Page images
PDF
EPUB

њик.

Добро, n. Sag But, bonum.

Довікати, вичем, т. pf. errufen, adДобро, т. (Ерц.) һур. . Добросав.

sequor vocando. Добро, gut, bеnе.

Довиливање, в. дав $rrufen, appella406poboje, m. Mannsname, nomen viri. tió, vocitatio. Добровољан, љна, но, guter Eaune, Довиківати, кујем, т. impf. errufen, hilaris.

adclamo. Добровук, m. Лаавпате, поmеn viri. Довиписе, вијемсе, у. г. р. домис Добродошница , f. чаша вина, или липисе чему, еrjinnen, excogito.

ракије, што се даје ономе, који Довиплати, ам, v. pf, bеrаntreiben, дође, за добро дошао: „добро cogo (oves). си ми дошао“ (ако се рече кад Довлачење, п. 1) Тав беrbeijleppen. му се пружи чаша), бer 23ideomm, attractio. 2) das Herbeiführen, adveca poculum salutatorium.

tio. Добросав, m. Rannвпате, поmеn yiri. Довлачипти, им, т. іmр. 1) bеrbеіghtер Добресретњик , m. Blueatino ! (als pen, adtraho. 2) herbeiführen, adveho.

Euphemismus , wenn die Mutter ein Довлачиписе, имсе v. r. impf. sich

Kind ausschilt), albae gallinae filias. herbeischleppen, ventito lente. Добросрењица, рав 23eiblime pon Доводити, им, v. impf. herführen, добросрењик фав таn febe.

adduco. Добросрећник, ш. vіdе добросрещ. Довођење, р. Сав феrbeiführen, ad

ductio. Добросрећница, f. vіdе добросрепі. Довджење, р. 1) бав феrbeiführen, adњица.

vectio. 2) das Herbeifahren, advectio. Доброма, f. Die Büte, bonitas. Довозини, им, v. impf. perbeifübren, Добропівор, m. Bee Buttpäter, bene adveho. factor.

Довозитисе, имce, v. т. impf. bеrbеia. Доброчинах, нца, m. Bee Buttpäter, fahren, advehor. benefactor.

Довоља, f., намастир у Ерцеговини Доброчинство, р. Вав 23ohttput, be (може бипти да је сад и пуспі ?): neficentia.

„И Довољу близу горе Црне — Добробуд, да, до, рon gutei tа. Довољан, љна, но, зufrieve it , turell, bonae indolis.

tentus. Дова*, f. 2rt Webet per Sürtet, certa Довољно, genug, satis.

Доврашник, т. дирек до вранта, бie Довбиши, им , v. pf, celofen, allicio, Pfoste, postis. pellicio.

Довргнути, нем, vidе доврћи, Довіљапи, ам, y. pf. berqapilsen, Довребати, ам, у. pf. eriauer, auadvolvo.

cupando deprebendo. Довam, m, Bee Grreib, ut assequi po- Доврћи (говорисе и довргнупи), вргtui etc.

нем, vidе добации. „Према себи ударио Mey

Довршепак, шка , m, Die Bolenoung, На довaту по бијелу врату

absolutio. Доватање, u. а) бав реrlаngеn, por- Довршівање, р. Фав Bolensen, per

rectio. 2) das Érreichen, assecutio. fectio. Довапати, ам, у. impf. 1) bеrlаngеn, Довршивали, шујем, т. impf. volen.

porrigo. 2) erreichen, assequor, attingo. den, perficio. Двашиши, им, v. pf. I bеtlаngеn, Довршини, им, т. pf. volencen, abporrigo. 2) erreichen, attingo.

solvo, Довде (ш. ј. до овде), аdу. Іосі, бі8 bit. Довуки, вучем, v. pf. 1) bеrbеіgieben, ber, hactenus.

adtraho. 2) herbeiführen, adveho. Довести, ведем, vi pf. bеrfügren, Довућнсе, учемсе, т. г. pf. fib bers adduco.

belschleppen", se trahere, trahi. Довести, зем, у. pf. fertig tiden, ab- догађај, m. bie Begebenheit, eventus. solvo acu.

