Page images
PDF
EPUB

.

puer olim et aula Romana, et parentibus ita

in regnum Neapolitanum recuperanda, Vene,
torum amicitia , et auxiliis ei quam maxime
opus fuerit, qui tum maris Adriatici fuere
domini.

S. VII.
Iura regni Neapolitani Carolus recuperat. :
Atque haec sua primogeniti in coronam Nea.
politanam iurá vindicandi cura sat diu , mul

. tumque exercuit Carolum, praefertim poft: quam oppreffis-domi seditionibus, republica fapientillimis legibus, et institutis ad rectum ordinem reuocata , ad eum maieftatis, et po. tentiae apicem assurrexit, vt domi nil a füis metuendum haberet , exteri autem principes, ae populi certatim eius amiciciam, ac foedera expeterent. Tribus igitur iam auctus filiis Ludouico, Andrea , atque Stepbano, ids sibi efficiendum putauit, vt primogenito in folio Hungarico collocato, alcerum Neapolitanis regem daret: verum iftud vel ex eo non leuibus obnoxium fuit difficultatibus, quod

[ocr errors]

volentibus , fuo in Neapolitauam coronam iuri imprudens renunciauerit, Erant Carolo Claudo Neapolis , et Siciliae regi ex Maria Hungara filii quatuor ; I. Carolus Martellus Caroli nostri pater , II. Robertus Calabriae III. Philippus Tarenti, ac IV. denique Ioannes Dyrrachii principes, Cum igitur Carolo Martello primogenito e viuis sublato, eius filius Carolus pofter ad regnum Hungaricum destinaretur a matre, quemadmodum

[ocr errors]

Bonifacius VIII. A. 1297. fanxerat, patruo 1297 fuo Roberto Calabriae duci Neapolim cellerat, ad eius subinde heredes tranfituram. Ac reapfe Carolo II. Claudo Siciliae rege anno 1308. e viuis fublato, Robertus secundo ge. 1308 pitus Calabriae dux illico successit , inuestituramque pro eius aetatis more a Clemente V. pontifice obtinuit. Post,.vbi vnicus Roberti filius Carolus Calabriae dux geminis folummodo filiabus: Ioanna, et Maria relictis, A. 1328. e viuis excefsit, immodico in neptes 1328 fuas amore abreptus Robertus auus, id clam agere coepit, vt contra, quam olim cautuin erat, Carolo noftro, ejusdemue filiis a fucceffone auita exclusis, Ioanna neptis Neapoli praeficeretur. Opposuit se le iniquae huic destinationi Carolus nofter, ac primum qui. dem Salernitanum principatum cum bonoris montis S. Angeli dominio, ceu relictum fibi olim a patre patrimonium repetiit , (a), tum vero a Ioanne XXII. papa impetrauit, vt fublato per apoftolicam dispensationem proximae cognationis obice , Ioanna Andreae filio coniungeretur, dotisque nomine Neapolitanum regnum adferret; altera autem Maria, vel Ludouico, vel , fi id fieri nequiret, tertio genito Stepbano in manus conueniret. Andreae principis, quem pater ipse Carolus nofter A. 1333. Neapolim de- 1333

(1) Vide literas Ioannis XXII. PP. in Annal, reg.

Hung. ad A, 1331.

duxerat, nuptiae rite fupt peractae (a), sed
pessimum habuere exitum , quod fponla aliis
iam ante occupata amoribus, vique adeo
sponsum faftidierit , vt ei etiam fubinde ne.
cem consciuerit; Mariam autem fecundo ge-
nitam , deftinatam Ludouici poftea regis. 1o-
ftri fponfam , consentiente Clemente VI. pon-
tifice, Carolus Dyrrachii dux feftinatis nu.
ptiis sibi copulauit , quam ille rapinam fuo
tempore capite luit. Sed triftia haec multo
serius post Caroli nostri obitum euenere, qui
geminis iis nuptiis tempestiue conciliatis tilio-
rumque altero Neapolim traducto, dubitare
minime poterat, auita fua in fucceffionem
Neapolitanam iura abunde vindicata , firma-
taque fuiffe. Ita nempe non raro vfuuenit,
vt,

prouide, fapienterque in vi.
uis conftituta ette credimus, vel temporum
iniquitate, vel hominum maleuolentia euer-
tantur.

S. VIIE.

[ocr errors][ocr errors]

Polonici regni iura iustis titulis aquisita. Non multo poft tempore Carolus infignibus. fuis in Casimirum regem affinem fuum, et totam gentem Polonam meritis id confecutus fuit, vt eius quoque regni iura fibi, filiis

ue fuis obtinuerit. Vladislao Ill. Loctico 1333 Poloniae

rege

A,

1333. e viuis fublato, in

(a) Chronicon Tarotz, cap. XCVII.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

partes divisi Poloniae proceres (... optando
fucceffore dislidebant : itaque Carolus orato-
res fuos ad comitia Cracouiensia A. 1334. 1334
expediuit, qui perpetuae amicitiae, et au-
xiliorum aduersus quofuis hoftes submitten-
dorum oblatione , eo Polonos permouere
vt Cafrmirum denique regem elegerint (a).
Eodem arbitro Carolo, lites , quae Polonos
inter, ac Bohemos reges aliquamdiu inter-
cedebant, optatum finem accepere Visegradi,
quo-Toannes Bohemiae cum filio Carolo huius
nominis IV. poftea caesare, 'et Casimirus Po-
loniae reges Nouembri mense A. 1335. co. 1835
pioso, fplendidoque cum comitatu aduene.
rant : (a) hic porro ita tranfactum fuit, vt
Bohemus omni in Gnesnensem, Callifienfem,
ceterasque inferioris Poloniae prouincias iu-
re fe abdicaret, Polonus vicislim auitis suis in
Silefae, et Oppoliae ducatus , vrbemque
Wracislauiensem iuribus renunciaret: quia
vero veterum pactorum vi Polonus Bohemo
tributi aliquid quotannis pendere consueue-
fat, Carolus nofter, perlolutis Bohemo au.
ri puri libris quingentis, Polonos onere illo
in perpetuum liberauit (). Taptis igitur
beneficiis fibi, gentique suae collatis vicem
redditurus Casimirus, A. 1339. mense Maio, 1339
conitia Cracouiam conuocauit, vbi comme-
moratis Hungari regis in rempublicam Polo-

(a) Croinerus histor. lib. XII. pag. 201.
6 Ibidem, et Chronicon Turotzii cap. XCVII.
(c) Cromerus lib. cit. Chronicon cap. cit.

nicamn meritis, orabat regni ordines, vt quoniam ipfe herede carebat, iam nunc communibus suffragiis Carolum affinem fuum, eiusdemque filios regni Polonici heredes, fuccefforesue iuberent: placuit aequa petitio o mnibus, nec mora, ex voto Casimiri fit senatusconsultum , quod ipse magno dynastarum, et nobilium Polonorum nunero stipatus, mense Iulio e, a. in Hungariam detulit Vilsegradum: vbi praeteritis Polonos incer, et Hungaros foederibus renouatis, fucceflionis Cracouienfis in conuentu decretae capi. ta, cum Carolo rege, ac eiu's filiis Ludouico, et Stepbano conclufa , in folennes tabulas sunt relata (a). Haec copiofius explicari oportuit,vt iurium, quibus Ludouicus M. poftea Casimiro auunculo suo in Polonia successit , ! aequitas iam nunc intelligeretur.

S. IX.

· Ludouico filio expeditam , securamque reddit

in Hungaria successionem. Etsi nil prorsus erat, cur Carolus vereretur , ne quis Ludouicum primogenitum principem a folio Hungarico prohiberet, parum nihilominus ille de hoc follicitus fuit, ea fortalse de causa, quod etiamnum memi

niflet,

[ocr errors]

(a) Chronicon Tur. cap. XCVIII. Cromerus pag. 9

« PreviousContinue »