Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tum, ne quis dolo , fraudiue locus effet, fi. gilla Mathiae regis omnia , medio in confef. fu, non fine adlidepciun motu, sunt diffracta , verum multo magis praesentium affecit animos Toannis Coruini ducis miferatio, cum eum Beatricis reginae pedibus affusum, gra. tiam, beneuolentiamque implorantem aspexere: continuo enim omnes in genua pariter prouoluti , ob tám infigniter de Hungaria meriti parentis memoriam, pupillum ducem eidem reginae maiorem in niodum commendarunt, vtque eius se partibus addictos facto ipso declararent , non reginae folum, quod ipfa volebat , verum etiam Ioanni Coruino fidelitatem ad noui vfque regis electionem iuramento obligarunt : liuius ina. super fidei omnem gazam regiam, arces i. tem, ac ciuitates munitas commisere, Coni. munibus his procerum ftudiis commota Beda trix , fupplicantem Ioannem ducem blande ofculata , filii loco se porro habituram, resque illius pro viribus curaturam fpopondit. Exiode vna commorati, exequiis quoque regis Albaeregiae, vt iam meminimus, celebratis interfuere , vnde Beatrix regina Strigonium receffit, telam , quam iam ante orfa erat, toto conatu pertextura : mox enim profusis largitionibus, promislis, et blandi, tiis illorum, quos confilio, et autoritate ceteris praeire non ignorabat, animnos Vladislao Bohemiae regi conciliare coepit, idquod eo ardentius egit, pofteaquam ille fidem de. derat , fe, vbi primum Hungariae corona potiretur, illam fibi coniugali foedere coniun.

[ocr errors]

21, 446 MATH. I. DE HVNYAD DICT. CORV. cturum : plurimum autem operae collocauit in expugnando Stepbani de Zápolya animo quem tam multiplicibus donis, et largitionibus eapropter obruerat, vt totum pene relictum a Matbia thefaurum regium in eumdem profuderit, vnde apud rerum, quae a Beatrice gerebantur, ignaros fufpicio enata poftea fuit, Stepbanum de Zápolya gazam re. giam furto fuain fecisse (a).

$. XXX. Pro regno Hungariae candidati, Terminatis Albae iuftis funebribus , Vrbanus Dótzi Agrienfis episcopus, pro Locumtenentis regii poteftate, comitia pro optando nouo rege iò ciuitatem Pestinenfem ad diein XV. Maii eiusdem anni indixit. Ne. mo tum fere fuit, qui Ioanni Coruino duci coronam Hungariae fumma animorum consensione delatum iri dubitaret, propterea, quod fummi quique in regno viri ad id efficiendum, viuenti adhuc Matbiae regi iuratam fidem obligauerant, quo in numero fueThomas Bakats ab Erdöd Iaurinensis, Ioan.

(a) Huc faciunt ea, quae de Stephani magnificen

tia Annales regum Hung. parte IV. pag. 264. tradunt.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

mora

nes de Pruis Varadinensis, Sigismundus Ernuft de Tsaktornya Quinqueecclesiensis epi. fcopi , Emericus de Zápolya, Laurentius dux de Vilak Nicolai Bossniae regis filius, Ste. pbanus de Báthor Wayuoda Transfiluaniae, ac praeter plures alios vtriusque ordinis vi ros, vniuersus miles, et famigerata legio nigra a Ioannis ducis partibus ftabat, vt ada eo, fi pro recepto olim more, illico a ter. minata funeratione, Albaeregiae eumdem re. gem proclamare, et inaugurare placuillet , nemo quidquam in contrarium obmoturus fuiflet: quapropter haec ipfa aliquot hebdomadarum

