici metu Hunyadió

vtcumque conciliatur, Odia haec cum grauiori, quam credi poffit, non Hungariae folum , verum etiam rei Chriftianae periculo coniuncta erant: nam cum neque Ioanni de Hunyad fui deeflent amici et copiofi, et potentes, poftquam Vlrici fraudes, ac regis ipfius in his conniuentia in publicum prodiere, quamplurimi a rege vltra modum alienati, inuidia oppressivi. ri fortiffimi partes extremis viribus tuendas fufcepere: quapropter complures illustres domi familiae foederis cum domo Hunyadia focietatem iniere, vnde ne intestinum bellum erumperet , vnus Hunyadius patriae caritate

(a) Vide Aeneam Syluium Histor. Bohem. cap. LXIV. Girardgın de Roo Hiftor. Austr. lib. VI, Chronicôn Tor cap. LX. Hitor. diplomat, cl. Stephani Kaprinai Part. 11. pag. 146. et Annal. reg. Hung. ad . ad 1454. et 55

ductus prohibuit (a). Neque hic constitere Vlrici machinationes : nam cum animaduer. teret Fridericum caefarem de infignibus Ioannis de Hunyad in rem Chriftianam meritis perfuafum, paulo aequiore iam in eum effe coepiffe animo, veritus, ne illius monitis permotus rex , a priore Hunyadium perdendi propofito auocaretur, detestando fane con filio regem inter, et caefarem discordiae se. mina fibi iacienda putauit. Itaque tantum abert, vt leuiores quasdam, quae eis de allodialibus quibusdam bonis intercedebant, lites pro primi , quod tup gerebat aulae administri munere , prudentia fua terminare ftuduerit, vt etiam per eamdem occafionem tenero, ac ob aetatem mobili nepotis animo implacabile in patruum

suum odium inspirauerit: certe co rem adduxit, vt rex cum Sigismundo Austriaco Tyrolensi duce, ac cum Vlrico ipfo arctiflimum belli contra caefarem foedus inierit, atque eo plane tempore, quo is nepotem aduersum Turcas adiuturus, sublidiarias ei ad bellum Turcicum copias in Gesinania colligebat (b). Foederis huius in. dicium vbi ad Fridericum perlatum eft, pro co , ac par erat, grauiter, molefteque eam nepotis, cuius cot annis curam gefferat, in se ingratitudinem tulit, ac non modo ab habendo militum delectu illico abftinuit, verum etiam odium, quod tum in ingratum prinçi

a) Chronicon cap. LIII. ) Annal, reg. Hang, ad A. 1453.

pem contraxerat, tam altas apud eum egic radices, vt exstingui quidem viuo rege nunquam, sopiri auteni , ne in apertum erumperet , folius pontificis interuentu, et precibus potuerit. En quantun interfit principem, etiam optime institutum, in proborum, aut improborum aulae administrorum manus incidere , quantaue interdum nonnullorum fit peruersitas, vt principum suorum, totius, que reipublicae falutem suis postponant cu. piditatibus. Haec cum Romam nunciata fuif. lent, grauiter sane ingemuit Calistus III. pontifex , de Turcis ab inuafione Hungariae prohibendis quam maxime tum sollicitus, cuma que ex atrocibus iis discordiis, quae Frider Tico imperatori cum rege Ladislao, ac huic vicislim çum Hunyadio , eiusdemque amicis, et necessáriis intercedebant, certam rei Chri. ftianae ruinam praesagiret, praeterquam quod imperatorem regi conciliare ftuduerit, literas insuper calendis Septembris A. 1455. in 1455 Hungariam dedit, quibus Dionyfium de Széch cardinalem Strigoniensem maiorem in mo. dum hortatus fuit, vt industria , prudenciaque omni adhibita regem inter et Hungaros priftinam concordiam

reftituere fatageret (a). Cardinalis datum übi negotium maximo conatú aggreflus, adductis in medium multiplicibus loannis de Hunyad intemeratae in regem fuum fidei, ac poft tot maleuoloruin

(a) Literas pontificis lege ibidem,

« PreviousContinue »