Page images
PDF
EPUB

!

metropolitae dignitate, ad priftinum praepofiti Colocenfis ftallum detrudi se senserit, , pronum erit cuiuis arbitrari. Idem Ioannes XXII. PP. eodem plane anno in Hungariam introduxit famigeratum illud annatarum ve ctigal, quo beneficiati e primi anni sui fru. ctibus, dimidiam partem camerae apoftolicae cedere cogebantur. Submissi Auenione col.

lectores pontificii, nouae huic exactioni A. 1318 1318. initium dedere (a), quod cum bona idea

Caroli regis venia suum in Hungaria cursum

obtinuillet , nouum rursum tributi genus A. 1332 1332. clero Hungarico impositum fuit, vt

videlicet, quemadmodum in concilio Viennae clie 1312 Allobrogum A. 1312. celebrato sessione III.

fancituin erat, beneficiati oinnes nullo discri-
mille, decimam reddituum suorum partem
per sexennium integrum fubfidii ad terram
fanctam titulo, camerae apostolicae. inferrent
(b). Vtrumque hoc exactionis

genus clero
tam seculari , quam regulari graue admodum
accidiffe vel illud argumento est, quod mul-
ti locupletissimorum etiam in regno facer.
dotiorum praelati, pensum fibi commensil-
Tatum per plures annos integre dependere
nequiuerint, ac non pauci , cum aes colle:
ctoribus pontificiis numerandum deerat, res
suas pretiosas pignori locare fint. coacti.
His viis cum non contemnendam pecuniae
vim e regno educi videret rex Carolus, id

faltem

[ocr errors]

() Histor. episcop. Quinqueeccles. Tom. II. pag. 327. ill (6) Ibidem pag. 356

[ocr errors]

rum ve

elius A.

faltem effecit, vt e tota summa, in ditionibus

suis collecta , pars tertia ad aerarium fuum Toumices

regium deriuaretur (a). Onera haec leuius

fetti ngarian poterant, nisi grauiora his adhuc or

dini ecclesiastico domi fuillent perpetienda. fui fru

) Haec autem fere querelarum , quas clerus oftolice Hungaricus ad Benedictum XII. pontificem ione col) circa A. 1338. detulit , fuere capita, quae 1338 ctioni A. nos nouis noritiis, quas ex literis pontifici. m bona is haulimus, breuiter illustrabimus. Impri. curlum mis vita functorum praelatoruin facultates ita

adare fifcus regius occapabat , ve vix tantum uit, vt fuperefTet interdum, quod corpori pro digniSiennae tate, et consuetudine humando Tulficeret. one III. Vacantium facerdotiorum bona, contra quam

1. Stephano III. rege A. 1169. prouide, la. 1169 partem pienterque conftitutum fuifle, fuo loco me.

minimus : 6), nou iam capitulis, aliisue ec-
cleliafticis viris, fed fecularibus administran-

da committebantur, qui neglectis ecclefiae modua necessitatibus, potiorem prouencuum partem od mul. procurationis, er defenfionis praetextu abli. facer. guriebant, ac infuper non parum e ditioni

bus

per vicinos decerpi , auellique dissimulapenderebant : malignae idiodi adminiftrationi potifli§ colle mun expotita fuit Colocenfis, et Batsiensis rat, res ecclefia poft F. Ladislai archiepiscopi sui

coacti 1336. obitum , idque eo grauiore fuo damno, 1335 pecuniae quod cum pontifex ius de idoneo paftore pro

discri

[ocr errors]
[ocr errors]

rolus

, il

(a) Ibidem pag. 376.

(6) Vide noticiae noftrae Parte I, in rebus Stephani
TIL. J. VII.

E

[ocr errors]

PALMA P. II,

[ocr errors]
[ocr errors]

WA

[ocr errors]

s, i ceter

tur, fecus eadem per Bofiniae, et Seruiae sa faccia

)

21 uidendi , fibi foli referuatum vellet , rex aua

tem oblisteret, sedes haec septennio integro 1343 ad annum vsque 1343. quo iam Ludouicus

M. rerum potitus fuit, vacauerit. Nil fiue o urch clerus Hungaricus, fiue Benedictus XII. pontifex intentatum reliquit, quo Carolum re