Догађање, п. ба8 $reignen, casus. Довести, зем, у. pf perfüfren, ad. догађати, ам, v, impr. trefen, inсrdo vеhо.

in casum. Довісписе, земсе, т. г. pf. gefahren Aorákamuce, ace, v. r. impf. fich ers kommen, advebor.

eignen, accido. Довеч", auf pen 2beno , in yesperum, Догазин, нм, v. pf: bеrbеіmаtеп, ad Довијање, в. дав €ritnnen, excоgіtаtіо. vento per sum-n, vives etc, Довијалтисе, јамсе, ү, г, impf. fiппе, Догамбали, там, v. pf. Bahеrgеmаtfheit meditor..

kommen, aliveulo vacillanti gradų.

сор

Turcarum prex.

2

[ocr errors]
[ocr errors]

nen, accido,

ardeo usque

Догања, f. (сп.) Ser. Raufmannѕtаtен, же и обложи различном правом и taberna :

цвијеlіем нако, да јој се кожа не „Од доrање једне те до деуге види ниђе ни мало, и по се зове „На догању перзибаше Мује — додола (начинила се као додола Доглaвник, m, pie зwepte Perfon (паф реку ђевојци, или жени, која се

dem Oberhaupte), secundus a principe. млого накипила по глави) : па онда дгнати, ам, v. pf, bеrbeitreiben, adigo. зађу од куће до куће. Кад дођу Договарање , p, bie Beratbung, delibe пред кућу, онда додола игра сама, ratio.

а оне друге ћевојке стану у ред и Договаралінсе, амce, Y, г. impf. Tф пјевају различне пјесме; потом доberathen, delibero.

Малица", или друго какво чељаде, Aorobop, m. der Rathschluß, consilium. узме пун котао, или кабао, воде, Договор куће не обара.

те излије на додолу, а она једнаДоговіриписе, имce, v. г. pf. пф pers ко игра и окрећесе. у додолским abreden, consilium capio.

се пјесмама припијева на крајў уза Договорно, еіnіtіmmіg, unanimi con. сваку врсту: ој додо! ој доsilio.

доле! н. п. Догодити, им, v.pf, treffen, creathеп, „Наша дода Бога моли, ој додо! offendo.

ој додоле! Догодитисе, имсе, т. г. pf. пф ereig= »Да удари росна вина, ој додо! ој

додоле! Догониши, им, vidе докеривати. Додоле играју у данашње вријеме Догоњење, т. vіdе доkеривање. гопово по свој Србији, а особино Догореи, ри, (Рес. и Срем.) vide од Ваљева доље к Тимоку. По Сридогорјеши.

јему, по Бачкој и по Банату Догорјепи, ри, v. pf. (Ерц) рrеппен играле су до скора, па су нови свешbis

пеници забранили и искоријенили." Догодети, дим, Ү. pf. (Рес.) anetel, Додолски, кa, кo, н. п. пјесма, of. Догрдити, дим, v. pf. (Срем.);su vers додоле. , Догрђегни, дим, v.pf (Ёрц.) Гоrtеgен Дбагети, жањем, vidе дожњени. anfangen, taedere me coepit.

Доживенти, вим, v. pf. (Pec.), erleбen, Догустили, сти, у. pf. коме, іn 23er. Доживити, вим, v. pf. (Срем.)} fideos legenheit, in bie #lemme bringen, ur- Доживљепти, вим, v. pf. (Ёрц Ј

geo, ad angustias dedụco, circumvenio. Aoxiébabe, n. das zu Ende Ernten, Дода, f. hyp. у. додола.

messis finitio. Додавање, о. Тав феrbеі» , Singugeben, Дожњёвапи, ам, у. impf. 8u &nbe porrectio, additio.

ernten, meto (absolvo messem). додавали, додајем, т. impf, bеrbеі, дожњенін, њем, v. pf. Die Gente pog. hinzugeben, addo.

enden, finire messem. Додаліак, шка, m, pie Зugabe, add- Дозвали, дозовем, у. pf. 1) errufent, tamentum.

advoco. 2) herbeirufen, advoco. дадати, ам, т. pf, bingugeben, addо. Дозвалисе, зовемсе, у. г. pf. in ft, Додвіриписе, имce, vidе удвори gehen, besser werden, ad frugem redeo.

