Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

Заждипти, им, v. pf. anünsert, accen- Заигравати, ам, т. іmрt. anfangen ju do; заждио из пушке, feuer geben, tangen,

exsulto. Важећи, жем, v. pf. anѕunten, in- Заиграватисе, амce, v. г. impf, auf uny cendo.

davon rennen,

avolo 3. 8. коњ; као Зажм ўрипти, им, v. pf. blingen, соц- јелен. niveo.

Заигранти, ам, v. pf. anfangen zu Заж упети, ул M, (Pee.) vide zamy.

tanzen, exsulto. kem

Заигратисе, амсе, т. г. pf. auf инд Заж утеписе, утимсе, (Pec.) vide зa- davon tanzen, avolo. жућетисе..

Заимање, и. дав Borgen, Borgnebmen, Заж пипи, им, (Срем.) vidе зажу- mutuatio. fети.

Заимтапи, ам (и займљем), v. impf. Заж ўпишисе, имce, (Срем.) vide зa- borgen, mutuor. жукетисе.

Заинатилисе, имсе, т. г. pf, i, in Заж упути, нем, т. pf. gelblich wers Den Ropf fekeit, trogen, renitor : занden, flavesco,

натиосе па не fe Заж у kетисе, ултимсе, у. r. pf. (Ерц.) Закначити, им, v. pf. etmав іmmer

geib erglänzen, adgilvesco (8. B. von widerholen, semper idem vociferor : hingesdhütteten Dukaten).

заинтачно пе иште; шта си пи Зазвати, зовем, у. pf. rufen, Iasen, занначно! auffordern, voco, provoco.

Зара*, vide рана. Зазвeкeтати, ећем , v. pf. erklingen, Заіскапи, иштем (у Босни, особиЗазвічати, чим , v. pf.. s resono. по по варошима, заишћем), v, pf. Зазвиждати, дим, y, pf. einen Pfiff verlangen, begehren, peto. tou, sibilo.

Зайскаписе, иштемсе (у Босни, осоЗазвонити, им, v. pf, läuten, resono, бито по варошима, заишћемсе), у. Зазивање, п. Зав 2ufоrреrn, provo- r. pf: die Erlaubniß verlangen, peto. catio.

Занспокој душе, auf pie Rubе бер Зазнівати, ам (и зазивљем), v, impf. Seele, ut requiescat iu pace (ein Trinks

auffоrtern, provoco ; на част, Хит spruch bei der Aaka). ci. Aaka. Bastmal einladen, voco ad coeuam: Занспа, wabrbaft,

vere; gewiß, „Љубовић ме на мејдан зазива Заиспо, certe. Зазнідати, ам, v. pf. permauert, Заитање , п. vіdе заватање. claudo, ,

Заипати, ам, vide зaвaтапи. Зазнѣйвање, п. Зав 23ermaueen, inclu- Заитили, им, vidе завапити. sio opere lateritio.

Зајазити, им, т. pf. permepren, pers Зазиђивали, ђујем, v. impf, perinana dammen, mole cohibeo. ern, claudo maro.

Зајам, зајма, m, Bora, mutuum: у за Зазнімили, им, v. pf. pom Віntеr wo јам дапти, узеи; вратити зајам,

übеrfаlеn mеrреn, une дeвegen Tort Зајаприписе, имсе, т. г. pf. eot, merce, bleiben, hieme impedior.

pom Feuer, ab igne rubeo. зазирање, р. бав ефеufерет (5ев зајану, ш. (у крајини Неготинској) Yi

Pferdes), aspectus pavidus, pavor, consternatio.

Заједница, ғ. бав Шетеіngut, was Зазирапии, рем, т. іmрt. fфеи fepen, Zwegen oder mehrern zugleich gehört, pavide aspicio.

bonum coinmume, Зазнали, ам, v. pf., берибf merten, заједнички, кa, кo, gemeinf6aftlid),

erkennen, conscius sum, aguosco, novi: communis. од како сам зазнао за се,

Заједно, зugtei, gufammen, una. Зазор , m. дав їbelanfeben einer раn. Заједрапи, ам; v. pf. pol, bit metlung, reprehensio.

den, denseri. • Зазоран, рна , но, übel angefehen, in- Зајмилии, им, y, pf. 1) окупити, поfainis.