.. gem eo pertraheret, vt memorati archiepi- < femi fcopatus bona omnia pro verere inftituto capitulis procuranda resignaret. At ille porro etiam firmus perfticit in sententia, cumque alius f vehementius vrgeretur a pontifice, eam fa- og cti sui rationem reddidit, primo et mune- Carolo, ris, et iuris effe regum Hungariae, vt eccle. celui fiarum, quamdiu paftore fuo viduatae effent, 1 prae curam, protectionem, et defensionem ipfi a domi fufciperent, tum vero ad ipsius archiepisco-či neque patus Colocensis commodum, et securitatem , nifi d pertinere, vt eius caftra, et dominia paulo tis infir valentioribus viribus per homines, milites. que regios custodirentur , atque defenderen- unite as banum citra omnem dubitationem direptum te, cu iri (a). Atque sic ad obitum vsque regis Caroli, nullo plane fucceffu , non fine prae- iet ca dictae ecclesiae damno disceptatum fuit. Illud etiam nouum, et graue videbatur clero

Hungarico, quod praelati in ipfo beneficii i

Strigoniensem, et Agriensem antistites annis 1336. Sagar 1337. et 1338. exaratis, quas inter MSS, Romana pofsidcmus.

was ha

clero

1

porn mque

in fz.

muneeccle

Cefici que leculari ordini cuncta Caroli regis acta,

X av tegro

sui aditu, exaggeratam aeris summam taxae ouicus

nomine miniftris aulae dependere, regi ve. 1 fiue ro quot annis archiepiscopi quidem CC. epi.

fcopi autem L. marcas auri xenii titulo of. • POC m 18

ferre cogebantur. Praeter haec onera foli hiepi

ecclefiaftico ftatui propria , etfi clerus Hun.

garicus ad militiam contra quosuis hoftes to C

non fecus, ac ceteri barones, et regni nobi.
les fumtibus fuis faciendam obligatus erat ,
id nihilominus ad malorum cumulum eidem
accessit sub Carolo, vt fifcus, et seculares

bonorum ecclefiafticorum poffeffores , fi tri. eller, ginta annorum praescriptionem probauiffent,

in eorumdem dominio stabilirentur, eccle1. ipi Galicis autem neque centenaria praefcriptio

fuffragaretur, nisi diplomatibus regiis , aliisve authenticis instrumentis fuum ius insuper coram iudicio demonftrauifsent , quod tamen vel eo ex capite arduum, atque difficile fuit, quod triplici factione per plures annos regnum desolante, cum alii tyranni, cum ve. ro Mattbaeus Trentsinienfis complurium praelatorum, et capitulorum tabularia diri. puerint. Quas hactenus recensuimus, querimoniae foli clero fuere propriae , fed neet inftituta probabantur. Sic nominatim ae. gre ferebant, sublatum penitus generalium regni comitiorum ysum,folos audiri aulae mi

niftros,ac vnius regis imperio,et leges perferri, ris

et omnia gubernari: vt ordinibus regni nil aliud 33 reliquum effet, quam obtemperare. Barones,

nobilesque regni de crimine delatos, citra
vfitatam ad eum diem iudicii formam, non

pilcotatem paulo

ilites deren .

eruje

eptus

regy prat it. 1 cler

[ocr errors]

regno Neapolitano , quae Carolo regi impri- digitis quod conftet eum communi omnium ordinum cation

luctu, et comploratione fuiffe poftea elatum: tame

folum magiftratibus, regis mandato deiici, a on
verum etiam capite, et fortunis fpoliari, ne esi
Has
atque

alias cum fecularium, tum eccle. ho agen fiafticorum querelas ad se non vna vice re- Lind latas Carolus , quod monarchia in ordinem Tem O redacta, nil fibi a quoquam metuendum vi- cumele deret, furda aure praeteriit, coeptoque femel si rep

tramiti porro etiam institit. Cum itaque nul- leria 1338 lam remedii spem domi affulgere cernerent 'a lub

Hungari, fub A. 1338. clam ad Benedictum region
XII. pontificem praecipua querelarum suarum diera
capita perscripsere, orantes, vt paterna co-as caed
hortatione opportune adhibita, Carolum eis žibus
magis facilem, propitiumque redderet (a).
Nec abs re id consilii tum illi fufceperant, Cara
cum enim optime noffent, fucceffionem in der
mis cordi fuit, a sedis apoftolicae fauore
potissimum pendere, nil dubitabant pontifi-
cis monita plurimum in animo illius momenti larets
habitura: et vero credibile eft Carolum ali.
quid Benedicti XII. admonitioni deculiffe
quod poftremum officii genus ii folummodo
principes, qui a suis amantur, a morte ex
Ipectandum habent. Neque huc quidquam
facit barbarum comitis Feliciani de genere
Zaach palatini , et multo ante, et alia de
de causa

attentatum : cum enim Casimirus Pool, lonus, Elisabetbae reginae frater , officii cau- kom

[ocr errors]

s circum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(a) Vide Odoricuin Raynaldum, et Angal. reg., Hung,

ad A, 1339

« PreviousContinue »