Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

illo aevo per vniuerfum orbem celeberrimi, cuius vnius virtuti profligatum hoftem im. manisfimum, et Belgradum cum yniuersa Hun, garia, grauiflimo discrimjni ereptum iu açceptis referre debuerat, mortem ea, qua de. quit, pietate prosecutus fuit , nec vllum mus tati , aut tristioris animi indịcium praebuit, eo folo recenția parentis merita remuperari vifus eft, quod eius filium natu maiorem La. dislaum comitem Biztricepsem non folum in finitimarum arcium praefectura ad tempus confirmauerit , verum etiam in bạronum res gni numerum relatum agazonum regalium magistrum crequerit (a). Poftquam autem funeftae mortis fama Romam per D. Ioannem Capistranum nunciata fuit, pontifex vna, ata que cardinaļes habitis solenni ritu exequiis vi, ri de re Christiana meritiflimi mortem funt profecuti (b), 100 W

- cutting S. XVI.

m Eius vitae periodus. , ' { Ortus erat Ioannes de Hunyad natalibus ille gitimis in vico Trantsiluaniae Hollós dicto A. 1394. patre Sigismundo imperatore (c) 1394

[ocr errors]
[ocr errors]

(e) Conftat ex literis a Ladislao coinite agazónum

tegalium magistro A. 1457. dié XI. Mardii Budae
datis. In Annal. teg. Hung. Tomo III. pag. 194.

Not. (2)
(6) Haec omnia copiofius enarrata vide ibidein ad h, a.
Kc). Vide Casparer Heltai in Chronico Hung. pag.

30. Toachimuin Cuteum in Annal. Silesiae paz, 135.
et ceteros citatus in Annal. reg. Hung. Tom. III,

pag. 186

[ocr errors]

matre autem nobili e ftirpe Marzinaiana puella,

, quae poftea nobili pariter viro Butb vocato in Transfiluania collocata fuerit. Bonfi. nius enim Mathiae Coruini aetate fuam fcri. bens historiam, huius auum, Ioannis autem de Hunyad genitorem Butbum appellat (a). Eumdem hunc Butbum e nobilibus de Chos nok ortum duxiffe oportuit, cum Ioannes eos fratres condivisionales, vt alibi me. minimus, vocauerit. Exacta domi pueritia, in Italiam a Sigismundo miffus, fub Pbilip. ро

duce Mediolanenfi annis aliquot meruit , qua opportunitate non modo Italicum idio ma fibi familiare reddidit, verum etiam mili. tarem scientiam egregie condidicit." Inde doo mum redux sub Nicolai de Vilak famigerati jam tum belliducis vexillo '(b) non quidem vt gregarius, verum vt militiae praefectus suis cum equitibus, seu contra Turcas, seu contra Hussitas ea virtutis edidit specimina , vt ducem suum,virum cetera clariffimum, quam longiffime fuperarit, vnde tantum abeft, vt Vilakius foeda aliqua aemulatione tangeretur, * Vt etiam hominem nouum constante amicitia ad obitum vsque prosecutus eiusdem poftea belliducis focium , et legatum agere minime dubitauerit. Sigismundus ex iis initiis futuram Ioannis magnitudinem prae. lagiens, eidem arcem, atque dominium Hu.

Bonfinias decad. III. lib. IV. (6) Ex literis B. Ioannis. Capistrani ad papam in Ang

nal, cit pag. 186,

verum

syad in Transsiluania ficum iure perpetuo contulit: Albertus autem ampliorem eius virtuti campum apercurus , quamprimum folium confcendit , in baronum regni coecum adle, ctum bani primum Seuerinensis, dein vero Wayuodae Transfiluani dignitate auxit. Vnde folius virtutis fuffragio viam fibi inter. regni tempore ad fupremum gubernacoris regni honorem ftrauit. Quo in munere fcil. fam domefticis diffidiis Hungariam rara pru. dentiae, ac moderationis laude administrauit, inuicta autem fortitudine, et constantia aduersus domesticos non minus, quam exteros hoftes non feruauit modo etiam pluribus auctam ditionibus , Ladislao pofthumo regi poftea relignauit, & cupiditate, auaritiae fordibus , parcium studio, et regni, quod maleuole Vlricus Cileiensis criminari folebat, ambitu femiper alienillimus; cum Amuratbent , et Mabometem potentiffi. mos Turcarum Sultanos non vna vice debeh Jaffet , vnam, quae recte factorum comes ef Te folet, inuidiam euitare, superareque por valuit. Erat Ioannes de Hunyad statura me diecri, magnae ceruicis, crispis crinibus , facile rubicunda, sed lubfusca, grandioribus oculis, fereno nihilominus , qui internam 4, nimi tranquillitatem, recteque factorum con. fcientiam indicabat, aspeetu; in cultu, et nie tore cum veftium, tum totius corporis adeo exactus fuit, vt hoc fere figno a ceteris eius aetatis regni primoribus difcerneretur. Ge. minos moriens reliquit filios perpetuorum comitum Biztricengua citule inlignes : La

« PreviousContinue »