Page images
PDF
EPUB

Завептина, f. (Рес, и Срем.) vide за. fich verloben, voto se obstringere. Henn вјетина,

се завјептују (у болести, или у друЗаветоватисе ветујемсе, (Рес. и гој каквој невољи), да не једу рибе Срем.) vidе завјеловаписе.

никад у петак н у сриједу, неки Заветрина, f. (Рес. и Срем.) vide за. да после понеђељник, или читаву вјетрина.

неђељу дана каквом свецу (као н. Завидети, дим, (Pec.) vidе завиђелік. п. св. Сави, св. Аранђелу, св. ПеЗави дити , им, (Срем.) vidе завиђепти. Шки Параскевији, Богородичину поЗавидљив, ва, вo, neiрift, invidus. крову), или да свешкују какав даң. Завиђели, дим, v. impf. (Ерц.) коме, у Србији свако село има по један einen benciden , invideo.

дан, кога слави и свепкује (и по Завіјање, в. дав Деrbinpen, obligatio. обично бива љепи: од васкрсенија Завиijaти, ам, v. impf, perbinjen, obligo. до Петрови поста): скупесе сви Завијални , јем, v. pf, beylen, exululo: сељаци (женско и мушко) на какво „За вијала при зелена вука

брдо, или на друго лијепо мјесто Завијач, m. il q. завој.

у селу: ну изведу своје пријатеље, Завиличипи, им, v. pf. н. п. коња, који им дођу из другије села, и до

halftern, capistro, den Halfterstrid зову попове и калуђере ме чаше ftatt des Gebisses anlegen.

молитву, свјештају масла и свете Завин, ща, но, (у Сријему и у Бачкој) водицу, па се онда дигну сви, с vidе заовин.

крстовима и с иконама,

по пољу Завирање , в. Вав Иmberfф weifen, va (іо жипима и по ливадама), а ће. gatio.

што и од куће до куће ; потом Завиратисе, ремсе, т. г. impf, fіф и т. дођу опет на оно мјесто, па онђе bertreiben, vagur, erro.

ручају и чипав се дан чaспіе, играју Завирхівање, в. Ба8 фineinfeken , iptro и пјевају. Таково се весеље по Браspectio.

ничеву зове завени ина (ајдемо Завирівати, рујем, т. impf. біnсins на заверину; сутра је завепина у feben, introspecto.

пом селу), ау Јадру говоре: но. Завірили, им, v. pf. binсinblide, in сипін крста (ярспе ?), или крtrospicio.

см оно ше (они што идус крстоBábicm , f. der Neid, invidia.

вима и ситонама Іно пољу и по се. Завілак, кa, m. etwaв еіngewіdеltев, лу). у Тршићу, ђе са се ja pores involuta.

дио, носе крсiпа други дан пројиЗавин, вијем, т. pf, bеrbinsen, obli, чина дне : go, einwickeln, obvolvo.

„Колико се ја заклиња и завјетова, Завітлапи, ам, т. pf. fфwingen (um „Да не пијем рујна вина прије ракије, zu schleudern), vibro.

„Да не љубим удовице прије ћевојке, Завица, f. dim. 2. зава,

„Да не јашем врана коња прије не јаЗавичај, m. мјеспо, ђе се ко родио и

навикао, Ort, wо mаn geboren wora Завјстрина, f. (Ерц.) ein Drt, pet gе. den, und woran man sich gewöhnt hat, gen den Wind gesichert ist, locus a vensolum natale : и кљусе и повече пе

to tutus. жи на свој завичај ;

Завладали, амі, v. pf. erobert, in ѕuаm „С Богом земљо, с Богом завичају — potestatem redigere. Zậbania, m. Mannename, nomen viri. Завладичити, им, т. pf. sum Bifфоf Завјерак, рка, m. (Ерц.) in Bem slu. weihen, consecro episcopum, фе: триста му завјерака!

Завладичишисе , имce, . r. pf. Em 8i. Завјериписе, имce, v, of. (Ерту.) ко. schof geweiht werden, consecrur epiMe, geloben, spondeo.

scopus. Завјес, m. (Ерц.), беr Borbang , velum. Завлачење, р. бав фіnсіngieben, pinə Завјесити, им, v. pf. (Ерц.) н. п. фе einstecken, immissio.

