Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

fententia constituta intellexiffent coniurati, ne imparati per eumdem possent occupari, feceffionem fuam, vt iam diximus, in con. uentu Német - Viuarienfi ad exitum perducendain putauere:

Conciliabulum hoc non mediocriter auxit Mathiae regis curas, quod vt aut prohiberet, aut certe feditioforum numerum diminueret , eodem fere tempore, datis ad omnes regri partes literis, praela. tos, barones, ac potentiores dynaftas Budam ad fe consilii habendi causa acciuit: qua ar. te et eorum, qui in fide constantes manere vellent, numerus.cognofci, et opportuna ad regras partes aduersum seditiofos pro viribus defendendas disponi, apparariue pollent. Huic regis inuitationi multo plures , quam fperatum fuit, morem geffere : aderant enim, fi Transliluanicum episcopum demas,ceteri praelati omnes, nominatim Dionysius de Széch S.R. E. S. Cyriaci in thermis presbyter cardinalis, archiepiscopus Strigoniensis , Stephanus de Varda Colocensis, et Batsienfis ecclefiarum pariter archiepiscopus , Ladislaus de Hederuara Agrienfis, Ioannes Vitéz Va. radinenfis, Nicolaus Barri de Barnis Quinqueecclefienfis, Augustinus Iaurinensis, Albertus de Veches Vesprimiensis, alter Albertus Tsanadienfis, Denetrius Tsupor de Monoszlo Zagrabienfis , Vincentius Vacienfis, Thomas de Debrentze gubernator abbatiae S. Marti. ni, episcopi, ec Nicolaus Bodo de Szentgyörgyi praepofitus Albaregalenfis. E secu. laribus autem regni primoribus : Michael Ország de Guth comes palatinus, Sebaftianus

[ocr errors]

de Rozgony Wayuoda Transsiluaniae , Lan dislaus de Palótz iudex curiae, Ioannes de Rozgony emeritus Wayuoda Transfiluaniae. Simon Tzudar de Olnod, Emericus de Hederuara , Rainoldus de Rozgony, Ioannes Thúz de Lak, Michael Bezth magister curiae, Ni.. colaus Hertzeg de Szegcheö, et Aladarius de Varda pincernarum magiftri, Ladislaus de Lofonti , Caspar Bodó de Szentgyörgyi, Petrus de Zob, et Paulus Speranchich Dalmaciae, et Croatiae bani , Ioannes de Lábat, lan, et Ladislaus de Pákos comites Siculorum, Ofualdus de Rozgony , er Ladislaus de Buzlai Agazonum magistri, Mattbaeus, et Ludoui, cus de Maroth, Caspar de Korog, Emerieus de Kanisa, Simon Nagy de szent Már. tony, Tacobus Tzudar de Olnod, Ladislaus de Zéchén comes Neogradiensis, Ioannes Geréb de Wingarth , Bartholomaeus , et Simon de Homonna, Stephanus de Perén comes Zema. pliniensis, Nicolaus Bánfi de Lindua, Geor. gius de Chák, Ioannes de Kálló, Paulus de Chahol, Ladislaus de Dombó, et Georgius de Petheö. Atque hi tum e potioribus regni magnatibus fuere, qui et luo, et iurisdictioni suae obnoxiorum comitatuum nomine, Budam conuenerant, Mathias rex tanto sibi et praelatorum, er magnatum adhaerentium numero mirifice delectatus, omnes yna congregatos beneficii prinum , quod fibi libera in regem electione contulerant, tum vero fidei, quam quisque vltro iuratus praeftiterat , appofito ad rem fermone commone fecit, delaplus deinde ad eoncicatam- in caput

