Page images
PDF
EPUB

Заветина, f. (Рес, и Срем.) vide за. fich verloben, voto se obstringere. Heku вјетина,

се завјептују (у болести, или у друЗаветоватисе ,

вентујемсе, (Ресь и гој каквој невољи), да не једу рибе Срем.) vidе завјеловаписе.

никад у пешак нусриједу, неки Заветрина, f. (Рес. и Срем.) vide зa- да после понеђељник, или читаву вјетрина.

неђељу дана каквом свецу (као н. Завидети, дим, (Pec.) vidе завиђен. п. св. "Сави, св. Аранђелу, св. ПеЗавидити , им, (Срем.) vidе завиђепти. шки Параскевији, Богородичину поЗавидљив, ва, вo, neitifф, invidus. крову), или да светкују какав даң. Завиђели, дим, v. impf. (Ерц.) коме, у Србији свако село има по један einen benciden, invideo.

дан, кога слави и свекује (и по Завијање, в. дав деrbinsen, obligatio. обично бива љепи : од васкрсенија Завијати, ам, v. impf, perbinpen, obligo. до Пепревн поспа): скупесе сви Завијалти, јем, у. pf. Reulen, exululo: сељаци (женско и музико) на какво „Зевијала при зелена вука

брдо, или на друго лијепо мјесто Завіјач, m. і. 4. завој.

у селу: ну изведу своје пријатеље, завиличии, им, v. pf. н. п. коња, који им дођу из другије села, и до

halftern, capistro, den Halfterstrid зову попове и калуђере те чаше ftatt des Gebisses anlegen.

молитву, свјештају масла и свете Завин, на, но, (у Сријему и у Бачкој) водицу, па се онда дигну сви, с vidе заовин.

крстовима и с иконама, по пољу Завирање , в. Вав Иmberfфweifen, ya- (по житима и по ливадама), а ње. gatio.

што и од куће до куће ; потом Завиратисе, ремсе, т. г. impf, fф и т. дођу опет на оно мјеспо, па онђе hertreiben, vagur, erro.

ручају и читав се дан чaспіе, играју Завирхівање, п. Das ineinfeben, intro- и пјевају. Таково се весеље по Браspectio.

ничеву зове заветі ина (ајдемо Завирівати, рујем, т. impf. binсine на завенну; супра је завепінна у feben, introspecto. .

пом селу), ау Јадру говоре: ноЗавірили, им, v. pf. Vincinslidea, in- сип и крста (ярспе ?), или крtrospicio.

см оно ше (они шпо иду с крсто. Zábricm, f. der Neid, invidia.

вима ис иконама по пољу и по се. Завітак, каm. etwas fingewiveltев, лу). у Тршићу, ђе сам се ja pores involuta.

дио, носе крста други дан пројиЗавин, вијем, т. pf, bеrbinsen, obli, чина дне : go, ein wickeln, obvolvo.

„Колико се ја заклиња и завјепова, Завітлапи, ам, v. pf. fфwingen (um

„Да не пијем рујна вина прије ракије, zu fchleudern), vibro.

„Да не љубим удовице прије ћевојке, Завица, f. dim. у. зава,

„Да не јашем врана коња прије не јаЗавичај, m. мјесто, ђе се ко родио и

навикао, Ort, то таn geboren wora Завјстрина, f. (Ерц.) ein Srt, Set ges den, und woran man sich gewöhnt hat, gen den Wind gesichert ist, locus a vensolum natale : и кљусе и говече пе

to tutus. жи на свој завичај ;

Завладали, амі, v. pf. erobert, in ѕuаm с Богом земљо, с Богом завичају. potestatem redigere. 3ảBana, m. Mannename, nomen viri. Завладичини, им, т. pf. 8um Bifфоf Завјерак, рка, m. (Ерц) in Bem Stu. weihen, consecro episcopum, фе: приста му завјерака!

