Page images
PDF
EPUB

tunisque suis, quibus in Hungaria abundabant, actum esse, quodfi a regno poftea profcri. berentur, numquam fibi caesarem eam hono. rum, facultatumque iacturam, quam eius cau. sa perpessuri erant, compensaturum : itaque damnata iam priore perfidia, de honefto ad Mathiae regis gratiam receptu confilia agi. tarunt. De his vbi Matbias per exploratores suos edoctus fuisset, ftabilem domi

ра» cem atque concordiam inteftino bello praeferens, fine mora Ladislao de Gara, et con. juratorum principibus iniuriarum omnium obliuionem, pristinos item honores, et opes offerri iuffit, fi eiurata perfidia ad prifti. num redirent obsequium. Valuit clementia haec tempestiue oblata paulo amplius, quam credi pollet. Primus omnium Ladislaus de Gara delatam fibi gratiae fpem vltro arri. puit, ac cum exemplo, tum hortatu fuo plerofque ad eamdem ambabus vlnis amplectendam induxit : neque illi fpe fua funt de lusi: Matbias enim imprimis Ladislauin de Gara pristino palatini officio reftitutum, am. plillimis insuper priuilegiis exornauit (a). Nicolaum de Vilak intimo olim Ioanni de Hunyad gubernatori amicitia iunctum , qui non tam Hunyadiae domus odio, quam ex praerepti fibi regni, quod ob generis vetuftatem, opes amplissimas, et meritorum glow riam non obscure ambiuerat, dolore secelle.

[merged small][ocr errors]

rat , minime quidem in Wayuodatum Trans, Giluaniae illico tum, sed biennio poft elapso, addito illi gemino Sclauoniae, et Machoui, enfi banatu, reposuit, vt tamen obtrufo in. terea eius ambitioni nouo fomento hominem fibi paulo arctius adstringeret, eumdem deinceps apud fe in aula praecipuo in honore habendum remanere iuffit, pollicitus se ei Vacaturum propediem regnum Boffriae, regio titulo, fiduciario tamen S. coronae Hungari. cae iure collaturum, quo regiae dignitatis fulgore perstrictus Vilakius conftans deinceps in fide mansit, ac reapfe poft Mathiae regis inaugurationem, rex Boffniae creatus fuit, Ceteros deinde pedetentim ad obsequium re. duces ita in gratiam recepit Matbias , vt ea feceffio nulli eorum fraudi, damnoue eflet (a), ea tamen politica arte vsus fuit , vt eos, qui vicina Austriae bona in Hungaria possi. debant ne , res pouas moliendi , ac cum Friderico colludendi opportunitatem haberent, procul inde remotos, variis muneribus, prae, fecturisque admouerit, fic nominatim Sigis. mundum, et Ioannem ditiffimos de Bozin , et S. Georgio comites nonnisi biennio poft ad fidem reuerfos, illum quidem equitum magiftri honore auctum ad vicinas Polonis partes; hunc autem Wayuodae ticulo in Transfiluaniam ablegauit. Szilagyio quoque, seu fua fponte, feu amicorum precibus ex api.

C) Exemplum eiusmodi amnestiae vide ibidem

[ocr errors]

mo placatus, restitutis bonis omnibus, belli contra Turcas gerendi administrationem ple.

na cum potestate commifit, qui subinde anno 1460 insequente 1460. infelici praelio cum Turcis

in Seruia congressus, captusque, Constanti. poli capite truncacus, indignam ducibus mor. tem obiit. Sopitis hac ratione domi turbis, cogitationes omnes transtulit Mathias ad Fridericum caefarem coercendum, ac ab in

uadenda Hungaria prohibendum : cuius haec 1459 opportunitas eodem prorsus anno 1459. ob

lata fuit. Graues cum inter caefarem, eiusdemque germanum Albertum VI. archiducem exortae fuere fimultates, ob Ladislai postbumi absque Cobole sublari hereditatis partitionem, cum enim pro aetatis eius more, patrimopium Auftriacum ex aequo inter fratres di. vidi oporteret , caesar autem aliis quibusdain bonis Alberto obtrusis, totam Auftriam fibi foli vellet afferere , implacabile inter eos odium exarsit. His igitur fratrum diffidiis in commodum suum vsurus Mathias, pecuniae, militumque subsidiis Alberto archiduci oblatis, arcillimum cum eodem in caefarem foedus percussit. Inopinato eo foedere non mediocriter percullus Fridericus, pofitis belli ftudiis, ad pacem cum Mathia non mi

nus, quam Alberto fratre ineundam applicuit 1459 animum. Itaque die XXVIII. Iulii e. a. 1459.

Brunam caelar ipse profectos, Georgium de Podiebrad Bohemiae regem , se inter atque Albertum fratrem, et Matbiam, pacis arbitrum constituit. Hic arinorum cellatione partibus litigantibus praescripta, primo con

[ocr errors]

uentui fe arbitro Olomucii habendo, diem XXV. Ianuarii anni insequentis 1460. prae- 1460 fixit. Verum quia caefar quidquam seu Alberto fratri, seu Mathiae concedere tergiuerfabatur , ea pacis tractatio saepius tentata , aliquot annos absumfit, vfquedum coalesceret, vt poftea narraturi sumus. Interea Matbias induciarum cum caesare pactarum opportunitate, vires fuas conuertit ad Ioannem de Giskra, ceterosque Bohemos in Hungaria superiore dominantes, conterendos, quos

etiam duce Sebastiano de Rozgony plus limplici vice clade affecit; fed cum bellum ilsud, feu vinceret, feu vinceretur, Hungariae femper funeftum, et damnosum cerneret, Ioannis de Giskra animum gratiae, honorum, opumque oblatione oppugnare coepit , nec male res cecidit: poftquam enim Michael Ország de Guth, poft Ladislai de Gara deceffum iterum palatinus, suam illi tum Rozgonyia coniuge viduato filiam defpondit , Mathiae partibus A. 1462. cum cetera Bo. 1462 hemorum turba totum se submisit , ac cum fubinde perpetuae fidelitatis iuramento se se obligaffet , ab endem vicissim ampliffima duo dominia, Zolyomiense, et Lippense dono accepit, neque deinceps vnquam a iurata fide recessit. . Atque haec fuere adminicula, quibus Mathias grauissimam tempeftatem in caput suum concitatam breui temporis interualto diffipauit , non fine Ioannis Vitézii, qui tum adolescentis regis confilia omnia

geratam pecuniae, 364 MATH. I. DE HVNYAD DICT. CORV. . moderabatur, ingenii, et prudentiae commendatione (a).

S. VIII. Pax cum Friderico caefare aegre coalefcit.

. quae generatim illius conditiones. Tanto discrimini mira Dei prouidentia ereptus Mathias, id fibi iam vnice agendum pu. tauit, vt pignori locatum regni diadema, quocumque demum pretio, a Friderico im. peratore redimeret , Capienter praeuidens., quandiu caesar fibi vltra modum infensus viueret, numquam domi turbas defore, nifi Di. vi Stepbani regis corona, cui foli Hungari veteris moris tenaces religionen quamdam inefle existimabant, rituque folito inaugura

rerur, Quaproprer Ioannein Vitézium non vna vice, pacis conficiendae caula ad caefarem ablegauit , verum opinione difficilius negotium fuit, quod Fridericus praeter exagdendam, yna etiam Sopronium, Ginsium, ac totam his circumiacentem regionem ab Hun. garią auulsam Auftriae fuae in perpetuum adiungi vellet, neque a conditione hac vllo

[ocr errors]

(a) Haec copiofius videri poffunt apud Bonfinium decade Hil. In Annal, reg. Hung. ad hos annos, ac denique in laudata saepius Hungaria diploma. tica docuiflimi viri Stephani Kaprinai parte II. ad hos annos.

« PreviousContinue »