Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

XXIII. Regnum Neapolitanum Carolo Dyrrachino
tranfcriptum,

108 S. XXLV. Maria filia, regni Hungarici heres praefecte, Sigismundo Lucelburgico despondetur.

109 $. XXV. Ludouici ftudia ad vniendain S. coronac Hoa garicae Poloniam.

110 XXVI, Ludouici obicas, funeratio, et indoles IIS XXVII. Religionis, et pietatis ftudiun.

116 XXVIII. Lafignis in gabernando podenuia.

118 $. XXIX. Leges, et instituta

122 4. XXX, Res militaris fub Ludouico M

133

MARIA I. REX XXXVIII,

S. 1. Maria inaugurata, eius maler regina Elisabetha 16
gni gubersalionein fusaipit.

138 11. Poloni ab Hungaris fecedant.

140 Hl, Conlurationis in reginas Hungarine caufae. $. IV. Remedia ad eain diffipandam inuriliter adhibita. 145 y. Carolus Pargus per conigratos in Hungarian euoeatur.

147

14.3

CAROLVS II. PARVVS

REX XXIX,

$. I. Carolus consentientibus reginis regno, et corona
potitur.

151 $. II. Carolus regno, et vita exuitur.

153 $. HI, Reginarum luctuosa captiuitas.

156

SIGISMVNDVS' REX XXX,

§. I. Sigisinundùs ad regiam dignitatem euehitup. 159
Ś.

11. Maria regina, e carcere liberata, regno , et sponse
reftituitur.

161 III. Sigismundum in maiestatis regiae communionem Colenni ritu adsciscit.

163 $. IV. Seditiofos compescit Sigismundus.

166 S. V. A Mariae regione obity lites cum Polonis, 169 VI. Turbae Hongaricae.

171

173

$. VII. Clades Nicopolitana.
S. VIIL. Ladislaus Neapolitanus rex Hungariae ? facti.
osis proclamatur.

175 . IX. Odia in Sigisinundun increscunt.

176 X. Sigismundus custodiae datur a suis.

178 XI. E custodia eductus Colio reftituitur,

180 XII. Ladislai Neapolitani molimina inutilia.

183 XII. Monarchia Hungarica ad quietein reuocatur. 18) S. XLV. Poloni Hungaros multis ditionibus (poliant. 190 X. In earuu posleffione confirmantur.

192 $. XVI Veneti Dalınaciam tibi atlerunt.

195 5- XVIL. Sigismundi curis sublatuin ecclesiae occideatalis (chilina.

199 XVIII. Bohemiae regno aegre admodum potitur. 203

XIX. Rei inilitaris ratio fub Sigismundo conftituta, 205 Q. XX. Res oeconomnica,

207 §. XXI. Nonnulla ad rein politicam, et iudiciariam (pe. atantia,

211 XXII. Peculiarii quaedam Sigismundi inftituta. 213 XXIII. Barbarae reginae coniugis perfidia in maritum seuere castigata.

215 8. XXIV. Filia, et genero regnorum heredibus, institutis, obit Sigisinundus.

217 1. XXV. Sigismundi funeratio, et indoles.

218

ALBERTVS ROMAN. IMPER, REX XXXI.

$. I. Albertus tribus coronis eodem anno potitur. $. II. Barbara iinperatrix regoo, proscripta.

. III. Alberti quaedam conftitutiones. S. IV. Alberti inors.

[blocks in formation]

ELISABETHA REX XXXII.

$. I. Elisabetha demortuo Alberto succedit.

230 9. Il. Regina consentente Vladislaus thori, regnique con fors eligitur.

232 $. III. Vladislaus iis, quibus petebatur, pactis regnum Hungariae acceptat.

234 9, IV. Nato Ladislao posthumo regina ea, quae cum Vle

dislao acta erant, rescindere nititur.

235

VLADISLAVS I. REX XXXIII.

9.1: Vladislaus Polonus folio Hungarico potitur. 238 S. 11. Belli intestini initia.

240 F. III. Regina $. diadeina cum parte Hungariae pignori locat Friderico imperatori.

241 $. IV. Concordia cum regina jacaffuin tentacur. 243 S. V. Principes ipli paceni inter fe conficiunt.

244 VI. Laetiflimus belli Turcici fucceffis.

248 §. VII. Pax cum Turcis initur.

250 S. VIII. Inaufpicato violatur

252 $. IX. Clades. Varnensis, et Vladişlai regis interitus. 254 . X. Ladislai pofthumi facceffio in folio Hungarico ftabi.

lita.
$. XI. Turcis deuictis, Cileieplis. Vlricas ad obsequtam
reuocatur.

257

3

256

IOANNES DE HUNYAD HVNGARIAE

GVBERNATOR,

$. I. Caesare Ladislaum reddere nolente, gubernator con
Mituitur.

259 $. II. Gubernatoris poteftas, et limites.