Завладичиписе, имее, у. r. pf. Em Ві» Завјериписе, имce, v, f. (Epix.) ко. fchof geweiht werden, consecror epis Me, geloben, spondeo.

scopus. Завјес, m. (Ерц.), Ser 23orhang , velum. Завлачење, р. бав фіnсіngieben, ins Завјесипти, им, v. pf. (Ерц.) н. п, фе

einstecken, immission војку (кад се удаје), итьängen, velo. Завлачити, им, y. impf. Fineinftect, Завјепi, m. (Ерц.), Bas Belübbe, vo

immitto, , tumn : завје учиниши, или завјето. Завлачитисе, имое, v.r, impf, jih bin.

einziehen, immitto me. Завјепан, піна, но, (Ерц.) биед саn Заводити, им, т. impf. 2) pinter etwa8

Gelübde gebunden, voto obstrictus. führen, duco post – 2) verführen, seЗавјептина, f. (Ерц.) бав @elüboemal,

convirium voto soluto. cf. завјето. Завођење, n. Тав pinterführеп, бав Зеrѕ ваписе,

führen, seductio. Завјешовашисе, пујемсе, т.г. pf. (Срц.) Завджење, о, дав Renten (дев ефіff8)

[ocr errors]

на

вашисе.

duco.

verso.

[ocr errors]

tis genus.

[ocr errors]

ftromaufwärts, rectio navis flumine ad- SaspunBabe, u. das Vollenden, perfectio.

Завршивати, шујем, т. іmрt. 1) Fой. Завозин, им, y. impf, бав ©фif ete спеn, perficio. 2) сијено, дав рец

was stromaufwärts lenken, regò navem aufschobern, accumulo foenum. adverso flumine,

Завршиши, им, v. pf. сијено, аuffфра Завој, m. See Terbаnt , adligatura , fa- bērn, accumulo foenum. scia.

Завуки, вучем, v. pf. binetnieben, bias Завојштипи, им, у. pf. Wrieg bеgina einsteden, immitto. nen, bellum infero.

Загажња , f. ein Sifernet, pas get Заворањ, pња, m. Der Spljen an ber w atende Fischer gespannt halten, re

Pflugdeichsel (an der 6-8 Dohren vor.

gespannt sind), repagulum aratri. Загазини, им, 'v. pf. bineinvaten, vaЗавратипи, им, у. pf. Зurütsieben, dum ingredior.

retraho, abstumpfen, retundo. Загалипи, им, v. pf. entbt@pen, nado, Завраћање , p. ба8 Зurdjieber, 26- 3. 8. гузицу. ftumpfen, retractio, retusio.

Загалиписе, имce, v, r, imрt. пф cuts Завраћади, ам, v. impf, gurudgieben, blößen, nudor. retracto.

Загалица , f. cf. цицибан (само у оној Завргнули, нем, vidе заврћи.

загонетки). Завргнуписе, немсе, vidе заврђисе. Загасити, им, Р. pf. н. п. креч, деп Завріпінсе, емсе, завръосе, (Рес. и Kalk löschen, exstinguo, macero calcem. Срем.) vidе завријетиее.

Загашиши, им, vidе зајазитн. Завријеписе, ремісе, завръосе, т. г. pf. Загашівање, в. дав güфеи, exstinctio,

(Epy.) sich wohin einziehen, abdere se maceratio. aliquo.

Загашивали, шујем, у. impf, н. п. Заврнути, нем, v. pf. 8uprehen, tor- креч, lüfфеn, exstinguo. quendo claudo, славину.

Заглавак, вка , m. Der 3 widel (monit Заврсти, врзем, v. pf. Бinsen (mit Ber die Aft verteilt wird), cuneus (?). Halfter den Ochsen), obligo.

Заглавипи , им, v. pf. 1) н. п. сјекиру. Завфспінсе, врземсе, т. г. pf, fib ber. мотику, berteilen, cuneis firmo. “2)

miteln, impedio me: заврзао се коњ, реrtоmmеt, pereo : заглавио неђе. Фепn e8 аn ѕеm Geile weitet, un fіф Заглављивање, п, 2) баt Berteiten, cudarin nach und nach verwickelt.

neatio. 2) das Verkommen, interitus. Завршање, п, бав Зutrebet, obtоrѕiо. Заглављивати, љујем, v. impf. ) vers Завршати, врћем, v, impf, susreben, ketlen, cuneo. 2) verkommen, peritutorquendo claudo.

rus sum, non me expediam. Завртепи , вртим, v. pf. (Рес.) bina загладити, им, v. impf. perglätten , Заяв змити, врпим, v. pf. (Срем.); ein:

laevitatem reddo (eig. und fig.). Заврлепти, врпим, v. pf. крц.) бо). Загледање, п, бав @iben auf еtmas, inren, terebram adigo.

tuitus. Заврћи (говорисе и завргнутпи),вргнем, Загледали, ам, т. impf, шпо ипд у

v. pf. 1) aufladen (auf die Schulter), Wmo, sehen auf etwas, intueor. tollo. 2) nach und nach erzielen, sen- Barxegami, am, v. pf. 1) einen Blick sim accipio : завргао коза, оваца, tbun, introspicio. 2) февојку, erbli. марве. 3) аntіfteit, moyeo, н. п. бој, den und sich in sie verlieben, adamo : кавгу.