Дозивање , . бав (Crrufen, Da8 Berl= „И тешко се кнеже додворио,

fen, advocatio. „За свашто се умолип” мoгaше - Дознівати, ам (и дозивљем), v, impf. Дідијапи, ам, v. pf. Derbriepen, tae herbeirufen, berufen, voco. i det: додијало ми је.

Дознавање, д. Вав &rfahren, exploДодиркивање, р. Вав Зеrübren, con ratio. tactio.

Дознавали, најем, v. impf. erfahren, Додиркивати, кујем, v. impf, bеrüb. rescio. ren, contingo.

Дознати, ам, т. pf. erfahren, rescio, Додйрнупи, нем, v. pf. beriibren, Дозреши, рим, v. pf. reifen, mаtаror. attingo.

Доигравање, в. дав 8efprungen - Roma Додйрнутисе, у. г. pf. кога, men, adsaltatio (?). или чега, bеrübren, attіngo.

Доигравати, ам , т. impf. gefprungeit Дідола, f. ef. додоле.

kommen, advento saltans. Додоле, f.pl. неколико ћевојака, које Дограни, ам, v. pf. gejprungen tonia

љепти, кад је суша, иду по селу од men, advenio saltans.
куће до куће, пе пјевају и слупе Доисша, заиста, wirelib, certc.
да удари киша. Једна се ђевојка Доісти, дођем, vidе долю
свуче са свим, да се онако гола уве. Доицање, р. Үidе доварање..

тисе :

2

немсе ,

2

у.

Доиптапи, ам, vide доватати. Докусуривање, п, бав Calviren, solutio Доипнли, им, vide дoвaлиши.

residui. Дојаати, дојаішем, vidе дојами. Докусуривати, рујем, v. impf. falis Дојавипи, им, v. pf. н. п. овце, ні. ј. ren, solvere residui.

довести овце (идући пред њима) Докусурипи, им", v. pf, fatoiren, volkykn, herbeibringen, adduco ; (vom lends bezahlen, solvere residuum. Hirten, der vor, den Schafen hergeht, 40Kyuubame, n. vide gobamake. die ihm folgen)

Докучивати, чујем, vide дoвaтати. Дојайвање, п. "бав феrbеіreiten, ade- Докўчиши, им, vide дoвaтипи, quitatio, adventus in equo.

Дола, f. dim, p. долина. Дојайвати, jayјем, т. impf, geritten Долагаши, лажем, v. pf. 1) ft, аив. kommen, adequito.

lügen , satis esse mentitum. 2) lügens Дојакошњй, ња, њe, vidе досадашњй. hafte Nachricht hinterbringendefero Дојати, дојавшем, v. pf, bеrgеritten mendacium.

kommen, adequito, advenio equo vectus. Aoxarubabe, n. das lügenhafte Hinters Дојење, баѕ eaugen, nutritio (lactatio) ? bringen, delatio mendax. Дојиља , f. vіdе дојкиња.

Долагивати, гујем, у. impf. - Tüsens Дојилин, им, y, impf. fängen, lacto, ma baft hinterbringen, defero mendacium. mmam praebeo.

Долажење, п. бав Хоттеп, ventitatio. дојка, f." (сп.) vide сиса:

Долазак, сќа, m. Sie 2ntunft, adventus. ўзрастоше дојке у њедрима, — Долазиши, им, impf. i) kommen,

„Дојне расту, прслуци пуцају yenio. 2) долази вода, fфwit, creДојкиња, f. Die 24mme, nutrix.

scit flumen. Дојчин, m. Rannéname, nomen viri. долајати, јем, у. pf. bеrbeibelet, Док, biв , usque dua, dam.

advenio latrans, Доказали, кажем, · pf. 1). 'begreifo Aonakmâm, m. einen Ellenbogen lang , "lich machen, facere perspicuum. 2)heims cubitalis (i. e. penis) in der mit der lich sagen, hinterbringen, defero, de gehörigen Geberde begleiteten Redens: nuncio.

art: ofеш долакпаш, um fpotten Доказивање , n. Рав. @rfagen (Begreif. abzuschlagen, vin' tibi dem

lich machen), curatio ut quis rem norit. föräma* f. das ferbische lange Unters Доказивали, зујем, т. impf. 1) бе? Pleid, worüber der Gürtel kommt,

greiflich machen, facio perspicuum. 2) tunica (?) hinterbringen, denuncio.

