Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

annis, poftquam occultae Ioannis de Zápolya machinationes Batborio patuere, ob immen sam iam tum aemuli potentiam , de confiliorum suorum fuccefsu desperans, rupta nio. mento amicitia , commutatæque voluntate, conftantem deinceps ad obitum vsque illius ambitioni fe praebuit aduerfarium , atque tuin etiam, cum ille poft Ludouici II. occa. fum . regno reipfa potitus erat, Batborius pullis feu blanditiis , feu pollicitationibus permoueri potuit, vt illum regem fuum agnosceret , quin potius maximis fuis curis, ac laboribus, et profufis insuper largitioni. bus id effecit, vi plurimis regni primori. bus, atque proceribus ad partes fuas tradu. cris, facro diademate, Zápolyae vertici detracto, Ferdinandus Austriacus inauguraretur, atque fic domus Auftriaca in Hungaria fuccederet. Sed haec multo ferius, vt fuo loco commemoraturi fumus, euenere. Interea regni ordines Rakofini congregati celebri illa fanctione edita, rempublicam Hungaricam curatum iri exiftimantes , nullis praeterea constitutionibus ad communem omnium falutem perlatis, domum abiere,

S. IX.

Edicto buic noua pace cum Mascimiliano inita

derogatur. Soluto Rakofienfi conuentu, rex Vladislaus von abs se vereri coepit, ne famigerato illo edicto Maximilianus caefar, paulo grauius offensus, iniuriam fibi illatam bello vlcisce.

[ocr errors][merged small]

retur: ad quod propulfandum fibi nec ani.
mus, nec vires adeffent , alioquin et legione
nigra, et reliqua ftabili militia ob ftipendio.
rum defectum dudum iam ante exautorata
vniuerfus regis Hungariae miles non plus
fexcentis capitibus conftabat. Tțifti hoc re.
rum fuarum pofitu, cum ipse animaduerte
ret, non ea iam fe pollere autoritate, vt
fuos ad edictum id retractandum adigeret,
quo faltem pronam suam ad vetera pacta re-
Jigiofe obseruanda voluntatem declararet , fi.
muļ autem, quantum in fua erat potestate
proniorem Auftriacis redderet in Hungaria
fucceffionem, miffis ad Maximilianum nun-
ciiş, ynicam filiolam fuam Annam alterutri
e caefaris nepotibus Carolo, aut Ferdinando
despondendam obtulit. Hanc confiliis fuis
opportunam fponfionem etsi cupide arripuic
Maximilianus, altius tamen nupernum edi.
ctum Rakofienfe eius animo vulnus inflixe-
rat, quam vt illud diffimulandum putaret :
quapropter insequente anno 1506. valido 1506
cuin exercitu Hungariam ingreffùs, ad Polo-
nium sua explicuit caftra , belli oftentatione
primum, tum & id non proficeret , armis et-
jam Hungaros ad decretum fuum reuocan-
dum coacturus. Inopinato eo belli ftrepitu
percullus Vladislaus continuo legatos Polo.
nium mifit, qui caesarem de fincera sua ad
pacem colendam, pristinaque pacta obferuan-
da voluntate certiorem redderent : at caefar
negauit fe vllam pacem admillurum,

admillurum, nifi per
quam fibi, domuique fuae promisą A.1494. 1491
fucceffio in Hungaria confirmaretur, sed ne-

[ocr errors]
[ocr errors]

