Page images
PDF
EPUB

in caput fuum machinationes , rarae admoä dum moderationis exemplis, inanes suspicionum vmbras ex aninio regis connisus fuit e. uellere plurimum autem huius animum flexit belli Turcici quam proxime erupțuri metus cui fi non propulsando, faltem glo. riose sustinendo, folius Ioannis de Hunyad et virtus, et militaris fcientia tot illuftribus probata victoriis par erat , vt adeo Maó bometes hunc vnum belliducem vereretur, Chriftiani autem milites tantum in eo fidu. ciae collocatum haberent, vt illius ductu ardua quaeque magna animi promptitudine et conftantia aggrederentur. Hoc igitur ad. moto ariete expugnatus Ladislai regis ani mus, virum clarissimum in gratiam libi recipiendum putauit , quod tamen idinodi conditionibus fecit, quae argumento fint, fufpiciones per maleuolos ingestas sopitas potius ad tempus, quam euulfas fuisse. Fuere porro sequentes: Ioannes de Hunyad generalis regni capitanei, seu fupremi belli imperatoris munus annuum, quemadmodum in comitiis sancitum fuit, libere porro gereret: fola finitima Turcis praesidia cum potestate gubernaret, cetera munimenta, et arces regias 0mnes hominibus, quos rex nominaturus effet, refignaret, filiorum alterum Matbiai puerum primo quoque tempore ad fe mitteret, in aula ceteros inter nobiles adolescentes edu. candum, quod poftremum certiffimum diffi. dentis animi fuit argumentum. Mathias enim non alia de caufa ad aulam perebatur, quam

[ocr errors]

vt paternae in regem fidei obses ibidem cu. ftodiretúr (a).

S. XI.

Bellum in Turcas apparatur. His itaque pactis Ioanne de Hunyad in gratiam recepto, curae omnes ad apparandum contra Turcas bellum funt conuerfae, Imprimis Califtus III. pontifex recte existimans, ad tantam, quanca cum Mabometis erat, potentiam conterendam, diuinam opem effe necessariam, pie insticuit, vt ad eam implorandam , fingulis diebus in meridie figuum aere campano daretur, quo audito, quilibet orationem dominicám, et salutationem angeli. cam ter repeteret (6); misit insuper ad omnes Europae principes literas, et nuncios, quibus eos ad ferendas Hungaris fuppetias ad. hortatus fuit: verum hi adeo remoto a di. tionibus fuis belli discrimine parum commoti , surda eas cohortationes aure accepere: Fridericus autem imperator, quod a Ladislao rege grauiter , vt diximus, offensus erat, nullatenus induci potuit, vt ei opitularetur. Denique pontifex Toanni S. Angeli cardinali, fuo in Hungaria legato, imposuit , vt pro

(a) Aencas Syluius in rebus Friderici, III. Gerardus

de Roo hist. Auftr. lib. VI. (6) S. Antoninus in Chronico Part. III. Tit. XXII,

cap. XIV, Raynaldus in Annal, eeclel, ad A. 1458.

aetatis illius more, per cruciatae expeditio. nis praedicationem,

quamplurimos ad bellum facrum excitaret. Domi interea Ioannes de Hunyad comes Biztricensis, iniuriis omni. bus, quas perpessus erat, amore patriae ob. liuioni datis, nihil laboris, et induftriae omisit, quo miles eo numero , et apparatu, qui in nupernis comitiis publico decreto praescriptus erat, tempestiue colligeretur, atque aliquantum interea armorum tractatio. ne exerceretur : et quoniam multi fuere, qui ad suum militem bello diutius forte duraturo alendum , immensos fumtus a se fa. ciendos obtendebant, pollicitus fuit Hunyadius, le vbi primum ad regni limites peruenillet, copias omnes neque ex aerario regio, neque e priuatorum crumenis, verum e fpoliis, et vectigalibus, quae in hoftico erat collecturus, aliturum (a). Vt autem reliquis Hungariae dynastis fe multo locupletioribus exemplo praeiret, cum de communi salute agitur, nulli aut incommodo , aut fumtui parcendum efle ratus, decem millia delectae iuuentutis conduxit , ac cum equis, tüm armis egregie inftruxit proprio fuo aere toto eo bello alendos (b). Huic suo stipena diario militi non iam plus, quam vicena are matorum millia a ceteris regni baronibus

dynastis,

!

(a) Ex epiftola Ioannis Capistrani ad pontificem a

pud Wadingum, et in Annal, reg. Hung. ad h. a. (b) Ibidem.

dynastis, atque nobilibus adiungi poftulauit. Illustre hoc in patriam piecatis, et munificentiae. exemplum eius amici, et neceffarii pro viribus imitaci sunt , non'icem alii: lentitudo haec partim inde prosecta erat , quod Mahometem , qui apnum integrum quietus domi exegerat, venturum iam minime fibi persuaderent, ficque remoto adhuc belli periculo, lumçus nollent prodigere, partim autem inde, quod cum regemu iniquiore in Ioannem de Hunyad effe animo non igno. rarent, et. Ladislaus de Gara palatinus, ec? ceteri cegni primores nihili illius, quamquam generalis regni capitanei, neque aliud aliquid, quam quod per comitia decretum erat, exigentis mandata penderent. Tam segniter aduerfus hoftem longe maximum cuncta apa parari, vehementius dolens Hunyadius, La. dislaum regem Viennae agentem per literas, et nuncios orare, non deftitit, vt quamprimum in Hungariam vepire maturatet, fubla. tisque praefentia, et autorståte sua discot. diis domefticis, regui ordines ad ea, quae in comitiis communi confenfu fanxerant diligenter, et accurate praeftanda 'adigeret. (a) Paruit Hunyadii confilio rex, atque in Vlrici comitatu A. 1456. Februario mense, 1456 Budam aduenit. Hic ille conuocatos regni proceres fidei biennio abhinc in comitiis da. tae, et promifforum commonefecit : idem priuatis nou minus, quam publicis fermoni.

(a) Cureus in Annal. Siles, pag. f$4. PALMA P. II.

[ocr errors]

bus, et Ioannes Capistratus, et legatus pon. tificius maiorem in modum vrgebant. Ec vero decreta iterum funt liberalia militum fubfidia , numquam tamen hoftem visura. Vlricus ipse, prae ceteris opibus pollens, 0. mnes fe vires ad bellum collaturum propa. lam pollicitus, incredibili laetitia , et ipe legatum pontificium compleuit (a). Ac reaple habebat ille mille equites, exquifitis armis splendidos, quos iam ante Ladislao tegi velut contra Turcam mittendos Viennae exhibuerat (b). Sed hos ille domi poftea ftudiose detinuit, vt appareret, selectam eam cohortem ad oftentationem potius , quam patriae auxilium fuisse "ármatam. Atque ex hac militem ftatuendi' negligentia, finiftra multorum voluntas patefacta fuit , qui cum occultis ante machinis, et fraudibus Joannem de Hunyadi perdere nequiuissent, paucis cum copiis validiffimo eum hofti obiectum voluere, vt imparibus congreffus viribus friccumberet , quod fi eueniret, ipfi poftea mi. litem fuum in campum educerent , suoque ductu, fine Hunyadio, Mabometem vinci poffe oftenderent. Certe Budae superuaca. neis de militis colligendi numero, de belli. ducibus conftituendis, de modo bellum ada miniftrandi deliberationibus ordines regni comitia eousque protraxere, dum denique Michaelis Szilagyi de Horogszeg, viri fora

(a) Literas legati lege in Annal, reg Hung. ad hou B Annat. cit. ad X. 1454.

« PreviousContinue »