Доламентина, f. augm. , долама, Докасати, ам, v. pf. gеtrаbt Pom= Доламица, f. dim. р. долама. men, tolutim advenio.

Долап (долаф), m. (у Србији и у БоДокасивање, дав реrаntrappen, ad сни по варонима) cin katent init ventatio (equitantis).

Thüren, cistae genus. Докасивати, сујем , v. impf. beranДоле, (Рес. и Срем.) vidе доље. trappen, advento equo.

Долетање, п. (Рес. и Срем.) vidе до. Докаскивање, p. dim. . докасивање. лијетање. Докаскивалій, кујем, dim, p. дока- Долёпати, лећем, (Рес. и Срем.) yi

dе долијетапи. Докле, 1) fе weit aiв, quousque, 2) fо Долешепи, птимі (Рес.)

Долептелін, пим (Pec.) langеfоgеt lange alá, quousque. 3) wie weit, wic Zonemumu, um (Coem.)

kommen, lange ? quousque.

Долелепи, лепим (Ерц.)| advolo. Докна, f. "Хrauenname, nomen feminae. Дәлибаша *, m, онај који сједя у горДоко. , m. PRann&name , nomen viri. њему челу, per pen erftеn Oiѕ аn ѕеr Доколан, лна (и докона), но, 3eit mos Tafel einnimmt, qui primum locum

zu habend, cui tempus est : hujecam occupat in triclinio. доколан.

Долибашин на, но, бев долибаша, Доколенице, f. pl. (Рес, и Срем.) vi illius qui primum locúm occupat. dе докољенице. :

Доливање, р. (Срем.) vidе дољевање. Докољенице, f. р. (Ерц.) 24rt tüфе. Доливали, ам, (Срем.) vidе дољеварти.

ner Strümpfe , tibialium genus. Долијати, јам, v. pf. аивfufen (yot Докопапии, ам, у. pf. 1) zu Ende gras anja) d. i. zu Ende seyn mit seinen

ben, perfodio. 2) ergreifen, apprehendo. Fuchskünften, deprehendor: E njo! Докопанинсе, амсе, т. pf, чега, сад си долијала

еtmав ermifђеп, аррrеhеndо. Доко- Долијетање, р. (Ерц.) бав Зufliegen, паосе као fелав капе.

advolatio. Доксап, m. Die altane, Ser 21ftan, ѕо. Долијемати, јећем, y, impf, (Ерц.) larium, subdiale, moenianum.

berbeifliegen, adyolito.

сивати.

[ocr errors]

ү.

ваписе,

Деликовати, кује, v. impf, коме шпа, Дмислиписе, имce, v. . pf. чему, attebeil, decet.

Rath schaffen, expedio Долина , f. дав Хbat, vallis,

Домишљавање, в дав хафоепPent, Длиница, f. dim. 4. долина.

Иeberlegen, cоgіtаtіо. Долипи, долијем, v. pf, you giepen, Домицљаватисе, амсе, v. г. impf. impleo.

nachsinnen, cogito. Долица, f. dim. 2, дола.

Домишљан, т. (fфеrshaft) беr Chaf. Дољани, m, pl. варош у. Македонији ferath, plenus consilii.

(или у Бугарској ?). Приповиједају Домишљанов, ва, во, без ефaferat66, да су отприје бивали велики пана

consilii pleni. Ђури на Дољанима:

Домишљање, а, vidе домишљавање, „Tлави Зумабул оде на Дољане Домишљаписе, амce, vidе домишља

Радоване , кад ћеш на Догане?Доље, (Ерц) ) unten, infra. 2) pins Домовина , f, pau # unə фоf, дав Ве. unter, infra.

fißthum, armenta et praedia. Дољевање, р. (Ерц ) Вав Зоgiepen, im- Домолиписе, имce, vidе умолиписе, pletio.

Донде (до oнде), bis portbin, usque Дољевали, ам, т. impf. (Ерц) volgies

illuc. Ben, impleo.

Донекле (у Сријему и у Бачк, говоре Дом, т. да байв, domus : како сте и доникле); bів аuf eine gemijfe на дому ?

