Page images
PDF
EPUB

ritate incensi dimidiam annuorum reddituum partem ,

ecclefiarum autem rectores ex auro, argento, ceteraque fuppellectile facra, para tem decimam in communem falutein fe col. laturos vltro promisere (a). Quantum hinc

aeris ea aetate colligi potuerit, facile quis. $ que arbitrabitur.

ìllud etiam prouide, ac fapienter inductum legimus, vt exteri, qui fiue arma , fiue annonam regno inueherent, ab omni tricefima, et tributo eflent exemti (b). Lecti denique sunt capitaneorum nomine praefecti militares , quorum munus erat, militem ftipendio publico conducere, vsitatis armis instruere, in disciplina militari exercere, ac ad designatum a rege locum dedu. cere, quibus etiam perampla eapropter decreta funt falaria (c). Haec et plura alia magna animorum, et voluntatum in commu. ne bonum conspiratione in Budensibus comitiis eranc decreta, sed quae nunquam ita , vt oportuit, executioni sunt data : atque il. lud, quo quam maxime respublica eguit, pecuniarium fubfidium omnium minime colla. cum fuit. Dicatores, seu vectigalium collectores oblatis fibi per ciues, et incnlas mule neribus corrupti, dimidium propemodum tri

(a) Vi plures alios, ita hunc quoque Budensis decre-
ti articulum exmisit Mosforzius, ineininere tamen ile
lius cum alii, tum vero Sperfogel in Annalibus
apud Cl. Wagner Analectorum Soepusii parte II,
pag. 141. et sequ.
(b) Decreti Budenfis A. 1522, art. XLIV,
(0) Ibidem art. XXXIV. et XXXY.

[ocr errors]

11. buti, quod ciuitatibus, oppidis, aut villis vi Budenis decreti imperatum fuit, per fum. mam perfidiam relaxarunt, ac illius eciam aeris , quod collegerant, partem non modi. cam abliguriuerunt. Praelati autem , baro nes, magnates, ac nobiles, quibus aerarii regii curatorum rapacitas perspecta fuit , fiue quod eorum fidelitati diffiderent, fiue quia Solimannus a bello abstinuerat, remotius ad. huc elle periculum sibi persuaderent, nil ex iis fubfidiis, quae ante promiserant, in commune contulere (a). Sic cum rex aerarium

suum nihilo locupletius factum fuille vide1523 ret, rursus anno insequente 1523. ad feftum

D. Georgii generalem regni conuencum Bu.
dae habuit , vbi dilfimulata iam contributio.
nis anno superiori promillae exactione , iuf-
fit praelatos, barones, ac nobiles numero pau-
lo maiore militem ftatuere, iam enim a fin.
gulis X. feflionibus, equitem , aut peditem
dare, ac dominos ipsos viritim ad bellum pro-
ficisci oportuit, capitis, et fortunarum poena
in eos dictata, qui acceptis a rege mandatis
obtemperare neglexillent (b): vt porro tam
e colonis confcriptus miles, quam nobiles
ipfi eo cercius, celeriusue colligerentur , fin.
gulis in comitatibus capitaneus lectus fuit, !
folius regis imperio obnoxius, cuius mune-
ris erat, domi adhuc comitatus fui copias di.

ligenter

[ocr errors]

(a) Sperfogel in Annalibus apud cl. Wagner Anale

ctoruin Scepusii parte Il pig. 142. et sequ.
(6) Deoreti A. 1523. art. XIX. XX. XLI. et XLII.

ligenter luftrare, ac, fiquid ex idoneo ad bel. lum apparatu deerat , extemplo fuppleri cu. Tare, promulgato autem expeditionis edicto, militeni curae fuae creditum ad regia vsque' caftra comicari: (a) prouidum fane inftitutum, fed numquam poftea obseruatum : certe anni aliquot , qui inde a capto Belgrado vsque ad poftremam Solimanni, eamdemque genti Hun. garicae funestam expeditionem, ad bellum apparandum toto studio impendi debuerant , in turpi otio, et rerum omnium , quae tum agenda fuerant, incuria abiere, etfi annis fin. gulis comitia haberentur , eorumdemque decretis omnes regni partes perftreperent. Quin etiam ftudiofa illa Solimanni ab armis ceflacio captam plerisque securitatem inspirauerat, vt quafi nil iam ex oriente periculi immineret, in priftinam quietem relapsi, lu.

