Page images
PDF
EPUB

palatini comitis munere, cunctis iis, quae Viennae cum caefare acra erant, intercedere, et contradicere pronunciauit. Ex intempe. fta' ea palatini intercessione , cum turbas ali. quando oriri poffe praeuideret Maximilia. nus, id Vladislao fuggeflit confilii, vt hominem opum, et honorum largitione oppugna. ret , ac ad retractandum permoueret. Et ceffit res e fententia : poftquam enim opu. lentam arcem, ditionemque Siklofienfem a Laurentii de Vilak herede carentis obitu ad manus regias deuoluendam, vehementer eam ambienti palatino, ducis titulo se collaturum fide regia promififfet , ac insuper a Maximi. liano causare S. R. imperii principis titulos Adiectum iri cauiffet , ille tam splendidis dopis perstrictus , nil dubitauit publico chyrographo ea omnia, quibus paucos ante dies contradixerat, rata habere : et reapfe ftetit promiffis caesar , ac contra, quam nonnulli crediderant, viuentem adhuc Emericum de Perén perpetuum comitem Abauiuarienfem, ducem de Siklos, S. Romani imperii prin.

cipum coetui adfcripfic diplomate poft Vla 1917 dislai iam mortem A. 1517. die XXVII. Se

ptembris in oppido Badenarum fignato (a), atqué hac ratione periculum , quod ea ex parte timebatur , dillipatum fuit.

(6) Diploma principatus huius ex autographo nos

ipfi Cumma fide exscripfimus, ac c!, Carolo Wa. guer confignauinus edendum in Analectis Seepa. îi facri, et profani parte II. pag. 135.

S. XVII,

[ocr errors]

Turcarum a bello ceffatio Hungariae tum vti

lillima." Hae fere fuerunt, Vladislao fceptro potiente, rerum in Hungaria vicissitudines : equidein florentiffima haud pridem monarchia adeo iam deprauata , ac in ruinam impulla, mira Numinis prouidentia factum, vt Turcae limiti. bus, quos per inducias cum Matbia Corvino olim initas obtinuerant , contenti , fi paucas demas populationes , ab inferendo totis, vt ante folebant, viribus Hungariae bello fere abftinuerint. Continebat nempe illos in metu, tot cladium a Ioanne de Hu. nyad, Matbia Coruino, ceterisque bellidu. cibus Hungaris acceptaruni memoria, fallo arbitrantes, maiorum fortunam non minus, quam virtutem ad pofteros, et successores fuifle transmislam. Honorificam hanc de non biliffima gente Hungara opinionem aluere infignes aliquot victoriae Viadislao imperan te per aliquos ex Hungaris reportatae ; fic Bartbolomaeus Drágfi. Transfiluaniam deprae. dantes Turcas A. 1493. aggressus, cunctis 1493 propemodum interfectis , praeda recepta, captiuos omnes libertati restituit. Confimi. lem anno infequente a Paulo Kinilio veterano duce cladem accepere praedatoria hoftium in Seruia agmina. Joannes quoque Coruinus Oppoliae, et Liptouiae dux, totius Illyrici bavus, patris fui memoriam ad laitzam A. 1500, inftaurauit , cum Turcas arcem eam 1500

[ocr errors]

oppugnantes, caftris, impedimentisque omnibus spoliatos debellauit: ac biennio poft Vi. dino expugnato, potiorem Bulgariae partem ferro, et igne in cineres, et folitudinem redegit (a). Illa quoque arte, Matbiae Cor. uino olim admodum familiari, vtiliter vli tum fuere Hingari : vt, quo fürcicis ditionibus agrorum cultores adimerent, incolarumque frequentiam diminuerent, Turcarum fübditos multis priuilegiis, 'vtilitatibusque oblatis ad fe euocauerint , qua arte factum, vt multa Bulgarorum , et Rasciorum millia, deserto natali folo, in limitaneos Huugariae , puta:

Temesiensem, Keuiensem, Torontalienfem, Batsiensem, Bodrogienfem, Tsongradienfem, Sirmienfem, Tolnensem, et Baranyiensem comitatus cum omni familia , fupellectilique fua demigrauerint', nouarum harum colonia. rum acceflione, abfterfa multis in plagis for litudine, et populi frequentia, et vires non mediocriter creuere. Haec igitur omnia in caufa fuere, vt Baiazethes Turcarum Sultanus, bello Veneto occupatus, Hungaros 0. mni officii, et humanitatis genere fibi de.

uincire ftuduerit, ac in id potiffimum incu. & buerit, vt eos a foedere contra fe cum Ve.