војку (кад се удаје), итьängen, velo. Завлачиши, им, y. impf. Fineinftеden; Завјетi, m. (Ерц.), Bas Belübe, vo immitto, tum : завјешт учиниши, или завјето. Завлачитисе, имое, v.r, impf, fi, bin.

einziehen, immitto me. Завјепан, пана, но, (Ерц.) дие еіn Заводити, им, y, impf. 1) pinter еtmas

Gelübde gebunden, voto obstrictus. führen, duco post – 2) verführen, seЗавјептина, f. (Ерц.) бав Welübəета..

duco. convivium voto soluto. cf. sabjemo. Zabohére, n. das Hinterführen, das Vers ваписе,

führen, seductio. Завјецоватисе, мујемсе, т.г. pf. (Ерц.) Завджење, р, дав genten (дев ефіїв)

[ocr errors]

на

:

2

вантисе.

[ocr errors]

verso.

tis genus.

stromaufwärts, rectio navis flumine ad- Saspunibabe, u. das Vollenden, perfectio.

Завршивали, шујем, т. іmрt. 1) vod. Zabo3HMI, HM, v. impf. das Schiff ets елдеп, perficio. 2) сијено, дав феи

was stromaufwärts lenken, regò pavem aufschobernt, accumulo foenum. adverso flumine,

Завршиши, им, т. pf. сијено, аuffфра Завој, m. per Berbano, adligatura, fa bērn, accumuļo foenum, scia.

Завуки, вучем, v. pf. pineinsteben, bias Завојштипи, им, у. pf. Sеtеѕ begin. cinstecken, immitto. nen, bellum infero.

Загажња , f. ein Sifфееntѕ, ba8 8met Заворањ, pња, m. Der Bolsen an ber watende Fischer gespannt halten, re

Pflugdrimiel (an der 6-8 Dohren vor.

gespannt sind), repagulum aratri. Загазини, им, т. pf. hineinwaten, vaЗавратипи, им, у. pf. Зurütbieben, dum ingredior.

retraho, abstumpfen, retundo. Baranumi, um, v. pf. entblößen, nado, Завраћање, р. бав Зurutsieben, 26 8. 3. гузицу: ftumpfen, retractio, retusio.

Загалиптисе, имсе, т. г. imрt. n, ents Завраћалии, ам, т. impf, gurudsteben, blößen, nudor. retracto.

Загалица, f. cf. цицибан (само у оној Завргнути, нем, vidе заврћи.

загонетки). Завргнутисе, немсе, vidе заврђисе. Загасити, им, P. pf. н. п. креч, деп Завріпінсе, емсе, завръосе, (Рес. и Kalk löschen, exstinguo, macero calcem. Срем.) vidе завријетиее.

Загалиши, им, vidе зајазитн. Завријеписе, ремсе, завръосе, т. г. pf. Загашивање, в. дав gifфеt, exstinctio,

(Epy.) sich wohin einziehen, abdere se maceratio. aliquo.

Загашивати, штујем, v. impf. н. п. Заврнути, нем, v. pf. subrehen, tor креч, l@fфеn, exstinguo. quendo claudo, славину.

Заглавак, вка , m. Der 3mitel (womit Завропи, врзем, v. pf. Бinsen (mit Ber die Uft verteilt wird), cuneus (?). Halfter den Odsen), obligo.

Заглавии , им, v. pf. 1) н. п. сјекиру, Завестисе, вр emce, V. r. pf. fich ver, MOMuky, verfeilen, cuneis firmo. 2)

miteln, impedio me: заврзао се коњ, Bertommen, pereo : заглавио неђе. wenn es an dem Seile weidet, und fich 3ar1aBbuíbabe, n. 2) dat Verleifen, cudarin nach und nach verwickelt.

neatio. 2) das Verfommen, interitus. Завршање, п, бав Зubreben, obtоrѕiо. Заглављивати, љујем, v. impf. 1) vers Заврпати, вркем, y, impf, supreher, ketlen, cuneo. 2) verkommen, peritutorquendo claudo.

rus sum, non me expediam. Завршепи , вртим, v. pf. (Рес.) | bina Загладити, им, v. impf. serglätten, Заяв типи, вртим, v. pf. (Срем.); ein: laevitatem reddo (eig. und fig.). Заврлепи,

, врпим, v. pf. (Ерц.) Joob. Загледање, п, бав Ceben auf еtmав, inren, terebram adigo.

tuitus. Заврћи (говорисе и завргнути), вргнем, Загледали, ам, т. impf, што пад у

v. pf. 2) aufladen (auf die Schulter), Lumo, sehen auf etwas, intueor. tollo. 2) nach und nach erzielen, sen- Barxegamu, am, v. pf. 1) einen Blick sim accipio : завргао коза, оваца, thun, introspicio. 2) BeBojoy, eroti. марве. 3) аntіfteit, moyeo, н. п. бој, den und sich in fie verlieben , adamo : кавгу.

