Page images
PDF
EPUB

, 32: LADISLAVS V. POSTHVMVS dislaum , et Matbiam : ille regis, pro cuius falute pater olim dimicauerat , iussu poftea decollatus eft, hic autem per eumdem in carcerem coniectus, mira rerum humanarum vicissitudine , illi in folio fuccellit.. Fras trem quoque habuit vterinum Hunyadius cuius Ladislai pofthumi regis diploma diser, . te meminit.

[ocr errors]

,' ne.

Ladislaus 'resc in comitiis Futakini babitis V.

ricum creat Hungariae gubernatorem. Poft victoriam Belgradi reportatam, deder rat Ioannes de Hunyad ad regem literas, qui. bus belli gloriose confecti serie citra iactantiam explicati, conqueftus erat, fibi, fami? liaribus, ac ftipendiariis fuis totam belli mos lem incubuille: propterea, quod praeter

lom annem Korog bapum Machouienfem. mo , vt decretum erat, militem dediffet , itaa que hortabatur regem, vt quantocyus copias congregari curaret, bellum

prosecuturas; prae: terea cum Belgradi moenia adeo ellent diru. ta, vt non praesidii, fed ruderum fpeciem referret, orabat, vt idoneum aliquem et ar. chiteeturae militaris peritum virum e Germa. nia eo mitteret, qui suomet oculo inspectas vrbis-moenium ruinas regi fubinde fumma fi

de

de referre, atque ea, quae ad validius communiendam vrbem neceffaria viderentur poflet suggerere (a). Acceptis his literis Ladislaus rex incredibili Belgradi videndi cupiditate tactus fuit. Itaque obitu Ioannis de Hunyad intellecto, abrupta omni mora, die XXI. Augufti e, a. Vienna Budam discel. fit: hinc autem datis ad vniuersum regnum mandatis , regni ordines ad generalia comitia Futakinum, frequens iam tum oppidum, conuenire iussit , vt illic de belli prosequendi ratione cum eisdem consultaret (6). "Huc igitur secundo Danubio in multorum comitatu delatus rex, iis, quae in conuencu Bu, denli biennio abhinc celebrato, de apparando bello decreta erant , noua constitutione renouatis, vniuerso exercitui generalem capitaneum praefecit Nicolaum de Vilak Wayuodam Transfiluaniae, virum et militiae peritum, et multis cum Ioanne de Hunyad relatis olim de Turca victoriis clarum (c); quemadmodum haec fummi belliducis nominacio sincera omnes laetitia , et oprimi fucceffus spe compleuit , ita postquan rex Vlricum Cileienfem regni Hungariae gubernatoren creauit, cum multorum aliorum futura mala

(a) In Annal, reg. Hung, ad h. a. (6) Chronicon Turotz. cap. LVIIL.

Ex diplomate. Ladislai posthuini, quod cl. Wagner edidit in illustriuin fainiliaruin ianu interciderunt, decade 1. pag. 105. Annal. reg. Hung. Tomo III. pag. 187. dot, (2.

, quae

[blocks in formation]

praefagientium , tum vero Hunyadiae domus amicorum animi vltra moduni confternati funt. Is enim quali hac fola de causa gubernatoriam dignitatem ambiuisset, vt loannis de Hunyad filios perderet, mox propalam iactauit, fe caninum illud genus exItirpaturum (a), quin etiam datis ad focerum suum Georgium, Rafciae despotam, literis fcri. bere non dubitauit , se illi breui duas pilas, Ladislai videlicet , ac Matbiae comitum Bize trieenfium capita, transmissurum, quae liten rae opportune interceptae , atque detectae Vlrico poftea exitium accelerarunt (6).

S. XVIII.

Belgradum non fine metu subit. Hac cum effet mente Vlricus, non mirum est euin iisdem , quibus olim contra parentem, punc contra filiuni Ladislaum comitem Biztri. cenfem artibus vti non erubuille ; nil non egit, quo regi persuaderet, eius vitae hunc infidiari, cui criminationi, vt veri speciem induceret , narrabat regi , ab astrologo quodam comiti Biztricenfi coronam praenune ciatam fuisse, hac fpe animatum adolefcen. tem, viam fibi ad folium Hungaricum per caedem regis praeparare. His aliisque adeo

[ocr errors][merged small][ocr errors]

in transuersum actus est regis animus, vt cum Ladislaus comes Biztricensis humanita. tis causa regem, fuapte venire volentem, Belgradum inuitaret , reposuerit non ante ven. turum, quam is chyrographo caueret , fe arcem regis imperio refignaturum, nec quid. quam

infidiarum moliturum , quo quidem nil imprudentius poftulari potuit. Si enim co. mes Biztricensis regi mortem reapfe machi. nari voluit, fides eo chyrographo data minime profecto illum a perpetrando facinore prohibuillet. Perculit inopinata ea pecitio generofum innocentis adolescentis animum, ne tamen iufte etiam fe excufando, ac tergiuersando conceptam de se finiftram opinionem augeret potius, quam minueret, quod iuffus erat, quam promptiffime praeftitit.. Icaque dissimulato metu , rex Belgradum defcendit : ad arcem appropinquanti comes Biztricensis de more loci claves obtulit, quibus mox redditis , rex cum Vlrico, multis. que aliis primi ordinis viris arcem fubiit, quibus ingressis sublato ponte, ex variis exteris gentibus conflata cruce fignatorum militia ; quam Vlricus magno numero fecum ad. duxerat, exclusa fuit , ea quaerenti regi facti reddita caufa, quod apud Hungaros vetitum effet, exteros , de quorum fide non fatis constaret, ad limitanearum arcium in. teriora admittere reipfa autem Ladislaus comes infidias Vlrici veritus, noluit exteros suis in arce numero praeualere. Sed ea res pessime ab Vlrico accepta , regique exaggerata fuit, vt certiffimum insidiarum argumen.

[ocr errors]
[ocr errors]

tum. Vt adeo rex ab eo tempore femper trepidaret , alienumque a comite Biztricenfi animum luculentis liguis proderet (a).

[ocr errors][merged small]

Vlrici comitis Cileiensis caedes. Feriit ea regis auerfio paulo acerbius comitem Biztricensem, quam vt diffimulare poffet. Cum itaque ex interceptis Virici ad Rasciae despotam literis, ex aliorum item Darrationibus, et clarissimis e fignis intelligeret, se per Vlricum ad necem destinari, collatis cum auunculo Micbaele Szilagyio, ceteris. que amicis confilio, aut hominem pacto aliquo fibi obftringere, aut certe vim praeuenire constituit. Quapropter D. Martino Tu. ronenfi episcopo facra die XI. Nouembris, quo tempore Ladislaus rex diuinis officiis in templo vacabat, Vlricum, qui alias, demtis pietatis exercitiis, continuo lateri regis fui adhaerebat, in conclaue, habendis consiliis deftinatum, vrgentium negotiorum illic tractandorum praetextu euocat : haefit ille åli. quamdiu, an iret, ambiguus, mox quasi futu. ri praefagus, loricatam fub exteriore amictu indutus tunicam cum satellitio adeft. Con. claue ingressun amice salutat Ladislaus comes

(a) Chronicon cap. cit.

« PreviousContinue »