„Ја усади вишњу на игриніту, Заврђисе (говорисе и завргнутисе), „И јагледа у селу ћевојку.

BPrHence, v. r. pf. 1) entstehen, existo, Zarneqamice, amce, v. pf. 1) Fich vers exorior. 2) aufladen, sibi imponere : schauen in etwas, attente intueor. 3aType иде кредицом, заврглосе сед- гледао се као меле у шарена вралицом (п. ). пуж.)

ma. 2) sich verlieben, adamo. Заврђивање , n. "Бав pineinboyren, tе. Заглибитисе, имce, v. pf. perfіntеn (it rebrae adactio.

Koth), immergor. Заврівати, ћујем, v. impf. Fineins Заглушање, п. "Фав Betauben (риф 84. böhren, terebram adigo.

räjich machen), strepitus. Заврһкола, f. Die perfon, bie bas foto Заглушаи , ам, v, impf, betäuben, ob

foließt, im Gegentheil der KONOB0- tuvdo. ka, Die eв аnführt, postremus aut po- Заглушипи, им, т. pf, betäuben, ob. strema chori serbici,

tundo. Завршетак, пка, т. бie Dolensung, Загныпти, ам, v. pf. 1) bineintreiben (ben per Офlup, tuis : дошао на заврше- Keil), adigo. 2) hinter etwas treiben,

ago post —, н. п. говеда за брдо.

пак.

[ocr errors]

nern ,

ү.

Загнантное, амсе, т. г. pf. Lowftürgen Заrрrіmати, гућем , v. pf. anfara auf etwas, ruo in aliquem.

gen fugirren, ingendo. Заговарање, п. Зав 24ufbalten burh Re: Загрдили, им, v. pf. drerben, Сф аз , , den, detentio per allocutionem.

den macheit, corrumpo. Заговарапи, ам, у. impf. einen pur Загреб, т. 21gram, Zagrabia.

Вебреäde aufbalten, alloquio detineo, Загрепспи, гребем. у. pf. 1) einet Заговниши, им, v. pf. petjäиеn, male Griff thun (irit dem Löffel) capio. 2) rem gero.

Reißaus nehmen, fugio. Заговорни, им, т. pf. aufbalten byr Загризак, ска, m. vide

угризак. Gespräche , alloquio detineo.

Загризање, п. 1) дав 2 преіgеn, admorЗаговоритисе, имce, v. г. pf, jih pur sus. 2) das Quälen, Reizen , irritatio.

Gespräche verweilen, alloquio distineor. 3arpiísamı, am, v. impf. 1) anbeißen, Загонёнуши, ненем, у. pf. ein Räthsel admordeo. 2) reizen, irrito (y Aujeme). aufgeben, aenigma propono.

Загрисипи, зем, v. pf. 1) аnbeifen, adЗагонетање, п. дав'яütfel aufgeben, mordeo. 2) reizen, irrito. aenigmatum propositio.

Загрлипи, им, v. pf. итarmen (eig. . Загонёпати, нећем, v. impf. Rathfel umbalien), amplector. aufgeben, aenigmata propono,

Загр мели, ми, v. pf. (Рес.) erson. Загонетаписе, нећемсе, т. г. impf. Загрипти, ми, v. pf. (Срем.)

einander Räthsel aufgeben, aenigmata 3arpvbemu, M,V. pf. (Epy.) intono. invicem proponere.

Загрнупи, нем , v. pf. 1) н. п. внноЗагонетка, f. дав Заtpfel, aenigma. град, брошњак, Кебесеп, зидеfеn, conЗагонили, им, v. impf. ) binter еtmав sterno. 2) н. п. кошуљу, гузицу, eats treiben, ago post

2) hineintreiben blößen, nudo. (den Keil, adigo.