Керами кога, или што, роr ji, bet. Зазреи, рем, v. pf, fфеи bliten, pa- treiben, cogo. 2) vidе узајмити. vide aspicio.

Зајуларити, им, vide зауларипи. Зазубица, f. Befф mir im 3abuffeifфе Закадијални се, амce, v. pi. (ctmas

epulis; распу ми зазубице, деr Тип komisch) sich einfadijen, Kadia majfert mir.

den, fio judex : Заз узати, јим, у. pf. аnfаngеn gu А. Те ти је син ? suinmen, insusurro, immurmuro.

Б.Отишао у Зворник да се закалија. Заигравање, р. Сав Anlaufen, Das &ra А. Ла та ради сад пам» ? tanzen, exsultatio,

Б, Тимари коње код Али - бега.

G

muro

dе зец. .

wers

matio.

у.

culum.

.

SIO.

Закалипти, им, v. pf. н. п. буре, des Spechts hören lassen, sonum pici корницу, аinrauen,

iufumo.

edo: закликта жуња, вила. Закађ: 'вање, в. дав 24nrauben, infu- Заклињање, и, дав "зејффееn, obte

statio. Зака, ван, Бујем, т. impf. antage Заклињати, њем, v. impf. befффdrent, Фе!! , infumo.

obtestor. Заказати, кажем, т. pf, fagen, dico, Заклињаписе, њемсе, у. r. impf, fit) jubeo.

verschwören, jure jurando me obstringo. Заказівање, р. Вав Cagen, edісtum ? Заклон, м. Зutubtsort, bor 213inә инд Заказывати, зујем. Ү, impf. fage, Regen (franz. abris), perfugium ? dico.

Заклениши, им, y. рт. fairmen pot Заканиписе, имce, y. г. pf. јф ent: Wind, Regen, Sonne, defendo, schließen, statuo.

Заклонитисе, имсе,

r. pf. fich Закінули, нем, v. pf. Detropfen; gut. chúßen, rettent, defendo me. tatim perfuudu.

Заклоњање, m. Вав фістеп, dеfеnѕiо. Закаснили, им, (у Сријему и у Бач- Заклоњапи,ам, у impf, jirmen defenso. кој) vidе задоцнити.

Заклоњаписе, амce, v, г. impf. fіф firs закачити, им, y, pf. anhafen, unco men, defenso me. prehendo.

Заклоп, р. Сфlog unt xiegel, ѕеrа. Вакачка , f. Der ефneiserhaten, uncus Заклопац, пца, m, Bee peri, oper

sartorius. Закесериши, им, т. pf. л. з. браду, Заклепипи,, им, V. pf. 1) bedecken,

(fonia) įn die Höhe heben, levo barbam. contego, 2) verschließen, claudo. Заһиівање , п. бав 2nfфmieдen, adcu. Закључавање, п. Вав BerfФliepen, ос

clusio. Зак івати, ам, т. impf. animmiesen, Закључавапн, ам, т. impf, perfФlies adcudo.

Ben, occludó. Закіі дање, д. Ва8 evertheilen, frau- Заклучати, ам, т. рт. perfФlieфеи dalio.

occludo. Закідати, ам, т. impf. beportbeiten, Зако, m. hyp. 9. Зарија. franco.

Заківати, кујем, v. pf. verschmies закинути, нем, v. pf. beportbeilen, den, concudo, os liaudus

Заковрнуши, нем, v. pf. у један пули записелини, V. pf. säuern, aci- 3ahemoku, plößlich erkranken, rependunne reddo.

tino morbo corripior. Записівање, о. Рав 9xapmersen, hu. Заківрчипти, им, v. pf. н. п. реп, nsectatio. a pluvia.,

(vom löwen, Hunde, Schweine) den Закиснікати, сује, у. impf. н. п. пуш- Schwanz in einen Kranz schlagen, re

ka, naß, werden (vom Regen), hu- torqueo caudam. mector pluvia (киша).

Заковчавање, в. дав gubiteln, sbuЗакиснути, не, v. pf. н. п. пушка, latio.

vom Regen naß werden, madetio a 3akobyábamı, am, v. impf. zuhäkeln, pluvia.

fibubo. Заклање , п. Зав СФlaten, mactatio : Заковчани, ам, v. pf. subäteln, fibulo.

