Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

dortati sunt, vt, fi filium ab obitu fuo secure
regnare, atque ab aemulorum vi tutum prae.
ftare vellet, Ioannem de Zápolya, iuuenem
prae ceteris in regno locupletem, tempesti-
ue Ludouico conciliare ftuderet , a quo fi
hic poftea protegeretur, neminem regni dy-
Daftarum haberet metuendum. Confilio huic
contra plurium, fuçura sagacius praeuiden-
tiunt, mentem perlibenter paruit Vladislaus :
ac primum quidem Ioanni de Zápolya vnde.
viginti annos nato, generalis regni capitanei
dignitatem , nonnifi fummis militiae ducibus
propriam, contulit, illique niox adiecit Trans-
filuaniae Wayuodatum: geminis his hono.
ribus in immensum aucta Ioannis anibitio ma-
gis adhuc creuit , cum Vladislaus Sigismun-
dum, regem Poloniae, germanum suum eo per.
mouit, vt illius germanam Barbaram matris
monio fibi A. 1512. coniungeret (a). Noua 1512
haec, eademque splendida affinitas Ioannis
animum eo erexit, vt ipfe quoque nuptiarum
cum regis sui Vladislai filia Anna aliquando
contrahendarum spem fibi fecerit , ftudiaque,
et conatus fuos omnes eo clam direxerit, quo
tam illuftri fponfa potiretur (6).

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

(a) Vide de his nuptiis Scepusii sacri, et profani part.

I. pag. 151. Parte II. pag. 123.
(1) Testis ceteros inter est Thornschuambits coaeans

scriptor cit. Sceputi Pacte IV. pag. 36.

[ocr errors][merged small]

tas,

[ocr errors]

Expeditio cruciata contra Turcas improuide

promulgatur. Ad ceteras, quas Hungaria Vladislao impe: rapte perpetfa fuit, calamitates cumpli initar accellit celeberrima rufticorum cruciata contra Turcas expeditio, cuius damna omnis ae.

conditio, et ordo fatis fuperque longo tempore fenfit. Juuat funestae huius scenae et occafionem, et caufas omnes instituta bre. uitate explicare: Selimo Turcarum Sultano, primum cum patre suo Baiazetbe , tum vero cum geminis fratribus regni aemulis bellum gerente, diuifis Turcarum auimis, ac viribus, et pontifex, et multi Europae principes, et Hungari ipfi Vladislao autores erant , vt ea opportunitate ad eliberandas a Turcarum iu. go facrae coronae prouincias vteretur verum ille imbecillitatis fuae confcius, ac monarchiae Hungaricae vltra modum in ruinam in. clinatae viribus diffilus, pulcherrimam illam rei cum fucceffu contra nominis Chriftiani hoftes gerendae occasionem, quamquam inui. tus, negligere coactus fuit. Tulere id aegerrime cum multi alii, tum vero Tbomas Bakats cardinalis Strigoniensis, minime re. cogitans, ad gerenda bella non folis for. tium virorum dextris, verum etiam armorum apparatu , et pecuniariis fubfidiis opus efle:

itaque cum concilio Lateranenfi V. in quo 1513 Ioannes Mediceus die XI. Martii A. 1513. sub Leonis X. nomine pontificatum confcen

[ocr errors][merged small]

dit , interfuisset, quo illustre aliquod , vt
ipfe arbitrabatur, patriae fuae beneficium
procuraret, orabat nouum pontificem, vt fibi
apoftolici in Hungaria legati dignitatem con-
ferret , atque vna potestatern faceret , cru-
ciatam aduersus Turcas expeditionem cogen-
di. Leo X. in Hungaros peculiari quodam
ftudio propensus, idmodi gratiam, quae pul.
lo fibi conftabat sumtu, perlibenter cardina-
li Tbomae conceflit, data illi facultate, poe-
Das ecclefiafticas, criminibus ex rigore ec-
clefiae olim infligi folitas, relaxandi iis omni-
bus, qui aut ipfi ad facrum contra Turcas
bellum proficiscerentur , aut certe illud aere
collato adiutum irent. Ea re obtenta laetus
cardinalis, vt primum domum rediit , et pon.
tificis mentem, et peramplam suam legati
pontificii ad arma Turcis inferenda potefta-
tem, pleno in patrum conuentu fub initium
anni 1594. explicuit: multi hic rerum, tem- 1514
porumque adiunctis minime