que de reftituendae concordiae conditioni. bus cum oratoribus regis tractaturum , nili primores, proceresque regni fulennem prius eautionem darent, omnia ea firma, et fan. cta apud eos fore, quae ipse cum oratoribus conclufillet. Hanc caesaris denunciationem poftquam Vladislaus ad conuentum retulis let, deliberatum aliquamdiu fuit , quid e reipublicae falute expediret: an edicto Rakolienfi totis viribus inhaerendum, armaque caefaris armis effent opponenda, vel potius ad bellum omne euitandum, nouo illo edicto antiquato, prioris concordiae conditiones renouandae forent ; multi bellum paci antefe. rendum pucauere : at quoniam ad illud cum victoriae (pe gerendum, et iusto militum nu. mero, et neruo pecuniario, quo vtroque rex carebat, opus videbatur , nemo autem fere fuit e regni potioribus, qui vel militiam dare , vel lumtus in bellum erogare, aut denique ipse se periculo exponere in animum induceret, maxima cum Vladislai re. gis laetitia, omnes demum paceni amplecten. dam conclufere : lecci igitur funt oratores frater Gregorius de Frangepan, archiepiscopus Colocensis, Georgius Szakmári Quinque. ecclesienfis, Petrus comes de S. Georgio ių, dex curiae, Wayuoda Transiluaniae, et Moy. fes Buzlai curiae regiae magifter , qui acce. pța cuin a rege , tum : ab ordinibus regni plena agendi poteftate, Viennain fe fe ad À Qximilianus caesarem contulere, quocum re. pouatis veteribus pactis, optatam çoncordi.

am die XIX. Iulii A. 1506. reftituere (a). 1595
Acque hac ratione celebri illi edicto Rakó.
fienfi , eadem , qua perlatum erat, facilitate,
anno nondum euoluto , derogatum fuit.
Quamquam concordiae huius tractationem
illud expeditam reddidit , quod Anna regina
Ludouicum filium, fatali tamen fibi partu,
calendis Iulii enixa , regem , regnumque
vniuerfum exhilarauerit. Filio enim herede
in lucem edito, et Maximiliani caesaris fuc-
ceffio in longius iam dilaca, et illis, quos re.
gni ambitu laborare iam diximus, fpes regni
omnis adempta videbatur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

S. X.

Ludouici coronatio.
Laetitiam e Ludouici natiuitaté conceptam
in animo regis penitus exstinxit mors Annaë
reginae coniugis, quain infra viri, et prin-
cipis dignicatem adeo acerbe tulit, vt, quo
moerori suo liberius vacare poffet , hominum
semet conspectui penitus subduxerit , omnem-
que reipublicae curam vltro abiecerit : ne
mini tum ad eum de negotiis acturo aditus
patuit, non fine grauissima multorum offen.

() Concordiae inftrumentam lege in Annal. reg.

Hung. ad h. a.

[ocr errors]

fione, et totius regni detrimento. Solitu.
dinem hare cum in priuato quouis patrefa-
milias, tum vero omnium maxime in fum no
imperante deteftandam, minime diutius to
lerendam ratus Thomas Bakats cardinalis Stri: 1
gonienfis, captata opportunitate, regem adi-
it, eidemque communem, quam apud omnes
hac fua viuendi ratione contraxerat , inui.
diam, et damna inde fecuta inultis explieuit,
tum vero vt aliquem in eius, animo laetitiae
sensum excitaret, prona omnium regni ordi-
bum ad Ludouicum filium coronandum ftudia
reculit : quo ille funciò vsque adeo gaui-
sus fuit, vt die insequente, pofito vestium
fqualore , purpuram indutus, hilari vtcum:
que vultu , fuis se se falutandum exhibuerit.
Quapropter , vt regis animum omni luctu
ocyus liberatum, ad curandam rempublicam

traducerent , comitia pro coronatione in XII. 1507 Martii A. 1507. indixere.

Hic rege ipso filii vice , folitum de obferuandis gentis libertatibus juramentum nuncupante ; Octo mensium infantem cardinalis Strigonienfis in. augurauit : Hungarorum exemplum cut biennio poft Bohemi imitati fuiffenc, gemina haec coronatio fummo fubditorum confenfu peracta; fecuram Ludouico paternis ini regnis fpondebat successionem : verum iam tum fagaciores aliquid puero periculi imminere praefagiebant a Ioannis de Zápolya ambitione, cui rex ipfe imprudens non leue fomena tum praebuit. Paulo grauioribus jam morbis laborantem Vladislaum nonnulli Zapolyia. narum partiuni ftudiofi adiere , mulcisytie

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »