Page images
PDF
EPUB

Ioanna, excluso marito, regnare coepit; malo huic acceffit mox aliud: Maria enim loannae foror, quam alterutri fratruni Ludouico, vel Stepbano promillam diximus, conniuente Clemente VI. papa, properatis ipso verni ieiunii cempore nuptiis, Carolo Dyrrachino eodem anno copulata, spes Carolinae lineae vehementer afflixit. Haec cum in Hungariam nunciata fuissent, Elisabetba regina mater VIII. Iunii Vissegrado discedens, cransmiffo Adriatico XXIV. Iulii e, a. 1343. 1343 Neapolim incolumis tenuit. Sensic illico fagacissima mulier, non aliter suam coniugibus pacem, regnoque falutem redditum iri, quam li Andreas, sublato per pontificem aetatis obi. ce, rex inauguraretur. Misli igitur hac de causa Auenionem ad Clementem VI. legati : Nicolaus palatinus, Paulus iudex curiae, Tbomas Vörös, que Ruffus, Thomas alter filius Petri , F. Vitus episcopus Nitriensis cum ar chiepiscopo Beneuentano, ipfà vero regina Elisabetbā sedatis vtcumque autoritate fua aulae Neapolitanae rebus, falutatisque Romaq apoftolorum liminibus, in Hungariam reuerfa, anniuerfario fui abitus die Villegradum tenuit A. C. 1344 (a). ,

1345

(a) De itinere hoc Elisabethae consule Histor. Ron

Fragmenta apud cl. Muratorium in antiquit. Italiae
Tom. III. a pag. 316. Chronicon noftrum cap. IV.
Annal reg, Hung. ad an. cit. Nota hic ex trenfica
Lummam aeris hoc itinere ab Elisabetha regina ex.
pensi fuisse 1520000. florenor , vt marcas, ad flo-
renos reducenti patet

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Indigna eius caedes.
Interea legati Andreae caufam Auenione a.
gentes, cum viderent, ob Ioannae partium
in aula pontificia potentiam, nil se racionum
momentis proficere, etfi nil de hoc in man-
datis habebant, XLIV. marcarum argenti mil.
lia a rege fuo numeratum iri iuramento in-
terpofito fpopondere, fi Clemens VI. concella
aetatis,venia, Andream ocyus coronari fecerit:
(a) quae pecuniae summa poftquam a Ludo-
uico rege Auenionem transmiffa fuit, ponti.

fex fine mora Neapolim mandata dedit , vt 1345 eodem adhuc anno 1345. VI. Septembris An

dreas regio more inauguraretur, ea tamen
quod mirere, praeter Ludouici nostri spem ad-
dita conditione, vt, fi Ioanna regina fine fo.
bole decefferit, regnum Neapolitanum non
ad Ludouicum, fed ad illius fororem MariamCa.
roli Dyrrachini coniugem deuolueretur (6).
Perculit inopinatum hoc pontificis de coro-
nacione peragenda mandatum Ioannam, acuit-
que vna audaciam, ad crimen, quod mox
commiflum fuit, accelerandum. Communi.
cato enim cum Carolo Dyrrachino, ceteris.
que, quos

ad
partes

suas traduxerat, regiis
principibus , ac proceribus confilio, perui-
cit denique, vt inaugurationis dies differ-
retur ; interea coacta coniuratione, cun-
crisque ad Andreae exitium rite difpofitis,

[ocr errors]

(W) Chronicon cap. IV.
(6) Literae pontificiae apud Raynaldaın ad h. a.

[ocr errors]

Joanna coniugem venatus fpecie seductum, Auerfam, octies mille pallibus Neapoli distan. tem, fecum adduxit: vbi XVIII, Septembris ejusdem anni, sub mediam noctem e cubili, ipfoque adeo reginae latere, euocatus Ana dreas, laqueo, quem Ioanna ipsa prius praeparauerat, in collum iniecto praefocatus, e fenestra poftea suspensus fuit (a). Patrato flagitio loanna nullo doloris figno edito, nulla pietate , ac ne sepulturae quidem honore corpus infelicis mariti dignata , Neapolim receflit, veritaque , ne in criminis communio. nem traheretur , quaestionem in sicarios haberi vetuit. Denique vterum adhuc ex Andrea gerens, Ludouici Tarentini ducis cognati sui, quocum fat diu impudice consueuerat, nuptias expetiuit, quas etiam a Clemente VI. post editum in lucem Carolum pofthumum non multo poft impetrauit. Haec omnia fat grauia erant Ludouico Hungariae regi argu. menta, vt Ioannam caedis mariti fui ream pronunciarer , quam illi a criminis suspicione le purganti sequentibus literis exprobra. uit, dignis fàne , vt huc inferantur : Impuan dica vita , quam iam pridem duxisti , occupatumregnum,neglecta vindicta,vir alter susceptus, et excufatio sequens, necis viri tui probant noxiam te prorsus fuisse : proinde Deum immor. talem sceler um vindicem fupereffe memineris.

