Page images
PDF
EPUB

Biztricenfis, ceterique praefentes : tum vero laxatis dolori suo frenis, acerbius conqueri. tur, de intolerandis in patrem olim, modo vero in se odiis. Vlricus iuftam eam reprehenfionem non ferens, ac in furias actus, Hunyadios perfidos , rebellesque vocare non dubitauit : ex his initiis orta contentio in rixam defiit. Vlricus prior eductum e vagina enfem in Ladislai comitis caput vibrat, fed hic oppofita opportune, ingenti annulo armata dextra, grauiterque fauciata fatalem ictum declinauit : ftrepitu , et clamore, vt fit, exciti Ladislai familiares accurrunt, Vlri. cuique multis confodiunt vulneribus. Corpus occifi plauftro impositum , Cileiamque deuectum maiorum tumulo inferri procurauere amici (a). Hunc exitum habuit vir 0 mnium sceleratiflimus, qui deteftanda fane fraude, regem inter ac fubditos diffidia lerere, et fouere familiare habuit, ac omni. um, quae deinceps euenere, malorum autor exftitit. Vt adeo clarissimi viri, qui eius indolem penitius nouerant , non dubitaueript affeuerare, Ladislaum comitem Biza

(a) Totam caedis Vlrici historiam copiose, elegan

ter, ac critice deductam lege apud doctissimum Stephanum Kaprinai in Hungaria diplomaticâ teinpore Mathiae die Hunyad regis. Parte I. lib. La differt, II.

tricenfem non minus Christianae reipublicae
profuisse Vlrici caede , quam Ioannem guber-
natorem Mabometis proHigatione (a).

S. XX.

A rege Ladislao condonatur,
Haec alii de Virici interitu fensere, at rex
Ladislaus ea audita turbari, nouisque agita-
ri suspicionibus coepit: fic anxium , fluctu-
antemque Ladislaus comes Biztricenfis cum
fuis acceslit, pedibusque illius affusus, enar.
rata facinoris patrati serie, atroces ab Vlrico
parenti ante fuo, tum fibi illatas iniurias
certamque mortis machinationem, ac deni.
que, fi porro ille vixiffet, communem rei-
publicae perturbationem multis expofuit ;
quae oratio adeo regis animum commutauit,
vt caedem quidem peractam aperte non pro-
bauerit, comitem nihilominus deprecantem
omni poena absoluerit. Exiguo poft tempo-
Te Belgradi commoratus, in Ladislai de Ga-
ra palatini comitatu Temesuarum, Hunyadii
tum iuris arcem, deflexit: venientem lugubri
veste induta excepit Elisabetha Szilagyia, lo-
annis de Hunyad gubernatoris vidua, ac vna
cum filio Matbia supplex clementiam implo-
rauit. Rex viduam multis non fine laude
mariti confolatus , vt omnem vindictae ali.

quando sumendae metum tolleret, die XXIII. 1456

Nouembris eiusdem anni 1456. propalam in

(a) Aeneas Syluius in literis ad regem Arragoniae.

Apud cl. Pray in Annal. reg. Hung. ad h. a.

.

1

templo, coram SS. Eucharistiae Sacramento iurauit, se facinus in Vlricum admiffum nullo vnquam tempore puniturum (a). Hac tam solenni cautione data , et accepta fecuri co, mites Ladislaus, et Mathias regem ita vo. lentem Budam funt fecuti, vbi praecipuo in honore versati, aulam quotidie adibant, nemoque erat, qui eam regis gratiam perpetuam fore dubitaret,

S. XXI.

Ladislai comitis Biztricenfis fupplicium, et

Matbiae captiuitas. Verum Ladislaum de Gara palatinum gra. uius vrgebat et inuidia, et Virici cognati sui caedes , quam vt Hunyadios in aula flo. rentes diutius fuftinere poffet. Itaque non ceffabạt timido fuapce regi nouas Cuspicionum caufas ingenerare : aiebat Ladislaum minime manus a rege ipfo cohibiturum, qui propinquum illius priuata autoritate e medio fufferre non pertimuerit, easdem, quas olim Vlricus, repetebat nạenias, quibus inductus rex egit cum Ioanne Giskra , Paulo Bánfi de Lindua, Benedicto de Turotz de modo ado. lefcentem citra reipublicae perturbationem e viuis exturbandi. Quae confilia, etsi clam agitarentur , subodoratus comes Ladislaus

(a) Chronicon cap. LIX. Bonfinius de cad. III. Ranzanus in epitoine. Pray in Annal. Hung. ad h. a. &c denique doctiffimus Kapriasi lib. cit. cap. II. 5. VI:

sexcentos circiter equites suos Budam euocauit, fibi, cum opus videretur, auxilio futuros. Nouum' inde 'criminandi sumsit argumentum palatinus, quasi miles ille ad afferendam re. si vim accitus effet. Itaque constituto die, cum comes Ladislaus folito more regiam subi. illet, palatino, pluribusque praefentibus, comprehensus, atque in carcerem coniectus fuit. Eodem prope tempore comes Mathias domi fuae capitur, tum vero Ioannes Vitézius epifcopus Varadinensis, Sebastianus de Rozgony, Ladislaus de Kanisa, Caspar Bodo de Györgyi, Georgius Modrár, et Paulus Horuát Hunyadiae domus amici omnes cu

ftodiae dantur. Die autem insequente, qui 1457 XVI. Martii fuit A. C. 1457. comes Ladis

laus e carcere eductus, sub noctis crepuscua, lum in foro S. Georgii prope aulam, exceptis collo quatuor ictibus , decollatus fuit, carnifice id folum adftantibus inclamante : Sic perduelles. regi plecti Solere. Hunc in modum pulla praemilla causae cognitione, neque dato respondendi spatio, praeter omnem iudicii ordinem, occubuit Ioannis gubernatoris Alius. Quid caufae fuerit , quod regem ad violandam, quam Temeluarini dederat, fidem coegerit, a nemine hactenus exploratum est. Multum ad id supplicium contuliffe palati. num , qui paulo ante filiam suam eidem co. miti desponderat , dubitari nequit. Sed nempe habent hoc illi, qui fummo praesunt imperio, vt eorum, quos fibi adsciscunt administros, dictis fidem habere cogantur ,

neque semper ip& per fe verum poflipt cognofcere (a).

XXII.

Turbae domesticae inde confecutae. Ladislai comitis Biztricenfis fupplicio affe çti fama per Hungariam fparfa, régi quidem ceu nimium credulo, ac mobili atrocem &pud plurimos confauit inuidiam, regno' autem Hammam iniecit , haud facile reftinguendam, praesertim poftquam rumor percre. buit , Mathiam quoque puerum , ac ob ipfam aecacem sceleris omnis expertem, confimilt exitu propediem periturum: nec abs re id credebatur , palatinus enim regi autor erat, ve communis fecuritatis caula, Matbia comite clam enecto, vniuerfam domum Hunya. diam tolleret. Ne autem feditio eapropter domi oritura incrementa poffet capere, Ioanni de Giskra viro militari negotium daret , Hunyadiae domus amicos bello frangendi : ac reipfa pofterius hoc effectui datum est. Rex enim die XXI Aprilis e. a. ad vniuersas ciuitates mandata expediuit, vt gentes quas ad octauum diem fefti S. Georgii M.

(a) Vide laudatum Kaprinai loco cit. lege iteịn Ae

neae Syluii epift 370, in Annal. rez. Hung. ad h. eitatain paginam 197. Chronicon cap. LX.

« PreviousContinue »