Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

erat, cum Auftriacis quoque Mathiae nego-
tium fuitle: ac belli quidem huius caula fu-
ere multiplices iniuriae, quas a Friderico
ipfo, aut certe ex eius inftigatione profectas
non vna vice Matbias tolerare debuit. Nam
cum hic digerere non poflet, prae tot aliis
regiae domus in Europa principibus , Ma.
thiam Ioannis de Hunyad noui hominis fili-
um, cam illuftris regni corona fuiffe poci-
tum, tanto in eum ferebatur odio, vt nul-
lam eidem aliquid molestiae facessendi negli-
geret occafionem. Sopita, vt fuo loco dixi.
mus, Garaiana feceffione , cum nullam Ma-
thiae Hungariam eripiendi fpem fibi fuperel-

fe vidiffet Fridericus, reddita corona, con-
1454 ditionibus fat duris pacem A. 1464. confe-

cerat, numquam tamen ex animo eidem con-
ciliatus fuit. Quapropter etfi tum, cum Po-
diebradium ab inferendo fibi bello prohiberi,
ac e folio deiici voluit, intimam illi amici-
tiam sic pollicitus, cumprimum tamen intel-
lexit Podiebradii consilio Vladislaum Polo.
num fuccefforem effe conftitutum, mutata re-
pente voluntate, aduersus datani ante fidem,
Polonico, Bohemicoque contra Mathiam foe-

deri se adiunxit, ac non folum praecipuus
1459 feditionis illius, quam A. 1471. Ioannes Vi.

tézius pro Casimiro Polono domi concitarat, autor fuit, verum etiam fubmiffo ex Auftria milite factionem adiuuit. Altera hac procella Mathiae ingenio, et prudentia feliciter oppreffa , cum huius vindictam extimesceret, ac fpeciacim vereretur, ne filii fui Maximiligni, cum Maria Burgunda Caroli Audacis,

[ocr errors]
[ocr errors]

.

cui pacis se inter ac caefarem conficiendae
arbitrium Mathias detulerat, filia, matrimo-
nio obfifteret, iterum A. 1473, illius expe 1473
tiit amicitiam, atque tum vehementer id ro-
ganti Matbiae, duram eam, de non ducenda
vxore, conditionem remisit , fimul etiam
fpem fecit fponfae regia e domo procurandae.
Èa lege folutus Mathias orabat caefarem, vt
in perpetui foederis pignus , filiam fuam
Cunegundem ei coniugem daret , aut certe
Heduig em Casimiru Poloniae rege, matre au-
tem Elisabetba Ladislai pofthumi forore

ge.
pitam impecraret. Caelar sat "longo tempo-
re, principem nuptiarum cupidum , fpe lacta-
tum , foede poftea delusit, cum et filiam Va.
lacho, lic Mathiam per conuicium appellare
folebat, se daturum negauit, et apud Casi-
mirim Polonum artibus suis effecit, vt is.-
quoque eumdem in generum adsciscere non
fine contemtus significatione recufaverit (a).
Gemiva hac repulsa vltra modum irritatus
Mathias, omilla iam aliquam e caefaris cogna-
tis procandi cura , spontam fibi delegit Bea.
tricem Ferdinandi regis Neapolitani filiam,
quod cum caesari suboluiflet, coniugium hoc
omni ftudio impedire conatus fuit; praeterea
Ioannem Alemannum, quem Matbias ex in-
fimo fortunae gradu extractum, per varia in
Hungaria facerdotia, ad. Strigoniensem me-
tropolim poft Vitézii mortem euectum , in.

[merged small][ocr errors][merged small]

(a) Cureus pag. 189. Cromerus Histor. lib. XXVIII,

pag. 411, PALMA P. II'

Cc

fuper in S. R. E. cardinalium coetum coopta-
ri procurauerat , cum aliis promiffis, tum
vero oblata principe in Germania Salisbur-
gensi infula, partibus fuis conciliatum ad
commouendam in Hungaria feditionem exci,
tare ftuduit: quae clam cum caefare agitaca,
cum regi patefacta exiftimaret Ioannes Ale-
mapnus, confimilem deceffori fuo Vitézio
fortem extimefcens, conuafatis, quos parli.
mònia , variisque artibus vaferrimus homo
corraferat, tercentum aureorum millibus, in
Germaniam ad caesarem se recepit, ipfoque
profugio suo perfidiae fe fe reum demonftra..
uit, (a) in cuius viri casu illud notandum
ex transitu , eum praecipuum olim Ioannis
Vitézii apud Matbiam obtrectatorem, rui.
naeque illius fuiffe autorem. Sed neque hic
ftitit alienus Friderici animus: nam cum con-
iugium nulla amplius arte impediri posle
cerneret, vt Matbiae fpem heredis adime-
ret, ficque de fua, fuorumque, fi ille fine
fobole obiret , in folio Hungarico successio.
ne eo certior fieret, fi tamen nonnullis, qui
id memoriae commendarunt, scriptoribus fi.
des, idonei cuiusdam medici multo auro cor-
cupti opera, Beatricem foboli suscipiendae

inhabilem reddi curauit. Quin etiam cum 1476 illa splendido in comitatu ad sponsum A.1476.

ducebatur , violata induciarum fide, Hungariae fines hoftilem in modum inuafit , vt fue

(w) Cl. Schmitt in episeopis Agriensibus Tom. II.

pag. 96. Annal, reg, Hung, ad h. a.

:

spicio effet, illam ex itinere interceptam vo- .
luisse. Illud etiam Mathiae acerbum fuit,
quod cum et Fridericum caefarem, et Cafi-
mirum Poloniae regem ad nuptiarum suarum
folennia summa cum humanitate inuitaffet,
neuter horum vel id honoris exhibuerint,
vt fuos eo oratores mitterent (a). Denique
ad iniuriarum cumulum illud acceffit, quod
contra datam principio belli Bohemici fidem,
faepiusque iteratam , insuper habitis Romani
pontificis Sixti IV. vehementer id flagitantis
precibus, denegara Mathiae regni Bohemiae
inueftitură, Vladislaum Polonum Viennam ad
se A. 1477. euocatum, folenni ritu, edito- 1477
que diplomate in regem Bohemiae inuesti-
uerit (6). Quibus omnibus Mathias suapte
ad vindictam praeceps, adeo atrociter com-
motus fuit, vt curas, cogitationesque omnes
ad debellandum Fridericum tranftulerit. Do
luit ea res vehementer regni primoribus,
quibus optime fuere perspecta patriae da- :
mna, maximaeque progreffiones, quas Turcae
interea , dum rex in Bohemia bellum gere-
bat, fecerant, cumque non ignorarent, re.
cens fubmiffa fuiffe ab Italiae principibus in
vsum belli Turcici bis centum aureorum mil-
lia , maiorem in modum orabant regem , vt

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

(a) Bonfinius decade IV. lib. IV. Apud fcriptores re

rum Hung. Tom. I. pag. 519. Anual, reg. Hung.

Tom. IV, pag. 107.
(6) Cureus in Annal. Silesiae pag. 198. Annal, reg.
Hung, ad h, a

. Сс 2

vires omnes ad Turcas ex occupatis S. coa ronae ditionibus eiiciendos conuerteret: ne. que nomen fuum inuidiae exponeret, quali neruo hoc ad Chriftianum principem oppu. gpandum vteretur. Verum vindictae ftudium altiores iam in Mathiae animo radices egerat, quam vt a fufcepto consilio pofset di. moueri (a). Quapropter poftquam vulgatis per vniuersam Europam diffidatoriis, vt'aiunt, Iiteris , belli caufam , et inuidiam omnem in Fridericum caefarem detorquere conatus

fuit (b), diuiso trifariam exercitu, Auftriacas 1477 ditiones aeftate 1. 1477. torrentis inftar in.

undauit, ac LXX. areibus, atque oppidis in potestatem redactis, Viennam arccillima oblidione circumuallauit. Discriminis magnitudine non mediocriter confternatus Frideri. eus, debita fibi ex foedere cum Polonis inito, militum subsidia poftulauit, verum Cafimirus partim quod caesari, qui pariter ea, ad quae per foedus obftrictus erat, minime fibi olim praeftiterat , vicem reddere vellet, partim quod Mathiam , quocum concordiam demum inire cupiebat, nollet irritare, mili. tum, qui petebantur, loco X, mille aureos subinisit , qua re exacerbatus caefar, remilla extemplo in Poloniam pecunia, ad pacem cum victore componendam applicuit animum (c). Qua in re vtiliter ysus fuit opera regi,

[ocr errors][ocr errors]

(a) Cureus pag. 196.et 198. Annales reg. Hung. Tmo,

IV. pag. 102. Ranzanus in epitome indice XXXVI (6) Has vide in Annal. reg. Hung, ad h. as

Cureus in Annal, Silesiae pag. 198.

.

« PreviousContinue »