Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

discrimine tutum feruaret, fine mora in Hungariam transmisit, in aula reginae matris Elisabetbae, in spem regni educandum: fed ille anno vix euoluto exstinctus, fpes fe. cum omnes tumulo intulit. Tum inftaurata in parricidas quaeftione, multi caedis patratae rei, aut conscii atrocissimis affecti sunt suppliciis. Cum regiae domus principibus paulo mitius actum , Ludouicus , et Robertus duces Dyrrachii, ac 'gemini principes Tarentini capti, in Hungariat Vissegradum deportati funt. Denique totius regni cura Stepbano de Latzk, fiue Latzkouitfio Wayuodae Transsiluano , vrbis autem Neapolitanae praefectura Wolfardo de Wollfart ca. pitaneo commiffa, nuinerofoque ex Hungaris, et Teutonicis ftipendio conducto milite il. lic relicto , clam confcenfa biremi, Adriati.

cum praeteruectus in Dalmatiam, ac inde Bu1348 dam menfe Iulio A.C.1348.peruenit (a).

[ocr errors]

S. VI.

[ocr errors]

Bellum Neapolitanum varia fortuna geritur. Ludouico rege ex Italia digreffo, dux Tarentinus, Ioannae reginae maricus, adductis secum e Gallia fuppetiis, Neapolim rediit, regnum armata manu recuperaturus. Stepbanus Wayuoda etfi praeliis aliquot fuperior

(a) Copiosius haec videri poffunt Chronici cap. IX,

X, XI. et XII, et in Annal, reg. Hung, ad an. cita

ftrenue rem gerebat, prohibere tamen non
potuit , quo minus cum ceterae vrbes com-
plures, tum vero Neapolis ipfa in Ioannae
poteftatem rediret. Multi e primoribus nu.
perna Caroli Dyrrachini caede offensi , feue-
riusque Ludouici regis imperium veriti, ad
Ioannae partes transitionem fecerant, eoque
iam feditio euaferat, vt Wayuoda ei oppri-
mendae impar, fatius duxerit, copias ad tu-
tiora loca retrahere. Adfuit quidem opi-
nione celerius A. C. 1350, Ludouicus cum 1350
magna nobiliffimorum Hungariae virorum co-
rona (a), tum vero X. mille equitibus Hun.
garis , ac IV. mille pedicibus Teutonicis fti.
patus, verum mox fenfit , haud paulo diffi-
ciliorem euafiffe belli aleam: plerasque enim
ciuitates opportuno praefidio communitas,
aut armata manu expugnare, aut lenta ob
fidione ad deditionem cogere oportebat.
Cum itaque fegnius res, quam eius ardor
ferre poffet , procederent, faciles legato
pontificio, inducias, donec causam Ioannac

[ocr errors]

(a) Ecant in regis coinitatu Nicolaus filius Gileti

R. Hi pala:inus cum fratre Ioanne , ac filiis Ioana ne , et Dominico. Nicolaus , Lenkes, et Bartholomaeus fratres, Konth de Hederuara.

Stephanus, et Georgius de Bebek, Nicolaus de Zéech dictus Konya , filius Tbomac Wayuodae. Andreas Latz. koui's Waywoda Transfiluaniae cuin fratribus Nia colao, Paulo, et Micbaele : ex praelatis Nicolaus cpiscopus Zagrabiensis cancellarius, Stephanus de Kanisa praepofitus Budensis coin fratre Leanne, Vie de Chronicon cap. XVII.

[ocr errors]

pontifex cognofceret , petenti aures prae-
buit. Concellae eae sunt ad Aprilem vsque
anni insequentis : qua armorum cessatione
ne hoftis abuti poffet , Salernum Nicolao
Drugeth de Homonna, Moriali autem ordinis
equitum S. Ioannis Hierofol. priori Auranae

lua Auersam cuftodiendam commifit, tum vero supremo in copias, ditionesque omnes imperio Andreae Latzkouitsio Wayuodae Transfiluano , generalis capitanei nomine tradito,

La Ludouicus Romam pietatis caufa profectus, poftquam honorifice illic acceptus, ac domini Romanorum titulo exornatus, magnis Ilu

donis altare D. Petri excoluiflet, (a) exeun1350 te A.C. 1350. in Hungariam rediit, litis cum ali

Ioanna finem praeftolaturus.

V

[ocr errors]
[ocr errors]

. VII.

Pace parum vtili terminatum.
Etfi totum litis componendae arbitrium
Clementi VI. commiserat Ludouicus , haec ta-
men per legatos suos : Ioannem Velprimien-
sem episcopum , et Wolfardum caftriferrei
comitem nominatim petierat : Pontifex de Io.
annae accusationibus cognosceret , fi caedis ma-
riti ream comperisset, regnum Neapolitanum
illi ablatum fibi consignaret : si infontem illa
se probasset : Tegnum baberet , vita comite pos-
fidendum, fibi nibilominus pro fumtibus in ge-

(a) Chronicon cap. XXII, et XXIII.

ceteras
ac

minam expeditionem factis CCC. mille aureos
numeraret. Haec fuere Ludouici regis poftu.
lata. Clemens interea discuflis accusationum
capitibus , quod parricidii crimen luce me.
ridiana clarioribus argumentis probari nequi-
ret, Ioannam ab omni caedis suspicione ab-
folutam, in Neapolitani regni folio confir-
mauit (a). Sententiam hanc vtilitatibus, fpe.
busque suis contrariam admodum moderate
tulit Ludouicus , continuoque ad duces fuos
mandata dedit, vt Salernitano principatu,
ac bonoris montis S. Angeli dominio , quod
ytrumque ipfe aeque, ac pater suus pofle-
derat
retento

omnes regni Neapolitani arces, ciuitates Ioannae reginae hominibus resignarent. animum fui victorem amplius declararet, adiudicatam fibi CCC. millium aureorum summam Ioannae condonauit. Liberos denique Vilsegrado dimifit captiuos principes Dyrrachinos, et Tarentinos, iuramento prius obStrictos ad procurandum, vt, Ioanna aliquan. do demortua, Ludouicus rex, vel Stepbanus dux, eorumue heredes in regno succederent. (6) Atque hunc in modum A. C. 1352. et 1352 litibus cum Ioanna, et bello finis impositus fuit. Si tor sumtus in bellum Neapolitanum profusos ad calculum reuoces, non leui id damino fuit aerario domestico, at vna non pauca commoda , et emolumenta inde traxit

Vt autem

(a) Raynaldus in Annal, ad a. c. 135 2. Ú) Chronicon cap. XXV.

[ocr errors]
[ocr errors]

gens Hungara, praecipuarum enim familiaruni
adolescentes cum Ludouico rege in Italiam
profecti , militaris scientiae illie rudimenta
posuere, clariffimi poftea belliduces effecti.
fidem illi confiderata vrbium, oppidorum,
aediumque cultura, artium, et artificum prae-

ftantia, hortorum, vinearumque amoenitate
facile, quid ad eum diem domi suae deeffet,
fenferunt, multisque poftea in rebus Italos
imicati sunt. Alioquin vitiferos Tokaini
montes fub Ludouico primum coli coepiffe,
Budam item nouam, et palatiis regiis, et
praelatorum, baronumque aedibus exornatam,
auctamque fuisse in comperto habemus.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Rullia rubra a Litbuanis liberata.
A Neapolitana expeditione redux Ludoui-
cus, conatus fuos tranftulit ad S. coronae fi-
nes, decessorum regun incuria, aut hoftium
vi auulsos, poftliminio restituendos, certus
non ante arma ponere, quam prouinciis omni.
bus

, quarum titulos gerebat, recuperatis.lt
Primi omnium Ludouici virtutem, felicita-
temque bellicam experti funt Lithuani, tum
adhuc gentiles, qui Hungaris bello Neapoli-
tano distractis Ruffiam rubram depopulati,

Lodomerienfem tractum occupauerant. His
1351 Ludouicus nofter A.C. 1351. memorabili cla-

de affectis, ducem ipsum cepit, quem non
prius liberum dimifit, quam poftquam omni.
bus, quae rapuerat, reftitutis , perpetuam

« PreviousContinue »