Page images
PDF
EPUB

mnium animos, et oculos in Carolum con: uertit. At vbi, hac ipfa Hungarorum in vota sua propensione vlurus, orationem eo de. Aexit legatus, vt oftendere viteretur, corobae, regnique Hungarici collationem ad fo: laus Romani pontificis ius pertinere, parum aberat , quin exasperatis ea re multorum animis, comitia soluerentur. : primum enim commune vbiuis murmur, vt a legato exau. diri posset , exortum fuit, tum vero, queis regni libertas magis cordi erat, aperte declarationi huic intercellere , negantes se ius nominandi regis vnquam pontifici Romano conceffuros, aut patsuros, vt iure hoc gens Hungara a quoquam fpolietur : quin antequam aliud aliquid in comitiis ageretur, illud propalain a legato pontificio agnofci , cauerique voluere, regis electionem ad neminem alium, quam ad libera gentis fuffragia pertinere. Perculit inopinata ea interceflio legatum, atque tror armatorum hominum vox metum homini extero non mediocrem incuffit: de igitur importuna jurium, a quibus Hungari tantopere abhorrebant, defenfione rem bene coeptam foede corrumperet, diferte declarayit , saluam, et nunc, et deinceps fore gentis libertarem: quem ipfi liberis fuffragiis regem iuffiffent , eumdem fe fuo pariter legati pontificii calculo probaturum. Vix haec prolocutus erat, cum continuo laetus exoritur Carolum regem confalutantium clamor, mox patrio ritu humeris fublato nouo regi vitam omnes, felicitatemque precantur. Legatus pontificius prospero electionis

successu exhilaratus, ad perpecnam facti me
moriam fimul, atque firmitatem, folenne de
peracta electione instrumentum fine mora
confici , ac plurimorum testiutu fubferiptio-
ne, et figillis roborari curauit, id quod die
XXVII. Nouembris e. a. factum fuir (a). Hac
occafione clare perfpicere poterac legatus
excelsam gentis Hungarieae indolem, a qua,
id liberali, moderataque agendi ratione ime
petrauit, quod octennio, ec amplius tot
machinis, minis, et terroribus extorqueri
non potuit.

[merged small][ocr errors]

et

1

Carolus nouo diademate, per legatum pontifi

cium donato, 'inauguratur.
Poft terininata fumma animorum confenfione
comitia, nouique regis electionem per vni.
uerfas regni partes promulgatam cum faccio.
vibus penitus sublatis, pacem domum reue-
ctum iri sperarent boni omnes, grauiora quae-
dam obstacula enaca sunt , quibus Carolus a
plena perfectaque regni Hungarici poffesfio-
De prohibebatur.

Omnes quidem Carolum
regem fuum appellabant, at plurimi parum
praeterea fuere folliciti, quibus ille mediis
aulae fuae necessitatibus prospicere: quibus
redditibus propria fummo imperanti onera

(a) Vide apud cla Péterfi conciliorum Hung. Tom. I.
. pag. 148

fuftinere, vnde ad fuam primum maieftatem, tum vero patriam aduersus domesticos non minus , quam exteros hoftes tuendam, ner. vum deberet colligere. Aerarium regium ad fundum vsque exhaustum , direptumque fuit, caftrorum comitatenfium terras, potio. ra S. coronae dominià, ac praecipuos pro. uentuum regiorum fontes diu iam ante, de. certantibus de regno aemulis, dynaftae qui. dam in suam redegere ditionem, vt regi nil pene refiduum reliquerint , neque facrilegi hi depeculatorcs adduci poterant , vt iniqua plurium annorum poffessione decederent. Hos inter praecipui fuere Muttbacus comes Trentfiniensis, totius prope superioris Hungariae dominus , et Ladislaus Wayuoda Transliluapus, atque hic infuper facrum regni diadema, quo Ottonem, vt diximus, fpoliauerac , regni ordinum manibus relignare detrectauit, quo fic Carolum ab inauguratione prohiberet. Sic cum perfidorum fcelere, nouun re. gem a regni poffeffione arceri cerneret le. gatus pontificius, collato cum antiftitibus , et primoribus gentis consilio, die XII. Maii A. 1309. excommunicationis , et interdicti 1309 sententiam tulit in omnes, qui Carolo fideni, et obedientiam exhibere, ac ea, quae regis sunt, regi reddere abnuerent: eisdem poenis nominatim fubiecit Ladislaum Wayuodam, nili definito ad habendam inaugurationem tempore, detentum tam diu diadema Albenfi ecclefiae restitueret : quodfi autem facris his fulminibus infuper habitis, illud minime redderet, fanciuit legatus , vt facrum illud pi

gnus a Diuo Stepbano ad pofteros transmillum, omni prorfus religione, et veneratione exa ueretur, noyaque alia corona conficeretur, qua Carolus, atque ceteri poft eum Hungariae reges inaugurarentur. Ac reipfa id factum fuit poftea : cum enim Ladislaus Way: uoda Transliluanus porro etiam obftinato , et inexorabili elle perseueraret animo, neque noui regis coronatio in longius tempus differenda videretur, legatus pontificias, prae: latis, et baronibus quibusdam consentientibus, facrum diadema, vetus, quamdiu in alienis verlåretur manibus, profanum, ac nullius

vigoris esse pronunciauit, ex aduerfo nouum 1309 aliud

per se curatum, ac die XI. Iunii A. 1309. per Thomam Strigoniensem archiepiscopumi facro chrismate delibutum , ipfe folenni ritu benedixit, Hungaroruinque mapibus consigna- to uit Albaeregiae deinceps cuftodiendum. Hae igituo corona Budae in maiori ecclesia S. Ma Tige de castro Budenfi Carolus Robertus dominica IV. post pentecoften, quae in XV. Iunii eo anno inciderat, manibus Thomae Strigonienfis inauguratus fuit (a).

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

() Ex folenni instrumento praelatoruit Hung. in
histor. episcopatus Quinqueecclefiensis, Tom. 1.
pag. 297

S. III.

Peculiaris formula iuramenti, qua fe Carolus

obstrinxit. Incer coronationis folennia Carolus Robertus peculiari quadam iuramenti formula fidem fuam obftrinxit, quam e tenebris in lucem protractam debemus induftriae eruditiffimi aucoris historiae episcopatus Quinqueecclefienfis. Etfi plurimorum documentorum testimoniis certum fit , Caroli deceffores Hun. gariae reges tempore coronationis fuae non modo a fubditis fidelitatis facramentum acci. pere, verum etiam viciffim eisdem iuratam cautionem dare consueuille, quae tamen for. wula, ac an éadem femper obtinuerit, a ne. mine hactenus memoriae proditum habemus. Nobis quidem ita videtur, Carolinam iurisjurandi formulam ab vfitatis in prima regum periodo formulis , aliquantum fuille diuerlam, quod nonnulla capita, seu a legato pontificio, feu ab ordinibus regni eidem inferta, Caroli potiffimum aetatis moribus, institutisque conueniant. Non erit fortalle lectori. bus, antiquitatis curiosis, iniucundum, peculiarem hanc formulam huc ad verbum tranffcriptam legere , et examinare : fic autem habet : Videlicet Deo subdi, legi eius

obsequi, fidem catholicam , quam vniuerfalis Romana mater ecclefia praedicat, et

docet, tenere, eamdem ecclefiam Roma. inam, et praefatam fanctae Mariae Budene

sem, et fancti Adalberti Strigoniensem, ce. PALMA P. II.

C

« PreviousContinue »