Page images
PDF
EPUB

OLIVERIUS Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffimo Potentif fimoque Principi CAROLO GUSTAVO, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regi, &c.

Sereniffime potentiffimeque Rex, amice ac fœderate chariffime,

Quoties communium religionis hoftium importuna confilia variafque artes intuemur, toties nobifcum reputamus, quàm neceffarium orbi Chriftiano, quàmque falutare fit futurum, quò faciliùs adverfariorum conatibus iri obviam poffit, proteftantium principes inter fe, et potiffimùm majeftatem veftram cum repub. nostra arctiffimo fœdere conjungi. Id à nobis quantopere fit, quantoque ftudio expetitum, quàm denique gratum nobis accidiffet, fi Suecorum noftræque res ea conditione ac loco fuiffent, ut fœdus illud ex utriufque animi fententia fanciri, alterque alteri opportuniffimo auxilio effe potuiffet, oratoribus veftris, ex quo primùm illi hoc apud nos egerunt, teftatum reddidimus. Neque vero illi fuo muneri defuerunt; fed quam cæteris in rebus confueverunt, eandem hac quoque in parte prudentiam ac diligentiam adhibuerunt. Verùm ea nos domi improborum civium perfidia exercuit qui in fidem fæpius recepti, res novas tamen moliri, et cum exulibus, etiam cum hoftibus Hifpanis difcuffa jam fæpe et profligata confilia repetere non definunt, ut in propulfandis periculis propriis occupati, neque curam omnem, neque integras opes quod in votis erat, ad communem religionis caufam tuendam convertere hactenus potuerimus. Quod licuit tamen, quantumque in nobis fitum erat, et anteà ftudiofè præftitimus, et fiquid in pofterum majeftatis veftræ rationibus conducere videbitur, id non velle folùm, verùm etiam fumma ope vobifcum unà agere per occafiones non defiftemus. Interea majeftatis veftræ rebus prudentiffimè fortiffimèque geftis gratulamur atque ex animo lætamur: eundemque uti velit Deus felicitatis atque victoriæ curfum effe quam diuturnum ad fui numinis gloriam affiduis precibus exoptamus.

Weftmonafterio, ex aula noftra, Junii die, an. 1658.

OLIVERIUS Protector Reip. Angliæ, &c., Sereniffimo Principi Lufitania Regi. S. P. D.

Sereniffime Rex, amice ac fœderate,

Oftendit nobis per libellum fupplicem Joannes Buffield, mercator Londinenfis, fe anno 1649, merces quafdam Antonio Joanni et Manueli Ferdinando Caftaneo Tamirenfibus tradidiffe, ut iis divenditis earum rationem mercatorum more fibi redderent: tum in Angliam dum navigaret, in piratas incidiffe, fpoliatumque ab iis damnum haud mediocre accepiffe: hoc audito, Antonium et Manuelem eò quod hunc interfectum credebant, traditas fibi merces ftatim pro fuis habuiffe, adhuc etiam retinere, rationemque omnem de iis recufare; atque huic fraudi fubfecutam paulo poft Anglicarum mercium profcriptionem obtendere; coactum fe demum fuperiore anno, hyeme media in Lufitaniam redire, fua repetere; fed fruftra; hos enim neque bona neque rationem ut reddant adduci poffe; et quod mirum fanè videatur, privatam illarum mercium poffeffionem profcriptione publica defendere: cùm videret fe hominem longinquum deteriore conditione cum Tamirènfibus in fua patria contendere, ad majeftatem veftram fe confugiffe; confervatoris judicium, qui judicandis Anglorum caufis conftitutus eft, fupplicem popofciffe; à majeftate veftra rurfus ad forenfem illam cognitionem, unde confugerat, rejectum effe. Quod etfi per fe iniquum non est, tamen cùm perfpicuum fit Tamirenfes iftos veftro edicto publico ad fuam privatam fraudem abuti, à majeftate vestra majorem in modum petimus, ut caufam hujus multis cafibus afflicti, ad inopiamque redacti, ad confervatorem potius judicem proprium velit pro fua clementia integram remittere quo poffit inops fortunarum fuarum quod fupereft ab illorum hominum infida focietate recuperare: id, re cognita, quin majeftati veftræ nobifcum unà maximè placeat non dubitamus.

Westmonafterio, ex aula noftra, die Augufti, an. 1658.

Sereniffimo Principi LEOPOLDO Auftria Archiduci, Provins ciarum in Belgio fub PHILIPPO Hifpaniarum Regi Præfidi.