„Ја усади вишњу на игришту, Заврђисе (говорисе и завргнутисе), „И загледа у селу ћевојку.

вргнемсе , v. г. pf. 1) entiteben, existo, Загледаптисе, амce, v. pf. 1) ft, vers exorior. 2) aufladen, sibi imponere : schauen in etwas, attente intueor. 3aType иде кредицом, заврглосе сед гледао се као теле у шарена вралицом (п. 1. пуж.)

noa. 2) sich verlieben, adamo. Заврђивање, о. "Бав фіnсіnbоbrеn, tе. Заглибипінсе, имce, v. pf. perfіntеn (iit rebrae adactio.

Koth), immergor. Завраивати, кујем, т. impf. bineins Заглушање, д. дав Betupen (Фитф &t= böhren, terebram adigo.

räuich machen), strepitus. Заврћкола, f. Die perfon, bie bas #oto Заглушали , ам, v, impf, betäuben, obfoließt, im Gegentheil der KOA0B0

tuvdo. ka, Die eв аnfübct, postremus aut po- Заглушити, им, т. pf, betäuben, obe strema chori serbici.

tundo. Завршетак, шка, m. bie Bolenburg, загнати, ам, v. pf. 1) bineintreiben (ben per Club, huis : дошао на заврше Keil), adigo. 2) binter etwas treiben

28° post —, н. п. говеда за брдо.

2

[ocr errors]
[ocr errors]

nern ,

Зäгнаптисе, амае, у т. pf. Low türgen Загргупташи, гућем, v. pf. . anfana auf etwas, ruo in aliquem.

gen fugirren, ingegoo. Заговарање, п. Вав Иufbalten бие Re: Загранпи, им, v. pf. Drerben, Gфа», , den, detentio per allocutionem.

den machent, corrumpo. Заговарали, ам, у. impf, einen pur, Загреб, т. 21gram, Zagrabia.

Ветреäфje aufbalten, alloquio detineo. Загрепспін, гребем. v. pf, .) einet Заговниши, им, v. pf. petfäиеп, male Griff thun (irit dem Löffel) capio. 2) rem gero.

Reißaus nehmen, fugio. Заговорни, им, т. pf. aufbalten byr Загризак, ска, m, vidе угризак. Gespräche, alloquio detineo.

Загризање, п. 1) За 21nBeigen , admorЗаговоритисе , имce, v. г. pf, jim Dur) sus. 2) das Quälen, Reizen , sirritatio.

Gespräche verweilen, alloquio distideor. Sarpiísamı, am, v. impf. 1), anbeißen, Загонёнути, ненем, v. p. ein Rätbiet admordeo. 2) reizen, irrito (y Aujeme). aufgeben, aenigma propono.

Загрисипи, зем, v. pf. 1) аnbeigen, adЗагонетање, п. бав жätbjel aufgебеп, mordeo. 2) reizen, irrito. aenigmatum propositio.

Загрлипи, им, · pf. umarmen (eig. Загонетами, нећем, v. impf. R&tbfel иту аljen), amplector. aufgeben, aenigmata propono,

Загр мели, ми, v. pf. (Рес.) erdono Загонетаписе, некемсе, v. г. impf. Загрмипи, ми v. pf. (Срем.)

einander Räthsel aufgeben, aenigmata 3arpm.bem, Mi,v. pf. (Ep4.)) intono. invicem proponere.

Загрнупи , нем, v. pf. ) н. п. виноЗагонетка, f. дав xatyfel, aenigma. град, броњак, бедефеп, зидеtet, conЗагониши, им, v. impf. 1) Vinter еtmав sterno. 2) н. п. кошуљу, гузицу, еntѕ treiben, ago post

2) hineintreiben blößen, nudo. (den Keil, adigo.

