Page images
PDF
EPUB

fuperftites fuerant, non Hungariae folum, verum etiam Dalmatiae, et Croatiae praelatos, barones, ac nobiles ifthuc ad Ioannis coronationem numero magno confluxiffe, idque propterea, quod Ferdinandus', etli et a Maria regina vidua forore, et a palatino crebris literis , ec nunciis vrgeretur, nec in Hungariam venire maturauerit, nec datis faltem ad ordines regni literis, suum ex veteribus pactis Ludouico fine herede fublato in regno succedendi ius persequi voluerit, Vt adeo plerique censerent, nulla eum coro. nae Hungaricae indipiscendae cupiditate te. neri ; fed nec opinio haec aliena fuit a ve. ro. Ferdinandus enim fiue quod peffime con. ftitutae monarchiae habenas auerfaretur, fiue

Turcarum, jugulo Hungarorunr iam imminentium, vires pertimefceret, a regni Hungarici, quod libi plus molestiae , quam fiue laudis, due emolumenti allaturum videbat , petitione abstinere decreuerar(a). Quapropter habitis nemine quidquam obturbante Albaere. giae comitiis, postquam Ludouici regis corpus ritu funebri regum tumulo illatum fuit, Ioannes de Zápolya pro regis electi poteftate Paulum de Varda ex ecclefia Agrienfi ad Strigoniensem metropolim tranftulit, ac per eumdem die X. Nouembris folito more ynctus, et coronatus, regni, quod tot curis ante ambiuerat, potsessionem adiit. Etli au.

(a) Teftatur id Vrlinus Velios de bello Pannonica Lib. I, pag. 28.

autem Ferdinandus nonnifi duodecimo post anno. Ioanni regios titulos cefferit, nos tamen, ne historiae seriem perturbemus, hunc illi reges inter locum tribuendum effe cen. fuimus.

S. !I.

[ocr errors]

Ioannis ad formandum fibi regnum ftudia. Terminata hunc in modum inauguratione Ioannes rex Budam reuersus, datis ad omnes prouincias, comitatus, et ciuitates literis, fingulos de electione, coronationeque fua e. docuit, monens, vt nouo jam rege constituto, ab accerfendo Ferdinando Auftriaco fu. "perfederent: praeterea comitia illa , quae palatimus Comaromium primum, poftea vero Pofonium conuocauerat, velut fuperuacanea proscripsit, omnibusque, qui eo confluxerant, pro poteftate imperauit , vt fine mora domum discederent. Legatos quoque ad o. mnes fere Europae principes dimifit, fuam in regem Hungariae creationem nunciaturos: duo ex his Sigismundus Poloniae, et Franciscus Galliae reges fuis eum viciffim 'legationibus excoluere: atque hic infuper, quod sub id tempus atroces cum Carolo V. caesa. Te, totaque domo Austriaca discordias habe. Tet, arcciffimum cum Ioanne foedus iniit's maiorem in modum obtestans, ne vlla arte, aut vi. ad cedendam Ferdinando archiduci coronam fe induci pateretur, neue, fi bello

1

rem agi oporteret, idonea ei deessent pecuniae fublidia, XXX. coronatorum, fiue aureorum millia se illi fingulis menlibus apud Ragusanos numeraturum pollicitus fuic. Horum duorum reguin amicitia, Et Hungariae ordinum , qui tam prona voluntate sibi coronam detulerant, fide fretus Ioannes, quau vil iam timendum foret, praepoftero rebus suis confilio Budae deinceps fubfiftere, quietemque colere constituerat : verum Cbristopborus comes de Frangepan vir non militaribus modo , verum etiam politicis artibus egregie excultus, cui et veterana palatini aemulatio, et omnium ferè Hungariae inagnatum indoles optime erat cognita, vehementer Ioannem orauit, vt, fi fceptrum retinere cuperet, copiis omnibus in vnum coutractis, Stepbagrum Báchorium palatinum, ceterosque transdanubianae, Hungariae magnates cull eodem confentientes debellaret , ac ad nuncupandua libi fidelitatis facraineucum adigerec, bellum postea in Auftriam, -milile omni cum vacuam, transferret, cuius si partem aliquain Oc. cupaffet, certo, cercjus fucurum alleuerabat, vt Ferdinandus , princeps paciticus, quo le, prouinciasque suas bello omni eriperet, cunctis suis in reguuin Hungariae iuribus vltro eller renunciaturus. At Ioannes, quod the fauris fuis omnibus partio iu militum stipendia, partim in largitiones profulis, peçudiis deftitutus erat, a bello eius anni autunno abftinere, copiasque dimittere coactus, opportunum palatino ad validam pro Ferdinan. do factionem concitandam tempus, et occasiopem praebuit.