Stređe, usque aliquo. Дома, 1) зи фаufe, domi. 2). паф Sau• Донепи (донепи, донести), несем, fe, domum :

(Рес. и Срем.) vide дoнијети, „Смиљанићу домaдeр се наћи Донијети, несем, донијо (донијела, „Ајде мома да идемо дома

10), v. pf. (Epq.) bringen, adfero. Домадар, ш. vidе домаћин. cf, на- Доникле, cf. донекле. пијање.

Доносити, им, v. impf. 1) pringen, Домазлук, т. was bei Hause bleibt, adfero. 2) ertragen, erlauben, fero,

nicht feil ist, quod domi servatur (de permitto: доноси ми вјера, mein grege).

Glaube erlaubt mir8. Домамими, им, у. pf. bеrbеі беrебеп, Доношење, в. да8 Bringen , adlatio. pellicio.

Доњак, т. н. п. камен воденични Aomâki, ka, ke, Haus, domesticus; der untere (3. B. Mühlstein), inferior.

домаћи, іс фаивgenoffen; домаћи Доњи, ња, ње, беr intere, inferior. љеб, раивѣrot.

Доњоземац, мца, m. Bеr Цnterlänset,, Aomakun, m. der Hausherr, paterfami homo terrae inferioris. lias.

Доњоземски, кa, кo, 2) иnterlänsif, Домакинов, ва , во , des Hausherrn, terrae inferioris. 2) adv, more terrae heri, patris familias.

inferioris. Домаћица, f. Die файбfran, materfa- допадање, п. 1) аѕ perpeteilen, adcurmilias.

sus. 2) das Faden ins Unglück, u. f. w. Домаќичин, на, но, беr фавқеан, acceptio mali, vulnerum. 3) das Gefals matris familias.

len, probatio. Домашање, р. Вав Сеrеіфеп, соntасtiо. Допадати, ам, т. impf. 1) bеrbеіlаuѕ. Домашали, v. impf. erreichen, fen, adcurro. 2) fallen ins Unglück, attingo.

adfligor : допадали рана, муке. 3) зи Домашини, им, т. pf. cereident, at Theil werden, obtingo, in manus venio. tingo.

Допадаписе, амce, v, г. impf, gefal. Домашњи , ња, њe, vidе домаћи, len , placeo, probor. Домет, m, Burfweite, teli jactus: Допаркiвање. р. бав фесаufen.

убипи (из пушке) на домен. Дапарківати, кујем, . impf. berlaus Домепак, шка, ш. деr gufab, addita

fen, adcurso (?) mentum.

Допасти, паднем, т. pf. 1) bеrbеі. Домепање, т. 2) Вав Зufeker, additiо. laufen z. B. zu Hilfe, accurro. 3) falo,

2) das Eben - soo weit - werfen, aequalis Іen (inв Иnglut), дoпаспи рана,муке. jactus.

3) zu Theil werden, obtingo: OBO MA Домеmати, мекем , v. impf, 1) bina је допало. 4) глас допаде, fфnel

zulegen', addo 2) eben so weit werfen kommen, advolat.

(im eteinmurf), aequаli distantia jacio. Допаслисе, паднемсе, v, r. pf, ges' Доменути, нем, т. pf. 1) binsufeken fallen, placeo, probor.

addo. 5) eben jo wеіt wеrfеn, aeque Допевали, ам, (Рес, и Срем.) vid. longe jacio.

допјевапін.

ам,

Дотели, печем, v. pf, аврафен, Дорачак, m. dim. 4. дораш. pinso.

Дорин, m: vіdе дорапи. Догійсали, пишем, т. ф. авјфret: Доро, m. hyp. у. дорап. ben, perscribo.

Дорбц, m. (у Сријему и у Бачк.): Дописівање, п. Вав 28freiben (su „ў девојке сукња од паргала, Ende Schreiben), perscriptio.

А у оца не ма ни дороца Дописивати, сујем, . impf. #u &n, Дорӯша, f. дoрaпaсша кобила, Фte de schreiben, perscriptito.