„Је ли веће јање за заклање ? Закон, m. 1) бie Religion, per &laube. Заклапање, и. ) дав Зupecien, operitio(?). religio : кога си пін закона ? по на2) das Verschließen, occlusio.

шем закону про не може бити ; не Заклапанги, ам, v. impf. 1) зидефеп, доноси закон. 2) сав beilige 216 елда operis. 2) verichließent, claudo.

mat, euсhаristia: ајдемо на закон; Заклапити, им, v. pf. Gaum bеfота данас сам узео закон.. men , spumesco.

Zákon, m. das Begräbniß, sepulturá. Заклаши, кољем, v. pf. Фlaten, mаctо.

cf. погреб. Заклетва (заклёпіва), f. Der Gффис, закопавање п. Зав деgraben, sepul

jusjurandum. Заклёпи, кунем, v. pf. 1) einen be. Закопавати, ам, т. impf. begraben,

schworeii, obtestor. 2) den Fluch an: sepelio.

heben, coepi maledicere, execrari: Закопапій, ам, v. pf, 1) begrabet, se„Кад закуну, сва се земља тресе — pelio. 2) inchoat. scharren (mit dem Fus ЗаклCmnсе, кунеvice, v. г. pf. fich durch

ве), rado, einen Cadvur реrbinlen, jurejurаndо Закопина, f. н. п. по је моја закоme obstringo.

nuha, der Anbruch, Neubruch. * ubi Закликшаши, кћем, т. pf, Ben aut ego primus coepi laborare.

[ocr errors]

им,

tura. .

V. • г.

qua re.

[ocr errors]

Закопними, им, т. pf. ermerten, Закувавати, ам, т. impf. göhren naa. acquiro.

chen, fermento. Закопчавање, п. vіdе заковчавање. Закуваваписе, васе,

impf. Закопчавали, ам, vide зaкoвчавапи. gähren, ferveo , paror. Закопчапии, ам, yidе заковчани. Закувати, ам, v. pf. 1) н. п. меб, Закорачити, нм, v. pf. einen falfфен Wasser ins Brotmehl gießen, aquam

Tritt thun, (fich verwickeln wie das iufundo farinae. 2) H. 11. Kaery ents Pferd das sich in die Stränge zc. vers stehen machen, existo. widelt) impedire se.

Закуватисе, васе, v. r. pf. entiteben, закошак, шка, m. Der Ruftritt bіntеn . еxіѕto: закувала се кавга.

an der Kutsce, wo der Packkoffer 26. Zakykamy, am , v. pf, den Kuckucklaut zu flehen kommt.

von sich geben, edo sonum cuculi: Закрајинипи, им , v. pf. Wrieg bеgіnе. „Закукала сиња кукавица nen, bellum infero.

Закупипи, им, v. pf. рафten, con, Закрајинипписе, нисе, v. г. pf.. закра.

ducо. јинилосе, еѕ ift frieg entitansen, ex• Закупљівање, а. дав рафteii, condue ortum est bellum.

ctio. Закріпили, им, v. pf. коме шпогођ, Закупљивати, љујем, т. impf. раф einern etwas verwehren, prohibeo ali- ten, conduco.

Закусйвање, п, бав 23erPoten Tajfen, Закраћівање, р. дав 23er wеbret, pro- cum quid praebeas ad gustandum. hibitio.

Закусвали, сујем, у. impf. 8u Foftert Закраћивали, кујем, у. impf. Vers geben, praebeo gustandum. Kycanon wehren, prohibeo.

га закусује, а дршком му очи вади. Закрвавили, им, v. pf. п. ј. очима, Закусипи, нм, у. pf. кога, cinem sx

mit blutdürīligen Augen ansehen, ocu- kosten geben, praebeo gustandum,

lum quasi cruentum defigo in aliquem. Zakyųábabe, n. daß hineinschlagen, ima Закрилипои, им, v. pf. ийter feine Slis missio.

gel nehmen, beschügen, alis tego et Bakyyábamu, am, V. impf hineinsdias defendo : свети шестокрили Аран

gen, immitto. ђеле! закрили ме крилом півојим; Закуцани, ам, Ф. pf. 1) hineinschla„Кад је Ђорђе Србијом завлад'о, деп, н. п. клин, immilto, 2) #lopfet „и Србију крстом прекрспино, (an die Thüre), pulso fores i „И својијем крилом , закрилио, „Па закуца алком на вратима „Од Видина па до воде Дрине Закўчиши, у. p. bevortheilen, fraudo. Закрспили, им, v. pt. н. п. челе, бе. Закушљавити, им, v. pf,

vid.

