Page images
PDF
EPUB

figati metalli Hungaricis, Bohemicis, Austriacis, aliisue peregrinis denariis e regno profcriptis, nouos denarios e sincerae probita-. tatis argento procudi curauit, quorum sex, groflum , qui etiam latus audiit (a), efficerent, nonaginta autem ,

vno auri floreno commutarentur. Huius probitatis denariorum cum vis ingens iain procula effet, pluribus per regnum locis mensas cam. psorias collocauit, vbi veteres fut?eftae fidei denarii cum nouis, non fine aliquo camerae lucro permutarentur. Negotium hoc A. 1342. datum fuit Hyppolito Aruensi comiti,

1342 camerarum regiarum praefecto, cui etiam tota rei monetariae inftaurandae cura , pro cer. ta pecuniae summa locata fuit (b). * Eidem Carolo regi debemus aureae monetae Hungaricae initium , cum antea soli exteri Bizanti. ni aurei suum in Hungaria cursum haberent. Caroli regis aurei e puro auro ad Florentinorum imitationem percusli, parte vna D.Ioannem Baptistam , altera florem lilii referunt , atque idcirco aurei nostri diuturnis temporibus floTenus auri appellati sunt, eorumdom probi. tas, et pondus ad noftram vsque aetatem perdurauit, non item forma ; paulo enim post Ludouicus M. Caroli fucceflor D. Ioanni Baptistae, Diuum Ladislaum regem, flori autem liliato insignia fua regia fuffecit. Ex his fa

(a) Latorum grofforum communem fuiffe fub Carolo

in Hungaria vsum disce ex Turotzii Chronico cap.

XCVII. (a) Vide Caroli I. decretum vnicum in eodice iuris

patrii,

[ocr errors]

cile , vt opinor, lectores nostri constituent, quae fuerit Carolinae monetae ad hodiernam ratio : fapienter iam ante nos obseruauic e. ruditus fane foriptor Daniel Cornides , latos grossos sub Carolo rege vsitaros propterea , quod effigie Deiparae virginis eos vetus Hungarica pietas infigniuerit, Marianorum traxille appellationem. Si igitur ex Caroli : decreto, denarii VI. grossum vnum latum seu Mariarium, fi denarii XC, sèu grossi lati XV. florenorum auri, seu nummum noftrum aureun valore exaequabanc , patet denarios Carolinos hodiernis grossis , groffos autem Carolinos noftratibus Marianis fuppares fuiffe, nisi quod-argenti probitate multum noftrorum temporum monetam argenteam superauerint (a). Denariorum non minus, quam grofforum Carolinorum probitas primum omnium fub Sigismundo rege vilioris metalli admixtione mucari , corrumpique coepit, nec vnquam deinceps ad Carolinae monetae rationem reuocata fuit , vsquedum non fine populi Hungarici commodo, ad vicinarum prouinciarum valorem deuolueretur,

[ocr errors][ocr errors]

( Non mediocriter id confirmatur inde, quod Lu-
douico M. imperante grofforum latorum quinqua-
gena vnam argenti marcam effecerit, vt videre eft
apnd Péterfi conciliorum Hung. Toin. I. pag. 170.
Cum tamen hodie vicesimarii sexaginta ad marcain
vnam argenti computentur.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Cur Carolus donui inuidiae obiectus ?
Erli ob ea, quae hactenus succincta narra-
ratione complexi sumus, et adhuc suo loco
breuiter attingemus., Carolus rex immortalem
ad posteros memoriam sit promeritus, vt ta-
men communis imperantium fors est, aliquam
apud fuos inuidiam euitare non potuit, ob
noua quaedam aut eo conniuente, aut etiam
vltro volente in monarchiam Hungaricam
introducta. Nos fingula pro instituto noftro
fumma fide,et candore diligenter explicabimus.
Doluit imprimis vniuerfo cleri Hungarici cor-
pori, cum Ioannes XXII. PP. praelatos eligendi
ius et longa consuetudine roboratum, et nouilli-
ma F. Gentilis constitutione anno 1309. confir-

1309
matum capitulis ademit, omniumque Hunga.
riae ecclefiarum prouifionem A. 1317. fedi

1317 apostolicae reseruauit, idque Carolo rege jis regni fui initiis afsenciente: quamuis autem complura capitula , ac nomination Strigoniense a pristino iure fuo minime recesserint, ac porr 9 etiam poft Ioannis XXII. referuationem, praelatos fuos canonice eligere perrexerint,(a) quae tamen inter primas sub id tempus vacare

grol omni eli ad , nec ratio

[blocks in formation]

