Page images
PDF
EPUB

fe fe fpoliari aegre ferentes , spretis manda. tis regiis, Bátborium ab vrbis ingreffu prohibitum, Budam, vnde venerat, redire coe. gerunt : graue autem 'hoc inobedientiae cri. men non multo post turpiore adhuc per: fidiae fcelere cumulauerunt. Appropinquante enim iam Solimanno, foedo timore corre. pti, loci praefectura in Micbaelem More how minem perditiflimum translata, contra iura. . tam, qua ad tuendam stationem obligati erant, fidem, praecipiti fuga inde domum disceffe runt (a). Ceterum Hungari, et Rascii, qui aequali numero praesidio impofiti erant, fex hebdomadarum fpatio oppugnationem magna fortitudinis, et constantiae laude fuftinuere, yt iam Solimannum diuturnae ad eam vrbem morae taederet: at, quia pro moenium ampli. tudine, pauca admodum tormenta , queis hoftes maiori cum ftrage reiicerentur , aderant, his ipfis insuper nitratus puluis, hominibus autem annona in dies deficiebat , primi omnia um Rafeii animis concidentes, de dedende honeftis conditionibus hofti vrbe consilia agitare coeperunt: obftitere aliquamdiu Hungari, partim quod fuppetias obfeffae tanti momenti vrbi ex Hungaria propediem adfuturas fperarent, partim quod Sabatsienfium prae. lidiariorum, et maiorum suorum imitatione, gloriofam pro patria mortem,

fi ita fata fer.

(a) Ex literis Ladouici regis die XVIIL. Iapgarii A:

1522. datis, quas lege in Annal. reg. Hung. Tea mo V. pag. 54. Decreti A. 1922. art. LX.

rent', oppetendam potius, quam Belgradum Turcis dedendum effe contenderent, at poftquam Micbael More loci praefectus , qui pocte quadam clam vrbe in caftra egreffus, cum Solimanno iam de deditione transegerat, Rasciorum parti aperte adhaelit, ipli quoque tempori cedere funt coacci. Cunctis quis dem Solimannus per folennia promilla, libe. ram suis cum rebus, quo vellent, migrandi poteftatem fecerat, at, cum die XXIX. Au. gufti vrbe potitus fuit, datam fidem turpiter violauit; Hungaros enim Belgrado egres, fos Ianitfarorum gladiis concidi curauit : a. liter ex aduerfo cum Rafciis fibi agendum putauit , vt enim, nouo fuae in eos gratiae argumento, vniuerfam eam geptem libi ma. gis deuinciret, omnes citra vllum malefici, um incolumes dimilit(a). Atque hanc So. limanni in praesidiarios Hungaros barbariem vlcifcendam effe rati Budenfis aulae admini, stri, Ludouicum eo permouere, vt legatos Turcicos Tatae ad eum diem in cuftodia de. tentos, vniuerfo cum comitatu suo trucidari iufferit : quae talionis poena, alieniflimo pla: pe rebus Hungaricis tempore, non fine grapislima Solimanni indignatione irrogata fuit.

(a) Ladavicus Tubero commentar: lib. XI. Indah

Hiftor. lib. VII.

S. VII.

Grauis nostrorum ea in re culpa, Sic cum Belgradum, a cuius oppugnatione olim Mabometes imperator magna cum clade, non fine immortali nominis Hungarici gloria profligatus erat, non tam hoftium vir, tute , quam noftrorum culpa amiffum fuit. Primum enim detestanda plane Belgradensium banorum negligentia erat, vt praecipuum illud monarchiae Hungaricae praesidium, nec fufficiente machinarum bellicarum numero , nec nitrato puluere, nec annona denique ad fuftinendam diutius oppugnationem fuffectuTa tempeftiue prouiderint (a). Poterant praeterea Hungari , vt a Ioanne de Hunyad fa. ctum fuiffe meminimus, iusto cum exercitu

obfellae vrbis auxilium aduolare, fi line cera omnes in patriam caritate ferri, mans datisque regiis obfequi voluiffent. Vbi pri. mum allapsi Bizantio puncii Solimannum ad oppugnandam Hungariam eo anno venturum Budae reculissent, Ludouicus primoribus re. gni in confilium aduocatis , cur ipse noua militum supplementa ftipendio conducere belloque necessaria suo fumtu curare nequi. ret , aerarii sui inopiam excufans, proposuit: ve ad Romanum pontificem pecuniarii subii

in

(a) Quam foede neglectum fuerit adhuc Vladislai II.

aetate Belgradum, describit Petrus de Varda epifto. la XXIV. et XXV.

[ocr errors]
[ocr errors]

dii impetrandi caufa legatio mitteretur, at cum id plerique, vt nomini Hungarico inde. corum, improbaffent, nemo tamen fuit, qui eo temporis articulo principi admodum e. genti, quidquam de suo fubfidii in bellum obtuliffet , cum tamen certum fit plerosque tot annorum in otio, immensos thefauros col. legisse, vt adeo pecuniam , quae dopii erat, ab exteris principibus sollicite corrogari minime oportuerit. Recte profecto Ludouicus Tubero (a). „ Hungaris, inquit, insperaca

re perculfis , confilium magis, et caritas

in communem patriam, regiaque autori. si tas, qua rex, quae in rem essent, impa. s raret, quam aut pecunia, aur miles deerat. » Quippe regnum Hungariae viris, equis, » auro,atqueargentonul i Chriftianorum orbis w regno fecundum fatis per se ad fui defen

fionem futurum fuisset, priuatisque opibus »> publicá tunc res egregie adminiftrari po

tuisset , & regii imperii verecundiam no

bilicas habuiffe:, et pro fe quisque regi, » ac patriae ad tempus commodare in ani. , mum induxiffet , recepturi mox, cum pe», cunia in aerario esset, quae in communem

falutem contulillent, Ceterum cum praefentes omnes, vila vicini periculi magnitudine, se more, institutoque veteri propriis fumtibus, generalem expeditionem adornaturos recepillent, Ludouicus datis, ad omnes

Commentariorum lib. XI.

[ocr errors][ocr errors]

regni ordines, comitacus, et ciuitates libe ras mandatis, pro poteftate imperauit, vt ad praefcriptam iv comitiis Batsienlibus normam, finguli admensum redditibus, facultatibusue fuis militem, armis, omnique belli apparatu instructum, primo quoque tempore Batlinum adducerept, qua in re ve suis exemplum praeberet, fidem dedit, fe quoque ibi ad. futurum , habitoque poftea cum belliducibus consilio , Belgrado opem laturum. Nil mandatis his fiue opportunius, que vtilius cogitari poterat, , Tefte enim Ludouico Tu

beronę (a) ad fexaginca millia nobilium vi* rorum, queis equis merere mos est, in », regno Hungariae id temporis censebantur, » inuicta acies, fi rectorem idoneum habuil

fet, et amor publicae rei, curaque concordiae omnibus eadem fuisset. Ceterum.

vt fit, ybi imperanti deeft autoritas, ad i, edictum pauci admodum conuenere : quisy dam enim diutino otio desides, militiam » detrectabant, aliis pecunia ad equos, et

arma paranda deerat, nonõulli, et hi haud tepuis fortunae viri , auaritia deprauati, vt

fumtibus in expeditionem faciendis parce» rent , paucis in fpeciem militibus ad re„ gem mislis , ne dicto non audientes effe

viderentur , et ob id proditionis notati aliquando poenas luerent , domi latita

runt : quali hi ignorassent, quantum ad falutem Hungariae interesset Belgradum reti,

(1) Idem ibideune

« PreviousContinue »