259 Š. III. Ordinum regai omicia, er leges interregai tempore abferuandae.

261 IV. Bellum cam Friderico, caesare.

263 y. Induciis Copitum.

264 $. VI. Bellum cuin Turcis improfpere geritur: 265

VIL. Graui inuidiae domi, forisque obiicitur guberna

tor.

§. VIII. Ob suorum perfidiam contra la trunculos parum
feliciter bellum gerit.

269 S. IX. Gubernatoris ftudia ad reducendam in Hangariam Ladislaum posthumum.

272 $. X. Ladislaus posthumus Friderico gertis pactis dimislus.

273 S. XI. Vlrici Cilejenfis comitis conatus ad corrumpen

jam regis indolem ipoules,

LADISLAVS V. POŠTHVMVS REX XXXIV.

279

281

283

285

. 1. Hungarorum logati Ladislauın 'regem consalutant. ØII. Lires cuin caesare in conuentu Việngensi Copign..

tur. $. Il1. loannos de Hunyad gubernator, perpetuus comes

Biztricensis creatur. 6. IV. Pacta, quibus Ladislaus regni Hungarici poffeffio.

nem adiit. $. V. Rex ingenti reipublicae coininodo Vlricuin Cile jenlem ex aula eiicit.

287 S. VI. Magno apparatů bellum contra Turcas ia Hungaria adornat.

289 $. VII. Hunyadii auspiciis Turcae profligantur. 293 J. VIII. Gubernator noua domi iauidia laborans a rege iconfirınatur.

294 §. IX. Vlrico Cileienfi in aulam reuocato, Hunyadius hęci dettinatur.

296 $. X. Ladislaus rex belli Turcici metu Hunyadio vtcumque conciliatur.

299 §. XI. Bellum in Turcas apparatur.

si

303 s. XII. Mahometis adųentus faina , incredibilis vbique consternatio. ?

307 XIII. Periculi impendentis magnitudo.

309 XIV. Ioannes de Huayad Mahoinctein ad Belgradum profligat.

311 XV: Loannis de Huayad obicus.

315 $. XVI. Eius vitae periodus

317 XVII. Ladislaus rex in coinitiis, Futakini habitis Vlricuin creat Hungariae gubernatoreitt.

320 Ş XVIII. Belgradum noa line inetu subit.

322 XIX. Vinci comitis Cileienfis caedes.

324 XX. A rege Ladislao condonatur,

326 D. XXI. Ladislai comitis Biztricensis supplicium, et Ma. thiae captiuitas.

327 9. XXII. Turbae domefticae inde confecutae.

329 XXIII. Ladislai regis praeinaturu's obitus.

332 5. XXIV. Ab eius obilo varia Hungarorum audia. 333

I

MATHIAS Í. DE HUNYAD, DICTVS

CORVINVS, REX XXXV.

336

358

. I. Michaelis de Szilagyi opera Mathias de Huryad

rex eligitur.
$. II. Quil ng conditionibus stabilita electio.

341 $. III. Mathias rex regnum adic citra inouguracionem. 344 $. IV. Privata in aula disfidia.

347 S. V. Coniurati in Mathiam, regnum Hungariae Friderico III. inperatori defertint.

349 VI. Curae Mathiae ad retinendum regnum.

353 VII. Seditio domeftica fumma cum prudentia exftia.

guitur.
J. VIII. Pax cum Friderico caesare aegre eonlescit, quae
generatim illius conditiones.

364 $. IX, Cleri Hungarici, et nobilitatis munificentia in dia dematis redemtione.

366 g. X. Confectis concordiae cum caesate tabulis S. dia, deina Hungaris restituitur.

368 S. XÍ. Mathias de Turcis victor solita corona innuguratur,

373 $. XII. Transilvanos, et Moldauos ad obfequium rcuocat. 375 S. XIII. Belli Bohemici initia.

379 XIV. Belli Cucceffus.

383 XV. Belli exitus. S. XVI. Seditionis doinesticae caufae.

389 $. XVII. Seditionis exitus.

395 g. XVIII. Primi belli Auftriaci causme, et successus.

399 C. XIX. Alterum bellum Auftriacum.

406 $. XX. Magna Mathiae regis gloria confectuin.

410 9. XXI. Belli Turcici impedimenta, et fucceffus. 412 XXII. Curae Mathiae de facceffore conftituendo.

415 S. XXIII. Mathiae rcgis obitus , faneratio, et corporis habitus..

418 9. XXIV. Animi dotes, virtutes, et vitia.

422 XXV: Quaedath Mathiae regis leges , et inftituta.

426 $. XXVI. Eiusdein in gubernando artes:

432 S. XXVII. Res militaris teinpore Mathiae.

435 XXVIII. Hungaria scientiis, et artibus exculta. $. XXIX. Rerum facies a regis obitu. XXX. Pro regno Hungariae candidati.

446

386

« PreviousContinue »