, quae comitia Pestana anteceflit,

Coruini res afflixit, quod per id tempus Beatricis potissimum factione pri. moruin regni in eumdem ftudia vehementer refrixerint, voluntatesque varias in partes fint diuifae. Apertis autem comitiis non mediocrem omnibus follicitudinem attulere plurium principum , regnum variis titulis , ac non fine minarum iacratione prensantium, oratores. Vt igitur noui regis electio, et recto ordine, et tranquille procederet, illud excogitatum fuit , ve singulorum regni candidatorum legati feorfim a delectis ad id regni primoribus audirentur , nulloque certo responfo dato, ad exitum vsque suspenderentur. Primi omnium admiffi funt Tbomas laurinensis, et Ioannes Varadinensis episcopi, qui commemoratis Mathiae Corujni meritis, et data illi a plerisque iurata fide , toannem eius filium citra omnem moram re. gem pronunciandum contendere. Maximi:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

liani iam regis Romanorum , archiducis Aux ftriae oratores pacta diadematis reftituti oc. cafione inita allegabant, quibus cauebatur vr, fi Mathias absque herede obiret, Frides ricus imperator , eiusue filius Maximilianus

jure heredicario succederent. Verum quia 1477 pactis his Fridericus noua pace A. 1477. re

nunciare coactus erat, ac praeterea multis de caufis nomen eius apud Hungaros inuisum fuit, nemo fere deinde partes illius tu. endas fuscepit. Venere poftea Casimiri Poloniae regis legati , Albertum secundogenitum principem, egregia plane, et excellá in. dole praeditum maiorem in modum commen. dantes, cui ob Elisabetbam , quae Ladislas pofthumi foror fuit, matrem vel ipla fanguinis cum veteribus Hungariae regibus conivnctio patrocivaretur: ac hunc quidem Cao fimiris prae ceteris filiis apud Hwngaros imperare cupiebat, tum quod lingulos e tribus filiis fingulis regnis admotos cuperet, tum vero quod Madislaum primogenitum Bohemiae regem, ob ingenii heberudinem , moderandae geuti Hungaricae minus idoneum fore exi. ftimaret. Ferdinandi Neapolitani regis nuncii id vnum agebant, vt Beatrici reginae vid duae regni gubernacula pleno iure permitterentur , id fi impetraretur , Neapolitanos Hungaris terra, marique auxilio femper fu. turos polliciti. Poftremi denique conuentum ingreffi fuere Bohemi, id fibi non minus, quam Hungaricae genti vtiliffimum fore contendentes, li Vladislao rege conftituto, vis cinae libi duae gentes vno fub capite perpe

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tuo deinceps foedere copularentur. Tot Os ratorum fermonibus mirum non est, patrum animos varias in partes, vt cujusque in publica patriae, et priuata fua commoda fere bant ftudia, fuiffe diuisos. Quapropter habitis pluribus consultationibus, cum viderent, fi Ioannes Coruinus tot illuftribus candidatis praeteritis folium conscenderet, bello a cafare, Polonis, et Bohemis Hungariam certo certius appetendam , neque vüquam cum vi. cinis bis ftabilem patriae pacem fore, e fa. lute reipublicae visum fuit, vt loanni Corjino omnis regni consequeridi spes aperțe tolleretur; ne tamen eam repulsam grauius ille ferret, id fe parentis optimi memoriae daturos receperunt, vt eidem omnium maxinte cum lucrofa Dalmatiae; Croatiae, et Sclauoniae praefectura a futuro rege concederetur: Et vero ea tum fuit animi moderatione dux, vt ad auertendas a patria belli calamitates patrum voluntati haud grauate assenserita Non multo quidem poft, per eos, qui Beatricis reginae pro Vladislao molitionibus acri: ter obfiftebant , concitatus arma corripueraty quae vel ex eo capite patriae funesta eua-. dere poterant, quod arces regias omnes ; ipsamque adeo facrain regni coronam sua in poteftate habebat, verum tum etiam non arinis, fed procerum precibus vierus, se le fubmifit, ytilemque deinceps Hungariậe na uauit operam. Hunc in modum Ioanne duce a folio remoto, tres in partes abiere proceres: alii Maximilianum, Albertum Polonum optabant alii, plurimi denique Beatricis rei

PALMA P. II,

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »