Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

$. XX.

Magna Matbiae regis gloria confectum. Auitaruin tot prouinciarum per Hungarum regem , quem cane, et angue peius oderat, fatque diu ludibrio habuerat, fibi ereptarum iacturam pacato vtcumque tranquilloque avi. io tulit Fridericus, cum enim hoftium vbi. que imminentium manus euafurus, in occin. gentorum equitum comitatu Lincio excede. ret , lerena fronte id vnum coram familiari. bus repecebat : Maximan ejfe felicitatem re. rum irrecuperabilium obliuionem (a). Inde in Germaniam delatus, segniter admodum in id incubuit, vt amillas ditiones armis recuperaret, nam vt erat in erogando parcus, ne aerarium suum oneraret, nulla iple pro periculi magnitudine, bellique grauitate militum supplementa colligi curauit: ac eo folum curas, ftudiaque sua intendit , vt Romani imperii principes ad arma corripienda, Matbiamque proprio et sumtu, et milite ex Austria eii. ciendum permoueret. Verum illi feu Fria i dericus , feu Mathias Auftriacis terris poti. retur nil fiue Romano imperio , fiue fibi damni forė autumantes, vfitatas quidem Cupperias' minime vezabant , totam nihilominus belli molem fuis voice humeris imponere abnuebant, Cum itaque parum fibi in Germaniae principibus spei elle videret Fridericus,

[ocr errors]

(c) Gerardus de Roo rerum Auftriacar. lib. X.

[ocr errors][ocr errors]

wiflis internunciis, Matbiam de pace interpellauit , perpetuam deinceps amicici. pol. licitus, fi fibi citra omne litrum Auftriam, Carinthiam, atque Carnioliam integre resti. tueret. Risere eam conditionem cum pacis arbitri, tum vero imprimis rex Mathias, qui ponnisi maximis fuis Tumtibus bellum id confecerat: quapropter caesari renunciari iuflir, se quidem ditiones bello captas bona fide red. drurum, verum non prius, quam caefar pro iir penfis in bellum factis VII. centena aureorum millia fibi persoluisset. Haec cum vtri. vfque essent poftulata, ac neuter vel latum vnguem ab eis vellet recedere, pacis tractatio ad Matbiae vfque obitum protracta fuit. Ac huius quidem, quod et victor, et in tranquilla , ac fecura regnorum, iure armorum occupatorum, possessione fuit, petitio non iniqua videbatur , at Friderici , qui tot prouin. cias absque vllo pretio recuperare voluit, duritiem cum multi alii principes, tum vero Maximilianus ipse archidux filius improbabat, ac idcirco parentem fuum obteftabatur, ne obstinatione sua spem ipfam auitas here. ditates aliquando recuperandi profligaret, tempori potius cederet, ac cum aliqua feu pecuniae, seu ditionum iactura mediam quamdam concordiae cum victore rationem iniret : quod confilium aequitati admodum confonum vsque adeo Friderico ftomachum mouit, vt illum ab omnibus deinceps de republica consultationibus excluferit. Aliter Mathias eam in ferendo iudicio Maximilia. ni aequitatem aeftimare nouerat , vt enim

eam placuisse fibi facto ipso declararet, CCC. vrnas generofi vini Hungarici , totidem bo. ues, ac insuper XII. aureorum millia eidem dono milit. Atque haec Friderici durities incausa fuit, vt Matbias, quoad vixit, tranquille porro Auftriacis terris dominatus fuerit (a).