закрш. freugen, ѕignаrе сruсе. Код Срба је Закушљапи, ам, v. pf. јљавипі. и сад обичај у Србији, кад који. Залагање , p. 1) ба 3erpfänsen, opнађе челе у шуми, а он изреже сје- pigueratio., 2) do 8 Füttern, (eines киром крст на кори онога дрвєта der nicht selbst mit der Hand gun у коме су челе, па други послије,

, pabulatio ? ако и нађе оне челе, неће и исјећи. Залагами, лажем, v. impf. ij verpfänketi, Закруживање, п. бав ИmЁrcifen, com- oppignero. 2) füttern, pasco. prehensio...

Залагивање, п.

das Porlügen (und Закружнівали, жујем , v. impf. in pie Schmeicheln), mendacia adui toris.

Runde sich zueignen, circumdo (?). Залагнівати, гујем. . v. impf. око кога, Закружипи, им, т. pf. in Die Rune vorlügen und vorschmeicheln, menda

umfassen, complector circumcirca. diis et adulatione uti. Закршљавитпи, им, v. pf. perfüm: Заладити, ди, у. pf. Schatten werden, Закршљати, ам, v. pf. merii, an umbra fit : пред ноћ кад залади,

Hirophie leiden, inedia consumor. ипо кад залади сунце. Закршћавање (закршћање?), в. дав Заладнепи, ни, v. pi. Pec.) іtаlt mer Befreuien, crucis incisio ,

Заладниши, ни, v. pf. Срем.), pen, friЗакршћ: вапій (закршћати ?), ам, у. Заліджети, ни, v, pt. (Ерц.JJ gesco.

impf. bekreuzen (z. B. einen Baum mit Zarahe, n (cm.) schattiger Ort, umbrae: Birsen) crucem incido.

„Бурађ коси по побеђу, ладоле миле Закъати , ам, vide зaбити.

„Коња пење по залађу, ој ладо ! oj — Закръатисе, амсе,

vide 3a6umice, Залађивање, о. das Nachlassen der Занувавање, р. 1) ба8 (8iepen bев 23af. Sonnenbiße, remissio aestus solaris.

{ers ins Brotmehl, , aquae in farinam Zanahılbamu, hyje, v. impf. kühler wet. infusio. 2) die Gährung zu einem Krie: den (wenn die Sonnenhike nacláßt). ge, Aufruhr u. f. m. fermentatio ? remittit aestus.

[ocr errors]

lanbo. .

tio (?).

Залажење, л. 1) per Riebergang bеr Залигивање, о. Вав беrumfфmeideln ,,

Sonne, occasus solis. 2) das Verges blanditio, hen, Verirren, aberratió.

Залигивали, гујем, v. impf, око кога, Залазили, им, v. impf. 2) pinter sie berumschmeichelnt, blandior. Serge geben (vor per Bonne) occido. Зализак, ска, m. ein angeleftев &tücə, 2) hinter etwas gehen, ire post 3) res adlambita (?). verirren, aberrare,

Зали запи, лижем, т. pf, anlecteit, adЗалајами, јем, у. pf. anbelen, allatro.

Зализивање, р. бав 2nfесtеп, adlambiЗалатање, т. 1) бав 215breфen Ber gu

hohen Neben, aofractio vitium. 2) das Zanussbami, zyjem, v. 'impf. anlecken, Anbrechen, anfractio.

adlambo. Заламали, ам, v. impf. ) н. п. вино. Залијепили, им, v. pf. (Ep.) реrtlеі. град, Die Neben oben abbrechen, aufrin

Беп, objino. go vіtеѕ. 2) н. п. чеп, аnbreфen, аn- Залијетање, р. (Ерц.) 1) бав 2nflies fringo.

gen, advolatio. 2) der Ünlauf, impetus. Залапили, им, y, pf. FingingeIn uno Залијепапи, ећем, у. impf. (Ерц.) por sia herireiben, cogo.

anfliegen, irrefliegen, sevolo. Заледити, им, v. pf. 81 €ів іmафеп, Залијепатисе, ећемсе, v. т. impf.

congelo: овај ке вјетар заледипи (Epy) anlaufen, impetum facio. Дунаво.