Загрнутисе, немсе, т. г. pf. јф entЫө. Загони:се, имсе,

r. impf. fich fen, nudo me. ftürgen (з. 8. auf bie Beute , in pie Загруктами, кћем, vide загранпапи. Feinde), ruo, impetum facio.

Загрпање, і) баѕ Зupecien, constratio. Загоњење, п. 1), Фав фіnеintreiben, ad- 2) das Entblößen, nudatio,

actio. 2) der Anfan, Anlauf, impetus. 3arpmamu, rokem, v. impf. 1) judecken, Zaropay, pya, m. der Mann von jens consterno. 2) entblößen, nudo.

reits den Bergen, transmontanus. Загртаписе, гркемсе, v. г. impf. ji Загорел, f. (Рес. и Срем.) vide заго- entblößen, nudo me. ријел.

Загрцнуписе, немсе, у. r. pf. perfфіс. Загорелица, f. н. п. ракија, апае: fen (vom Getränte), ingurvitari.

brannter Зranatmein, adustus : дај- Загубиши, им, v. pf. berlicen, perdo. де оне загорелице.

Загубитисе, бисе, v. , pf. perfom. Загорепти, рим, v. pf. anprenner, adu- men, perdor.

Загу дети, дим, v. pf. (Рес.) 2) einet Загоријел, f. (Ерц.) бав 2nbrennen, adu- Загу дити, им, v. pf. (Срем.) еtrib

stio : удара на загоријел (н. п. ра- Загуђели, дим, v. pf Epц. auf ber кија, млијеко).

Geige machen, incipio fidibus canere. Zaropje, n. das Land hinter den Ber- 2), ertönen, intono.

gen, z. B. als nom. propr. des Landes Barýnuma, HM, v. pf. ein wenig schälen,
jenseits des Timok; auch in der Herze: excortico lеvіter, н. п. дрво, нокапі.
gowina , terra transmontana.

Загуљзівање, п. дав лhfфalen,
Загорка, f. 1) бав 243eib (22 феn) gon ticatio.
jenjeits per Berge, transmontana. 2) Загуљівали, љујем, v. impf. fфälen,
Frauenname, nomen feminae.

excortico.
Загоркиња вила, f. Die pon jenjeit8 Загушівање, в. дав @ritizen, suffo- .
des Serges, transmontana.

catio. заграбипи, им , v. pf, eine pant you Загушивати, шујем, у. impf. ertiden, nehmen, manibus haurio , capio.

,

suffoco. Заграда, f. Der Зап, ѕереѕ.

Загушівалінсе, шујемсе, т. г. impf. Заградипи, им, v. pf. persännet, se- ersticken, suffncor. pio.

Загушини, им, v. pf. ertiden, suffoco. Заграђивање, п. бав $ingäunen, sep- Загўшиписе, имce, v, r. pf. erititen, tio,

suffocor. Заграђивати, ђујем , v. impf. persäu: Загушљив, вa, кo, engirüftig, Beiens, nen, sepio.

asthmaticus. Загранпапии, кћем, т. pf. ertragen, Задавање, п. Рав 3erurfaфen, Bei. crocito,

bringen, effectio, illatio..

ror.

excor

[ocr errors]

Задавати, дајем. у. impf, beibringer, Заднівање, п. pas Bobmen, fundi ad. verursachen , infero:

jectio. „Па се ђешло из пушака, туку, Заднівапій, ам, т. impf. теп, „Један другом ране не задаје,

fundo instruo, „Како дође помама га нађе: Заднирпи, нм, т. pf, böд men, fundo „Вјерној љуби јаде задаваше

instruo. Задавйти, им, v. pf. erwürgen, stran- Задно, . деr Boxen (з. 8. am Sape) gulo.

fundus dolii. Задајање, п, бав еёиgen, nutritio, Задњ.1, ња, ње, bеr pintere, posterior. lactatio.

Задњица , f. vіdе гузица Задајати, ам, v. impf. fängen, lacto. Задобијање (задобивање ?) п. ба rə Задании, им, v. pf. рот Харе веr=

beuten, captura. fauen perpen, uni penfelben über po Задобијаты (задобивати ?), ам, х. impf. bleiben, luce superveniente commora.

erbeuten , capto.. тi alicubi, н. п. ајдути заданили у Задобити, бијем, v. pf, gewinnen (Вера селу,

te), erbeuten, capio : Задан ути, нем, y, pf. кога, апқауфеп,

„Вољео 6' се с њиме уд”сипи, adspiro.