(a). Obiit Ioannes Corajaus in exitu anni 1904 Le

poglauiae in Sclauonia sepultus , nulla relicta so. bole. Heredein bonorum fuorum instituit coniu. gein Beatricem de Frangepan, quae inox, rege ita volente, ia matrimonio'n data" fuit Georgio inar, chioni Brandeburgico, in Hungaria çum agenti.

[ocr errors]
[ocr errors]

netis ineundo impediret : id cum Veneta res-
publica prope jam bello fuccumbens fagaci,
ter obferuaffet, quoniam de auxiliis fibi ab
Vladislao rege praeftandis desperabat, id so,
lum orauit , vt ad fpeciem falten. Turcis
comminaretur , nisi quamprimum a Veneris
þello premendis ceffarent, fe illis opem la.
turum. Ea Budensis aulae denunciatio vsque
adeo perculit Baiazetbem, vt in medio yi.
ctoriarum curfu ad pacem cum Veneris in
eundam flexerit animum, quam etiam maxi-
mis fuis ingratiis A, 1502. pepigit, vnaquę 1503
oratores fuos Budam misit , Vladislaum ma-
jorem in modụm oraturos, vt pristinas indu.
cias in feptennium prorogari pateretur (a),
En quantum vel fola de Hungarorum vistute,
ac viribus opinio tum apud Turcas potuerit,
quam re militari ad priftipum florem reuoca
ta alere, atque augere Vladislai regis plų,
rimum interfuiflet,

$. XVIII,

Veneti fe fe in Dalmatiae dominatu confta.

biliunt,
Levius illud quidem ferri poterat , quod *
ladislaus, viribus suis difficus, a Turcis bella
appetendis alienus femper fuerit, verum il.
lud vix veniam mereri videtur, quod com,

**(Q) Ladouicus Tubero coinmentar, lib. VIII, S. 1. Ik

plures Dalmatiam, a Venetorum domiuatu vindicatam , ad facrae coronae obsequium re

vocandi occasiones prudens', volensque elabi 1300 siuerit. Cum anno 1500. Veneti per Turcas

in arctum redacti , miffo Budam Petro Pafcha. lico oratore, fuppetias ab Hungaris Alagica: rent , fagaciores quidam ex Hungaris regem admonuerant, vt auxilia petentibus liberaliter addiceret, ea tamen conditione, fi illa 0mnia, quae inde a Ludouici I. regis morte ex Dalmatia rapuerant, facrae coronae restituerent, ni id facerent , Hungaros ad rei. publicae interitum cum Turcis focietatem inituros. Id cum reapfe rex legato responā loco dediffer, is, cui diuturno bello fraccae reipublicae vires optime erant perspectae, de nonnullis vrbibus maritimis, atque insulis Hungariae reddendis serio iam deliberare coeperat, at nox metu omni liberatus fuit per Thomam Bakats Strigonienfem archiepiscopum, non modo fummum aulae cancellarium, verum etiam vnicum fere Vladislai regis adminiftrum, ac, quod illi ab Hungaris vitio dabatur, peculiari quodam studio Ve. netis addictum : is enim Pascbalicum monuit, vt omni de Dalmatiae vrbibus , ac infulis Hungariae reftituendis deliberatione abrupta, et regem, et regni primores auro oppugnaret, futurum enim certe; vt fuaui hoc hanio 'capti Hungati ad alia longe tranfirenc confilia : Bakatsii monito obfecutus legatus, vbi potentiores regni magna pecuniae vi dil: tributa ad partes fuas pertraxisset, regem demum aggreffus, vt pacem obtineret, du

« PreviousContinue »