Залијечипти, им, v. pf. (Ерц) 3ubei. Заледиписе, дисе, т. г. pf, sufrieren, Ten, claudo vulnus sanando. congelari,

Залити, лијем, v. pf, 1) begiepen, irЗалежатисе, жимсе, Vi r. pf. fich vers rigo. 2) sich ergießen, redundo.

liegen (versißen), verderben, situ cor- Zámor, m. das Pfand, pignus. rumpi.

Zánora,f. 1)die Verpfändung,oppigneratio: Залёпиши, имі, (Рес. и Срем.) vide дао у залогу.2)ein Rentblatt ini Бифе. залијепипн.

Залогај, m, et siffen Brot, bolus (вükos): Залетање, п. (Рес. и Срем.) vide зa

не ма њеба ни залогаја. лијепање.

Заложипи, им, v. pf. .) füttern (einen Залепати, лећем, (Рес. и Срем.) vide #ruppel), pasco ; оди да заложимо залијemam.

мало ; заложи мало меба: Залетапісе, леfемсе, (Рес. и Срем.) „Ког јунака у животу нађе, (vіdе залијетапійсе.

„Умије га студено водицом, Зал пепти, летим,(Pec.)vidе залеfепи. Залије га вином црвенијем , Залепелтисе, лепимсе, (Pec.) vide зa- „И заложи љубом бијелијем лећемисе.

2) verpfänden, oppignero. Залепити, им, (Срем.) vidе залеfети. Заломили, им, у. pf. 1) виноград, Залептити, им, (Рес. и Срем.) vide Бе) auer, reseco. 2) н. п. чеп, аnbreфeit,

anfringo. Залестипінсе, имce, (Срем.) vidе зале. Залудан, дна, но, müffіg, ипng, fеписе.

otiosus. Залеќети, лепим, v. pf. (Ерц.) irres Залудeти, дим (Pec ) 1 vіdе залуђеflieven', sevolo.

Залудини, им (Сремг.) ў пи. Залелепинсе, лепимce, v. r. pf, (Ерц.) Залуду, pergebes, fruѕtrа. anlauferi, aggredior.

Залуђепти, дим, т. pf. (Ерц.) беth Залежи, лежем, v. pf, einnijten, nidu

decipio. lor.

Залупати, ам, vidе забипи. Залеќи, леже (говорисе и залегне), у. Залупапи, ам, v. pf, заћи с пута,

pf. hinreiden, decten (die Schuld), suf- den Weg verlieren, sich verirren, aberro: ficio,

„Ил' је њего, с пута залутала Залелисе, лекемсе, т. г.

pf, sich eins

„Ако буде с пупа залупала, misten, nidulor.

„Да Бог даде да ме скоро нађе Залітили, им, (Pёс. и Срем) vide Залучивање, т. das Absondern, das залијечипи.

Entwöhnen (26seßen) der Lämmer, Bánn*, müssig, ohne Urbeit, unbeschäftigt, Kälber, Ferkel, ablactatio. Von King

otiose; воденица стіноји зали (font Bern fagt тап одбии. онако).

Залучивати, чујем, v. impf. и п. јагањZanus, m. die Bay (im Fluße, oder im це од оваца, abfeken, ablacto, -)ji eere), sinus.

Залучити , им, v. pf. entmöhnen, аба Заливање, р. (Срем.) vidе заљевање. feßen , ablacto. заливади, ам, Среуі.) vidе заљевали. Залучити , ым, т. pf. ушући бијелога

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4

ren,

[ocr errors]

Лисе.

исе,

ren, oblino.

лука, па залучити каково јело (по- Заменів, т. (Рес. и Срем.) vide зaмијешали га с јелом), као н. п. мјеник. комбост, папулу, блитву, пипи- Заменитіи, им, (Рес, и Срем.) vide зaје, кокошиње месо, и п. д.

мијенилпи. Заљевање, р. (Ерц.) дав Begiepen, irri- Замінитисе, имce, (Рес, и Срем.) vide gatio.

замијенилисе. Заљевали, ам, , impf. (Ерд.) begie: Замера, f. vіdе замјера. fien, irrigo.

Замеравање, п. vіdе замјеравање. заљепшиппи, им, v. pf. (Ерц.) рот Замеравапіи, ам, vidе замјеравами. Commеr überfalent, irgentwo bleiben, Замераваписе, ам,

vidе замјераваübersommern, aestatem ago (transigo), aestivo.