Braunstutte, equa fusca. Допјевами, ам, y, pf. (Ерц.) fingeno Досада, f. Der deбerbrua, taedium,

herbeikommen, advento cantans. Досадан, дна, но, lätig, molestus. Доплакати, лачем, v. pf. Weineno Досадашњй, ња, ње, беr biberige, herankommen, advenio flens.

qui adhuc fuit. Доплатипи, имі, v. pf. pоlепов zahlen, Досадипи, им, v. pf. г) volence fевен, solvo.

8. 3. виноград, купусну лију, inДоплаќівање, п, бie Besablung, ѕоlu sero. 2) коме, bеrрrtepen; досадило tio.,

Mu je mo, dieß verdrießt mich schon, Доплаћивали, кујем, v. impf. бе. ich bin es überdrießig, taedet me : Aoca, zahlen, solvo.

ANO Mk je, er ist mir lästig. Долести, елем, т. pf. 81 €ne Досадилисе, дисе, v, г. pf. Kätig wer» flechten , pertexo.

деn, taedet: досадило ми се, — Доплетање, п, рав. = 3 = &nbe: fleten, Досађивање, р. 1) бав Зоlеnов» fekent, pertextio (?).

insitio. 2) das lästig s werden, moleДоплетапи, ећем, y, impf. 8u &nbe stia. flechten , pertexo.

Досађивалін, ђујем, т. . impf. I) sple Допливати, ам., y, pf, fфwimmеn biв., lends feßen, insero. 2) lästig werden, herzusomimmen, adnato.

molestus' sum. Доплівипи, им, уide дoнливати;

Досађиватисе, ђујесе, т. г. impf. „Плови, плови мој зелени венче! lästig werden, taedet. „Те доплови до Бурђева двора Досегнути, нем, vidе досели. Допљескати, ам, v. pf. Paper geplatfФt Доселити, им, v. pf. antepeln, facio kommen, advenio per viam luto et aquis ut quis huc migret et hic consideat. inviam,

Доселилисе, имсе, т. е. р. fib ata Допрёжапии, ам, vidе дозревали.

ftedeln, commigro hue. Допунити, им, v. pf, anfülen, ex- Досељавање, п. бав феrаnjtebeli, adpleo,

migratio. Допуњавање, и, бав 2nfülen, exple. Досељавати, ам, т. impf, bеrаnjieveInt, tio.

colloco. Допуњавати, ам, v. impf. anfülert, Досетилисе, имce, (Рес“ и Срем.) viexpleo.

dе досјетитисе. Допуњање, п. vіdе допуњавање. Досетљив, ва, во, (Реє. и Срем.) Допуњати, ам, vidе допуњавали.

vidе досјетљив. Допустити, им, рі. erlauben, Досећање, р. (Рес. и Срем.) vidе доpermitto.

сјећање. Допуштање, о. Вав ©rlauben, per- Досећатисе, амсе, (Рес. и Срем.) yimissio,

dе досјећаписе. Допушпапи, ам, vo impf, erlauben, Доски (говорисе и досегнути), сегpermitto.

Hem, ,V. pf. erreichen, attingo. Допуштење, п. бie &rtамбір , per- Досјетилцсе, ймсе, т. г. pf. (Ерц.) missio,

yemy,, merken, gewabt werden, aniДупушкање, n. vіdе допуштање.

madverto (ital. accorgersi). ДопфuКапи, ам, vidе допуштами. Досјепљив, ва, во, (Ерц.), беr fіф Допушћење, р. Үidе допуштење. ausfindet; consilii plenus. Доранити, им, v. pf. ftü, tommen, досјећање, п. (Ерц.) бав Верабе. mane venio.

werden, animadversio. Доранити, им, v. pf, aufbehalten, Досјећашисе, амсе, т. г. impf. (Енц.)

gewabr werden, animadvertere coepi. Дорат*, м. беr raunc, equus fus- Доскакање, .. Bas &rfpringen, asspadix.

secutio per saltum. Доратаспа, па, по, н. п. коњ, Доскакати, качем , . pf, 1) bеrbеі.

ждријебе, кобила, bräunlіф, fussus. springen, adsilio :) (v. 'impf.) Kome, доралов, ва, во, без Braunen (Pfers -fo weit springen, als ein anderer; era. des), equi fusci.

springen, saltu assequor.

[ocr errors]

1

servo.

cus,

« PreviousContinue »