[ocr errors]

$. III.

Bátborii palatini conatus ad Ioannem folio

deiiciendum.'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Loannis de Zapolya inauguratio omnium ma-
xime Stephani de Báthor palatini animuin
excruciabat, quod nullo pacto fibi ferendum
putaret , vt hominem, qui paulo ante se
inferior fuit, regem, dominumque fuum ag-
nofceret. Quamuis igitur vniuersam pro.

pemodum monarchiam Hungaricam Ioanni ; adhaefiffe , Ferdinandum ex aduerfo, Hunga.

ris hactenus incognitum , in ambienda corona
fegniorem effe videret, extrema cainen quae
que ad aemulum e folio praecipitem agendum
tentare constituit. Quapropter comitia Co.
maromium ante indicta, vc a Zápolyae vi tu-
tiora effent, Pofonium ad XXV. Nouembris
e. a. transtulit. Hic ante omnia, ex iuriscon. 1525
fultorum confilio, conuentus , quia a regni
palatino interregni tempore indictus erat ,
legitimus efle pronunciatus fuit: itum poftea
ad noui regis electionem , omniumque prae-
sentium fuffragiis, yi folennium pactorum
A. 1491. initorum, Ferdinandi archiducis, 1491
Annae Hungarae mariti, in regno Hungariae,
fucceffio iuri conformis agnita , stabilitaque
fuit; vocata subinde in quaeftionem Zápo.
Lyae electio , quod haec in comitiis, inuito
palatino celebratis, peracta erat, legibus
consuetudinibusque patriae difformis, irrita-
que declarata , adeo, vt nec fubsecuta ille-
gitima coronatio ei quidquam patrociuaretur.

Y

.

)

ex

Quamobrem folenni decreto fancitum, vt Omnes deferris Zápolyae partibus Ferdinando, tamquam regi legitimo, confuetum fidelicacis sacramentuu intra

dieni quadragefimum puncuparent.

His

sententia actis vltra modum exhilaratus palatinus, nuncios, literasque publico nomine ad Ferdinandum misit, quibus de electione lua Polonii petacta certior redderetur : communibus deinde omnium votis fuas adiecit preces, quibus e. um orabat , vt primo quoque tempore in Hungariam venire, regnique fibi vltro dela. ti poffeffionem capere maturaret: neue is, vt erat pacis, quam belli amaptior, huius aduersus aemulum neceffario gerendi difficul. tate absterreretur, fidem dedic, quamprimum Hungariam fubierit, vberrima et pecuniae, et militum fubfidia libi ab Hungaris praebitum iri. His demum , aliisque per palati. num adductis permotus Ferdinandus, oblatum fibi regnum admifit, literas deinde ad ordi. nes regni, comitatus , et ciuitates dedit, qui. bus clementiae fuae fpe facta, fingulos ad deferendas Zápolyae partes, fidelitatemque fibi nuncupandam cohortatus fuit ; palatinum denique admonuit, vt bonorum, honorum, dignitatumque pollicitatione illos , in quibus plurimum eller momenti pofitum, a Zápo. lya abftrahere fatageret: quo ftratagemate opportune admoto quamplurimi, praesertim e vicinioribus Austriae dynastis, Ferdinando fuere conciliati. Ex his omnium vtiliffima fuic Petri de Perény a Zápolya feceflio, cui cum Alexius Thurzo Ferdinandi homine, et Sáros Patakienfem arcem confirmatum iri,

« PreviousContinue »