(a) Tsanadini archiepiscopi Strigoniensis electionem
in ecclefia Strigonjeofi A. 1330. peractam esse , fi-
dem facit pontifex ipse Ioannes XXII. in literis,
quas vide in histor. episcop. Quinqueeccles. Tom.
II. pag. 350. Eiusdem Tsanadini in Agriensem e-
piscopum electionem canonicain, et confirmatio.
nem A. 1323. facram vide in episcop. Agrienf.

pag. 170.

marcan

Tom. I. pag. 255:

[ocr errors]

coepit, Colocenfis ecclefia, iure suo, rege

ipso annuente, fpoliata fuit. "Res sic habuit: 1312

Vincentio archiepiscopo A.1312. fatis functo, Colocenses, et Batsienses canonici pro rerepto iure, et more in vnum congregati, omnibus, quae lege canonica praefcripta fuere, rite obferuatis, vnanimi fuffragio mietropolitam fibi delegere Demetrium capituli Colocensis praepositum maiorem : is eleccioni fuae vltro consensit, cumque ad vindicanda, quae poft Vincentii metropolitae mor. tem Stephanus Seruiae , et Bollniae banus per vim occupauerat , Colocensis ecclefiae bona, atque ad vlteriores rapinas, et dire. ptiones impediendas, illius domi praefentia fumme effet neceffaria, cum vtriusque capituli nunciis, suos quoque procuratores Auenionem ad Clementem V. PP. misit, partim absenciam suam excusaturos, partim confir. mationem petituros.

Pontifex reiectis ex
cufationibus omnibus, breui die XXIX. De.
1313 cembris A. 1313. dato, monuit Demetrium

vt, fi in fede , ad quam electus erat, confir.
mari cuperet, ipse in persona fedem apofto-
licam accederet (a). Hunc in modum re in

longius dilata , Clemens V. die XXIII. Apri.
1314 lis X. 1314. diem suum obiit, sedamque pon-

tificiam biennio, et amplius vacaturam reli-
quit. Interea Demetrius electi archiepiscopi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

(a) Haec summa fide excerpsimus ex citato Clemen

tis V. PP, breui, quod inter MSS. Roinana asler.

1

pro re

e mor.

Colocerlis titulo, et potestate vsus, regiis abuit: etiam diplomatibus sub idem tempus editis functo hoc nomine subscribi confueuit (a). Subinde

Loanne XXII. die VII. Augusti A. 1316. ad 1316 gregati, pontificatum promoto, Colocensis, et Batsienipta fue fis capitulorum nuncii , atque Demetrii prog10 me

curatores priores preces fuas iterarunt. Nocapituli

uus pontifex causa tota rite examinata ; etfi eleccio electionem tam quoad modum, quam quoad indican

electi perfonam , vitio omni carentem, atque

ad leges canonicas exactam, et omvi ex parbanus

te legitimam, et agnofceret , et propalata clefiae

confiterecur , ea tamen vnice de causa, quod dire. Hungariae ecclefiarum prouisionem fibi vni fentia referuare in animo conftitutum iam habebat, capi ac ve primae huius vacationis opportunitate, Aue ius collationis facto ipfo conftabiliret , Deo

metrii electione ex plenitudine poteftatis cal

fata, fratrem Ladislaum ex minorum S. Franis ex

cisci ordine presbyterum die XV. Augusti
A.

1317. Colocensi, et Batfiensi ecclefiis ca. trium,

nonice vnitis praefecit archiepiscopum : cui

nominationi Carolus quoque rex in pontificis aposto gratiam , haud grauate fubfcripsit, vt qui F.

Ladislaum ob fingularem virtutem, atque Apri scientiam plurimi faciebat (b). Quo animo

gemina capitula canonicam electionem fuam

fine caufa antiquari tulerint , quo item Depiscopi metrius iure fuo citra vllam culpam se pri

uari, atque e gesta quadriennio fere electi

partim confir.

X. De.

confir

re in

e pop

[ocr errors]

Clemer

(a) Cl. Pray hierarchiae Parte II. pag. 69. Not, b).
(6) Ex literis loannis XXII. PP. quas vide hierarchiae
Hung, parte II. pag. 69.

ana altera

« PreviousContinue »