(a) Caedis historiam lege Chronici eap. IX. Apud Do

ininicum de Grauina inter seriptores Ital. Toin. X11. Pandulphum de regno Neapole lib. V. in Annal reg. Hung, ad b,a,

Vale(a). Haec Ludouicus nofter. Scripfit it.
le praeterea ad Clementem VI. orabatque, vt
muliere peffima folio deiecta , auita regni
Neapolitani iura ad se, aut fratrem Stepban
num, ceu legitimos heredes, tranfire patere.
tur.

[ocr errors]

S. V.

[ocr errors]

Seuere per Ludouicum vindicata.
Cum pontifex in habenda tam atroci accu.
fationi fide paulo difficilior, ac etiam Ioan-

nae iusto fauentior videretur, Ludouicus ca1347 riffimi fratris caedem vlcisci certus A. C. 1347.

Nicolaum Konth de Hederuara cum copiarum
parte in Italiam praemisit , a quo de Aquila-
nae vrbis dedicione, ac propensis Neapoli-
tanorum in se studiis edoctus, mox cum re.

liquo exercitu le dedit itineri, Auerlamque 1348 XVII Ianuarii A. 1348. attigit. Hic Ludo

uicum honoris causa adiere cognati Andega-
uensis stirpis principes , quos omnes ea cau-
tione in fidein, gratiamque recepit, fi a par-
ricidii crimine immunes se probarent: con-
fulto id ille adiecerat: paulo enim poft coe.
nandum inter, cum, loco ipfo fraternae cae-
dis memoriam retricante, atrocius in vindi.
ctam exarsiller, Caroluns Dyrrachii ducem
acrioribus prius verbis obiurgauit: ob prae-
reptam fibi dolo Sponfam Mariam, reginae

Ioannae

(a) Pandulphus loc. cit, in Annal. reg. Hung. ad A. G.

[ocr errors]

Ioannae fororem, impeditam de industria Andreae inaugurationem, et caedis denique conscientiam , tum vero purgare se conantem a menfa in cuftodiam abripi, nulloque dato respondendi fpatio, die fequenti fecuri per. cuti iussit, (a) quae quidem poena etfi non iniusta, quia tamen nulla iudicii forma , nul. lis tanta in re feruatis de more folennitati. bus inflicta fuit , non leuem Ludouici regis nomini labem afperfit : ceterum vnicum hoc magni regis noftri facinus fuit, quo fibi ereptus, modum in vindicta tenere non noue. rat. Interea Ioanna Ludouici nostri aduentu conterrita , Carolo posthumo bimulo infante Neapoli relicto , praecipiti fuga cum duce Tarentino ad Clementem VI. se recepit: cu. ius gratiam mercatura, vrbem, ditiotiemque totam Auenionensem LXXX. millibus auri florenorum sedi pontificiae vendidit , lignatae sunt folennes venditionis huius tabulae IX. Iunii A. C. 1348. Eas Carolus IV. im. 1348 perator non modo ratas habuit, verum etiam Auenionem a fide, ac obedientia RomanoGermanico imperio praeftanda abfolutam, e feudorum imperii numero in perpetuum ex. punxit. Ludouicus porro vrbem Neapolitanam nemine refiftente ingressus , primum omnium Carolo pofthumo, fratris fùi Andreae filio, fidelitatis facramentum ab vniuersis regni ordinibus praeftari voluit : quem vt a

[ocr errors]

(a) Literae Clementis VI. in Annal, reg. Hung. ad an,

1349. Chronicon cap. XI, PALMA P, II,

F

« PreviousContinue »