S. XXI.

Belli Turcici tmpedimenta , et succesfus. Bella tot annis contra vicinos principes Chriftianos gesta, fatis , superque indicant, non fuille in Mathiae poteftate, vt Turcas totis viribus aggrederetur, in quos eum et Ro. mani pontifices , et plerique Europae principes per literas , et legatos, fubmillis eciam non raro fubsidiis pecuniariis, excitare non definebant. Ac reapfe apud plurimos eius aetatis scriptores ille vapulat propterea, quod nimia Chriftianarum Germaniae ditionuin sub iugum mittendarum appetentia laborans, regna integra orientem, et meridien versus per Turcas occupari fiuerit. Ve. rum qui rerum, temporumque adiuncta, ani. mo a praeiudicatis opinionibus alieno, expenderit , immerito eum adeo graui inuidiae obiectum fuille pronunciabit. Certe ad bel

(a) Haec copiofius lege apud Bonfinium decade IV. Lib. VI.

lum Bohemis inferendum non fua fponte, fed
ad multiplices et Romani pontificis, et Fria
derici caefaris adhortationes ipuitus descena
dit, neque ab eo integrum ei fuit poftea
rullo aerarii fui Hungarici lucro, ac cum ali-
qua nominis fui infamia recedere: et tamen,
quod mirere, bi ipsi principes Matbiae contra
Turcas fegnitiem quam acerbillime fugilla-
bant, Bello Polonico non ipfe, fed Casio
mirus , et Fridericus initium dedere, vt adeo
ad femet tuendum neceffario arma expedire
neceffe habuerit. Quantis iniuriis caesar
eum ad Austriam bello lacellendain prouoca-
verit, fat copiofe fuis locis explicuimus.
Praeterea , vc bellum totis viribus, et opta-
to cum fucceffu in Turcas fusciperetur, fir-
mam, fecuramque effe oportebat cum cae-
fare pacem : at huius tractatio quot annos
absumsit? quoties nulla Mathiae regis culpa
interrupta, adhaefit ? quoties Casimirus ec
Fridericus , eo absente', violatis induciis ,
Hungariam hoftiliter inuafere ? quoties ad
eum regno priuandum seditionem in Hun-
garia concitauere? cupiebant hi Mathiam bel.
lo cum Turcis occupari ea mente, vt is vi.
res illic fuas attereret, ficque debilitatus, fra.
ctusque eo facilius poftea per eos poffet
debellari, aut certe, vt eo absente Hunga-
riam diriperent , ac poftremum quidem bel-
lum Auftriacum nemo iam Matbiae vitio da.
bit , qui cogitauerit tum recte, cum ille
rem fortiter contra Turcas ad Sauum gere-
bat, caesaris copias ditissimis Hungariae par-
fibus vaftitatem intulille, Hoc Chriftiano

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rum principum Matbiam quauis opportunitate oblata lacellendi ftudium , in ftabilienda pace durities, et in ea obseruanda turpis inconstantia in caufa fuere, vt ille , ne Hungariae fines Turcis diripiendos relinquerer, cum aliqua ditionum iactura inducias interdum cum eisdem pacisci fit coactus.

Mu ti nihilominus et regis ipfius auspiciis, et per idoneos belliduces praeclare, et vtiliter non

raro contra Turcas acta fuere : adolescens 1463 adhuc Matbias A. 1463. Laitzam cum vni

uerfa Bofsnia expugnauerat: cumque Mabometes altero poft anno, hanc ipfuin arcem innumera fuorum multitudine circumcinctam oppugnaret , fola Matbiae propediem adfuturi fama conterritus, soluta obfidione, ca.

ftris, et impedimentis ibidem relictis, prae1475 cipiti fuga difceffit. A. 1475. Sabaclium in

Machouienfi banatu ad Saui ripam fitum mu. nimentum , quinque Turcarum millibus cae. fis, armata manu expugnauit. Per Wayuodas quoque, et belliduces bellum feliciter adminiftratum fuit. Stephanus Moldauiae Wayuoda cum alias praeclare fines suos tu. tatus fuit, tum vero A. 1475. quo memorabili victoria potitus centenis plura ligna militaria Turcis erepta regi suo transmisit. Stepbanus de Bathor Transliluaniae Wayuo. da, vir non vitae solum integritate , verum

etiam militari scientia conspicuus, in campo 1479 Kenyérmező A. 1479. XXX. Turcarum mil

lia internecione deleuit. Denique Paulus de

Kinis poft multas hostibus illatas clades A. 1482 1482. vniuerfam Seruiam et finibus regni,

« PreviousContinue »