Page images
PDF
EPUB

tiffimi , Belgrado praefecti literae fub prin. cipium Iunii eo perlatae sunt, quibus nunciabat, Mabometem cum CC. armatorum mil. libus, ac immenso machinarum bellicarum apparatu , ad oppugnandam cam vrbem appropinquare (a).

S. XII.

Mabometis aduentus fama, incredibilis ubique

confternatio. Mabometis, finibus Hungaricis iam iam appropinquantis, fama paulo maiorem , quain credi poffit, omnium Budae tum de bello consultantium animis confternationem attulit, moxque apparuit, quid inter viros vere for tes, et in praeliis enutritos, quid item in. ter ignguos , deliciisque insuetos interdit dil criminis. Rex vna, atque regni primores, qui cum adeo, cum iam miles in hoftem e ducendus erat , de belli apparatu deliberabant, consilii inopes haesere : in canta copiarum, quae Mabometi opponi debuerant, paucitate nemo iam fupremam belli tam diffi. cilis adminiftrationem ambiuit.

Vnius tum Ioannis de Hunyad herois fortiffimi nomen Budae perfonuit, hunc omnes velut vnicum

(6) Ibidein ad A. 1456,

patriae vindicem inclamare, in eius fcientia, virtuteque militari spes suas collocare ; eius denique fidei, ae dexterae fe , coniuges, li. beros', ac sua omnia commendare: communi itaque et regis, et procerum voluntate coa ta belli gerendi ratio Hunyadii arbitrio est permiffa. Increbrefcentibus deinde de aduen: tu Mabometis nunciis adeo Budae trepidari coepit, vt foluto conuentu nemo fere ad caftra, plerique autem domum discefferint. Vous Ioannes de Hunyad minime defpondit animum , tantamque de profligando Mabomete fiduciam concepit, vt Buda discedeps, regem maiorem in modum orauerit, ne eam vrbem defereret , abscessuque trepidantes alioquin fubditos in desperationem adigerer, futurum pollicitus, vt breui poft tempore victoriae nuncium 'Belgrado acciperet. Ve rum ille vehementi correptus metu, ac ab Vlrico Cileiensi, muliercularum potius confortio quam bellis affueto', timidior redditus in omnem, citra plebis tumultum, fugiendi occafionem intendit , quare die quadam venationis fpecie cum Vlrico ex vrbe egreffus, Viennain abiit , belli exitum illic praeftolaturus (a). Regis disceffu vulgato, quafi fugiendi fignum datum effet , non modo aulici, et qui ibideni reftiterant regni primores, verum etiam civium multi ad cu

(a) Vide literas legati pontificii ad Ioannem Ca.

pjstranum Budae die. V. Junii datas in Annal. reg. Hung. Tomo III. ad A. 1456.

tiora loca sunt dilapfi. Subinde vero tantus omnes timor occupauerat , vt quafi portis iam inftarent Turcae, ipfe regiae arcis castellanus cum milite praesidiario praecipiti fuga Buda abierit, vt adeo duabus hebdomadis integris in regni metropoli nemo militum eflet , qui feu ad vrbis, feu ad pelatii regii porcas excubias ageret (a). Pie nico huic terrori causam praebuerit Man bometis arrogantia, qui prophetae , fui no. mine inuocato iurauerat, fe poft bimestre temporis interuallum , Budae in regis Hungarorum palatio opipare coenaturum : verum ab iuramenti huius obligatione non multo poft ei'm Ioannes de Hunyad absoluit.

S. XIL.

Periculi impendentis magnitudo. Quamquam fpectata periculi, in quo Hungaria tum versabatur, magnicudine metus non erat de nihilo: neque in tanta virium inaequalitate victoria tam facile fperari poterat. Ioannes de Hunyad belli' imperator communi omnium in fé fiducia non medio. criter animatus, ad primos de Mahometis aduentu rumores , rege vltimum falutato, Buda Szegedinum, vbi castra iam ante de fixerat , deceffit, vt confluxuras vndique

(a) Cureus in Annal. Šitelias pag. 154. Chronicon

cap. LV,

[ocr errors]

copias opportune illic acciperet : 'magnam praeterea ibidem varii generis nauigiorum copiam tempeftiue praeparauerat , queis im, policum militem fecundo Tibisco primum, dein Danubio Belgradum vsque deferret. Plu. rium dierum mora bic extracta , fpe sua non mediocriter delusum se fenfit, adeo enim pauci interea conuenerant, vt fuis decies mille stipendiariis voa connumeratis, vni. uerfae copiae vix XV. millia armatorum adaequauerint: quibus subinde ad Belgradum fuo cum banderio fe coniunxit Ioannes de Korog banus Machouienfis. Aduenere qui. dem Ioannis Capistrani concionibus exciti cruce fignati numero non contemnendo, verum militiae, et armorum tractandorum rudes, ac, vt Ioannes de Taliacocio, individu. us fancti Capistrani comes , teftisque ocula. tus narrat, plerumque rustici , pauperes, fao cerdotes , clerici , fcbolares , studentes , mona. cbi , fratres diuersae religionis mendicantes perfonae tertii ordinis S. Francisci, eremitae, inter quos pauca arma didilles, non equos, ni. s pro deferendis victialibus, abundabant glas diis, fustibus , fundis , baculis, ficut pastores. (a) Huic igitur fere XV. mille Hungarorum manipulo certamen imminebat cum CL. millibus virorum fortium, a prima pueritia armis addictorum, quibus & fixas, calones,

(a) Ex literis F. Taliacotii in Annal. reg. Hang.

ad an. cit.

ceteramque homioum faecem connumeres, bis centena millia adaequabant. Innumerabi. les has copias Mabometes exeunte Iunio A. 1456. Belgrado circumfudit, ac poftquam 1456 confuentem Danubium , Sauumque longo nauigiorum ordine, continentem autem caftris ex ritu militari circumsepfit, die IV. Iulii praegrandibus XXVII. pedum machinis vrbis muros quatere coepit. Praeerat arci et vrbi Belgradenfi , quem iam cum laudo nominauimus, Micbael Szilagyi cum delo. cta fortissimorum Hungarorum manu : qui omnes pro eius aetatis more, suo vna cum praefecio, iureiurando fe se obftrinxerant ad locum tuendum, aut certe fortiter occumbendum : poena capitis in eum dictata, qui extremo etiam in periculo deditionis faciem dae vel mentionem inieciffet,

$. XIV.

Ioannes de Hunyad Mabometem ad Belgra

dum profligat. Tam fortium, quales Belgradi praesidiarii erant, virorum et numero, et virtuti merito confisus Hunyadius, promotis Szegedino caftris, Szalankamenum fe tranftulit : vbi dies aliquot cum Ioanne Capistrano morari necelle habuit , donec classis Hungarica ducentis constans nauibus eodem appelleret , claffi huic adiuncta erat triremis tormentis inftrueta, quae naues' ceteras aduerfum hoftem paulo validius tueretur.

Haec omnia cum

« PreviousContinue »