Загрнупінсе, немсе, т. г. pf, i, entble Загони:се, имce, v.

r. impf. fich

fen, nudo me. ftürsen (з. 8. auf bie Beute , in pic Загронпати, кћем, vide заграқтапи. Feinde), ruo, impetum

facio.

Загрпање, і) ба зидесtеn, constratio. Загоњење, п. 1), дав фіnеintreiben, ad 2) das Entblößen, nudatio,

actio. 2) per 2infal, 21nlauf, impetus. Загртапи, грћем, у. impf. 1) зидефен, Zaropau, pua, m. der Mann von jens consterno. 2) entblößen, nudo.

Teits den Bergen, transmontanus. Загрптаписе, грћемсе, v. r. impf. ji) загорел, f. (Рес. и Срем.) vide заго entblößen, nudo me: ријел.

Загрцнутисе, немсе, у. r. pf. serfфіся Загорелица, f. н. п. ракија, , ange: Ben (vom Getränke), ingurgitari.

branntex Branntmein, adustus : дај- Загубипи, им, у. pf. perlicen, perdo. де оне загорелице.

Загубипписе, бисе, у. r, pf. Verto ma Загорепти, рим, v. pf. апрrеnner, adu men, perdor.

Загу дети, дим, v. pf. (Рес.) 2) einet Загоријел, f. (Ерц.) бав 24nbrennen, adu- Загудии, им, v. pf. (Срем.), 'ctrio

stio: удара на загоријел (н. п. ра- Загуљети, дим, v. pf (Ерц.)auf see кија, млијеко).

Geige machen, incipio fidibus cauere. Zaropje, n. das Land hinter den Bere

2), ertönen, intono. gen, . B. als nom. propr. des Landes Barýnumu, WM, V, pf. ein wenig schälen, jenseits des Timok; auch in der Herzes excortico lеvіter, н. п. дрво, нокапі. gowina , terra transmontana.

Загуљівање , п. дав аbfфаlеn, excorЗагорка, f. 1) бав 23eib (2Хӧ фen) оп ticatio. jenjeits per Berge, transmontana. 2) Загуљів апти, љујем, у. impf, fфälen, Frauenname, noinen feminae.

excortico. Загоркиња вила, f. pie pon jenjeit8 Загушівање, р. Bas &rftiten, suffodes Berges; transmontana.

catio. Заграбипи, им , v. pf, cine pani bol Загубцівати, шујем, у. impf. ertide, nehmen, manibus haurio , capio.

suffoco. Заграда, К. беr Заи, sepes.

Загушіватисе, шујемсе, т. г. impf. Заградити, им, v. pf. versännen, se ersticken, suffocor. pio.

Загу шипи, им, v. pf. eritien, suffoco. Заграђивање, . Сав Singauntu, ѕер- Загўшиписе, имce, y, r. pf. eritiсtеп, tio,

suffocor. Заграђивати, Бујем , v. impf. vers&u= Загушљив , ва, вo, engbruftig, Peiфель, nen, sepio.

asthmaticus. Загрaктапи, кћем, т. pf. ertragen, Задавање, в. дав 3erurfaфen, Bei. crocito,

bringen, effectio, illatio..

ror

[ocr errors]
[ocr errors]

22

us.

Задавати, дајем. т. impf, beibringen, Заднівање, п. Зав 3јбmen, fundi adverursachen, infero :

jectio. „Па се ђешло из пушака, туку,

Заднівати, ам, V. impf. bödmen, „Један другом ране не задаје

fundo instruo. „Како дође помама га нађе: Задници, им, у. pf, бөд men, fando „Вјерној љуби јаде задаваше

instruo. Задавйти, им, v. pf. erwürgen, strap- Задно, п. деr goen (i. 3. am Sape) gulo.

fundus dolii. Задајање, п, ба# C#ugen, nutritio, Задњ7, ња, њe, Ser pintere, posterior. lactatio.

Задњица , f. vіdе гузица Задајати, ам, v. impf. jäugen, lacto. Задобијање (за добивање ?) n. Bag Crə Заданипи, им, v. pf. ppm Xage übera beuten, captura.

fauen werbeit, uni benfelben über po Задобијаты (задобивати ?), ам, т. impf. bleiben, luce superveniente commora.

erbeuten, capto.. тi alicubi, н. п. ајдутци заданили у Задобити, бијем, v. pf, gewinnen (Beы. селу.

te), erbeuten, capio : Задан упи, нем, у, pf. кога, аnbаифеп,

„Вољео 6° се с њиме удесити, adspiro.

„Нег' царево благо задобни. Задар, дра, m, gara, Jadera.

„A Чупића стоји без динара: Задарски, на, ко, .) 3ara, Jadarti

„Јера га је Чупић задобно 2) nach hrt der Zutaer, more Jader.

„Од Турчина Пејзе Мемед-аге. tino. За дапти, ам, т. pf. beibringen, infero, do. Задовољан, љна, но , zufrieden, con

tentus. Задевање, п. (Рес. и Срем.) vide зaдијевање.

Задовољиши, им, т. pf. befrіеѕigen,

satis facio. Задевани, ам, (Рес. и Срем.) vide за.

Задовољнтисе, имce, v. т. pf. genug дијевати. Задевалисе, амсе, (Рес, и Срем.) vi

haben, habeo satis , sum contentus. dе задијева иве.

- Задовољност, f. vіdе задољство. Задевојчипписе, имce, (Рес. и Срем.). Задовољство, п. бie Зujeievenheit, anividе зађевојчилінсе.

mi tranquillitas. Заденути, нем, vide. задеси.

Задејипін, им, у. pf, ju faugen gебеп, Заден уписе, немсе , vide за дестисе. adlacto Задерами, рем, vidе задријепи. Задоцнити, им, т. pf, perfpaten, eЗадесипи, им, v. pf, freffen (unglut),

zu spät kommen. attіngo, ferio : јади гa задесили! Задецкиписе, имҫе, у. r. pf. ft beta За деспіи (говорисе и заден ути), де späten, tardius venio.

нем, (Рес. и Срем.) viele зађеспи. Задранин, п. einer von Bara, JadertiЗадесписе (говорисе и заден улансе), nus: денемсе, Рес. и Срем.) vidе зађес- „У тавници бана Задранина

Задремали, ам (и задремьем), (Pec. и Задијевање, в. (Ерц.) бав фінсіntеden, Срем.) vidе задријемати. immissio.

Задрепи, ем, задръо, (Рес. и Срсм.) Задијевали, ам, у. impf, (Ерц.) bin= vidе задријети.

einjtecken , immitto, H. 11. hox ja по- Задржавање, р. рав 2ufbatten, retenјас , цвијеће за капу.

tio. Задијевалисе, амce, v. г. impf. (Ерц.) Здржавати, ам, т. impf. aufbaltet,.

kleben, stecken bleiben, adhaeresco. retardo. Задимипи, им , v. pf. Хаиф паф еп, Задржавапінсе, амсе, т. r. impf. fich fumum iacere, infumo.

aufhalten, moror. Задимитисе, мисе, т. г. pf. equen, Задржати, жим , v, pf. aufbatten, mo

fumo. Задирање, п. бав еtreifet, ѕtrісtiо. Задржалтисе, жимсе , т. г. pf. біф auf= Задирали, рем, v. impf, jtreifen, stringo. halten, moror. Задиркiвање, р.. Фав 23erubren, con- Задријемати, ам (и задријемљем), т. tactio.

pf. (Eph.) einschlummern . obdormisco. Задирківати, кујем, т. impf, bеrüba Задријепти, рем, задръо, т. pf. (Срц.) ren, anstoßen, öffendo.

streifen, stringo. Задисање, п. ба2nbaифеn, adspira- Задрипаши, кћем, v. pf, fфаиеп, tio.

cohorresco. Задисати, дишем, т. impf. anhaus Задрмалин, ам, т. pf. erfфüttern, concen, adspiro.

cutio.

tardo,

moror

2

Плисе.

[ocr errors]

2

[ocr errors]

ror..

tero.

[ocr errors]

но сваки

човек

пи :

ова оцу,

Задрмаписе, амce, v. pf, erbeben, Задутописе, дубемсе vіdе задубиcontremisco.

нсе, Задробити, им, у, pf. einerjedIn, in- Задушні, на, но, н. п. неђеља, по

неђељник, бie armen Geelen anges Задромбуљан, ам, у. pf. Das Brum

beno, dеfunсtоrum cf. задушнице, eisen, (oie Maultrommel) ertönen lass 3a aywunge, f. pl. der Armen: Seelen fen, impello crembalun.

Tag, commemoratio defunctoram. Ipa. Задруга, f. раивgenoffenfфaft (im Be. ве су задушнице у суботу уочи

gensaße der einzelnen Familie), месни поклада (и она се сва неђеplures familiae in eadem domo (mo ља, зимеђу бијеле и себичне, зове re Serbico).

задушна неђеља). Онда, обич. Задружан, жна, но, піt еіngeln tm

свима мртвима Hause, magna suorum societate pollens. својим, које он пампи, или има за. Задубилисе, имce, y. г. рт. fit eingra= писане у чипули, начини по свијећу

ben,pertiefen, dеfоdior. cf.задупсписе. воштану, па све пе свијеће са. Задуваписе, амсе, т. г. pf. Eeuфей, спави у једну руковен и запали aphelo,

те изгоре мртвима за душу (али Задужбина, f. Die frоmmе etiftung, најприје” мора свакоме намијениmoniuentum(?). Највећа је задужби

ова матери, ова на начинити нaмaспир, или цркву,

ђеду, ова баби и-II. д.). Ако ли је као што су Српски цареви и краље близу намастир или црква , онда ви градили; потом је задужбина се пие свијеће однесу тамо, и сва. начинипти Куприју на каквој води, ки евоју чићулу да свештенику или преко баре; калдрму по рђаву пе све мрпiве спомене на служби; и путу; воду довести и начинити пу онда еваки своје свијеће запали близу пупа (и то се каже гра қад свештеник стане спомињати, Ди Ми, и начини и себи Попом, кад свештеник све мрзадужбину); усадипи или накала шве спомене, зађу ђаци, слење. мити волку близу пупа, гладног ном воде и с кошарицама , ше наранити, жедног напојити, голог свијеће погасе и покупе (послије ођеспи (но ово се каже чиниши, калуђери, или попови, граде од њи и учини пи задужбину) и т. д. друге свијеће и пале у цркви). На Турци и данашњи дан граде и чи неким мјестима иду на задушнице не све те задужбине. Млоги бегови и на гробље с попом, пе и онђе Босански надгледају и оправљају спомињу мртве, чате им молипі. чесме и Куприје по Србији, које су ве, пале свијеће и дијеле за душу. њиови стари прије спіолшине година Зађевојчиписе, имce, v. г. pf. (Ёрц.) градили, као н. п. Руспамбеговић zum Mädchen heranwadsen, in puelнз Зворника Дугу чесму у Тршић. lam adolesco. том пољу, и други некакав (Бо- Зађеспи (говорисе и зађен уши), фесански бег) Јадранску Куприју из нем, y, pf. (Ерц.) ftecte, pono. међу љешнице и Липнице. Такове Зађесписе (говорисе и зађен уписе), задужбине други не смије ни по ђенемсе, y. т. pf. (Ерц.), 'tleben, што оправљати, него онај мје су hangen bleiben, adhaeresco: од старине.

„Зађе јој се купина Да ви знапе најче на мастире

„За свилену кошуљу „Славни наши цара задужбине Заерёзилии, им, v. pf, наметнути „Да видите дивну Сптуденицу, epezy, zuhäkeln, der Thürhaken sus „Не далеко од Новог пазара,

werfen, obdo. serae repaguluru. Задужбину цара Симеуна — Заечар, m. Ruinen einer Ctaot am Зus Прву бабо саградио цркву,

sammenfluß der beiden Timof. „Красну славну себи задужбину. Зажагриппи, им, v. pf. п. ј. очима, Задуживање, р. за Nerfфuiдеп, оbае. Feuer sprühen aus den Augen, ignem ratio,

jaculor ex oculis. Задуживати, жујем, т. impf, ber= Зажалити, им, v. pf. Weis empfinдеп,

schulden, obaero. Задужніватисе, жујемсе, у. r. impf, „Пјевала би ал” не могу сама, sich verschulden, obaeror.

Драгог ми је забољела глава Задужиши, им, т. pf perfфulpen, eb „Пак ќе чупи па ке зажалипи

За жвалиопи, им, v. pf. Dеm pferse Задужиписе, имсе, т. r. pf fiфеrѕ das Uiterfinn mit der Haliter vers fdgulden, obaeror,

binden, capistro mentuin obligo equi,

[ocr errors]

aegre fero:

[ocr errors]
[ocr errors]

aero.

« PreviousContinue »