Page images
PDF
EPUB

bitam regi fuo obedientiam praeftandam in. duci poterant.

Ab inueterato hoc inobedientiae crimine cum pròximam patriae rui. 1526 nam in Rakofiensibus anni 1526. comitiis bo

ni omnes praefagirent, amplissimam demum Ludouico poteftatem fecere, folo palatinatu excepto', cunctos baronatus, magistratus, honoresque publicos ab iis , quos reos fibique refractarios comperiffet , arbitrio fuo auferendi, eisdemque alios, quos idoneos cerneret, fufficiendi (a). At tum nec otium iam regi fuit, nec animus, fummo hoc iure v. tendi , quod Solimannus Turcarum imperator maximis iam passibus ad oppriniendos Hunga ros properabat.

$. V.

Primi belli Turcici occasio.

Selimo Turcaruni Sultano die XXI. Septem1520

bris A. 1520. e viuis fublato, in Bizantino imperio successit fatale illud genti Hungaricae flagellum Solimannus II. Is vt ab Hungarorum incurfionibus liber, eo securjus ad fubiugandos Aegyptios poffet incumbere, mox in aditu imperii oratores Budam mifit, inducias , quas Selimus pater pepigerat,

cum

(a) Decreti Rakofiensis art. I. II. et III.

[blocks in formation]
[ocr errors]

cum Ludouico prorogaturos, aut fi ita placeret, pacem iisdem conditionibus compofi. turos. Re in senatu, seu confilio regio Budae propofita , plerique e regni primoribus non pacem modo, verum et inducias Solis manno negandas, bellumque nouo Sultano, militiaeque, vt rebantur , inexperto inferen. dum censuere : alii, quibus aerarii publici inopia, exiguus, aut potius nullus domi ad bellum apparatus, finitima Turcis praesidia pessime ad defensionem comparata, ducum

lenique militaris fcientiae peritorum penuria ante oculos versabatur, eam pacis opportu. nitatem, tamquam ad patriae falutem lumme necellariam, ambabus vlnis amplectendam, ac interea temporis ferio de apparanda regni defenfione cogitandum esse suasere : quod ipsum Sigismundus quoque rex Poloniae con. fultus a Ludouico maiorem in modum come mendauit : alii denique millos a Solimanno nuncios pro exploratoribus potius, quam pro legatis habendos elle contendentes', regi autores erant, vt eosdem cuftodiae daret, dum certiora de Turcarum mente ftatuque cognofcerentur ; poftrema haec fententia, quàmquam gentium iuribus

quae lega. į tos principum a vi et laefione quauis immu.

nes effe volunt , aduersabatur , quod mire. re, praeualuit, atque idcirco Turcarum ora tores Tatam translati, in carcerem sunt coniecti. (a) Solimannus vbi et Hungarorum re.

[merged small][ocr errors]

fponfa, et suorum reditum fat diu inutiliter praeftolatus fuiffet, ac demum iniuriam eisdem illatam per occultos nuncios didiciffet, vsque adeo irritatus fuit, vt vires suas omnes ad edomandos Hungaros conuertere confti. tuerit. Porro, ne Sigismundus rex Poloniae opem Ludouico ferre pofset, Tartaros imperio fuo tributarios eodem plane tempore Poloniam ipfeftis fignis iuffit inuadere, quo ipse Hungariam erat aggressurus. Sic ordinata

belli cum Hungaris gerendi ratione, post1521 quam adulto vere anni 1521. copias suas

prope Adrianopolim recensuiffet , vicefimis quintis caftris Semendriam peruenit. Hic dierum aliquot quietem exercitui conceflit, vt interea, quis Hungarorum ad fe excipiendum effet apparatus, quae icem confilia , eo certius exploraret. Priusquam autem inde caftra promouit, feuero edicto ducibus, militiae praefectis, ac militibus ipfis promulgato praecepit, vt cum Ralciae gentis populis, Hungariae fubditis, omni cuni beneuolentia, et humanitate agerent, ab omni iniu. ria , aut maleficio eisdem inferendo abftine. rent, in folos denique Hungaros absque misericordia arma stringerent : qua arte Soli. mannus non aliud intendebat, quam vt populi huius longe lateque per Hungaricos fi. Des diffufi ftudia, fidemque fibi adstringeret, eumque in terrarum , quas ante tenuerat, cultura conseruaret, qui, fi durius fecum agi vidiffet, incenfis, desertisque sedibus suis turmafiin in Hungariae interiora femet rece. pisset , dextrasque Hungaris contra commu

nem hoftem coniunxiffet. Ac reapse id, quod cupiebat, affecutus fuit Solimannus ; Rascii e. nim de eiusdem gratia , et protectione cer. tiores redditi , sui fecuri deinceps in pristibis ftationibus suis reltitere (a).

$. VI.

Solimannus Sabatsio, et Belgrado potitui. Explorato vtcumque finitimarum arcium ftatu, fortunam suam periclitaturus Solimannus

validam copiarum partem Sabatsio, in meri. 3. dionali Saui ripa sito, admouit ; erat id pesfie,

me ad defenfionem comparatum , banorim enim Belgradenfium, et prouiforum siue nego ligentia , fiue auaritia nec moenia vetu. stare iam collapsa reparata, neque necellarius armorum, puluerisue nitrati apparatus eodem, vt tot mandatis regiis, et conftitu.. tionibus publicis praeceptum fuit , tempestiue illatus erat, vt adeo [pes tota caftri in Simonis Lógadi , et aliquot centenorum prae

fidiariorum Hungarorum virtute fita fuerit, À qui deditione detrectata , compluribus die

bus murorum ruinas pectoribus fuis explea uere: ad extremum cum Solimannus genera.

[ocr errors]

(a) Idem libro cits

li affulty imperato, caelis feffisue nouos femper , recentesque fuccedere iuffiffet, Hungari feptingentis Turcis

ante iugulátis, non prius arcem hofti cellere, quam suum quisque locum, quem pugnans tenuerat, gloriole occumbens corpore suo texiflet. Fer. tur Solimannus, cum fupina caesorum cadave. ra, defixis io hoftem oculis quafi mipas fpitantia, conspexisset, non modo virtntis eorum. dem admiratione, verum etiam metu quodam fuisse correptus, vt, fi aliquot millium Hun. garorum exercitum in aduersa Saui ripa ftantem afpexiffet , minime cum eodem congredi aufurus fuiffet (a). At cum ne fama quidem aduentus Hungarorum effet, vniuerfas copias Belgrado oppugnando admouit. Praefuerant loco huic a pluribus iam annis gemini bani: Emericus Török ab Epning, et Franciscus de Hederuara vterque genere , et diui. tiis affluens , at rei militaris rudis, et ipex. pertus : ne itaque eorundem imprudentia clauis illa Chriftianitatis in hoftium deuenie ret poteftatem , vbi primum Solimanni aduentus fama Budam nunciata fuit , Ludouicus ex senatus regii fententia vtrumque loci praefectura mouit, eisdemque fuffecit Atdream de Báthor palatini germanum, virum militiae laude inter fuos clarißimum: qui cum, vt iussus erat, Belgradum appuliffet, Törökius , et Hederuarius gefto tamdin banatu

(a) Tubero lib. sit. s. VII.

« PreviousContinue »