xu, commeffationibus, pompaeque fplendore 1 inuicem decertarint: b) Illud sane admiratio.

ne dignum, apud gentem adeo antea bellicosam seculares ea aetate ita iam fiue ab armo.

rum tractatione, fiue a bellicis laboribus dee fueuifle, vt nullus e toto hoc ordine fic re.

pertus, qui partium regni inferiorum Tur. Icis finitimarum praefecturam bellicam vellet

fufcipere , quapropter Paulus Tomori Colocenfis archiepiscopus, quamquam diu relu.

[ocr errors]

Ibidein art. XLIV. XLV, (6) Sigismundus Herberstein in commentario rerum

Molcouiticaruin pag. 145, editionis Oporinianae.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ctatus , ad multas regis, regnique ordinum preces, coactus demum fuit difficile hoc, plenumque periculi munus admittere, vt adeo grauiter illi errent, qui virum religiofiflimum, prouinciam eam perdite , ambiuille, seculari. que ordini praeripuiffe credunt (a). Erat is olim miles, vnius equitum cohortis ductor, multisque virtutis suae speciminibus editis vtcumque apud suos clarus, fubinde rerum humanarum faftidio correptus, Franciscanos

inter fe abdidit, vnde eum Ludouicus in tau1522 ta ducum militarium domi penuria A. 1522.

eductum , Colocensi ecclesiae fimul, fimul tuendis regni limitibus praefecit, quod etiam munus vtrumque insigni cum laude ab eo. dem gestum fuit. Huius igitur viri fide, industria , ac fortitudine cum regni finium se curitati vtcumque consultum elle videretur, Ludouicus abfterso aliquantum ob amiffum Belgradum luctu , et suorum imitatione, et aulicorum fuafu ipfe quoque cum regina coniuge hilaritatibus, ludis, et omnis gene. ris oblectamentis animum recreare, redditus. . que suos fatis alioquin teniies praepoftere dispergere coepit , tamque iucunde tunc per Hungariam, ac Budae cumprimis viuebatur, vt nonnemo e Budensibus aulicis Sigismundo baroni Herbersteinio, Ferdinandi archiducis ibidem oratori , inter familiariter colloquendum dixerit, se numquam legiffe, vel audi

(a) Testis huius est Brodericus episcopus in descri

ptiont cladis Mohatlianae,

uille regnum vllum, quod maiore , atque Hun garia, gaudio, et tripudio periret (a). .

S. IX.

[ocr errors]

Hatuaniensis secessio.
e Communem hanc cunctis propemodum do-
* mefticis defidiam, et hilaritatum ftudium ali.

quantum A. 1524. interrupit "Solimannus, ri- 1524
gente adhuc hyeme Belgradum appulsus, non
tam vt bellum tum quidem Hungaris infer-
ret, quam vt eoruindem ad illud apparatum

ę propinquo exploraret. Dederat is BelgraE do faltus, et minarum plenas ad Ludouicum

literas, ad quas cum dignum forti principe, et Hungarorum rege refporsum accepillet (6), nonnullis de inuadendo Sirmio mandatis apud Belgradenfem praefectum relictis, Bizancium receflit. Ea Solimanni itinerario cum non abfque caufa fufcepta fuisse videretur , Ludo uicus intermiflas aliquamdiu belli apparandi curas,

fibi relumendas putauit, atque propterea eodem adhuc anno, ad diem V. Iunii Dominicam iubilate comicia ad campos Rakofienfes conuocauit : accum hic fuit de clafTe in Danubio conftruenda, nauibusque, quas Tsaikas vocant, quam maximo fieri pollet

(a) Herbersteinius loc. cit.
6) Vtrasque literas lege in Annal. reg. Hung. Tomo
V. pag. 74. et sequ,

« PreviousContinue »