Sereniffime Domine,

Carolus Harbordus, vir equeftris apud nos ordinis, per libellum fupplicem ad nos detulit, fe bona quædam et fuppellectilem cum ex Hollandia Brugas in ditionem veftram afportaffet, de iis, ne fibi per vim atque injuriam eripiantur, inopinatò periclitari. Ea nempe, cum à Comite Suffol chienfi pro quo fe grandi ære alieno obftrinxerat, ex Anglia an. 1643. miffa ad fe idcirco fuiffent, ut haberet, quo fibi fatisfaceret, fiquid pro illo diffolvere cogeretur, a Richardo Grenvillo, qui et ipfe equeftris ordinis effe fertur, occupari, et quo in loco cuftodiebantur, effractis foribus atque articulis poffideri: hoc folo titulo, deberi fibi nefcio quid à Theophilo Suffolchienfi comite defuncto, ex quodam noftræ curiæ Cancellariæ decreto, eaque proinde bona quafi Theophili Comitis effent, eique decreto obnoxia, fe referenda in tabulas curaffe: cùm ex noftris legibus neque ipfe comes, qui nunc eft, et cujus hæc bona funt, eo decreto teneatur, neque bona ejus occupari aut retineri debeant : id quod ex fententia ejufdem curiæ unà cum hifce literis ad vos miffa, declaratur, quas quidem literas fupradictus Carolus Harbordus à nobis petiit, uti per eas celfitudinem veftram rogatam vellemus, ut bona illa et recensione omni, et iniqua ifta Richardi Grenvilli actione, primo quoque tempore liberentur: cùm hoc contra morem jufque gentium planè fit, at cuiquam in aliena ditione ea de re actio detur, quæ in ea regione, ubi caufa actionis orta eft, legitimè dari non poffit. Hanc caufam ut celfitudini veftræ commenda remus, et ipfa juftitiæ ratio, et prædicata paffim veftra æquanimitas permovit. Quod fiquo tempore ufus venerit, ut de jure aut commodis veftrorum apud nos agatur, haud remiffa profecto noftra ftudia, immo omni tempore propenfiffima experturos vos effe polliceor.

Weftmonafterio.

Celfitudinis Veftræ Studiofiffimus,

OLIVERIUS, Protector Reip. Angliæ, &c.

J

Suprema Curia Parlamenti Parifienfis.

Nos commiffarii magni figilli Angliæ, &c., fupremam curiam parlamenti Parifienfis rogatam volumus curare velit uti Miles, Gulielmus, et Maria Sandys, defuncti nuper Gulielmi Sandys et Elifabetha Soamæ uxoris ejus liberi, natione Angli, ætate nondum adulta, Parifiis, ubi nunc in fupradictæ curiæ tutela funt, ad nos quamprimum redire poffint; eofque liberos Jacobo Mowato Scoto, viro probo atque honefto velit committere, cui nos hanc curam delegavimus, ut eos et inde acciperet, et ad nos huc adduceret: recipimufque, occafione hujufmodi oblata, jus idem atque æquum fubditis Galliæ quibufcunque ab hac curia redditum iri.

LITERE

RICHARDI PROTECTORIS

NOMINE SCRIPT Æ.

RICHARDUS Protector Reip. Anglia, &c., Sereniffimo ac Potentiffimo Principi LUDOVICO Galliarum Regi.

Sereniffime ac potentiffime Rex, amice ac fœderate, Cum fereniffimus pater meus gloriofæ memoriæ Oliverius reip. Angliæ protector, omnipotente Deo fic volente, fupremum jam diem tertio Septembris obierit, ego fucceffor ejus in hoc magiftratu legitimè declaratus, tametfi in fummo mœrore ac luctu, non potui tamen quin de re tanta primo quoque tempore majeftatem veftram per literas certiorem facerem, quam et mei patris et hujus reip. amiciffimam hoc nuntio repentino haud lætaturam effe confido. Meum nunc eft à veftra majeftate petere, de me fic velit exiftimare, ut qui nihil deliberatius in animo habeam, quàm focietatem et amicitiam quæ gloriofiffimo meo parenti veftra cum majeftate fuit, fumma fide atque conftantia colere; ejufque foedera, confilia, rationes vobifcum inftitutas eodem ftudio ac benevolentia obfervare ratafque habere legatum proinde apud vos noftrum eadem qua prius poteftate præditum volo: quicquid id noftro nomine vobifcum egerit, ita accipere velitis rogo quafi à me ipfo actum id effet. Veftræ denique majeftati comprecor faufta

omnia.

Weftmonafterio, ex aula noftra, 5 Septemb. 1658.

« PreviousContinue »