„Нег' царево блато задобни. Задар, дра, m, Заrа , Jadera.

„A Чупића стоји без динара: Задарски, кa, кo, .) 3ara, Jadarti

„Јера га је Чупић задобно uus. 2) nach Prt der Zaraer, more Jader

„Од Турчина Пејзе Мемед - are. — tino. Задапти, ам, v. pf. beibringen, infero, do. Задовољан, љна, но , sufrien, con

tentus. Задевање, р. (Рес. и Срем.) vide зaднјевање.

Задовољими, им, y, pf. befrіеѕigen,

satis facio, Задёвани, ам, (Рес. и Срем.) vide зa

Задовољиписе, имce, v. т. pf. genug дијевари. Задеваписе, амсе, (Рес, и Срем.) vi

haben, habeo satis, sum contentus. dе задијевативе.

- Задовољност, f. vіdе задољство. Задевојчипписе, имce, (Рес. и Срем.).

Задовољство, п. die Zufriedenheit, anividе заљевојчипинсе.

mi tranquillitas. . Заденули, нем, vidе задеспи. Задојипи, им, v. pf, 3u faugen gебеп, Заден уписе, немесе, vidе за дестисе. adlacto Задерами, рем, vidе задријепин. Задоцнипи, им, т. pf, perfpaten, reЗадесипи, им, v. pf, treffen (unglї¥), tardo, moror , zu spät kommen.

. attіngo, ferio : јади гa задесили! Задоцниптисе, имое, . е. pf. ft bets Задеспи (говорисе и заден упи), де- späten, tardius venio.

нем, (Рес. и Срем.) vidе зађеспи. Задранин , т. еіnеr von Bara, JadertiЗа дестисе (говорисе и заден уписе), nus: денемсе, (Рес. и Срем.) vidе зађес- „У павници бана Задранина

Задремали, ам (и задремьем), (Pec. и Задијевање, в. (Ерц.) бав фіхеіnіzеten, Срем.) vidе задријемапи. immissio, .

Задрепи, ем, задръо, (Рес. и Срсм.) Задијевали , ам, у. impf. (Ерц.) bina vidе задријети.

einjiecken , immitto, H. 11. hox za по- Задржавање, р. фав Дufbatten, retenјас, цвијеће за капу.

tio. Задијеваписе, амce, v. г. impf. (Ерц.) Здржавали, ам, т. impf. aufbatten,

kleben, flecken bleiben, adhaerescu. retardo. Задимипи, им, v. pf. Хаиф пафеп, Задржавапсе, амсе, т. г. impf. fit) fumum iacere, infumo.

aufhalten, moror. Задимипписе, мисе, y, r. pf. equen, Задржати, жим , v. pf. aufbatten, mo.

fumo. Задирање, т. дав Ctreifen, ѕtrісtiо. Задржалисе, жимсе , т. I, pf. jih auf= Задирапи, рем, v. impf. jtreifen, stringo. hälten, moror. За диркiвање, р.. сав Зеrubren, con- Задријемати, ам (и задријемљем), т. tactio.

pf. (Epy.) einschlummern . obdormisco. Задирківати, кујем, v. impf, bеrü6. Задријепи , рем, задръо, v. pf. (Ерц.) ren, anstoßen, öffendo.

ftreifen, stringo. Задисање, и, баg 2nbaumen, adspira- Задрипапин, кћем, v. pf, fфанери, tio.

cohorresco. Задисали, дишем, т. impf. anhaus Задрмалін , ам, v. pf. erfфättern, conchen, adspiro.

cutio.

Плисе.

ror.

[ocr errors]

tero.

но сваки

човек

[ocr errors]

ли :

ова оцу,

Задрматписе, амce, . pf. erbебе, Задутописе, дубемсе vіdе задуби

contremisco. Задробити , им, y, pf. einbrödeln, in- Задушні, на, но, н. п. неђеља, по

неђељник, бie armen Geelen anges Задромбуљати, ам, т. pf. Bas Brama beno, dеfunсtоrum cf. задушнице.

eisen, (oie Maultrommel) ertönen lajs Zaaywange, f. pl. der Armen - Seelen fen, impello cгеmbаlun. .