aequa
deratis, bullam pontificis fine mora promul-
gandam, cunctosque, qui vellent, fub fi.
gnum crucis in bellum lacrum autorandos
ac recta denique aduerfum Turcas ducendos
censuere: verum confilio huic iuftis de cau.
fis obftitit. Stephanus Telegdi aerarii regii
praefectus: aiebat enim nil prorsus fpei effe
in quantauis hominum, disciplinae militaris,
et armorum tractandorum rudi multitudine
de pecuniis ante omnia cogitandum, quae fi
adeilept, facile poftea militem collectum, et
arinis instructum, non fine fpe victoriae in
hoftes educi poffe: suadebat igitur, vt prius
PALMA P. II.

I i

lance pon

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

1

aurei vnius a singulis portis, feu feffionibus fubfidium per vniuersum regnum indicere. tur, tum vero poenarum ecclefiafticarum relaxatio, fiue, vt dicimus, indulgentiae a cardinale promulgarentur illis folum , qui pro facultatum fuarum viribus aeris aliquid in bellum facrum contuliffent : vtroque hoc subsidio confcriptis copiis, fi praelati praeterea , barones, magnates , ac nobiles luum quique iunxiflent militem , tum enim vero Turcas vtiliter oppugnari, debellarique porfe (a). Sapiens, et ad omnes prudentiae leges exactum Telegdii consiliuin a plerisque, qui a cardinale iam ante occupati erant, reiectuin fuit, ac cum rex, defixis in terram oculis, neutri parti seu voce, feu nutu aut afsentiri, aut diffentiri videretur , potioribus suffragiis decretum, vt cardinalis cruciatam expeditionem pro legati pontificii poteftate indiceret. Itaque altero mox die, durante adhuc conuentu, Thomas cardinalis folenni miffa Budae in D. Sigismundi aede celebrata, eam,quam diximus, indulgentiam cunctis seu lubfidium daturis, feu ad bellum facrum profecturis promulgauit, tum vero cruciato militi ducem constituit Georgium cognomento Dósam, virum agresti loco natum , qui quod Alym begum Epirotam, Turcicae cohortis ductorem, fingulari certamine congressus, transacta per parmam, et pectus halta proftrauiffet, lub

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

idem tempus praemii confequendi causa, Bel-
grado appulerat, ac ab Vladislao rege id-
circo nobilium regni coetui adfcriprus erat.
Huic igitur forti quidem militi, sed ducibus
propriae prudentiae, ac fcientiae militaris
Tudi, praegrandi vexillo albo, rubea cruce
distincto, in manus tradito, cruciati exercicus
imperium commisit cardinalis, quafi expedi-
tionem illam a folis ruricolis suscipi voluif-
set. Poftquam et bulla cruciata , et Geor-
gii Dósa antea ruftici, nunc belliducis, nomen
per vniuersas regni dioeceses, et ecclesias
promulgatum fuilfet, agreftis turba feu pie.
tatis caufa, seu laborum fibi propriorum fu-,
ga, relicto vomere, tanto vbique numero
militiae huic nomen dedit:,vt exeunte hye.
me eiusdem A. 1514. XL. millia rusticorum 1514
ad campos Pestinenses confluxerint: quibus
fi ceteros Albaeregiae , Magno-Varadini, et
Colotzae fub figna collectos adiicias, facile
LXXX. millia hominum, paucorum dierum
fpatio ad inferenda Turcis arma conuenere
(a). luftus fane exercitus, cui fi fapiens
dux praefectus fuillet , grandem omnino pla-
gan Ottomapni ab Hungaris fuissent acceptu.
fi,

[ocr errors]

1. (a) Idem ibidem, et Ludouicus Tubero commenta,

tariorum lib. X. S. II,

« PreviousContinue »