Замерање, п. vіdе замеравање. Замаглити, им, т. pf. Хаиф тафеп, Замерали, ам, vidе замеравами.

einen Хаифnebel u jih bеr реrрrеіЗамераписе , амсе , vidе замерава. в , ten, fumum facio ex fistula, Замаглио као пас испод репа.

Замерии, им, vidе замјерити, Замазали, мажем, v. pf. 3ufфmieren, Замериписе, имсе, vidе замјериписе. verso mieren , oblino.

Замесипти, им, (Рес. и Срем.) vide зaЗамазивање, п. дав 3erfфmieren, ob- мијесии. litio.

Замеспи, менем, y. vf. } tebren (сав Замазывапи, зујем, v, impf. perfфіnіеѕ. Auskebricht in den Winkel), converro.

2) verwehen (mit Schnee) : zameo BjeЗамайвање, д. Вав Дивоlеn, adductio пар пуш. : brachii,

Замести, менем, v. pf. umrübren (mi. Замаівати, маујем, у. impf, au #bolen, (then) mit dem Kochlöffel, misceo, H. n. adduco brachium.

замео као свињама. Замакање, п. дав ©inmeiфеn, Cintun. Замеспили, им, v. pf. (Рес, и Срем.) ken, immersio.

п. ј. щman, cf. банамисе. Замакаши, мачем, т. impf, eintunten, Замет *, m. pie ungelegenheit, Neither: immergo.

lujt, molestia : украинсё к мени ако Замакнуппи, нем, vidе замаки.

пи није заменті; замет пи је, доЗамама", f. Die gotjpeife, esca (um Schweine, Hunde an sich zu locken). Замепак, шка ,

m. der erste Anfang ei. Замамипи, им, v. pf. anločen, allicio : ner Frucht, foetus, embryo.

замами псено да не иде у планину Заметање, р. 1) бав 2nsettein, exciза чобанима.

tatio. 2) Das Erwerben, acquisitio. 3) Замамљивање, а, дав gociet, аllесtіо, das Heben in die Höhe, das Nehmen adescatio.

auf die Schultern , sublatio. Замамыівати, љујем, v. impf. Toten, Замеmати, мекем, т. impf. 1) аnjet. allecto.

teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2) Замандалити , им, т. pf. превући ман.

ееmеrbеn, acquiro, н. п. коза, ова. дал преко врата, ба8 Зbor mit einem Balken verriegeln, obice claudo :

ya. 3) ha pame, auf die Schultern las

den, tollo in humeros. Ал' капија пусна затворена , „Затворена и замандаљена

Заметаписе, мекемсе, т. г. fr. ent. Заманіпіапи, ам, v. pf. auf дитте

stehen, exorior. Urt sich verirren, aberro stultus. Заметнути, нем, v. pf, i) 'аngеttеn. Заманути, нем, v. pf. аивоlеп ит 31

excito. 2) erwerben, acquiro., 3) auf schlagen, brachium adduco.

die Schultern laden, tollo. Замаћи (говорисе и замакнути), ма- Заметнутисе, немсе, у. r. pf. entites

кнем, v. pf. fіф деm Blife entieben ben, exorior, н. п. заметнула се кав(entrüden), subdueo me oculis : 3ama- га, дијете. че (или замче) за брдо:

Замешивање, р. (Рес. и Срем.) vide „Кад замакне у Нови с ђевојком. замјенивање. 3àma muaj, m. ein Bieb, ictus.

Замешивали, шујем, (Рес. и Срем.) Замашан, шна, но, јф mingbar (fo fфwer, vidе замјешивати.

дар таn ев, ит ев зи ребеп. fфwing01 Замешање, и. (Рес. и Срем.) cf. бас тир), ponderosus , н. п. мач, нож, наmiсе.

замещтапи, ам, v. impf. (Рес. и Срем.) Замедитн, им, v. pf. Imit Sonig müt: cf. банаписе. Замідали, ам, v. pf.j3e, melle condio. Замијениши, им, т. pf. (Ерц.) erfeket,. Замена, f. (Рес. и Срем.), vidе замјена. compenso : замијеници своју главу,

вами Мино.

дрво, сабља.

« PreviousContinue »