Tag, commemoratio defunctoram. IpaЗадруга, г. раивgenoffenfфaft (im Be. ве су задушнице у суботу уочи genjase der einzelnen Familie), месни поклада (и она се сва неђеplures familiae in eadem domo (mo- ља, зимеђу бијеле и себичне, зове re Serbico).

задушна неђења). Онда, обичЗадружан, жна, но, nimt cingen im

свима мртвима Hause, magna suoram societate pollens. својим, које он пампи, или има за. Задубилисе, имce, y. г. рт. ft, eingra: писане у чипули, начини по свијећу ben,pertiefen, dеfоdior. cf.задупсписе.

вонану ..

па све е свијеће саЗадуватисе, амсе, т. г. pf. Ее фен, спiави у једну руковети и запали anhelo.

те изгоре мртвима за душу. (али Задужбина, f. Die frоmmе etiftung, најприје мора свакоме намијениmonimentum(?). Највећа је задужби.

ова матери, ова на начинити нaмaспир, или цркву,

феду, ова баби и-пі. д.). Ако ли је као што су Српски цареви и краље

близу намастир или црква, онда ви градили; потом је задужбина се ме свијеће однесу тамо, и сваначинипти Куприју на каквој води, ки своју чинулу да свештенику или преко баре; калдрму по рђаву пе све мрпiве спомене на служби; и путу; воду довести и начинити му онда еваки своје свијеће запали близу пута (и по се каже гра- кад свештеник спане спомињапи,

себи Попом, кад свештеник све мрДими, и начини пи задужбину) ; усадити или накала- пове спомене, зађу ђаци, слеђе. мити воћку близу пупа, гладног ном воде и с кошарицама , ше наранити, жедног напојити, голог свијеће погасе и покупе (послије ођеспи (но ово се каже чини пи, калуђери, или топови, граде од њи и учини и задужбину) и т. д. друге свијеће и пале у цркви). На Турци и данашњи дан граде и чи- неким мјеспима иду на задушнице не све ле задужбине. Млоги бегови и на гробље 'с попом, те и онђе Босански надгледају и оправљају спомињу мртве, чате им молипічесме и куприје по Србији, које су ве, пале свијеће и дијеле за душу. њиови стари прије стотине година Зађевојчипінсе, имce, v. г. pf. Ёрц.) градили, као н. п. Рустамбеговић zum Mádchen heranwachsen, in puelнз Зворника Дугу честу у Тршић.

lam adolesco. ком пољу, и други некакав (Бо- Зађеспи (говорисе и зађен упи), феєански бег) Јадранску Куприју из- нем, y, pf. (Ерц.) fte#eit, pono. међу љешнице и Липнице. "Такове Зађестисе (говорисе и зађенулисе), задужбине други не смије ни по- ђенемсе, у. г. pf. (Ерц.) fleben, шпо оправљапи, него онај шје су hangen bleiben, adhaeresco: од старине.

„Зађе јој се купина „Да ви знание наiuе намастире

„За свилену кошуљу „Славни наши цара задужбине

Заерезники, им, v. pf, наметнути „Да видиме дивну Студеницу, epezy, zuhälein, den Thürbaken * Не далеко од Новог пазара; werfen, obdo. serae repagulura. Задужбину цара Симеуна — Zaeuâp, m. Ruinen einer Stadt am Zus Прву бабо саградио цркву,

fammenfluß der beiden Tiniof. „Красну славну себи задужбину. - Зажагрипи, им, v. pf. п. ј. очима, Задуживање, р. бав зеrjuicen, obae. Feuer sprühen aus den Augen, ignem ratio,

jaculor ex'oculis. Задуживати, жујем, т. impf, ber: Зажалити, им, v. pf. Reis empfinsen,

schulden, obaero. Задужніватисе, жујемсе, т. г. impf. „Пјевала би ал' не могу сама, sich verschulden, obaeror,

„Драгог ми је забољела глава Заджиши, им, v. pf perfфuthen, eb- „Пак ќе чули па ће зажалили

за жвалиопи, им, v. pf. Dеm pferse Задужиписе, имсе, т. г. pf, jih vers das Uitterfinn mit der Haliter vers (dyulden, obaerør.

binden, capistro mentuin obligo equi,

[ocr errors]

aegre fero:

aero,

« PreviousContinue »