fuum per maleuolos seditionem , commemo. rauit , quantum gentis Hungaricae praerogativae, ac fpeciatim libertas electionis laederetur , quanta praeterea fibi iniuria, et dedecus inferretur, si Ladislai de Gara , ac quorumdam aliorum perfidiam fecuti , fe ex. autorato, Fridericum Caefarem in folium Hungaricum intrudi finerent. Orabat igitur, fi fibi porro fideliter adhaerere fixum, confti. tutumque haberent , fidelitatem fuam nouo iureiurando obftringerent , ipse ex: aduerso pollicitus , fe omnia , quae ab se in commune totius gentis, et fingulorum commodum poftularentur, quam cumulatissime praeftitu. rum. His, aliisque rationum momentis vltra modum commoti omnes , qui aderant , folenni iuramento cauerunt, fe Mathiae tamquam legitimo regi , dominoque suo ad obitum vsque fideles, ac obedientes fore, eo viuente , nullum alium regem eligi , ac in regnụn induçi voquam paffuros, nulla denique aut praemii spe, aut cuiuscumque incommodi fubeundi metu, a data fide receffuros, Mas thias viciflim, vt eorumdem votis fatisface, ret, iuratam fidem dedit, omnium regni or. dinum libertates, praerogatiuas, et approbatas confuetudines fancte , ac inuiolate sem. per custoditum iri ; fiquid pro rerum, temporumue adiunctis in legibus, aut moribus gentis immutandum aliquando videretur, Numquam id sua vnius autoritate, fed comi. tiorum consensu peractum iri. Si eorum qui in fidelitate fua perseuerarent, caftra , aut pofleffiones per factiofos occupari con

[ocr errors]
[ocr errors]

tingeret, totis viribus curaturum , vt non
folum per vim ablata legitimis dominis refti-
tuerentur, verum etiam damna forte illata ex
affe farcirentur. Haec fere sunt capita iura-
menti, quo fe se rex vna , atque subditi

mutuo tum obftrinxerant, quae subinde die 1459 X. Februarii e. a. 1459. folennibus tabulis

sunt firmata (a), feptimo videlicet die, ante-
quam Fridericus caefar Német - Viuarini rex
a factiofis conftitueretur. Sapiente hoc con-
filio, quod mox defcripfimus, nil ad res Ma-
tbide conftabiliendas opportunius excogitari ,
agiue poterat , ac magnopere adolescentis
regis prudentiam commendat , fiue eius autor
fuerit, fiue a loanne Vitézio suggeftum exe-
cutioni dederit.

[ocr errors][merged small]

Seditio domestica fumma cum prudentia ex

ftinguitur.
Suorum et muriero et fide hac arte non
explorata modo, verum etiam confirmata ,

Matbias nil tergiuerfandum ratus, collectis, 1459 quas potuit, copiis primo vere e. a. 1459.

Körmendinum tetendit, feditiofos illic col.
lectos oppreffurus, verunt, quod hi et nu-
mero praeualerent, et aliquot insuper legio-

(a) Instruinentum hoc vide Hungariae diplomató

part. II. pag. 245.

nes a caefare submissas interea acceperant , primo conflictu in fugam actus fuit, pott. quam autem praelatorum , baronum, nobili, umque copiae ad Szegedinensium comitiorum, et conuentus Budensis praescriptum aduenerant, Simonem . Nagy. de Szent - Márton fui loco exercitui praefectum eamdem aleam ius. fit repetere: cuius virtute factiofi memorabili clade profligati sunt. Ex eo die Ma. tbiae regi, eiusdemque sequacibus animi paulo vehementius sunt erecti: ex aduerfo autem Ladislaus de Gara, ceterique coniurati vltra modum confternati sunt; creuit subinde horum timor, et trepidatio eo potissimum ex capite , quod Fridericus caefar, pro congenita fibi auaritia, non modo quas ante submiserat suppetias, domum reuocauerit, verum etiam, quamquam saepius rogatus, contra quam pollicitus erat , et milicem , et pecuniaria fubfidia coniuratis denegauerit; volebat nempe , vt factiofi

, propriis lumtibus, et viribus bellum cum Matbia gererent , eodemque debellato, ipfe regnum citra vllam feu hominum, feu aerarii fui iacturam consequeretur , quodfi res male cederet , id fibi lucro fore sperabat , vt Hungari le se mutuo caedibus , et direptionibus attererent, ficque Hungariam inteftinis motibus debilitàtam facile ipfe poftea vi admota sub iugum mitteret. Sic se a caesare deftitutos conspi. cati factiofi, de belli, suis iam vpice humeris incumbentis difficultate , et exitu anxie cogitare coeperunt : clare nempe videbant, fi Natbias victor euaderet, de bouis, for

« PreviousContinue »