Page images
PDF
EPUB

neri. Erant non pauci, qui cum ex aerario regio ad expeditionem ftipendia accepiffent, eadem domi in vsus fuos conuertere non fibi aut dedecori, aut religioni duxerunt (a). Denique non defuere, qui ignauiae, ec perfidiae crimen execrando plane cumularunt flagitio. Eorum enim, qui ad iuffa régia pro patria dimicaturi , Batsinum ad caftra regia conuolauerant, domos, et curias nobilitares hoftilem in modum aggressi, direptis facultatibus, abactis pecoribus, nonnullis fubdi. tis trucidatis, alios per vim abduxere: atque iftud poftremum in causa fuit poftea , vt multi, etiam cum graue patriae immipebat dif crimen , minime tutum putauerint , rebus suis domi relictis , ad bellum proficisci. Hor. renda haec facinora potuille tum patrari non crederemus pofteri, nisi poenae grauissimae pofterorum comitiorum conftitutionibus eisdem irrogatae, fidem facerent(). Hoc itaque cum domi loco res essent, poftquam Solimannum copias terra, ac flumine Belgrado admouille accepit Ludouicus , datis die V. Iulii e. a. ad omnes comitatus Buda literis, priora mandatà renouauit, ac sub capitis, et förtunarum amiffione pro poteftate imperauit, vt omni abrupta mora, domini fuis cum gentibus , et quinta insuper rufticorum parte armata, Batsinum properarent, quo

ipse propediem esset descensurus , vt laboranti

(a) Ludouici decreti A. 1522. art. LIL. et LIV. (6) Ibidem art. LV. VIll. et LX.

Belgrado totis viribus fuccurreret (a), Ve. rum neque alteri huic mandaro ita, vt opor. tuit, obtemperatum fuit: poftquam enim rex ad Batsiensia caftra peruenit, non paucos quidem praelatos, barones, ac nobiles, militum tamen nonnifi VII. millia ibidem offendit,

[merged small][ocr errors]

(6) Tenemus idmodi literaruin ad lagrinenfem comi

tatum datarum exemplar apographum: tenemus įtem leges militares , ad continendos ia disciplias milites, coercendamae illorum rapacitatem latas, te. nemus denique victualium pretium publica autorixate in militis iter agentis commoilqın constitutuin: quod poftremum hic subnectimus;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Modus foluendi pictuolia in bofpitiis vhique

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

14

I 3

2

I

Pro bone mactabili, id eft, quiiogam non tra

his.
Pro vna vacca inulgibili cum vitulo,
Pro yno lardone.
Provao ansere,
Pro vno porcello.
Pro vno pullo.
Pro pane diurno ad vaam personam.
Pro pinta vini ad menfuram Budensem,
Pro pinta vna medonis mulf.
Pra pinta vna cerevisiae.
Pro foeno diurno, ac nocturno equi vaju6.
Pro vno quartali apenae.
Pro vno quartali hordei.

Modus foluendi vicsualia in caftris.
Victualia eri debent in caftris fecundum li.

mitationein iudicis fori, qui in caftris
goptinetur.

2 I 6 7

1

His cum per longius tempus nil praeterea suppetiarum accellilset , neque exiguo illo manipulo, çentum quinquaginta millia Tur. caruri a Belgradi oppugnatione profligari pof. fe fpes vlla appareret, quo faltem vlterio. ribus Solimanni progresionibus tempeftiue obex poneretur, validam militum manum Pe. triuaradino, et Vilakino imposuit, feueri jpsuper ad eos, quorum intererat, mandara dedit , vt arcis vtriusque moenia diligenter instaurari, vtrumque locum machiniş belli. cis, nitrato puluere, et annona affacim pru. uideri curarent. His prouide tum dispolitis

, numquam tamen effectui poftea datis, rege Bu. - dam reuerfo, ceteri quoque, qui in caftris relle

dui eraut, ad sua quisque rediere.

S. VIII.

Regis conatus ad apparandam Hungariae

defenfionem. Tam illustris, et opportuni, vt Belgradum fuit, loci iactura pro eo, ac par erat, vehe menter

commotus Ludouicus , atque ex prae. terita suorum focordia, futuram aliquando regni totius ruinam extimefcens, ferio ad apparandam Hungariae defensionem applicuit animum, fatis fuperque iam expertus , nunieroso, eodemque rite instructo milite, machinis bellicis , puluere nitrato , annona, COpiofis in Danubio, Sauo, Dravo, ct Tibisco

.

nauibus opus effe , vt hoftis et validus, et
nupernis successibus elatus, ab inuadenda Hun.
garin prohiberetur, ad haec autem omnia
tempori procuranda, vidit subfidia pecuniae
fibi quam maxime elle necessaria. Itaque vt
haec tempeftiue curanda communi consensu
decernerentur, ad diem D, Georgio M. fa-
crum A. 1522. regni ordines Bucam exciuit. 1522

Hic ad limitaneorum praesidiorum banis, at1 que praefeccis terrorem incutiendum, Türökius

et Hederuarius , quod inobedientia , o incuria , ac fua demum perfidia et Sabatsium, clo et Belgradum Turcis prodidillent, ex legum

patriarum praefcripto, bonorum publicatio-
ne, et perpetua infamia notati erant: verum
quia generis antiquirate, et opibus illuftres,
innumera cognatorum, affinium, et clientum
turba affluebapt', horum intercessione,
comitiis impetratum fuit, yt caufa illorum
per constitutos iudices examinarerur , quod.
fi horum quoque sententia , de perfidiae cri-
mine conuineerencur, rex nihilominus bona,
et fortunas eorumdem quafi in fequeftro re.
tineret , data fpe , eadem recuperandi, li
nouis fidei, vircutisque argumentis de-
inceps editis, dignos fe fe eiusdem gratia
probauiflent (a). De illis quoque, qui seu
citra iuftam causam domi remanserant, seu ec-
iam acceptis ex aerario regio pro militia fa-
cienda ftipendiis, expeditioni le fe .
mum nefas subtraxerant, ita conftitutum fuit,

id a

20

per fum.

[ocr errors][merged small]

vt pofteriores quidem ftipendia Gibi numera. ta aerario reftituerent, vtrisque tamen fpes fieret , bona, quae in criminis poenam ex rigore legum in fifcum redigenda erant, a regis gratia denuo impetrandi (a). Etfi reis fupplicium condonare, profit quandoque reipublicae, haec tamen lenitas eo plane tempore in Hungaria exercita fuit, quo legum fanctiones, comitiorum generalium decreta, et regis imperia non fine irreparabili patriae damno, impune contemnebantur: quoue re. fractarios poenarum feueritate ad praeftan. dam fummo imperanti obedientiam cogi,quam. plurimum ad communem totius gentis faluten interfuit. Deliberatum deinde fuit, de pau. lo copiofiore pecuniae neruo tempeftiue col ligendo, fine quo neceffarius ad bellum tam difficile fuperandum apparatus fieri nequa. quam pocerat. Itaque praeter leges de fideli , et accurata camerarum regiarum, prae. fertim autem rei monetariae adminiftratione renouatas, (b) inaudita ad eum diem apud Hungaros contributio comitiorum voluntate est decreta : ciuitatum , oppidorum , ac vil: Jarun incolae, a singulis cauinis forenum aureum, tancumdem opifices a manuum fuarum lucris, vini item poffeffores a fingulis grandioribus vafis, ac omnes denique a fin. gulis pecoribus V. denarios pendere sunt iul d. Praelati, barones, ac nobiles patriae ca

(a) Ibidem art. LII. et LIV. (6) Ibidem art. XIX.

« PreviousContinue »